Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Roztříděné dotazy

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 17 (únor 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
18. únor 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek webu poradny


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Je možné kopírování textů a obrázků z cizích webů pro internetový magazín?
- Zpravodajská licence a tvorba internetového magazínu v PDF formátu
- Zpravodajská licence a autorské právo na texty, obrázky z internetu
- Autorský zákon a zpravodajská licence

chci na svých internetových stránkách provozovat tématický online magazín v PDF formě (určeno tedy také pro tisk). Jak je to s použitím převzatých textů a obrázků z jiných internetových zdrojů pro můj magazín. Mohu je použít, komentovat, citovat, upravovat, doplňovat atd.? A za jakých podmínek? Na internetu jsou na tuto otázku různé názory od Zpravodajské licence a odkazu na autorský zákon a paragraf 31 přes obecné povědomí na dostačující odkaz zdroje a jméno autora ke článku, fotce. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nutné respektovat obě Vámi citované zákonné úpravy:
1/ Tzv. zpravodajská licence dle § 12/3 Občanského zákoníku opravňuje k pořízení či použití podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů (nikoli tedy písemností osobní povahy jako jsou zejména osobní dopisy, deníkové zápisky apod.) i bez svolení fyzické osoby. Ve Vašem případě je však otázkou, zda se toto ustanovení Občanského zákoníku vztahuje i na online webový magazín, neboť zpravodajská licence je omezena pouze na tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Dle mého názoru je možné vyložit v tomto případě uvedené zákonné ustanovení šířeji a vztáhnout je i na zpravodajství „internetové“, neboť jeho charakter a účel je s ostatními typy zpravodajství v podstatě srovnatelný; zpravodajství spočívá v informováni veřejnosti o věcech oprávněného veřejného zájmu včetně jejich kritického hodnocení (není rozhodné, zda se tak děje slovem, obrazem, karikaturou či jinak).
2/ Neboť hodláte v rámci svého magazínu pracovat i s texty a obrázky jiných autorů, je nutné respektovat v této souvislosti zejména autorský zákon, který v § 34 rovněž zakotvuje tzv. zpravodajskou licenci. Dle tohoto ustanovení nezasahuje do práva autorského ten, kdo užije cizí dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, a rovněž ten kdo užije cizí dílo v odpovídající míře v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku (bezpochyby tedy i na internetu) zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku. Co vše lze rozumět pod pojmem užití díla pak příkladmo vymezuje § 12/4 a 5 autorského zákona.
V této souvislosti jste povinen uvést vždy jméno autora nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen (samozřejmě s výjimkou děl anonymních). Můžete podpůrně použít § 31 autorského zákona, zakotvující citace.
Lze tedy shrnout, že ve vztahu k osobám, které jsou zachyceny na obrázcích či fotografiích jste povinen dodržovat § 12/3 Občanského zákoníku, ve vztahu k autorovi těchto obrázků či fotografií (a rovněž jakýchkoli textů) jste povinen dodržovat § 34 autorského zákona.


OBČAN-DLUHY
- Jak se bránit proti platebnímu rozkazu
- Zkoumá soud oprávněnost platebního rozkazu?
- Platební rozkaz a splátkový kalendář od soudu
- Je možné zaslat platební rozkaz do zahraničí?
- Co když není známé bydliště osoby k vydání platebního rozkazu?
- Lhůta na podání odporu proti platebnímu rozkazu

Kdy se vydává platební rozkaz? Pokud je podána žaloba na vymáhání dlužné částky, zkoumá nejprve soud, zda je žaloba oprávěná nebo hned vydá platební rozkaz a je na mne, zda se odvolám? Jak se bránit proti platebnímu rozkazu?
Pokud mám kvůli půjčce dům v zástavě banky, kde pravidelně splácím úvěr (hypotéku), mohu o něj přijít? Navrhne soud popř. splátkový kalendář? Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Dle § 172/1 občanského soudního řádu může soud vydat platební rozkaz, jsou-li splněny dvě základní podmínky:
1/ žalobce se musí v žalobě domáhat zaplacení peněžité částky,
2/ právo žalobce na zaplacení žalované peněžité částky musí vyplývat ze skutečností, které ve své žalobě uvádí, tzn. že svůj nárok musí žalobce v žalobě doložit tak, aby o něm neměl soud žádných pochybností.

Zároveň musí být znám pobyt žalovaného, platební rozkaz není možné doručovat do zahraničí.
K Vašemu prvnímu dotazu lze proto uvést, že soud před vydáním platebního rozkazu zkoumá, zda nárok žalobce, kterého se v žalobě domáhá, vyplývá ze skutečností, které uvádí (popř. z důkazů, které k žalobě přiložil).
V platebním rozkazu soud ukládá žalovanému, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci žalovanou částku (a náklady soudního řízení).
Nesouhlasí-li žalovaný s platebním rozkazem, může proti němu podat odpor a to do 15 dnů od doručení platebního rozkazu. V takovém případě soud platební rozkaz zruší a nařídí jednání (které posléze ukončí rozsudkem). V odporu je žalovaný povinen uvést skutečnosti, které staví na svou obranu (popř. přiložit maximum důkazů).
Splácíte-li řádně svou půjčku bance, není důvod, abyste o svůj dům přišel. Věřitel může uspokojit svou pohledávku prodejem zástavy pouze v případě, že dlužník neplní svůj dluh. Pokud by se ve Vašem případě banka rozhodla vymáhat svou pohledávku cestou platebního rozkazu, můžete v odporu namítat, že řádně plníte své povinnosti ze smlouvy o půjčce, t.j. že pravidelně hradíte sjednané splátky (toto můžete doložit zejména výpisy z bankovních účtů).OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Zprostředkovatel půjček nezajistil půjčku - jak postupovat
- Nekalost praktik zprostředkovatele půjček a rozpor s dobrými mravy

Potřebovala jsem rychle půjčit peníze, tak jsem se spojila se společností AMV Group s.r.o. - zprostředkovatel půjček. V kanceláři mě ujistili, že do deseti dnů mi najdou investora a peníze budu mít na účtu. Já si měla pro zvýšení bonity sjednat s nimi životní pojištění. To jsem udělala, vše uhradila jak jsem měla a oni mě měli informovat průběžně o tom, jak řešení půjčky probíhá. Ve smlouvě se k tomu zavázali. Jenže bohužel, dva měsíce uplynuly, ani jednou se neozvali, když jsem tam já volala, co s tím, tak si mě přehazovali, nabídli mi běžně dostupné půjčky jako Provident a pod. Vůbec nic z toho,co je ve smlouvě nedodrželi, takže jsem životní pojištění před skončením dvouměsíční zákonné výpovědní lhůty zrušila. Na to se tady ihned ozvali, že pokud nebudu pojištění hradit, budu jim muset zaplatit cca 44.000 Kč. Jak mám dále pokračovat? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Stala jste se bohužel jednou z četných obětí poněkud nekalých praktik této společnosti.
V současné chvíli je velmi důležité podrobně prostudovat smlouvu, kterou jste s AMV Group uzavřela (předpokládám, že se jednalo o smlouvu zprostředkovatelskou) a pojistnou smlouvu, k jejímuž uzavření jste byla de facto donucena (opět předpokládám, že se jedná o smlouvu s pojišťovnou AXA). V této souvislosti Vám lze doporučit rovněž konzultaci s advokátem.
V současné situaci Vám doporučuji zvolit pasivní taktiku, pokud se společnost AMV Group rozhodne vymáhat svou pohledávku z titulu smluvní sankce soudní cestou, budete se moci bránit poukazem na zjevnou nekalost jejích praktik a hrubý rozpor smluvního vztahu s dobrými mravy (zejména co se týče výše a mechanismu uplatňování smluvních sankcí). V této souvislosti můžete samozřejmě očekávat, že společnost AMV Group bude argumentovat Vaším podpisem na smlouvách a z toho plynoucí možností si vše před uzavřením smluv řádně rozmyslet.
Můžete se rovněž obrátit na Českou obchodní inspekci s podnětem na přešetření praktik společnosti AMV Group, dá se očekávat, že rozhodně nebudete první, nespokojených klientů společnosti AMV Group je celá řada.
Úspěch jakéhokoli postupu proti společnosti AMV Group nelze samozřejmě zaručit, z právního hlediska jsou touto společností zakládané smluvní vztahy v pořádku, jejich rozpor s dobrými mravy je však zjevný.

 

OBČAN-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnavatel rozhodovat o přidělení bonusu dle své svobodné vůle?
- Přidělování bonusů zaměstnancům - pravidla
- Diskriminace zaměstnance při přidělování nenárokové složky mzdy
- Diskriminace zaměstnanců při vyplácení bonusů
- Pravidla pro vyplácení bonusů zaměstnancům

Z mé strany jsem ukončil po půl roce pracovní poměr na dobu určitou. Oznámil jsem to řádně měsíc před koncem, že již nechci pokračovat. Ve firmě byl řádný bonusový program, podle kterého se všichni v mém oddělení odměňovali nad rámec běžně smluvené mzdy. Ten byl postaven na plnění osobních plánů měsíčně a dokonce i čtvrtletně. Za měsíce 10, 11 a 12/2011 a tedy i kvartál jsem splnil plán a měl jsem nárok na bonus dle pravidel. Před mým odchodem mi však nadřízený sdělil, že bonus je nenároková složka dle pravidel firmy a že když tedy odcházím nemám na něj nárok i když ostatní kolegové, kteří splnili plán jako já a u firmy zůstali bonus dostali. Bohužel bonus se vyplácí s měsíčním zpožděním takže ve mzdě za 12/2011 jsem nedostal za říjen 2011 i když jsem splnil atd. Připadá mi to jako nerovné zacházení. Mám nějakou šanci se bránit a získat dodatečně bonus? Jak mám postupovat? Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Bránit se rozhodně můžete a lze Vám to i doporučit.
Mzdu lze obecně rozdělit na tzv. nárokovou část, resp. nárokové složky mzdy, tj. takové plnění, které je zaměstnavatel povinen uhradit z titulu pracovní smlouvy (samozřejmě za předpokladu, že zaměstnanec splní určité podmínky, tj. bude pracovat v souladu s pracovní smlouvou) a tzv. nenárokové složky mzdy, na které vzniká zaměstnanci nárok až na základě rozhodnutí zaměstnavatele o jejich přiznání (tedy bez ohledu na splnění podmínek vyplývajících z pracovní smlouvy).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nenároková složka mzdy se stává nárokovou až ve chvíli, kdy zaměstnavatel rozhodne o jejím přidělení. To však neznamená, že by zaměstnavatel mohl s nenárokovou složkou mzdy libovolně disponovat, resp. činit rozdíly mezi jednotlivými zaměstnanci i v případě, že podmínky pro přiznání bonusu splnili všichni bez rozdílu.
Dle znění Vašeho dotazu se zaměstnavatel s největší pravděpodobností dopustil nerovného zacházení v oblasti odměňování zaměstnanců a porušil tak jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů (v roce 2011 byla tato zásada zakotvena v § 13/2 písm. b) a c) zákoníku práce, od 1. 1. 2012 je tato zásada přesunuta do § 16/1 zákoníku práce).
Vašeho dotazu se týká i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2006,sp. zn. 21 Cdo 1486/2005, z něhož mimo jiné vyplývá:
„Je-li přiznání nenárokové složky mzdy vázáno na skutečnost, že zaměstnanec neobdržel výpověď z pracovního poměru (což lze ve Vašem případě vztáhnout i na ukončení pracovního poměru z Vaší iniciativy), je nepochybné, že se jedná o nerovné zacházení ... Dojde-li v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má zaměstnanec právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny následky tohoto porušování a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.“
V současné chvíli Vám proto lze doporučit obrátit se na svého bývalého zaměstnavatele s písemnou výzvou, v níž ho upozorníte na porušení výše citovaných ustanovení zákoníku práce a budete se domáhat vyplacení bonusu ve výši, v jaké byl přidělen Vašim bývalým kolegům. Bývalého zaměstnavatele zároveň upozorněte, že v případě nevyhovění Vašemu požadavku (v přiměřené lhůtě, kterou mu současně stanovíte), jste připraven domáhat se svých práv soudní cestou (přičemž můžete zmínit i případné kontaktování Inspektorátu práce). Tuto výzvu odešlete svému bývalému zaměstnavateli prokazatelným způsobem, např. doporučenou zásilkou s dodejkou či osobně za přítomnosti svědka, přičemž jednu podepsanou kopii výzvy si ponechte.
Pokud zaměstnavatel na Vaší výzvu ve stanovené lhůtě nezareaguje, nezbude Vám, než na něj podat žalobu. V případě Vašeho vítězství v soudním sporu (které je dle mého názoru očekávatelné), bude Váš bývalý zaměstnavatel samozřejmě povinen uhradit Vám nejen bonus (a případně úrok z prodlení), ale též veškeré náklady soudního řízení (zejména tedy soudní poplatek a náklady za zastoupení advokátem, budete-li zastoupen).


RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Je možné podat žalobu na ochranu osobnosti při syndromu zavrženého rodiče?
- Náhrada škody po rodiči za vznik syndromu zavrženého rodiče po otci dítěte?
- Náhrada nemajetkové újmy za vznik syndromu zavrženého rodiče po matce dítěte?

Chci se touto cestou dotázat, zdali je možné zažalovat matku mého syna, dnes již zletilého, která u něho způsobila tzv. syndrom zavrženého rodiče, v tomto případě otce, jehož důsledkem je synovo odmítání otce; kdy z plnohodnotného vztahu matka svou systematickou výchovou vytvořila u syna tuto deformaci (viz. lékařský posudek). Toto poškození u mého syna bylo zjištěno kolem dvanáctého roku. Je možné matku dítěte žalovat za způsobenou újmu nějakou náhradu? Jak je to v tomto případě s ochranou osobnosti, jaká je promlčecí doba. Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, mimo jiné tedy i soukromí a svého rodinného života. Při zásahu do těchto tzv. osobnostních práv má fyzická osoba dle § 13/1 Občanského zákoníku právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění (přičemž tato satisfakce může mít i podobu náhrady nemajetkové újmy v penězích).
Teoreticky by tedy bylo možné, abyste podal na matku svého syna žalobu na ochranu osobnosti a domáhal se například písemné omluvy a finanční satisfakce. V této souvislosti je však nutné vzít na zřetel několik podstatných okolností, které podání žaloby poměrně komplikují:
V první řadě se jedná o tzv. důkazní břemeno. Pokud budete v žalobě tvrdit, že psychický stav Vašeho syna je výsledkem výchovy jeho matky, budete povinen své tvrzení rovněž hodnověrným způsobem prokázat. V úvahu přicházejí samozřejmě svědecké výpovědi těch, kdo mají o poměrech Vašeho syna povědomí, nelze však předjímat, zda budou tyto důkazy soudu postačovat.
V rámci soudního řízení bude rovněž nutné prokázat vznik tzv. příčinné souvislosti mezi výchovným působením matky Vašeho syna a jeho současným psychickým stavem; bude tedy nutné přesvědčit soud o tom, že výchova je hlavní příčinou vzniku tzv. syndromu zavrženého rodiče u Vašeho syna. V této souvislosti by bylo s největší pravděpodobností nutné nechat vypracovat rovněž znalecký posudek z oboru psychologie.
Poslední a patrně nejdůležitější skutečností je promlčení. Přestože se nejedná o zcela vyjasněnou právní otázku, kloní se v současné době rozhodovací praxe soudů spíše k názoru, že práva na ochranu osobnosti jsou promlčitelná a to ve standardní tříleté promlčecí době (§ 101 Občanského zákoníku). Dle tohoto ustanovení běží promlčecí doba ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Byl-li syndrom zavrženého rodiče u Vašeho syna shledán už ve 12 letech, došlo s největší pravděpodobností již k uplynutí promlčecí doby.
Pro případné podání žaloby na ochranu osobnosti Vám doporučuji kontaktovat advokáta, který se na tuto oblast specializuje.


OBČAN-DLUHY
- Co znamená uznání dluhu dlužníka věřiteli
- Jaký význam má uznání dluhu pro věřitele
- Co se stane, když dlužník uzná svůj dluh
- Náležitosti uznání dluhu dle Občanského zákoníku
- Promlčecí lhůta dluhu při jeho uznání dlužníkem věřiteli
- Uznání dluhu dlužníkem a vliv na promlčecí dobu dluhu
- Délka promlčecí lhůty u uznání dluhu dlužníkem věřiteli

Dne 13.12.11 jsme odesílali k reklamaci zakoupené zboží, konkrétně elektroauto pro děti. Koupili jsme ho dne 30.10.2011 na internetu, zabalili dceři k narozeninám a rozbalili ho tudíž asi až po měsíci od doručení. Po rozbalení jsme zjistili, že vozidlo nemá vybavení, které bylo uvedeno v inzerátu, a to hlavně brzdový pedál a mnoho dalších věcí. Dne 22.11.2011 jsem paní prodávající napsala, že požadujeme nápravu vad či nový kus zboží. Dne 29.11.2011 paní odpověděla, že nám bude zaslán reklamační list, který máme poslat i s autíčkem zpět. To jsme tedy dne 12.12.2011 odeslali.
15.12.2012 jim to bylo doručeno, paní mi to potvrdila.
Dne 21.12.2012 napsali, že naše reklamace bude vyřízena po Novém roce. Po Novém roce jsem tedy psala paní ještě několik emailů, ale nereagovala ani na jeden.
Dne 15.1.2012 jsem jim napsala, že odstupujeme od smlouvy z důvodu nedodržení 30ti denní zákonné lhůty k vyřízení reklamace a že požadujeme vrácení peněz na účet. Dne 18.1.2012 mi prodávající napsala SMS, že máme nárok na odstoupení od smlouvy a že nám tedy pošle nejprve dobropis a poté peníze. Dne 26.1.2012 ale napsala, že je v problémech, že ji podrazil obchodní partner, připravil ji o všechny finance, že musela odhlásit živnost a že nemá na uhrazení dluhů vůči klientům. Prý se bude snažit zaplatit nám to do třech měsíců a že nám pošle tento týden dopis o uznání dluhu. Tak už nevím, co dělat, nemáme ani zboží, ani peníze (4200,-). Prosím poraďte, jak se máme dále zachovat v případě, že ty peníze od ní nedostaneme. Je nám potom k něčemu uznání dluhu nebo ne? Děkuji, Teodora

ODPOVĚĎ:
Uznání dluhu dle § 558 Občanského zákoníku je jednostranným právním úkonem, který obecně zlepšuje postavení věřitele (tedy Vás).
Pro platnost uznání dluhu musí prodávající písemně uznat existenci svého dluhu, který specifikuje co do důvodu (tj. odstoupení od kupní smlouvy s následnou povinností vrátit kupní cenu) i výše (tj. výše kupní ceny). Je samozřejmě rovněž nutné, aby byl v uznání dluhu specifikován věřitel (tedy Vy), uznání dluhu musí být prodávající datováno a podepsáno.
Základními účinky uznání dluhu je právní domněnka trvání dluhu v době jeho uznání (následně byste tedy nemusela jiným způsobem prokazovat, že předmětný dluh skutečně existoval) a především prodloužení promlčecí doby na 10 let (§ 110/1 Občanského zákoníku).
Zašle-li Vám tedy prodávající skutečně uznání dluhu (které bude obsahovat výše uvedené náležitosti), můžete své právo na vrácení kupní ceny zboží vymáhat kdykoli v průběhu následujících deseti let. V případě, že Vám prodávající uznání dluhu nezašle (a selžou-li další pokusy o smírné řešení), budete muset podat na prodávající žalobu na vrácení bezdůvodného obohacení (v tomto případě činí promlčecí doba 2 roky).OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné použít kauci jako penále při předčasném ukončení nájemní smlouvy?
- Výše pokuty, penále za předčasné ukončení nájmu, nájemní smlouvy
- Je možná pokuta za předčasné ukončení nájemní smlouvy?
- Je možné propadnutí kauce na nájemné kvůli předčasnému ukončení nájemní smlouvy?
- Nárok na úroky z prodlení u kauce na nájem, nájemné

Výňatek z nájemní smlouvy: Smluvní strany se dohodly, že při podpisu této smlouvy, nájemce složí u pronajimatele částku (kauci) ve výši ... Kč Tato kauce bude nájemci po ukončení pronájmu vrácena, nebo bude využita na náhradu škod, které během nájemného vztahu byly způsobeny nájemcem na předmětu nájmu a nebyly doposud vyrovnány. V případě že ze strany nájemník dojde k ukončení nájemního poměru i formou dohody, před sjednanou dobou nájmu, tato kauce zůstává pronajimateli, jakož i penále a to v plné výši.
Reálná situace: Nájemce předčasně ukončil nájemní poměr dohodou a požaduje vrácení kauce + penále. Tento bod nájemní smlouvy totiž prý odporuje občanskému zákoníku. Nájemník toto uplatňuje 6 měsíců po podepsání smlouvy, kdy ukončil nájem. Do té doby proti tomuto bodu neprotestoval. Ptám se, kdo má pravdu. Děkuji, Gabriel

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že ve Vašem případě má pravdu nájemce.
Ustanovení nájemní smlouvy o „propadnutí kauce“ (jako penále) v případě předčasného ukončení nájemního vztahu (předpokládám, že nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou) ze strany nájemce je tzv. absolutně neplatné z důvodu jeho rozporu s dobrými mravy (§ 39 Občanského zákoníku). Absolutní neplatnost znamená, že předmětné ustanovení nájemní smlouvy je neplatné od samého počátku, nemohlo tedy přivodit žádné právní následky a smluvní strany jím nebyly vázány (je tedy nerozhodné, že s ním podpisem smlouvy souhlasily, nemusely s ním tedy ani vyslovit svůj nesouhlas).
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že není možné kohokoli penalizovat za uplatnění jeho práv. Nájemce má ze zákona právo ukončit nájemní vztah buď jednostranně (výpovědí) či v součinnosti s pronajímatelem (dohodou). Neboť ve Vašem případě nájemce jednoho z těchto práv využil (a Vy jako pronajímatel jste s tím souhlasil, neboť byla uzavřena dohoda), nejedná se o porušení nájemní smlouvy (a penalizace je proto vyloučena).
Dle § 686a/3 Občanského zákoníku nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, je pronajímatel oprávněn použít kauci k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo nájemcem písemně uznaných. Sousloví „nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak“ však nelze chápat tak, že by bylo možné sjednat v nájemní smlouvě cokoli (tedy např. penalizaci jsoucí v rozporu s dobrými mravy), zákon zde spíše předpokládá možnost zúžit uvedený výčet (kdy by byl pronajímatel např. oprávněn použít kauci pouze k úhradě pohledávek na nájemném, nikoli již k úhradě pohledávek za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu).
Lze Vám proto doporučit nájemci kauci neprodleně vrátit (a to včetně úroků z prodlení, na které má nájemce právo), dle § 686a/4 Občanského zákoníku jste k vrácení kauce povinen nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal Vám, nedohodnete-li se s nájemcem jinak. V opačném případě bude nájemce oprávněn podat na Vás u soudu žalobu na vrácení bezdůvodného obohacení.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Kuchařské recepty na internetu a autorský zákon, autorská práva
- Ochrana autorského práva na kuchařské recepty na vaření
- Recepty na vaření a autorské právo, autorský zákon
- Jsou kuchařské recepty dílem dle autorského zákona?

Jak je to s autorským právem u kuchařských receptů na internetu?
Na jednom serveru máme diskusi a se svolením diskutujícího - tedy autora receptu ho kopíruji na web. Většinou vždy pozměním postup, aby všechny recepty byli tak nějak stejné, ale základ – gramáž a suroviny, což je hlavní, se nemění. Jak je to s autorským právem, pokud bych vydala kuchařku z těchto sesbíraných receptů? Je autorem každý jeden uživatel,
který dal pod nickem (ne pod svým vlastním jménem)na veřejný server svůj recept? Musím požádat o jeho souhlas, abych mohla recept vydat v tištěné podobě. Je toto právně napadnutelné, pokud souhlas mít nebudu, ale u názvu receptu bude jeho nick? Jedná se minimálně o 30 různých lidí, kteří uvedli svůj recept. Jak moc je recept „jejich“, když ho dávají na
internet? Může se ten daný člověk nějak domoci toho, že je jeho? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
V souvislosti s autorskými právy ke kuchařským receptům je v první řadě nutné dovodit, zda se vůbec jedná o dílo ve smyslu autorského zákona. Dle § 2/1 autorského zákona je předmětem práva autorského mimo jiné dílo literární, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

S ohledem na výše uvedené je proto dle mého názoru při posuzování jednotlivých receptů nutné přihlížet ke splnění dvou základních předpokladů:
1/ Musí se jednat o jedinečný výsledek autorovy činnosti. Jedinečnost tohoto výsledku je nutné chápat jako jeho originalitu (ve smyslu nebývalosti). Kuchařský recept by pro splnění této podmínky musel vykazovat určitou míru nevšednosti, tj. muselo by se jednat o popis kuchařského postupu, který „není jinde k vidění“, nesmí se tedy jednat o pouhý přepis již mnohokrát popsaného (recept na běžnou polévku s játrovými knedlíčky by tak aspekt jedinečnosti patrně nesplňoval).
2/ Autorova činnost musí být tvůrčí. Vytvoření kuchařského receptu (včetně vymyšlení jeho názvu) tedy musí představovat výsledek kreativní aktivity jedince. Sepsání kuchařského receptu musí proto představovat skutečný „autorův nápad“.
Pokud se domníváte, že Vámi sesbírané recepty některý z výše uvedených předpokladů nesplňují, můžete s nimi naložit dle své libosti (tedy je i knižně vydat).
Dle mého názoru (upozorňuji, že se jedná o názor osobní, nikoli nutně správný) bude obě výše uvedená kritéria autorského díla splňovat jen velmi malý počet kuchařských receptů (vzhledem k jejich nepřebernému množství a nejrůznějším, více či méně podobným, variacím na jednotlivá jídla). Jako autorské dílo by bylo možné chránit například rodinný recept, tedy popis kuchařského postupu, vyvinutého a tradovaného v úzkém kolektivu a vyznačujícího se v daném místě a čase skutečnou neobvyklostí.
Pokud se naopak domníváte, že recepty jsou pro svou jedinečnost a tvůrčí usilí svých autorů díly dle autorského zákona, bude nutné při jejich následném zpracování brát ohled rovněž na jejich autory.
Pokud recepty určitým způsobem “přepisujete”, dopouštítese tak tzv. tvůrčího zpracování jiného díla dle § 2/4 autorského zákona. Dílo, které tímto způsobem vznikne je Vaším autorským dílem (a požívá obdobnou právní ochranu), přičemž práva autora takto zpracovaného receptu zůstávají nedotčena.
Pokud byste se rozhodla vydat Vámi zpracované recepty jako kuchařku, bude se de facto jednat o tzv. souborné dílo dle § 2/5 autorského zákona (zde samozřejmě stále předpokládám, že zde uveřejněné recepty jsou autorskými díly dle výše specifikovaných kritérií). V tomto případě by bylo nutné, abyste si vyžádala souhlas každého autora, jehož recept v kuchařce použijete (§ 5/2 autorského zákona) s uvedením jeho jména popř. nicku jako pseudonymu.
Na závěr svého dotazu pouze připomínám, že uveřejněním autorského díla na internetu nejsou žádným způsobem dotčena práva autora, přičemž jedním z těchto práv je samozřejmě i právo domáhat se náhrady za neoprávněné užití díla.


FINANCE-DANĚ
- Osvobození od daně z příjmu při prodeji bytu a následné koupi jiné nemovitosti
- Následky nesplnění podmínky pro osvobození od daně z příjmu?
- Daň z příjmu a následky nezastavění pozemku při uspokojování bytových potřeb
- Daň z příjmu a bytové potřeby při prodeji předchozího bytu, domu
- Nezastavění pozemku a vliv na osvobození od daně z příjmu
- Do kdy se musí začít stavět abych nemusel platit daň z příjmu

Měla bych dotaz ohledně daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Manžel koupil v roce 2008 družstevní byt za odstupné 650.000Kč. Po pár měsících mu družstvo převedlo byt bezplatně do osobního vlastnictví. Po roce manžel byt prodal za 800.000Kč. Od daně z příjmu byl osvobozen, jelikož jsme za tyto prostředky do roka pořídili stavební pozemek na výstavbu rodinného domu. Tento pozemek vlastníme 2 roky. Chtěla bych se zeptat, pokud bychom tento pozemek prodali a do roka za tyto prostředky koupili např. rodinný dům, zda bychom tímto krokem porušili zákon a mohl by nás finanční úřad nějakým způsobem postihnout nebo požadovat dodatečně uhradit daň z příjmu? A zda by se případná daň z příjmu za prodej bytu platila z částky 800.000,-Kč nebo ze 150.000Kč, když družstvo převedlo byt bezplatně kupní smlouvou? Doklad o uhrazení odstupného za DB máme. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
z Vašeho dotazu předpokládám, že Váš manžel byl při prodeji bytu od daně osvobozen na základě § 4/1 písm. a) zákona o daních z příjmů (ve znění platném v roce 2009). Dle tohoto ustanovení byl od daně osvobozen rovněž příjem z prodeje bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a zároveň pokud prodávající použije získané finanční prostředky na uspokojení bytové potřeby.
Dle § 15/3 písm. b) zákona o daních z příjmů (ve znění platném v roce 2009) se pak za uspokojování bytových potřeb považuje i koupě pozemku, pokud na něm bude postaven například rodinný či bytový dům s využitím úvěru na financování bytových potřeb, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytového či rodinného domu do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy.
Je evidentní, že výše uvedené ustanovení zákona o daních z příjmů má zabránit tzv. spekulativnímu nákupu a prodeji pozemků za účelem zisku a nikoli uspokojování bytových potřeb.
Domnívám se proto, že v případě prodeje pozemku (bez jeho zastavění) vznikne Vašemu manželovi povinnost k úhradě daně z příjmu z prodeje bytu (tedy tak, jako by tento prodej od daně osvobozen nebyl), a to se základem daně ve výši 150.000,- Kč (neboť od zdanitelného příjmu je nutné odečíst náklady na získání bytu, tj. odstupné). Tuto daňovou povinnost je samozřejmě možné splnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že prodej pozemku by v současné době nemohl být od daně z příjmů osvobozen (a to ani za předpokladu investování získaných prostředků do uspokojování bytových potřeb), neboť Váš manžel tento pozemek dosud nevlastní déle než 5 let (a není tudíž splněna osvobozovací podmínka dle § 4/1 písm. b) zákona o daních z příjmů).

 

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může internetová schránka shromažďovat informace o hardware návštěvníka?

Je možné, aby webová stránka či nějaká aplikace shromažďovala bez upozornění identifikační údaje o hardwaru v počítači?
Jde mi o to jestli MŮŽE provozovatel webových stránek, aplikací či čehokoli dalšího shromažďovat takovéto údaje a uchovávat je (bez upozornění! - shromažďování údajů často bývá součástí licenčních smluv na nejrůznější software a velké firmy v tomto oboru podnikající to neopomínají zmínit, proto se ptám, jak to je když opomenou nebo žádnou smlouvu nemají). Podle mého je to zásah do soukromí - může například zjišťovat používaný systém nebo prohlížeč pro správnou funkci třeba té webové stránky, ale sbírat a archivovat ID hardwaru mi přijde opravdu jako zásah do soukromí. Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
Pro komplexní odpověď na Váš dotaz by bylo nutné znát konkrétní mechanismus uchovávání údajů o hardware provozovatelem daných webových stránek, k čemuž by bylo zapotřebí odborných znalostí v oblasti IT. Obecně však platí následující:
Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Dle mého názoru by bylo značně obtížné vztáhnout pojem „soukromí“ i na identifikační údaje hardware, používaného konkrétní fyzickou osobou, právní úprava v Občanském zákoníku je zjevně zaměřena na ochranu „ryze osobní“, t.j. intimní sféry, života jednotlivce.
V souvislosti s Vámi uváděnými údaji by však bylo možné uvažovat o porušení práva na ochranu osobních údajů. Dle § 4 zákona na ochranu osobních údajů je osobním údajem jakákoliv informace, která umožňuje přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu, a to zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Pokud provozovatelem webových stránek shromažďované údaje o hardware umožňují výše nastíněnou identifikaci fyzické osoby, stává se tato osoba tzv. subjektem údajů a provozovatel webových stránek je naopak chápán jako správce (popř. zpracovatel) osobních údajů. Pro shromažďování osobních údajů jsou zákonem správci údajů stanovena poměrně přísná pravidla (např. povinnost informovat každý subjekt údajů o shromažďování/zpracování jeho osobních údajů s uvedením účelu a trvání takového shromažďování/zpracování, přičemž subjekt údajů musí s tímto samozřejmě zpravidla souhlasit).
Domníváte-li se s ohledem na výše uvedené, že shromažďované a archivované údaje o hardware umožňují přímou či nepřímou identifikaci subjektu údajů, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (http://www.uoou.cz/uoou.aspx), který může na základě Vašeho podnětu provést šetření a v případě potvrzení Vašeho podezření provozovatele webových stránek sankcionovat.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Výpočet náhrady škody na zdraví
- Náhrada škody na zdraví a její vypočítání
- Který zákon řeší náhradu bolestného (utrpěnou bolest)
- Náhrada za bolest - vyhláška 440/2001 Sbírky zákonů
- Cena za 1 bod náhrady bolestného v roce 2012

Můj otec měl dopravní nehodu při couvání v nemocnici. Srazil starou paní (82 let) o francouzských holích. Otec ji neviděl. Upadla obličejem na obrubníka, utrpěla zlomeninu v oblasti levé čelisti, zlomeninu zevního kotníku a otevřenenou ránu nad obočím. Paní došla na chirurgii za doprovodu mého otce úplně sama, tvrdila "že jí nic není". Nehoda se stala 12.9.2011 a neschopnost skončila 21.11.2011. Otec dostal podmínku na 18 měsícu a za pomocí promační a mediační služby jsme se snažili s paní vyrovnat. Dcera paní požaduje 100.000 Kč, což nemáme. Otec je ČID a mamika je v důchodu. Nabízeli jsme 20.000-25.000 Kč co nám pan vyšetřovatel a paní z mediační služby potvrdily že se to tak pohybuje. Paní nesouhlásí a ted to půjde k občanskoprávnímu soudu. Co máme dělat? Paní mi volala, že máme prodat dům, auto. U soudu prý dostaneme min. 50.000 Kč pokuty + další náklady. Otec ma 60 let a je z toho uplně zničený. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Je nepochybné, že Váš otec je povinen uhradit staré paní škodu na zdraví, kterou jí způsobil (§ 444/1 Občanského zákoníku). V této souvislosti bude přicházet v úvahu zejména tzv. náhrada za bolest dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
V příloze č. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb. je uveden podrobný seznam úrazů s příslušnými bodovými hodnotami („cena“ jednoho bodu je 120,- Kč). Hodlá-li stará paní nárokovat náhradu škody na zdraví, musí soudu předložit lékařský posudek, v němž její ošetřující lékař popíše utrpěná zranění a přiřadí jim příslušné bodové hodnoty. Bude-li stará paní v žalobě na náhradu škody požadovat uhrazení určité finanční kompenzace, aniž by zároveň doložila lékařský posudek, lze Vašemu otci doporučit, aby trval na splnění této povinnosti (výše náhrady škody na zdraví nemůže být odhadována „od oka“).
Není rozhodně pravdou, že by soud Vašemu otci uložil nějakou pokutu, soud může maximálně přikázat Vašemu otci, aby staré paní uhradil způsobenou škodu na zdraví a náklady soudního řízení (tj. soudní poplatek a náklady případného advokátního zastoupení).
Přestože nejsem lékař, odhaduji (po nahlédnutí do přílohy č. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), že zranění staré paní by mohla odpovídat některým z následujících položek:
- zlomenina čelisti:
S0240 - Zlomeniny horní čelisti = 40 bodů
S0260 - Zlomenina dolní čelisti = 20 bodů
- zlomenina kotníku:
S8260 - Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace = 60 bodů (v případě složitějšího zranění, např. tříštivé zlomeniny 100 nebo 130 bodů)
- poranění hlavy:
S01 - Rána hlavy (v této skupině nepřevyšují bodové hodnoty 10 bodů)
I pokud zahrneme do výpočtu maximální hodnoty výše uvedených položek, pohybujeme se stále v rozmezí 170 – 190 bodů, tj. přibližně 20.000,- Kč – 25.000,- Kč. Je však samozřejmě možné, že ošetřující lékař přiřadí zraněním staré paní odlišné bodové hodnoty, vše záleží na jeho odborném úsudku.
Vašemu otci lze doporučit kontaktovat starou paní a domluvit se s ní na pořízení lékařského posudku. Na základě bodového ohodnocení bolesti dle tohoto posudku může Váš otec zaplatit staré paní náhradu škody na zdraví mimosoudní cestou, tímto způsobem si lze samozřejmě ušetřit další výdaje za náklady soudního řízení. Veškerou komunikaci je vhodné vést písemně (samozřejmě pro případné doložení snahy o smírné řešení před soudem).
Dospěje-li celá věc k soudu, je možné uzavřít smír i zde, k čemuž budou stará paní a Váš otec soudcem vyzváni.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Jak přepsat vozidlo v registru když s tím nový majitel automobilu nesouhlasí?
- Jak může zapsat původní majitel vozidla nového vlastníka automobilu do evidence

V říjnu 2010 jsme byli rozvedeni a v prosinci 2010 jsme si dohodou rozdělili SJM. Mezi jiným automobil připadl do výlučného vlastnictví manželce, byl evidován na mne. Manželka si ho vzala i technické průkazy. K převodu regisru silničních vozidel nedošlo z důvodu jejího odmíntutí. Požadovala ode mne uhradit finanční částku za převod. Do dnes se mi nepodařilo se s
ní domluvit, ač je částka v případě rozvodu jen asi 300 Kč za evidenční kontrolu vozidla. Dá se vymáhat soudně její součinnost při převodu vozidla? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě by neměla být cesta soudního sporu nutná. Jste-li stále veden v registru silničních vozidel, lze Vám doporučit navštívit obecní úřad příslušné obce s rozšířenou působností a zde si vyžádat vydání duplikátů potřebných dokladů, tj. technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla Na základě těchto písemností a po předložení dohody o vypořádání SJM provede obecní úřad změnu zápisu v registru silničních vozidel tak, aby odpovídal skutečnosti.
Dle § 12 zákona č. 56/2001 Sb. je vlastník registrovaného silničního motorového vozidla, zástavní věřitel, popř. další osoba, které se zápis v registru silničních vozidel týká (do této kategorie se bezpochyby řadíte i Vy), povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o zápis změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel a to do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Postup podání stížnosti k evropskému soudu pro lidská práva ESLP
- Jak podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ESLP
- Jaké podmínky je třeba splnit pro podání stížnosti k soudu ve Štrasburku

Rozsudkem jsem měl určený plný invalidní důchod, ale sociální správa nikdy nedostala nový příkaz. Usnesením mi jiný soudce zamítl rozsudek splnit. Tím jsem byl připraven o 21 x 1.400 Kč, zkrácen na ústavním právu na spravedlivý proces a zároveň tím byla i mařena práce onkologů. Důchody mi dodnes chybí a "nikdo nikdy nikde nepochybil". Nepomohly stížnosti, žádosti, odvolání, dovolání. Chci podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ESLP, ale nevím jak podat žalobu o odškodnění. Kdo je pověřen jejím sepsáním a kde sídlí? Jaké jsou finanční náklady? Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá řada podstatných skutečností, na jejichž základě by bylo možné provést komplexnější právní analýzu. Svou odpověď proto omezím pouze na informace o možnosti podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (dále jen ESLP).
Pro podání stížnosti k ESLP musí být současně splněno několik podmínek:
1/ V první řadě musí stížnost směřovat proti rozhodnutí některého státního orgánu či soudu (nelze si tedy stěžovat např. na fyzickou či právnickou osobu).
2/ Stěžovatel je povinen vymezit, jaká jeho práva (která mu zaručuje Evropská úmluva o lidských právech či některý z jejích protokolů) byla porušena.
3/ Stížnost k ESLP je možné podat až po vyčerpání veškerých vnitrostátních opravných prostředků. V rámci českého právního řádu je tedy nutné zahájit soudní řízení, podat odvolání, následně dovolání a nakonec ústavní stížnost. Pokud i Ústavní soud rozhodne ve Váš neprospěch, můžete se obrátit na ESLP.
4/ Stížnost k ESLP je možné podat ve lhůtě 6 měsíců od konečného vnitrostátního rozhodnutí (tj. od nabytí právní moci nálezu Ústavního soudu).
Pro podání stížnosti k ESLP nemusíte být nikým zastoupen, řízení před ESLP se vede bezplatně. Vzhledem ke složitosti soudního řízení před ESLP a s ohledem na skutečnost, že řízení se vede ve francouzštině či angličtině Vám však lze doporučit nechat se zastupovat advokátem (v tomto případě však musíte počítat se vznikem určitých nákladů).
Pro získání praktických informací o podání stížnosti k ESLP (včetně formuláře, který je nutno vyplnit a adresy ESLP, na kterou je nutné stížnost zaslat) Vám doporučuji prostudovat následující článek:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/texty/pravo-sebeobrana/stiznost-k-evropskemu-soudu-pro-lp-navod-informace-a-pokyny-podani-stiznosti

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Hlučné centrální odsávání v panelovém domě - jak se bránit?
- Jak se bránit proti hluku v panelovém domě když to SVJ neřeší
- Kam se obrátit se stížností při obtěžování hlukem od sousedů
- Jak dokázat hluk v domě způsobený centrálním odsáváním
RŮZNÉ-ZDRAVÍ
- Změření hluku v domě Krajskou hygienickou stanicí - informace

Bydlím v posledním patře 12-ti patrového paneláku a nedávno bylo zprovozněno centrální odsávání. Kdokoliv pode mnou odsávání zapne, sepne se automaticky všem, protože je poháněné jedním elektromotorem na střeše. Tento elektromotor je původní (dům je cca 40 let starý). Jsem tak nucena poslouchat hluk - hučení ze střechy, před kterým není v mém malém bytě úniku. Vzhledem k počtu bytů odsávání spíná každou chvíli a v jakoukoliv denní i noční dobu. Musím spát se špunty v uších, abych se vyspala, při častém nošení z nich ale bolí hlava.
Představitelé společenství vlastníků, na které jsem se opakovaně obracela, můj problém ignorují.
Můžete mi prosím poradit, zda mám právo požadovat odstranění hluku z odsávání, které jsme nucena mít seplé i když nechci a jaké kroky proto učinit? Na jaké zákony či normy se odvolat? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, z jakého právního titulu předmětný byt užíváte (jste-li jeho nájemnicí nebo, což předpokládám, vlastnicí). Ve své odpovědi se proto pokusím vypořádat se všemi možnými případy:
1/ Nájem bytu:
Jste-li nájemnicí bytu, můžete se na pronajímateli domáhat zajištění plného a nerušeného výkonu práv spojených s užíváním bytu (dle § 687/1 Občanského zákoníku), tj. především odstranění nadměrného zatížení hlukem. V této souvislosti Vám lze doporučit kontaktovat pronajímatele s písemnou výzvou, v níž ho upozorníte na porušení výše citovaného ustanovení Občanského zákoníku a budete se domáhat nápravy. V případě neúspěchu bude nutné se obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů a budete se domáhat, aby soud přikázal pronajímateli hlukové zatížení eliminovat či alespoň snížit.
2/ Vlastnictví bytu:
Jste-li vlastnicí bytu, můžete se domáhat ochrany svého vlastnického práva proti každému, kdo do jeho výkonu neoprávněně zasahuje (§ 126/1 Občanského zákoníku). Nadměrné obtěžování hlukem je typickým příkladem tzv. sousedských sporů dle § 127/1 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení se musí vlastník věci (ve Vašem případě se jedná o SVJ) zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, přičemž nadměrné obtěžování hlukem je zde výslovně zmíněno.
Jako „pomocné“ ustanovení Vám může rovněž posloužit § 13/3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle něhož nesmí vlastník jednotky (bezesporu tedy ani SVJ jako celek) provádět takové úpravy, které by ohrožovaly výkon vlastnického práva některého z vlastníků jednotek (zde Vás).
Lze Vám proto doporučit postupovat obdobně jako dle bodu 1, tzn. obrátit se na SVJ s písemnou výzvou (jejíž jednu podepsanou kopii si ponecháte), v níž se budete domáhat vyřešení své situace (v případě neochoty k jednání můžete zmínit svou připravenost řešit vše soudní cestou). V případě nezdaru smírné varianty se můžete opět obrátit na soud s žalobou.
Pro podání žaloby v sousedském sporu dle § 127/1 Občanského zákoníku je nezbytné, abyste svá tvrzení prokázala. Je proto vhodné navrhnout provedení svědecké výpovědi toho, kdo má o Vaší situaci povědomí (např. toho, kdo Vás pravidelně navštěvuje). Zejména by Vám však pomohlo kontaktování místně příslušné Krajské hygienické stanice, neboť měření hlukového zatížení spadá do jejích kompetencí (v této souvislosti je klíčový § 30 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). V případě, že by ve Vašem bytě bylo provedeno měření hluku, můžete si na Krajské hygienické stanici vyžádat písemný závěr, o který můžete svá následná žalobní tvrzení samozřejmě opřít.


FINANCE-DANĚ
- Kdy je nutné podat daňové přiznání kvůli brigádě?
- Jak vypočítat daň z brigády?
- Daňový odvod z výdělku na brigádě

Jsem student a minulý rok jsem se stala i živnostníkem. Chtěla bych Vás poprostit, zda byste mi mohli poradit, jaké všechny dokumenty vlastně musím odevzdat.
Příjmy z živnostenské činnosti jsem neměla žádné, jediný můj příjem byl z brigády, která byla na dohodu o provedení práce, kde jsem vydělala něco málo přes 11 tisíc. U tohoto zaměstnavetele jsem také podepsala prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
Budu moc ráda za odpověď.
Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité, zda jste svůj výdělek (tj. zmiňovaných 11.000,- Kč) obdržela za jeden či více měsíců, tzn. zda Vaše odměna činila více či méně než 5.000,- Kč měsíčně.
Pokud činila Vaše odměna méně než 5.000,- Kč za měsíc, byl Váš zaměstnavatel povinen odvést 15 % zálohu na daň z příjmu (tj. z Vaší měsíční odměny). Ve Vašem případě je však i základní daňová sleva (tzv. sleva na poplatníka, tj. 23.640,- Kč ročně, tedy 1.970,- Kč měsíčně) vyšší než 15 % záloha na daň z příjmu, z tohoto důvodu daň platit nemusíte. V tomto případě Vám lze doporučit vyžádat si od zaměstnavatele vydání tzv. potvrzení o příjmu (pokud se tak již nestalo).
Pokud Vaše měsíční odměna činila více než 5.000,- Kč, bude postup v podstatě obdobný, tj. Váš zaměstnavatel byl povinen odvést 15 % zálohu daně z příjmu. V tomto případě je však nutné přepočítat, zda po uplatnění veškerých daňových slev bude u Vás přetrvávat daňová povinnost. V první řadě je nutné vypočítat výši zálohy daně z příjmu, tj. 15 % z Vaší měsíční odměny, poté porovnat výsledek s částkou 1.970,- Kč (základní sleva na poplatníka za měsíc) + částkou 335,- Kč (měsíční sleva na studenta). Pokud správně počítám, přesahuje i nyní uplatněná sleva zálohu na dani, opět tedy nebude nutné, abyste daň platila. I v tomto případě lze doporučit vyžádat si na zaměstnavateli vydání potvrzení o příjmu.
Daňové přiznání tedy podávat nemusíte, v případě jakýchkoli nejasností Vám doporučuji obrátit se na místně příslušný finanční úřad.

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Převod členského podílu bytového družstva bez souhlasu manžela
- Převod členského podílu bytového družstva bez souhlasu manželky
- Musí oba manželé podepsat dohodu o převodu členských práv k bytovému družstvu?
- Je nutný souhlas obou manželů s převodem podílu v bytovém družstvu?
- Je možné napadnout smlouvu o převodu členského podílu v družstvu?

Jsme manželé - oba máme členský podíl v družstvu. Manžel v roce 2007 převedl dle Smlouvy o převodu členských práv byt na syna z předchozího manželství. Toto se ovšem událo bez přítomnosti manželky, tudíž chybí na smlouvě její podpis, který by tam jistě měl být. Členská práva jsou "jakoby" převedena již 5 let. Nyní, když se dotyčná začala zajímat o možnou neplatnost této smlouvy, jí syn argumentuje promlčecí lhůtou 3 roky. Vztahuje se promlčecí lhůta i na toto, pokud na družstvu ležela celou dobu neplatná smlouva? Zaráží mě postup družstva, jak na toto mohli přistoupit a celou tu dobu se o to nikdo nezajímal. Děkuji, Andrea

ODPOVĚĎ:
Pokud jsou manželé tzv. společnými členy bytového družstva (což z Vašeho dotazu předpokládám), nemůže jeden z nich samostatně disponovat s členským podílem v bytovém družstvu bez vědomí a souhlasu druhého manžela.
Dle § 230 Obchodního zákoníku mohou být členská práva k bytovému družstvu převedena pouze se souhlasem člena bytového družstva, je-li těchto členů více (tj. jedná-li se o tzv. společné členství), je nutný souhlas všech společných členů (ve Vašem případě tedy souhlas obou manželů).
Převedl-li tedy členská práva k bytovému družstvu manžel na svého syna bez souhlasu manželky, porušil tím § 230 Obchodního zákoníku. Z tohoto důvodu je dohoda o převodu členských práv k bytovému družstvu dle § 39 Občanského zákoníku tzv. absolutně neplatná, tzn. že tato dohoda je neplatná od samého počátku a nemohla vyvolat žádné právní následky. Manželka proto nebyla povinna se neplatnosti dohody jakýmkoli způsobem dovolat, žádná promlčecí doba v tomto případě neběží.
Pokud by se i přesto manželův syn nadále odvolával na znění dohody, lze manželce doporučit obrátit se na soud s žalobou na neplatnost právního úkonu (tato žaloba není pro neplatnost dohody nutná, neboť dohoda je neplatná již od svého podpisu, pro opatření nezvratného argumentu v podobě rozsudku však lze soudní cestu doporučit).


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Průtahy v soudním řízení - jak se bránit?
- Jak podat stížnost na průtahy v soudním řízení?
- Jak podat návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu?
- Jak se bránit nečinnosti soudu - postup

Bratr byl po těžkém úrazu zbaven svéprávnosti, po doléčení v dubnu 2011 podána žádost o projednáni navrácení způsobilosti k právním úkonům, v květnu 2011 doplněna o lékařské vyšetření k odůvodnění podání.
Pracovní poměr skončil 12/2008, následně na pracovním úřadě a pak úraz 12.4.2009. Od té doby je bez finančních prostředků, bez nemocenské, nyní státní sociální podpora. Po zaplacení nákladů na bydlení a výživného na syna je jeho zůstatek 1.200 Kč na měsíc. Žádost podal, aby mohl jít pracovat, s omezením ho nikdo zaměstnat nechce, ale soudkyně která má jeho případ na starost se stále neozývá, přestože jsme již několikrát psali a zkoušeli telefonicky zjistit proč se stále nic neprojednává. Při odebrání způsobilosti nám bylo sděleno, že není problém kdykoliv vrátit zpět, aby byl opět svéprávný, ale nikdo s námi nechce tento problém řešit. Můžete mi prosím poradit, kam se obrátit? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
V případě Vašeho bratra se jedná o typickou ukázku tzv. průtahů v soudním řízení (zapříčiněných nejčastěji přetížením soudů). V zásadě se Vašemu bratrovi nabízí 3 varianty řešení, k nimž je vhodné přistoupit v následujícím pořadí:

1/ Stížnost na průtahy v soudním řízení:
Váš bratr (resp. jeho opatrovník) je dle § 164 a násl. zákona o soudech a soudcích oprávněn podat k orgánu státní správy příslušného soudu stížnost na průtahy v soudním řízení. Orgány státní správy soudů jsou u každého soudu jeho předseda a místopředseda (stížnost je proto vhodné adresovat přímo jim). Ve stížnosti je nutné vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, tzn. uvést zejména spisovou značku, pod kterou je věc u soudu vedena a vylíčit, jaké kroky byly z Vaší strany již podniknuty, popř. jaké kroky učinil v této věci soud (a samozřejmě především kdy k tomu došlo).
Stížnost nesmí být samozřejmě anonymní, namístě je věcné (nikoli emotivně zabarvené) vylíčení všech rozhodných skutečností. Podání stížnosti nesmí být Vašemu bratrovi v řízení o navrácení způsobilosti k právním úkonům na újmu.
Stížnost musí být vyřízena nejpozději do 1 měsíce od svého podání, přičemž shledá-li Předseda (popř. místopředseda)soudu stížnost důvodnou, je povinen stěžovatele informovat o přijatých opatřeních (vyloučena není ani kárná odpovědnost příslušného soudce).

2/ Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu:
Dle § 174a zákona o soudech a soudcích je Váš bratr (resp. jeho opatrovník) oprávněn podat k soudu (u něhož se řízení o navrácení způsobilosti k právním úkonům vede) tzv. návrh na určení lhůty. K podání tohoto návrhu není nutné (přesto že je to vhodné) podat nejdříve stížnost (viz bod 1).
Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává, o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován.
Soud (u něhož se řízení o navrácení způsobilosti k právním úkonům vede):
a/ se k návrhu vyjádří a do 5 dnů ho postoupí nadřízenému soudu, v tomto případě dochází k zahájení řízení mezi Vaším bratrem a soudem, nadřízený soud může návrh na určení lhůty (nejdéle do 20 dnů) odmítnout (pokud nebude i přes výzvu soudu opraven či doplněn, bude podán nepříslušnou osobou apod.), zamítnout (pokud ho shledá nedůvodným) nebo mu vyhovět (v tomto případě určí soudu, u něhož se řízení o navrácení způsobilosti k právním úkonům vede, aby v určité lhůtě provedl požadované úkony,
b/ Vašemu bratrovi vyhoví (tedy bez nutnosti vést řízení před nadřízeným soudem) a do 30 dnů provede veškeré jím požadované úkony.

3/ Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci:
Pro podání ústavní stížnosti je v první řadě nutné vyčerpat všechny dostupné opravné (resp. nápravné) prostředky (tedy stížnost), rovněž je zapotřebí být zastoupen advokátem. V situaci Vašeho bratra (kdy prodlení soudu trvá necelý rok) se domnívám, že Ústavní soud by nepřípustný průtah v řízení dosud neshledal. Tuto variantu řešení (i s ohledem na skutečnost, že řízení před Ústavním soudem trvá zpravidla několik měsíců) Vám proto obecně nedoporučuji.
Závěrem své odpovědi doporučuji v každém podání k soudu (tedy stížnosti či návrhu na určení lhůty) rovněž zdůraznit, jaké nepříznivé (především z ekonomického hlediska) následky má pro Vašeho bratra skutečnost, že mu dosud nebyla způsobilost k právním úkonům (dle § 186 a násl. Občanského soudního řádu) navrácena.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Za jakou cenu musí prodat majitel zemědělský pozemek zemědělskému družstvu?
- Je možné ošetřit zhodnocení pozemku v kupní smlouvě na zemědělský pozemek?
- Jak neprodělat na prodeji pozemku který může být v budoucnu zhotnocen?
- Je možné zachytit v kupní smlouvě zhodnocení pozemku v době budoucí?

Jsem vlastníkem zemědělského pozemku, který sousedí s pozemky zahrnutými do územního plánu (pozemky určené k zastavění).
Kontaktoval mě zájemce, který chce tento pozemek koupit.
Je jasné, že pokud by byl pozemek v budoucnosti zahrnut do územního plánu jako pozemek určený k zastavění, došlo by k podstatnému zvýšení jeho hodnoty. Jak ošetřit v kupní smlouvě případné budoucí zhodnocení pozemku abych na tom neprodělal? Děkuji, Matěj

ODPOVĚĎ:
Případné budoucí zhodnocení pozemku v kupní smlouvě nijak ošetřit nelze. Je nutné si uvědomit, že v okamžiku prodeje pozemku přestanete být jeho vlastníkem a veškerý budoucí osud pozemku (ať už jeho zhodnocení či naopak znehodnocení) jde plně na vrub nového majitele.
Případná smluvní klauzule, umožňující Vám domáhat se dodatečně (například i za několik let) „doplacení“ zvýšené hodnoty pozemku v případě jeho zařazení do tzv. zastavitelné plochy, by dle mého názoru byla v rozporu s dobrými mravy a tudíž neplatná. Lze rovněž pochybovat, že kupující by byl ochoten na takto nastavenou kupní smlouvu přistoupit.
Nechcete-li na prodeji svého pozemku prodělat, zjistěte si v první řadě, jaké jsou průměrné ceny sousedních pozemků (které již jsou zahrnuty v zastavitelné ploše). Po získání této informace můžete nastavit kupní cenu svého pozemku tak, aby byla v podstatě stejná jako by Váš pozemek již v zastavitelné ploše zahrnut byl.
Je nutné si uvědomit, že v souvislosti s prodejem svého pozemku nejste vázán žádnými předpisy a v kupní smlouvě proto můžete navrhnout de facto libovolnou kupní cenu (je tedy možné, aby jste svůj pozemek prodal za cenu, která jeho aktuální hodnotě neodpovídá). Je-li zájemcem o Váš pozemek například stavební, realitní či developerská společnost, můžete si být jist, že dříve či později bude Váš pozemek do zastavitelné plochy zahrnut; nemáte proto důvod prodat ho za aktuální nízkou cenu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdy má nájemce právo na vrácení kauce od pronajímatele
- Právo nájemníka na vrácení kauce od pronajímatele
- Kdy má nájemník nárok na vrácení kauce od pronajímatele
- Za jakých podmínek si může pronajímatel ponechat kauci nájemníka
- Kdy si může pronajímatel nechat kauci nájemce, nájeníka?
- Může si pronajímatel nechat kauci na opravu a rekonstrukci bytu?
- Na co slouží kauce pronajímateli
- Lhůta na vrácení kauce nájemci pronajímatelem
- Do kdy musí pronajímatel vrátit kauci nájemníkovi - lhůta


Měli jsme pronajatý byt na dobu určitou do 31.12.2011. Ten den jsme byt opustili, jelikož se nám ani majitelka neozývala, zda máme zájem o prodloužení smlouvy. Nájem jsme platili vždy čas, dle smlouvy za uběhnutý měsíc. Odmítli jsme podepsat předávací protokol, jelikož tam bylo napsáno, že se nám kauce nevrátí a pokryje náklady na rekonstrukci bytu. Dále nám ten den oznámila, že se poplatky za byt zvýšily a máme ještě doplatit 1.500,-, byt byl předáván v lepším stavu, než jsme do něj nastěhovali. Na naše náklady jsme vymalovali a dorekostruovali kuchyň, která byla mastná, špinavá a od plísně. Nyní nám majitelka odmítá vrátit kauci. Chce zaplatit nájem za leden 2012 a v bytě jí probíhá rekonstrukce na naše náklady. Je to možné, když jsme předávací protokol nesepsali? A jak z ní můžeme vymáhat kauci, která nám měla byt vrácena ke dni ukončení nájmu?
Odvolává se na ústní dohodu, že se nám smlouva měla prodloužit dodatkem, který jsme do konce roku neviděli. Slíbila, že nám sleví nájem po dobu rekonstrukce balkonu a to se již také nestalo. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě došlo ke skončení nájmu ke dni 31. 12. 2011, tzn. že jakýkoli požadavek majitelky bytu na zaplacení nájemného za leden 2012 je absurdní a rozhodně Vám nedoporučuji jej akceptovat.
Majitelka bytu je dle § 686/3 Občanského zákoníku oprávněna použít kauci k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (inkaso) nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem (např. z titulu odpovědnosti za způsobenou škodu), ovšem pouze v případě, že tyto nároky jsou ze strany nájemce písemně uznány, popř. došlo k jejich přiznání vykonatelným rozhodnutím soudu. Pokud tedy z Vaší strany nevznikl na nájemném či „inkasu za energie“ žádný dluh, popř. jste v bytě nezpůsobila škodu, není majitelka bytu oprávněna kauci zadržovat (tím méně pak z ní financovat rekonstrukci bytu).
Dle § 686/4 Občanského zákoníku je pronajímatel povinen vrátit nájemci kauci (včetně úroku z prodlení) a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli.
V současné chvíli Vám lze proto doporučit vyzvat majitelku bytu písemně ke splnění její zákonné povinnosti (můžete poukázat na výše uvedené ustanovení Občanského zákoníku), přičemž jednu podepsanou kopii této výzvy si ponechte (výzvu je vhodné doručit prokazatelným způsobem, tj. doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou či osobně za přítomnosti svědka).
Nesplní-li majitelka bytu svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě (kterou jí ve výzvě stanovíte), můžete na ní podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení (na tuto skutečnost je majitelku bytu ve výzvě rovněž vhodné upozornit). V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti, přiložte maximum důkazů (zejména nájemní smlouvu, doklad o zaplacení kauce, kopii písemné výzvy či jiné korespondence, popř. navrhněte provedení svědeckých výpovědí) a domáhejte se, aby soud uložil majitelce bytu povinnost vrátit Vám celou kauci, včetně zákonného úroku z prodlení a všech nákladů soudního řízení (zejména se jedná o soudní poplatek či náklady advokátního zastoupení).
V souvislosti s podáním žaloby na vrácení bezdůvodného obohacení je vhodné vědět, že Váš nárok na vrácení bezdůvodného obohacení se promlčuje po 2 letech od chvíle, kdy jste se dozvěděla, že k bezdůvodnému obohacení došlo a kdo se na Váš úkor bezdůvodně obohatil (dle mého názoru je tímto datem 31. 1. 2012, kdy majitelce bytu vznikne povinnost k vrácení kauce).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že by bylo samozřejmě vhodnější, pokud by k vyklizení a předání bytu došlo protokolárním způsobem, neexistence předávacího protokolu však v žádném případě platnost vyklizení bytu neohrožuje.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdy je možné ořezat přesahující větve sousedova stromu?
- Je možné vstoupit na pozemek souseda k odložení uřezaných sousedových větví?
- Může majitel pozemku odstranit sousedovy větve přesahující nad pozemek?
- Je přesahující větev majetkem souseda nebo majitele pozemku kam přesahují?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to právo volného užívání lesů?
- Co znamená "výkon práva není porušením povinnosti"

Sdělte prosím, zda jsem jednal protizákonně, když (i přes opakované upozornění majitele sousedního pozemku) odstranil přečnívající větve, které zasahovaly téměř do poloviny mé parcely (louky). Jde o les. Větve jsem odstranil v době vegetativního klidu sám. Ořezané větve jsem uložil na okraj jeho pozemku s tím, že jsem byl nucen vstoupit na okraj jeho pozemku. To se mu nelíbilo. Chovám drobná hospodářská zvířata (ovce, koza), na části zastíněného pozemku jsem nesklidil žádnou píci a to nemluvím o úklidu spadaného listí. Vyjádřil se, že přesahující větve nehodlá nikdy odstranit a že to mám řešit soudní cestou. Po nahlédnutí do Občanského zákoníku a zhodnocení celé situace jsem volil postup, který jsem výše popsal. Domníval jsem se, že sousedoví usnadním práci, ale zmýlil jsem se. Jde mu o princip, že jsem si dovolil vstoupit na jeho pozemek. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Váš postup lze hodnotit jako rozhodně správný (s jediným malým teoretickým háčkem, k němuž se dostanu v závěru).
Dle § 127/1 Občanského zákoníku jste oprávněn odstraňovat větve stromů přesahující na Váš pozemek a to v případě, že tak učiníte šetrně a ve vhodné roční době, tzv. vegetativním klidu (jak jste zjevně postupoval). Soudní řešení není v tomto případě rozhodně na místě, neboť zde nedochází k žádnému sporu; právě pro zamezení zahlcení soudů zbytečnými sousedskými rozepřemi, Vám dává Občanský zákoník možnost postupovat svépomocně (samozřejmě za splnění výše uvedených podmínek).
Co se týče vstupu na sousedův pozemek, byl jste k němu oprávněn hned ze dvou důvodů:
1/ Dle § 127/3 Občanského zákoníku je Váš soused povinen umožnit Vám na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svůj pozemek, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování Vašeho pozemku. Neboť údržba Vašeho pozemku ořezání přesahujících větví nezbytně vyžadovala a Váš soused Vám ve vstupu na svůj pozemek nijak nebránil, byly dle mého názoru podmínky § 127/3 Občanského zákoníku splněny.
2/ Dle § 19/1 zákona o lesích má každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí (tzv. volné užívání lesů), přičemž je povinen dbát pokynů vlastníka (popř. jeho zaměstnanců). Vstup do lesa může být samozřejmě i omezen či úplně zakázán, to však pouze za splnění podmínek dle § 19/3 zákona o lesích (především tedy rozhodnutím orgánu státní správy lesů).
Nyní se dostávám k onomu malému teoretickému háčku. Dle § 20/1 písm. d) zákona o lesích je v lesích zakázáno těžit stromy a keře nebo je poškozovat. Svým jednáním jste se teoreticky dopustil porušení tohoto ustanovení a je možné (opět teoreticky), že byste mohl být sankcionován ze strany orgánu státní správy lesů. Pokud by k této situaci (ač je to velmi nepravděpodobné) došlo, můžete se bránit aplikací odvěké právní poučky: „Výkon práva není porušením povinnosti“. Odstraněním přesahujících sousedových větví jste vykonával své oprávnění dle Občanského zákoníku, není tedy možné, abyste byl za stejný skutek postihován ze strany správních orgánů.
Na úplný závěr své odpovědi pouze podotýkám, že v praxi existují dva protichůdné právní názory na vlastnictví přesahujících (či později uřezaných větví). Dle prvního z nich představují větve tzv. přírůstek věci, který náleží vlastníkovi věci samé (větve by tedy náležely Vašemu sousedovi), dle druhého (který je dle mého názoru správný) jsou přesahující (a později uřezané) větve součástí pozemku, nad který přesahují a tudíž Vaším vlastnictvím.


OBČAN-BYDLENÍ
- Nesouhlas s navýšením platby do fondu oprav SVJ - jak postupovat?
- Člen SVJ neplatí do fondu oprav - jak může SVJ postupovat?
- Je možné vydražit byt člena SVJ který neplatí do fondu oprav?
- Dlužník nepřispívá do fondu oprav SVJ - jak postupovat?
- Práva členů společenství vlastníků bytových jednotek proti neplatiči do fondu oprav

Jaké jsou následky nerespektování usnesení schůze společenství vlastníků jednotek? Jak se může SVJ domáhat řádného hrazení příspěvků do fondu? Jsme společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Vlastním byt 2+kk v panelovém domě. Na schůzi 75% vlastníků souhlasilo s navýšením fondu oprav. Na schůzi jsem se omluvila, tudíž jsem nebyla, ale s navýšením nesouhlasím. Co bych měla za problémy, kdybych platila stávající poplatek na fond a nenechala bych si ho navýšit? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Pokud byste se rozhodla usnesení schůze vlastníků nerespektovat a přispívat do fondu nezvýšenou částkou, dopustila byste se porušení § 15/1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle něhož jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku a to (pokud neurčuje dohoda jinak) poměrně podle velikosti svých spoluvlastnických podílů. SVJ by pro vymožení této pohledávky bylo oprávněno podat na Vás k soudu žalobu, přičemž v případě Vašeho neúspěchu v řízení (který je dle mého názoru vcelku očekávatelný) byste byla povinna uhradit kromě dlužného příspěvku do fondu (a případných úroků z prodlení) i veškeré náklady řízení na straně SVJ (jedná se zejména o soudní poplatek a náklady za advokátní zastoupení).
V případě, že by soud dal SVJ za pravdu, vznikne ostatním vlastníkům jednotek okamžikem právní moci soudního rozhodnutí zástavní právo k Vašemu bytu (§ 15/3 zákona č. 72/1994 Sb.), tzn. že ostatní vlastníci jednotek by mohli podat návrh na dražební prodej Vašeho bytu. Zástavní právo by ostatním vlastníkům jednotek vzniklo rovněž k movitým věcem, které máte ve svém bytě umístěny (§ 16/2 zákona č. 72/1994 Sb.).
Řádné placení zvýšených příspěvků do fondu Vám proto lze více než doporučit.

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Může dostat nájemník výpověď z nájmu bytu kvůli sňatku?
- Je uzavření manželství důvodem k výpovědi z nájmu bytu?
- Sňatek a výpověď z nájmu bytu
- Může dostat nájemník výpověď z nájmu bytu pokud vlastní byt?
- Výpověď z nájmu bytu - nový manžel, manželka vlastní byt, rodinný dům
- Nájemnce vlastní dva byty, může dostat výpověď z nájmu bytu?
- Je nájemce povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství, sňatek, svatbu

Mám na své jméno uzavřenou nájemní smlouvu na obecní byt v Praze 10, na dobu neurčitou. Nemám ve svém vlastnictví žádnou další nemovitost.
V současné době plánuji sňatek, můj přítel však je majitelem byt po své babičce. Byt je malý, v jiném městě, není možno dojíždět kvůli práci. I tak se ale, po kauzách, kdy radnice Prahy 10 dala výpověď nájemníkům i kvůli vlastnictví chalupy či chaty, obávám, aby nebyla ohrožena má nájemní smlouva. Ráda bych proto požádala o radu/názor, zda vlastnictví bytu po sňatku nějak ohrozí mou nájemní smlouvu (přítel je zde hlášen, ale není uveden ve smlouvě). Pomohla by předmanželská smlouva, rozdělené vlastnictví manželů, atp.? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Dle § 711/2 písm. c) Občanského zákoníku může dát pronajímatel nájemci výpověď z nájmu bytu (bez přivolení soudu), má-li nájemce dva nebo více bytů (vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt).
Uzavřením sňatku dojde ke vzniku tzv. společného nájmu bytu manželi dle § 704/1 Občanského zákoníku, tzn. že Váš přítel-manžel bude vedle Vás figurovat jako druhý nájemce bytu. Právní poměr k bytu po babičce se však ani uzavřením sňatku nezmění, tzn. že Váš přítel, resp. nový manžel bude stále 100% vlastníkem tohoto bytu a Vám k němu naopak nevzniknou žádná práva.
Z tohoto důvodu by bylo možné (teoreticky) ze strany pronajímatele uvažovat pouze o podání výpovědi dle § 711/2 písm. c) Občanského zákoníku výhradně ve vztahu k Vašemu příteli-manželovi.
V této souvislosti je však nutné pamatovat na výjimku v podobě případů, kdy na nájemci nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. Pracuje-li například Váš přítel, nový manžel v obci, ve které se nachází Vámi pronajatý byt a nebylo-li by pro něj z ekonomických důvodů výhodné, aby každý den dojížděl do svého bytu, jsou dle mého názoru podmínky výjimky dle § 711/2 písm. c) splněny.
Je navíc samozřejmě nutné uvažovat v kontextu vzniklého manželství, tj. že manželé obvykle bydlí (a chtějí bydlet) spolu (což ostatně dle zákona o rodině představuje i jejich povinnost).
Dle mého mínění se proto nemusíte výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele obávat, rovněž jakékoli „zajišťovací kroky“ v podobě předmanželské smlouvy či notářské úpravy vzniklého SJM se mi jeví jako nadbytečné.
I pokud by se pronajímatel rozhodl výpověď z nájmu bytu podat, mohl by tak učinit pouze ve vztahu k Vašemu příteli, novému manželovi, uvolnění bytu by ale tak stejně nedosáhl. ¨¨
Pokud by nastala ta nanejvýš nepravděpodobná varianta, tj. že výpověď z nájmu bytu Vašemu příteli-manželovi by byla platná (že by tedy soud v případném řízení přisvědčil názoru pronajímatele), mohl by s Vámi Váš přítel, nový manžel i nadále v bytě bydlet (§ 689/2 Občanského zákoníku, § 18 zákona o rodině).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 689/3 Občanského zákoníku jste (jako nájemce) povinna oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu:
1/ uzavření manželství,
2/ změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě (v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce, což je v případě nastěhování Vašeho přítele-manžela pravděpodobné).
Pokud byste tuto svoji oznamovací povinnost nesplnila ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, došlo by z Vaší strany k hrubému porušení povinností nájemce (které mohou být důvodem pro podání výpovědi z nájmu bytu).

 


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je možné změnit současné příjmení na rodné příjmení?
- Změna příjemení na rodné příjmení
- Je možné nechat si po rozvodu rodné příjmení?
- Změna rodného příjmení u nezletilé osoby
- Je možné požádat o výjimku ze zákona při žádosti o změnu příjmení na rodné?

Užívám příjmení podle manžela a ráda bych si dodatečně nechala změnit své současné příjmení na své rodné (důvody a okolnosti níže). Na matrice řekli, že zákon toto neumožňuje. Kde a jak mohu žádat o výjimku ze zákona, nebo jak postupovat?
Jmenuji se Lada Třeťáková, rozená Druháková, ale narozená jako Prvňáková. Rodného příjmení Druháková (které stále musím všude uvádět a vyplňovat), bych se ráda zbavila. Mám ho po panu Druhákovi, což byl druhý manžel mé matky a žil s ní pouze pět let (pak se rozvedli). Nechali mi ale na počátku manželství změnit příjmení v mém rodném listu. O Druhákovi již 30 let nic nevím a nemám k němu žádný vztah. V celé rodině se u nás toto příjmení nevyskytuje. I matka žila posledních 20 let jako Třeťáková (po třetím sňatku).
Já jsem do svých 6 let žila jako Prvňáková, můj biologický otec Prvňák byl a je se mnou celou dobu v kontaktu a po smrti mé matky je tedy mým jediným žijícím rodičem. Ráda bych se vrátila ke svému rodnému příjmení Prvňáková, které mám po něm, a uvedla věci na pravou míru. Pro jméno Druháková dnes není prakticky žádný důvod.
Co mám dělat? Děkuji, Lada Třeťáková
(příjmení upraveno dle potřeb webu - smyšlené)

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě nelze než souhlasit s matričním úřadem. Matriční zákon skutečně neumožňuje provést změnu tzv. rodného příjmení.
Dle § 72/1 matričního zákona lze provést změnu jména (popř. jmen) nebo příjmení fyzické osoby pouze na základě její žádosti (popř. žádosti jejích zákonných zástupců). V tomto ustanovení je nutné si povšimnout toho, že zákonodárce zde výslovně hovoří pouze o „změně příjmení“, tj. příjmení aktuálně používaného (nikoli tedy příjmení rodného), přičemž na jiných místech matričního zákona jsou „příjmení“ a „rodné příjmení“ vždy důsledně odlišovány. Tak například § 75 písm. d) matričního zákona stanoví, že v žádosti o změnu příjmení žadatel mimo jiné uvede „jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil“ (ani zde tedy není počítáno s možností změny rodného příjmení).
Ze znění § 72 a násl. matričního zákona vyplývá, že změna rodného příjmení je možná v podstatě pouze v případech nezletilých (zejména v případech osvojení, nového sňatku jednoho z rodičů nezletilého apod., což byl v dětském věku i Váš případ).
Rodné příjmení je ve své podstatě „historickým údajem“, vypovídajícím pouze o tom, že v minulosti došlo u občana ke změně příjmení, stejně jako historii tudíž nelze v současné době změnit ani tento údaj.
O výjimku ze zákona v této souvislosti žádat nemůžete, zákon je právním předpisem, který zavazuje všechny bez rozdílu.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Chybné údaje v rozsudku - může účastník požadovat nápravu?
- Je možné požádat o opravu obsahu soudního rozhodnutí?
- Opravné usnesení soudního rozhodnutí při chybách v obsahu rozhodnutí
- Jak se dožadovat opravy chyb v odůvodnění rozsudku soudu
- V rozsudku jsou chybou zapisovatelky chyby - jak postupovat?

Měli jsme soud o zvýšení alimentů. Přišel mi domů rozsudek (nechali jsme si oba právo na odvolání). Vše co u soudu probíhalo je v obsahu napsáno uplně naopak než jsme oba vypovídali a jsou tam i jiné chyby jako jméno syna, jiná data složenek. Volala jsem si na soud, prý "jsme lidi" a že nikdo není neomylný. Za správnost vyhotovení je zodpovědná zapisovatelka. Podala jsem žádost o úpravu rozsudku. Soudkyně řekla, že na toto nemám právo, že můžu podat jen na rozhodnutí soudu, ale ne na obsah. Obsah je nepravdivě zapsán. Co jsem řekla já v obsahu rozsudku není, ale co otec to tam je). Cítím se být takovým postupem diskriminována. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nutné rozlišovat 2 typy nedostatků, kterými rozsudek dle Vašeho tvrzení trpí:
1/ Chyby v psaní a počtech:
Dle § 164 Občanského soudního řádu je soudce povinen opravit v rozsudku kdykoliv (a to i bez návrhu) chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
Pokud jste shledala chyby i v tzv. výroku rozsudku (výrok je uváděn na začátku rozsudku, bývá uveden slovy „Okresní soud ... rozhodl ve věci ... takto:“, výrok je číslován římskými číslicemi a ukládá účastníkům řízení konkrétní povinnosti), vydá soud o provedených opravách chyb a nesprávností tzv. opravné usnesení, které doručí všem účastníkům soudního řízení.
Lze Vám tedy doporučit kontaktovat písemně soud s výzvou k provedení oprav chyb v psaní a počtech (popř. jiných zjevných nesprávností), které přesně specifikujete. V této výzvě se výslovně odvolejte na výše uvedené ustanovení Občanského soudního řádu.
2/ Nesprávnost odůvodnění rozsudku:
Pokud dle Vašeho názoru neodpovídá odůvodnění rozsudku skutečnosti (resp. nezmiňuje to, co bylo z Vaší strany při jednání řečeno), tzn. že odůvodnění rozsudku nemá podklad ve zjištěném skutkovém stavu, můžete dle § 165/1 Občanského soudního řádu soudu navrhnout, aby došlo k opravě odůvodnění.
V této souvislosti je nutné mít na paměti, že pro podání návrhu na opravu odůvodnění rozsudku máte stejnou lhůtu, jako pro podání odvolání proti tomuto rozsudku (tedy 15 dnů od jeho doručení). Jako podklad pro své tvrzení o nedostatečnosti odůvodnění rozsudku můžete využít svého práva nahlédnout u soudu do spisu a pořídit si kopii protokolu z jednání (v němž by mělo být zkráceně uvedeno vše, co účastníci řízení při jednání pronesli).
Pokud by soud Vašemu písemnému návrhu nevyhověl, je povinen postoupit věc odvolacímu soudu.
Obě výzvy (dle bodu 1 i 2) můžete samozřejmě sloučit do jedné.

 

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Úraz ve zdravotnickém zařízení a náhrada škody - bolestné, zráta na výdělku ad.
- Pád s úrazem v nemocnici a náhrada škody (bolestné, ztráta na výdělku ad.)

Maminka má 52 let, bohužel je momentálně nezaměstnaná, doma upadla a zlomila si nohu v krčku. Lékaři týden vyčkávali, zda zlomenina nesroste, jednalo se o absenční zlomeninu, ale po týdnu ji operovali, byla 4 dny na JIP, poté přemístěna na normální pokoj a po 3 dnech měla být propuštěna domů, tj. 7 dnů po operaci. V den, kdy měla být propuštěna domů, na toaletě upadla, za účasti sestry (stalo se to ovšem přímo v místnosti, kde se nachází záchodová mísa a tam s ní sestřička pochopitelně nebyla), a zlomila si nohu na 3 x, tudíž byla nutná opětovná operace, kdy do nohu byla vložena ještě navíc dlaha. Jak máme dále postupovat, aby v případě trvalých následků, byla maminka chráněná? (náhrada škody)
Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Odpovědnost zdravotnického zařízení lze vztáhnout pod § 420 obč. zák. (tzv. obecná odpovědnost za škodu). Předpokladem takové odpovědnosti je porušení právní povinnosti (stanovené např. smlouvou, zákonem), škoda, příčinná souvislost mezi porušením a škodou a zavinění. První tři musí prokazovat poškozený. Naproti tomu škůdce prokazuje, že škodu nezavinil. V tomto případě se může i vyvinit, zdravotní zařízení tak neodpovídá bezpodmínečně vždy.
Vždy záleží na konkrétních okolnostech (např. zdravotní stav pacienta, vybavení toaletní místnosti držadly apod.) a z toho pramení i případná povinnost zdravotnického personálu (např. povinnost být s pacientem i v toaletní místnosti). Domnívám se však, že tento nárok by ve vašem případě nebyl úspěšný. Vaše matka měla být propuštěna domů, takže její zdravotní stav byl zřejmě uspokojivý a mohla by se tak očekávat určitá samostatnost.


OBCHOD-DANĚ
- Prodání nemovitosti za korunu a výpočet daně
- Výpočet daně při prodej bytu, rodinného domu za korunu
- Jak se určuje daň při prodeji bytu, domu, pozemku za 1 Kč (jednu korunu)?

Mohu prodat pozemek pouze za korunu a daňové přiznání udělat na základě znaleckého posudku? Kupující je pod hrozbou exekuce, takže nechce uvedenou nemovitost na sebe hned přepsat. Bylo by možné nyní sepsat kupní smlouvu a dát jí s návrhem na vklad na katastr až za několik let? Nebo by zde mohla byt ještě jiná možnost aby mohl kupující nabýt majetek a nepřijít o něj exekucí? Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Je jen věcí prodávajícího a kupujícího, jakou cenu si mezi s sebou při prodeji dohodnou. Stejně tak si mohou ve smlouvě dohodnout cenu vyšší a skutečně zaplacená pak může být zcela jiná. Upozorňuji však, že dle judikatury soudů se takový úkon považuje za simulovaný a platí cena skutečně dohodnutá. Některá rozhodnutí potom prohlašují za neplatnou celou smlouvu.
V případě převodu nemovitosti je třeba zaplatit daň, která činí 3% ze základu daně; zpravidla ji platí převodce (prodávající) a ručitelem je nabyvatel (kupující). Základ daně se zjišťuje buď z kupní ceny nebo z ceny určené znaleckým posudkem; určující je pak ta, která je vyšší (§ 10 Zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí).
Je možné sepsat kupní smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí podat až následovně. Vlastnické právo k nemovitosti se totiž nabývá ke dni vkladu práva do katastru nemovitostí (§ 133 Občanského zákoníku).
Můžete také uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí podle § 50a Občanského zákoníku. Tím si zabezpečíte uzavření určité smlouvy až v budoucnu. Vždy je nutné ji uzavřít písemně, stanovit podstatné náležitosti smlouvy, která má být uzavřena, a určit dobu, do které má být uzavřena.


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník nepředal byt a hodil klíče do poštovní schránky - jak postupovat?
- Vystěhování neplatících nájemníků za asistence Policie - informace

V dubnu 2011 jsem začala pronajímat svůj družstevní byt (samozřejmě se souhlasem bytového družstva) slečně s malým dítětem. Uzavřeli jsme řádnou smlouvu o nájmu bytu. Slečna ve spolupráci se svým přítelem uhradili nájemné i kauci. V průběhu letních měsíců se stalo, že přítel slečnu s dítětem opustil a neměla na úhradu nájemného. Sepsala jsem tedy s ní splátkový kalendář, který doposud nedodržela. Přítel se k ní vrátil a neuhradili ani další splátku nájemného. Slibovali, že nájemné uhradí, termíny stále protahovali.
Vzhledem k tomu, že jsem již ztratila trpělivost, požádala jsem je, aby byt předali a dojde k ukončení smlouvy o nájmu bytu. Vzhledem k tomu, že jsem momentálně v zahraničí nemohla jsem byt převzít. Avšak jsem se dohodla, že byt převezme členka představenstva. S přítelem slečny jsem se dohodla a souhlasili, že předávka bytu proběhne v neděli 18. 9. 2011. Paní z představenstva tam během dne byla cca 5x, avšak se nikdo neozval a neotevřel. Poté mi paní z představenstva volala, že má zničený zámek u poštovní schránky a v ní byly klíče od mého bytu (předpokládaně je tam dali nájemníci). Potřebovala bych poradit, jakým způsobem tuto situaci mám řešit. Zda zavolat policii a s její asistencí vejít do bytu. Mám podezření, že mohlo dojít i ke ztrátě některých věcí v bytě popř. jejich poškození. A jakým způsobem mám žádat o úhradu nájemného jejich úroky z dluhu? Mám podat trestní oznámení? Nebo platební rozkaz k soudu? V případě, že naleznu věci v bytě, mám je nechat exekučně vyklidit? Znáte nějakou exekuční firmu, která se tímto zabývá? A jak mám poté vymoci náklady na exekuci po bývalých nájemnící? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Na vymahačské firmy se nedoporučuji obracet, jejich praktiky jsou mnohokrát v rozporu se zákonem a to není pro Vás žádoucí. Můžete učinit všechno, co jste popsala. Podat trestní oznámení na neoprávněné užívání nemovitosti, pakliže máte jak dokázat, že nájemníci dostali výpověď; taktéž podat návrh na vydání platebního rozkazu na dlužné nájemné a žalobu na určení neoprávněného užívání nemovitosti a povinnost ji vyklidit. Pokud se z bytu cokoliv ztratí a budete moci dokázat, že to tam bylo, je možné uvažovat o krádeži spáchané nájemníky.
Trestní oznámení, návrh na vydání platebního rozkazu můžete podat v jeden okamžik. Žalobu na vyklizení spolu s návrhem na náhradu škody (nájem za dobu neoprávněného užívání nemovitosti) přichází na řadu poté, co Policie nebude ve věci vyklizení konat.
Pokud je to ve Vašich možnostech jednání s Policií je vhodné provést osobně (můžete od nich žádat, aby s Vámi jeli na místo a nájemníci byli před svědky vyzváni k vystěhování).


OBČAN-BYDLENÍ
- Rušení nočního klidu hostincem pod pronajatým bytem
- Může nájemce přestat platit nájem pokud má byt závažnou vadu?
- Žaloba na určení neoprávněného vystěhování
- Jak se bránit pokud je nájemník neoprávněně vystěhován z pronajatého bytu?

Majitel domu a bytu na mé opakované písemné upozornění pro rušení nočního klidu hospodou a zákazníky do 8hod ráno, která je pod mým pronajatým bytem nereaguje. Proto jsem nezaplatil nájem už za 2 měsíce a očekával nápravu, nespal jsem již 2 měsíce, mám zdravotní i finanční problémy, jelikož někdy nemohu již dojíždět do své prodejny a zůstává uzavřena. Rovněž jsem navrhl, že se odstěhuji co nejdříve, pokud mi budou v den stěhování navráceny 3 nájmy - tedy kauce. Reakce však je taková, že jsem dostal výpověď pro neplacení nájmu a majitel hrozí, že jestli do týdne nevyklidím byt, odstěhuje mě na mé náklady. Vrácení kauce v podobě 3 nájmů odmítá. Může takto postupovat? I kdyby měl pravdu, jaká je lhůta pro mé vystěhování z bytu od doručení výpovědi? Co dělat, když vstoupí bez mého vědomí do bytu a vystěhuje jej? Domluva není možná. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Ačkoliv byla Vaše situace složitá, neměla být řešena pozastavením plateb nájmu. Obecná výpovědní lhůta je podle § 710 občanského zákoníku tříměsíční (nebyla-li ve smlouvě sjednána delší). Výpověď z nájmu bytu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 711 odst. 3 občanského zákoníku (důvod, lhůta, poučení o možnosti podat návrh na určení neplatnosti výpovědi). Pokud by se Vás pronajímatel snažil vystěhovat, jednalo by se o neoprávněné vniknutí do Vašeho soukromí a věc by musela být řešena soudně - žalobou na určení neoprávněného vystěhování. Počítejte s tím, že budete žalován pro náhradu škody ve výši nezaplaceného nájmu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajatý byt byl vyplavenou sousedy a má plíseň - jak postupovat?
- Plíseň v pronajatém bytě - jak postupovat?
- Pronajímatel neřeší plíseň v pronajatém bytě - co dělat?

18.6.2011 uzavřena smlouva o pronájmu bytu zprostředkovanou Realitní kanceláří, které jsem uhradil poplatek ve výši 1 nájmu. 07/2011 se do bytu začala valit voda ze stropu (samostatný byt, sousedí s garážemi, školkou). Majitel řekl, že se nezhoršily podmínky k bydlení.Zdi bytu nevyschly (větral jsem soustavně celé léto) a začala se na nich objevovat plíseň. I o tomto jsem vlastníka bytu neustále informoval. Ten ale nepodnikl nic k nápravě situace. Po dvou měsících od vzniku problému jsem mu zaslal e-mail, že žádám o okamžité řešení problému, nebo o snížení nájmu. Na toto konečně reagoval a spojil se s místními úřady o přístup na pozemek školky.
Zhoršení zdravotního stavu, plíseň na mých matracích, povlečení ad. Škoda 15.000 Kč. Můžu okamžitě odstoupit od smlouvy? Můžu žádat majitele o vrácení alespoň části poplatku realitní kanceláři a náhradu škody na mém majetku? Co má být důkaz, Je nutný posudek odhadcem?
Také jsem složil kauci za byt ve výši 24 000 Kč a nechci ji ztratit odstoupením od smlouvy.
Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Pokud pronajímatel v současnosti nepracuje na odstranění závady, tak dle § 691 Občanského zákoníku máte právo odstranit závady, na které jste upozornil dopředu, a to na náklady pronajímatele (náklady můžete požadovat po majiteli pronajatého bytu a to do 6 měsíců od odstranění závad). Takže pokud o byt máte zájem, postupujte podle tohoto ustanovení.
Pokud o byt nemáte zájem (poškození je příliš velké a svými silami ho nejste schopni odstranit, nebo ano, ale za nepřiměřené náklady), oznamte pronajímateli, že porušuje svou povinnost mu uloženou v § 687 občanského zákoníku a předmět nájmu není způsobilý k dalšímu užívání. Na základě toho odstupujete od smlouvy a uplatňujete náhradu újmy vzniklé na Vašem zdraví a škody vzniklé na Vašem majetku.
Důkazy - škodu na majetku lze prokázat fotodokumentací. Pokud byly poškozené cennosti je možné vyžádat posudek od znalce (nedokážu říci, zda poškození matrací a jiných věcí by znalec byl schopen zkonstatovat; nicméně samozřejmě se na něj můžete obrátit - seznam znalců najdete na webu Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz); újmu na zdraví prokážete pouze lékařským posudkem.
Odstoupení od smlouvy je výkon práva a není možné ho jakkoliv sankcionovat; pokud by k tomu pronajímatel přistoupil, jednal by neoprávněně (a to i v případě, že máte ve smlouvě saknci za odstoupení od smlouvy sjednané).


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník nezaplatil kauci, je nájemní smlouva neplatná?
- Neplatnost nájemní smlouvy při nezaplacení kauce na účet pronajímatele
- Je nutná přítomnost Policie při vystěhování nájemníka?
- Je pronajímatel povinen uskladnit věci nájemníka při vystěhování?
- Vystěhování nájemníka pro neplacení nájemného a uskladnění věcí
- Je možné vzít věci nájemníka do zástavy pokud neplatí nájemné?
- Neplacení nájemného nájemníkem a převzetí věcí do zástavy pronajímatelem
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin neoprávněného užívání cizí nemovitosti (bytu, domu, pozemku)

Chtěl bych poprosit o radu, která se týká neplatící nájemnice. V tuto chvíli dluží nájemné za dva měsíce + kauci ve výši dvou nájmů. Neplatí od začátku co se nastěhovala. Bohužel jsem souhlasil s tím, že kauci zaplatí převodem na účet a proto tuto kauci nemám. Ve smlouvě mám uvedeno, že pokud nebude kauce zaplacena do určitého data tak smlouva je neplatná. Po měsíci jsme s ní sepsal ještě dodatek ke smlouvě (v příloze) ve kterém je uvedeno, že pokud nezaplatí dlužnou částku do určítého data tak se smlouva ruší a musí opustit byt. To se opět nestalo. Mám tedy dotaz zda jí na základě této smlouvy a dodatku mohu vystěhovat sám a jakým způsobem to případně provést, aby mě za toto jednání nemohla nějak postihovat. Zda stačí když u toho vystěhování budou dva svědci, případně z celé akce provedeme videozáznam a zda u toho musí být policie nebo zda si policii k tomu mohu přizvat. Jsem povinen zajistit pro její věci uskladnění než si je převezme nebo je mohu vystěhovat ven před dům a tam je nechat. Pokud by bylo pro posouzení dotazu nájemní smlouva, mohu jí dodatečně zaslat v elektronické podobě. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Vyzvěte jí (nejlépe písemně s dodejkou a zároveň telefonicky, až budete mít potvrzeno, že převzala písemnost), ať do určitého data předá byt, jinak podáte trestní oznámení na policii na podezření z tr. činu neoprávněné užívání cizí nemovitosti. Pokud nebude ochotna se z bytu odstěhovat, do bytu můžete vstoupit, za asistence svědků, policisty a nejlépe notáře, který provede soupis stěhovaných věcí, a věci vystěhovat do náhradních prostor (suchý sklep, garáž); na ulici je  nestěhujte.
Za dlužné nájemné můžete uplatnit své zástavní právo na věci nájemce (nikoliv věci osobní potřeby, písemnosti apod. - ale spotřebiče, nábytek apod. můžete) - § 672 (důležité je dodržet osmidenní lhůtu k soupisu věcí soudním vykonavatelem).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Lhůta na vyplacení dědického podílu z dědického řízení
- Do kdy musí vyplatit dědic dědický podíl ostatním dědicům
- Věcné břemeno bydlení v celé nemovitosti - může majitel zamčít místnosti?
- Žaloba na omezení věcného břemene bydlení v nemovitosti

V roce 2002 v rámci dědického řízení jsem se stal vlastníkem rodinného domku a matce jsem v domě nechal doživotní užívání domu formou věcného břemene. Matka má právo užívat celý dům. Nyní jsem 6 let ženatý a matka dělá naschály. Je možnost si místnosti, kde máme osobní věci a důležité dokumenty (matka zde nemá nic) v době naší nepřítomnosti zamykat? Dále jsem ji měl vyplatit určitou částku dědického podílu z domu. Není určeno datum, do kdy jsem to měl vyplatit. Matka to nechtěla a nyní je žádá. Notářský zápis nabyl právní moci v roce 2002 a není tam určeno nic jenom ta částka. Jsem nyní povinen částku uhradit nebo je to již promlčené? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
V případě, že jste se stal vlastníkem domu v dědickém řízení, v konečném usnesení soudu, které Vám vydal notář je jednoznačně určeno, kolik a dokdy musíte zaplatit Vaší matce konkrétní částku finančních prostředků. Je tedy vhodné nahlédnout do tohoto usnesení, ze kterého zjistíte všechny potřebné informace. Podotýkám, že toto usnesení se promlčuje až po 10 letech, a Vaše matka může nárok jí přiznaný vyžadovat i soudní cestou.
V případě, že jse nabyl vlastnictví jiným způsobem (např. darovací nebo jinou smlouvou sepsanou formou notářského zápisu) a v této smlouvě jste slíbil matce vyplatit finanční prostředky, Vaše matka je také může vymáhat soudní cestou, avšak tento její nárok se promlčí již po 3 letech.
V případě, že je matka oprávněna v rámci věcného břemene užívat celý dům, nejste oprávněn jí v tomto užívání bránit, tedy zamykat místnosti, které neužívá. Pokud se nemůžete domluvit, můžete podat žalobu k soudu, kde můžete věcné břemeno změnit tak, že Vaše matka již nebude mít věcné břemeno v tak velkém rozsahu, ale pouze v menším, neboť se podstatně změnily okolnosti, a věcné břemeno v původním rozsahu je již v rozporu s dobrými mravy.
Podotýkám, že pokud budete zmíněné místnosti zamykat a bránit tak matce v jejich užívání, Vaše matka má rovněž jedinou obranu, a to obrátit se s žalobou na soud.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může SVJ zasáhnout pokud je soused hlučný
- Hlučný pes souseda a možnost zásahu SVJ
- Jak dlouho dopředu se musí svolat schůze shromáždění SVJ

Jsem členkou SVJ a na shromáždění SVJ jsem požádala o projednání bezohledného chování jednoho z vlastníků - po ranním odchodu všech členů domácnosti zmiňovaného vlastníka začne jeho pes okolo 5-té hodiny ranní štěkat a proštěká celé dopoledne. Tato situace trvá od nového roku. Majitel psa byl opakovaně upozorněn i jinými vlastníky na jeho nevhodné chování. Každopádně jsem se na zmíněném shromáždění dozvěděla, že naše stanovy ohledně chování vlastníků nic podobného neřeší a předsedkyně SVJ se odmítla touto situací zabývat.
Též jsem se obrátila na policii, kde mi bylo mj. řečeno, že pokud jsme SVJ, je třeba toto řešit i na shromáždění SVJ jako porušování stanov. Takže vlastně netuším, kde je pravda. Předem děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě máte dvě možnosti, jak tuto situac i řešit.
První je ohlásit přestupek proti občanskému soužití, což je povinna Policie řešit. Celou věc musí předat přestupkové komisi na městském úřadě, krerá věc musí projednat. Přestupek se však prekluduje (promlčuje) po 1 roce, je tedy třeba v této lhůtě rozhodnout. Na policii tedy jděte s konkrétním přestupkem v konkrétní den s tím, že uvedete jména, a adresy bydliště konkrétních členů SVJ, kteří budou ochotni o této věci na obci svědčit.
Stanovy SVJ nemusí ve Vašem konkrétním případě myslet na tuto možnost, není tedy vyloučeno, že stanovy Vašeho SVJ mlčí. V takovém případě se podpůrně použijí vzorové stanovy vydané nařízením vlády č. 371/2004.
Pravidla pro pro užívání společných částí domu a vymáhání povinností uložených členům společenství má v působnosti shromáždění. Požádejte člena výboru, aby svolal schůzi shromáždění (pozvánka na schůzi musí být doručena alespoň 15 dnů předem a musí obsahovat konkrétní pořad jednání) a tak se všemi členy společenství projednejte tuto situaci.
V případě že se dohodnete na určitém postupu, je tento pro členy závazný. Je však potřeba, abyste měli na shromáždění přítomnou potřebnou většinu členů a také, aby hlasovala potřebná většina členů.
Pokud výbor nebude ochoten svolat shromáždění, jsou oprávěni svolat shromáždění vlastníci, kteří mají 1/4 hlasů.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod nájemní smlouvy na družstevní byt na potomka po rozvodu manželství
- Rozvod manželstí a převod nájemní smlouvy družstevního bytu na potomka
- Převod družstevního podílu po rozvodu manželství na syna, dceru

Jsem 3 roky rozvedená. V době manželství jsme získali družstevní byt, který byl oceněn soudním znalcem a soudním rozhodnutím přidělen mě. Nájemní smlouva je pouze na moje jméno, manžel byl z družstva vyloučen. Vzhledem k tomu, že součástí SJM je další nemovitost a osobní automobil, konečné majetkové vypořádání není uzavřeno. Mohu převést nájemní smlouvu k družstevnímu bytu na naší již zletilou dceru? Bude tento převod platný? Děkuji, Jarmila

ODPOVĚĎ:
Pokud soud pravomocně rozhodl o Vašem výlučném členství v bytovém družstvu a nájemní smlouva k družstevnímu bytu je psaná pouze na Vás, nemusíte se na ostatní nevypořádaný majetek v SJM ohlížet a svůj členský podíl v bytovém družstvu můžete převést na svou dceru. Toto lze učinit písemnou smlouvou o převodu členského podílu v družstvu, kterou je zapotřebí bytovému družstvu předložit. Od tohoto okamžiku přestanete být členkou bytového družstva a právo nájmu družstevního bytu bude svědčit Vaší dceři.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že pokud od rozvodu uplynuly již více než 3 roky, dochází dle § 150/4 Občanského zákoníku k vypořádání SJM tzv. ze zákona, tedy automaticky a to tak, že movité věci připadnou tomu z bývalých manželů, který tyto věci pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti užívá výlučně jako vlastník (toto pravidlo by se tedy mohlo vztahovat na osobní automobil). O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné (to se týká Vámi zmiňované nemovitosti).
Výše uvedené pravidlo o automatickém vypořádání SJM po uplynutí 3 let od rozvodu samozřejmě neplatí v případě, kdy byl na soud podán návrh na vypořádání SJM, což však z Vašeho dotazu nevyplývá.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace instalatérských prací - vadný redukční ventil
- Instalatér uvedl v zákazníka v omyl a tak se obohatil - jak se bránit?

Instalatér mi na základě mého požadavku namontoval přibližně v listopadu 2009 do vodovodního rozvodu nový redukční ventil. Od té doby se postupně snižoval průtok vody. Proto jsem na jaře roku 2011 několikrát instalatéra pozval, abychom našli a odstranili příčinu tohoto stavu. Mimo jiné jsem požadoval kontrolu zmíněného redukčního ventilu, jehož manometr byl téměř na nule. Instalatér neuznal vadný redukční ventil, tvrdil, že se jedná jen o drobnou závadu manometru a že redukční ventil není příčinou sníženého průtoku vody (to uznal až po dohotovení nového rozvodu vody). Získal tímto nepoctivým jednáním zakázku na nový rozvod vody (opakovaně tvrdil, že problémy s průtokem vody jsou způsobeny zarostlým potrubím vodním kamenem). Později se ukázalo, že příčinou je skutečně vadný ventil. Instalatér jej odvezl a více se neozval (už je to ccax4 měsíce). Cena zakázky 8.000,-, ventil cca 800 Kč, snížení hodnoty nemovitosti (trubky jsou nataženy na povrch) dosud nevyčísleno. Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
ve Vašem případě nedodržel instalatér své zákonné povinnosti, neboť Vám
a) dodal vadný redukční ventil a
b) neodstranil Vámi reklamovanou vadu.
Lze Vám doporučit obrátit se na instalatéra s písemnou výzvou (jejíž jednu kopii si ponecháte), v níž se budete domáhat vrácení a zpětné instalace redukčního ventilu (který je Vaším vlastnictvím) a uvedení potrubí do původního stavu. Můžete se rovněž domáhat slevy z ceny instalace nového rozvodu vody či její úplné vrácení. V této výzvě stanovte instalatérovi přiměřenou lhůtu pro splnění jeho povinností. Je vhodné také uvést, že v případě nevyhovění Vašim požadavkům jste připraven hájit svá práva soudní cestou.
V případě, že by instalatér na tuto výzvu nereagoval, nezbývá Vám, než se obrátit na soud s žalobou:
- na vydání věci (v případě redukčního ventilu), v níž se budete domáhat jeho vrácení a zpětné instalace,
- na uvedení věci do původního stavu (v případě potrubí), v níž se budete domáhat provedení příslušných prací,
- na vrácení ceny za instalaci nového rozvodu vody, neboť její potřeba nebyla dána a objednávka těchto prací byla z Vaší strany učiněna v omylu, resp. na podkladě neprofesionálního přístupu instalatéra.
V žalobě především uveďte veškeré rozhodné skutečnosti a předložte maximum důkazů (např. faktury, písemné objednávky, fotodokumentaci potrubí apod.).


PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zaměstnavatel chce aby zaměstnanec vykonával práci nad rámec pracovní náplně
- Nadřízený požaduje práci nad rámec pracovní náplně - jak se bránit?
- Může zaměstnanec odmítnou práci nad rámec pracovní náplně?

Pracuji jako účetní a pokladní hotelu, do zaměstnání jsem nastoupila před 3 roky, od té doby zaměstnavatel zrušil několik pracovních pozic - třeba skladník, asistentku generálního manažera a pokaždé na mě přešla část jejich práce, s čímž jsem souhlasila. Teď mi chce generální manažer přidělit další práci, kterou nemám uvedenou v pracovní náplni, navíc už to není administrativa, ale fyzická práce a občas dost náročná - práce ve skladě nápojů, což obnáší i fyzicoku práci, jako příjem piva, nealkoholických a alkoholických nápojů a dalších, uložení na hlavním skladu a jejich následné vydávání střediskům. S touto prací je i samozřejmně spojená hmotná zodpovědnost za celý sklad. Já generálnímu manažerovi krom jiného argumentuji, že jsem na 90% své pracovní doby vytížená, že bych to stejně nestíhala. On trvá na tom, abych to od 1.11.2011 začala dělat. Jak se mám bránit?
Můžu přidání další práce odmítnout a pokud odmítnu, co mi ze strany zaměstnavatele hrozí? Ve smlouvě mám uvedenou větu, že "Zaměstnanec musí vykonávat další nezbytné úkoly, relevantní povinnosti nebo ad hoc úkoly, pokud budou zadány nadřízeným nebo generálním ředitelem." Nevím co všechno se dá schovat za tuto větu. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Sice je ustanovení, které jste v závěru citovala, poměrně ošidné a předpokládám, že nadřízení ho bodou chtít využívat jako klauzuli pro jakoukoliv práci, ale pracovní náplň a úkoly, které Vám mohou být ukládány spolu musí věcně souviset. Navíc musí být v souladu s místem výkonu práce, které máte určeno ve smlouvě.
Dodatek k rozšíření pracovní náplně podepsat nemusíte a nic Vám za to právoplatně nemůže hrozit. Pokud byste byla ze strany zaměstnavatele nějak sankcionována, bude to protizákonný postup.RODINA-OTCOVSTVÍ
- Otec nepotvrdil otcovství na matrice - lhůta na podání žaloby na určení otcovství
- Lhůta na podání žaloby na určení otcovství
- Kdo platí náklady na určení otcovství?
- Jak dlouho trvá řízení o určení otcovství?

Mám 3 týdny do porodu, otec dítěte doposud nebyl schopný potvrdit svoje otcovství na matrice. Kdy mohu podat žalobu o určení otcovství? A je pravda, že v případě určení jeho otcovství (které je nesporné) platí veškeré soudní náklady? A jak přibližně dlouho toto řízení může trvat? Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Podání žaloby na určení otcovství není - na rozdíl od žaloby na popření otcovství - omezeno žádnou lhůtou. Žalobu na určení otcovství tedy můžete podat kdykoliv. Žaloba o určení otcovství se podává u toho okresního soudu, v jehož obvodu má žalovaný muž bydliště. Za podání žaloby o určení otcovství neplatíte soudní poplatek. Pokud ale žalovaný bude soudem určen jako otec dítěte, bude muset dodatečně zaplatit nejen soudní poplatek, ale i veškeré náklady, které v průběhu řízení vznikly státu (za znalecké posudky, testy DNA) a Vám jako žalobkyni (náklady za právní zastoupení, jízdné k soudu apod.).
Délka soudního řízení je velmi individuální - řízení začíná výslechem jeho účastníků - zpravidla matky dítěte a žalovaného muže (domnělého otce). Pokud se muž k otcovství přizná již v této počáteční fázi, řízení je tím v podstatě skončeno. Pokud muž své otcovství neuzná, soud nařídí znalecké posudky, testy DNA apod. Délka takového řízení se pak může protáhnout na několik měsíců až let.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Výše příspěvku od státu při nástupu z rodičovské hned na mateřskou
- Výše PPM při otěhotnění v době rodičovské dovolené (RD)
- Peněžitá podpora v mateřství při otěhotnění na rodičovské dovolené (RD)
- Výpočet mateřské při navazování mateřské dovolené na rodičovskou (RD)

Mám 2,5 letého syna, měl by jít v září do školky, teď jsem na rodičovském 3letém příspěvku. Chci se zeptat, kolik je mateřská, když bych otěhotněla do té doby než syn půjde do školky? Kolik je mateřská při druhém dítěti, když matka nenastoupí po prvním dítěti do práce? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš pracovní poměr trvá, jste stále nemocensky pojištěná a budete mít i u druhého dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou). V případě, že se Vám druhé dítě narodí do čtyř let věku prvního dítěte, bude Vaše mateřská vypočítána ze stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte.
Co se týče mateřské v souvislosti s nenastoupením do práce, pak záleží na tom, z jakého důvodu byste do práce nenastoupila. Zda byste zaměstnavatele např. požádala o neplacené volno (pracovní poměr by stále trval) nebo byste se rozhodla pracovní poměr ukončit. V prvním případě by platilo výše uvedené - měla byste na mateřskou nárok - ve druhém případě by Vám začala běžet ochranná lhůta v délce 180 dní, během které byste musela nastoupit na mateřskou, aby Vám nárok na PPM nezanikl. Což v podstatě znamená, že byste musela být těhotná již v době ukončení pracovního poměru.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Přivýdělek na nemocenské 2012 - pravidla
PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Je možný výdělek v době pracovní neschopnosti - pravidla 2012
- Je možné vydělávat prací doma v době pracovní neschopnosti?

Od 05/2011 jsem na nemocenské z důvodu depresí vlivem stresu a celkového vyčerpání. Moje příjmy z nemocenské dávky bohužel nepokryjí mé náklady a tak bych se ráda zeptala, jestli je možné si při nemocenské přivydělat a popřípadě jak je tento přivýdělek limitován legislativou (počet odpracovaných hodin, typ zaměstnání, výše vydělané částky..)
Na internetu jsem nalezla některé informace, že je možné si přivydělat při nemocenské, bohužel se jedná o články z roku 2009 a 2010, jak je tomu dnes po změnách s příchodem roku 2012? Jedna z těchto informací pochází i z Vaší bezplatné právní poradny, dotaz jisté Aničky ze 7. března 2010.
K typu vykonávané práce bych se též ráda zeptala, jestli je ku příkladu možné si najít přivýdělek jako administrativní pracovník, překladatel či jiné pomocné práce v kanceláři, když mé původní zaměstnání, ze kterého mi i plyne nemocenská, spočívalo v pozici Asistentka společnosti. Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
Nemocenské dávky nahrazují příjem ze zaměstnání či výdělečné činnosti, který Vám v době nemoci uchází. Podle § 16 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění nemá pojištěnec nárok na vyplacení nemocenského za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. To znamená, že během nemocenské nemůžete vykonávat práci, ze které Vám nemocenské dávky plynou - tedy práci asistentky společnosti pro Vašeho zaměstnavatele. Jinou práci, ze které Vám nárok na nemocenskou nevznikl, ale vykonávat můžete. Základní podmínkou však je, že dodržujete léčebný režim včetně lékařem stanovené doby vycházek. Pokud by Vám lékař přikázal např. klid na lůžku, znemožňuje to v podstatě jakoukoliv práci. Pokud Vám však zakázal např. pouze fyzickou práci, brání Vám to ve výkonu jen některých zaměstnání. V případě, že to Váš zdravotní stav umožňuje, si tedy můžete přivydělat ve Vámi uváděných profesích.

 

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel odmítá vyplatit osobní ohodnocení přislíbené v pracovní smlouvě
- Zaměstnavatel nevyplatil náhradu za nevybranou dovolenou - jak se bránit?
- Neproplacená náhrada za nevybranou dovolenou - jak se bránit?

Bývalý zaměstnavatel se mnou rozvázal pracovní poměr v poslední den zkušební doby. Jako důvod uváděl (mezi čtyřma očima), že jsem mu neřekla, že mám dítě a že kouřím. Po pracovní stránce mi prý nemůže nic vytknout. Do výpovědi mi napsal, že jsem propuštěná z důvodu uvádění nepravdivých informací. Ale dále se to ještě stupňovalo. Když jsem obdržela výplatní pásku za uplynulý kalendářní měsíc, zjistila jsem, že jsem nedostala osobní ohodnocení, na které mám podle smlouvy nárok v případě plnění všech pracovních povinností. V poslední výplatě jsem ho samozřejmě také nedostala a nebyla mi vyplacena ani náhrada za dovolenou, která mi podle mého názoru vznikla v poměrné části za odpracovanou dobu.
Když jsem se ptala po důvodech, bylo mi odepsáno, že jsem svým jednáním připravila firmu o nemálo peněz, znevážila jejich výběrové řízení a můžu být ráda, že jsem vůbec něco dostala a pokud budu i nadále "neodbytná", předá celou věc svým právníkům a bude po mě požadovat vrácení peněz a náhradu škody za proběhlé výběrové řízení. Jak se proti tomuto bránit? Děkuji, Helga

ODPOVĚĎ:
Obrana proti tomuto nezákonnému jednání Vašeho zaměstnavatele je dvojí. V případě, že domluva již není možná, můžete se s žalobou obrátit na soud a požadovat všechny Vámi výše uvedené finanční prostředky, na které máte dle Vaší pracovní smlouvy nárok. Váš nárok na vyplacení poměrné části dovolené, v případě, že jste ji nečerpala, vyplývá přímo ze zákona. V tomto prvním případě Vám nezbývá, než podat žalobu k soudu.
Druhá možnost je obrátit se na státní orgány, tedy konkrétně na Státní inspekci práce nebo na úřad práce. Tyto orgány mohou konkrétními donucovacími prostředky donutit Vašeho zaměstnavatele k vyplacení finančních prostředků, na které máte nárok. Na závěr však podotýkám, že zrušit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnavatel i bez udání důvodu.OBCHOD, DANĚ-DANĚ
- Daňová sleva na dítě a DPFO řádek 72
- Daňová sleva na dítě a bydlení ve společné domácnosti s rodičem, rodiči

DPFO řádek 72: Jesliže zletilé dítě které studuje není ve společné domácnosti ani s jedním rodičem, přijde tímto o částku slevy, bonusu na dítě? Může si tuto částku uplatnit jiným způsobem? Simona

ODPOVĚĎ:
Daňovou slevu na dítě je možné si odečíst pouze na vyživované dítě, které žije ve společné domácnosti s poplatníkem. Pokud tedy studující zletilé dítě nežije ve společné domácnosti s žádným z rodičů, nemůže žádný z rodičů tuto slevu uplatnit. Daňovou slevu na dítě bohužel není možné uplatnit jiným způsobem, než za dodržení výše uvedených podmínek.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Kdy přesně musí zaměstnankyně nastoupit po rodičovské dovolené?
- Datum nástupu do zaměstnání po rodičovské dovolené
- Snížení platu, mzdy zaměstnankyni po rodičovské dovolené - pravidla

Tento rok mi bude končit rodičovská dovolená a mám se vrátit do práce. Ráda bych se zeptala, kdy přesně mám nastoupit, když dcerce budou 3 roky 17.12.2012? Může mi zaměstnavatel dát menší plat, než jsem měla před mateřskou? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Pokud budou Vaší dceři 17.12.2012 tři roky, pak byste měla do zaměstnání nastoupit následující pracovní den, tedy 18.12.2012.
Co se týče případného snížení mzdy ze strany zaměstnavatele, pak platí, že zaměstnavatel Vás po návratu z rodičovské dovolené musí zaměstnat v souladu s Vaší pracovní smlouvou. Pokud máte mzdu sjednanou přímo v pracovní smlouvě, pak Vám mzdu jednostranně snížit nemůže.
V případě, že je ale mzda sjednána pouze v tzv. mzdovém výměru, pak k jejímu snížení dojít může. I v případě snižování mzdy ale musí zaměstnavatel respektovat státem stanovené minimální mzdy v souladu s nařízením vlády č. 567/2006 Sb.

 

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused nechal vybudovat studnu na našem pozemku - čí je studna?
- Zřízení věcného břemene na studnu, kterou soused omylem zbudoval na cizím pozemku

Mám na Vás dotaz ohledně vlastnického práva studny. Asi před 13 lety si soused vybudoval studnu, ale nezlegalizoval ji. Ze studny není do dnešního dne čerpáno. Loni pozemek s chatou (studna ve smlouvě není) prodal. Na jaře jsme přikoupili pozemek a při jeho výměře jsme zjistili, že vrt je na našem novém pozemku. Nový soused se snažil studnu dodatečně legalizovat, což jsme rozporovali vzhledem k poloze na našem pozemku. Jednání se účastnil také původní majitel, který doložil dodatečně vystavené doklady, že studnu vybudoval. Jednání je zatím odročeno, soused má nechat zaměřit studnu. Čí je studna? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
z dotazu není zřejmé, zda součástí pozemku, který jste koupilI je i studna (tedy zda je zbudována na Vašem novém pozemku; resp. zda má být, protože ještě neexistuje)
Pokud je celá studna na Vašem pozemku a pokud nebyl pozemek prodán se studnou, je paradoxně studna sousedova, nicméně voda náleží k pozemku - takže kromě toho, že sousedovy bude patřit zhotovená studna, nebude oprávněn do ní čerpat vodu a pokud nebude zřízeno věcné břemeno na právo pohybu po pozemku, tak nebude studna ani přístupná.
Pokud se jedná o situaci, že do Vašeho pozemku zasahuje vrt, ale studna je vybudována na jiném pozemku, měli byste být s existencí vrtu srozumněni (a to buď ve smlouvě, pokud existoval vrt před koupí pozemku) a nebo s Vámi mělo být jednáno. V obou případech je třeba aktuálně jednat o zřízení věcného břemene k existenci vrtu a nebo tento vrt zrušit. S touto situací ale nesouvisí otázka vlastnictví studny.
Omlouvám se, všechny možnosti vedení vrtu při budování studny mi nejsou známy.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění věcného břemene dožití, doživotního užívání bytu, rodinného domu
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vyplacení věcného břemene
- Zrušení věcného břemene za peníze, úplatu, odměnu
- Je možné požádat soud o vyplacení věcného břemene?
- Může bydlet ve věcném břemeni druh, družka oprávněného?
- Zánik věcného břemene smrtí oprávněného

Po smrti tatínka se rodinný dům přepsal na bratra. Já a maminka v něm máme věcne břemeno. Chtěla bych se zeptat, zdali by mne mohl bratr vyplatit a z jaké částky by se vycházelo. Tím myslím jestli z celého rodinného dumu a nebo jen z těch dvou místnostní, ve ktrerých mám věcné břemeno. Mohu si do bydlení s věcným břemenem přivést přítele? Když umře maminka a nebo já, mají nárok na bydlení v tom domě děti? Děkuji, Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Na Vaše otázky odpovím v pořadí, v jakém jste je položila:

1/ Vyplacení z věcného břemene:
Z Vašeho dotazu není jasné, zda se případného vyplacení ze strany Vašeho bratra obáváte, či zda byste měla naopak o takové řešení zájem. Váš bratr Vás rozhodně nemůže jednostranně z věcného břemene vyplatit, neboť věcné břemeno bylo zřízeno v rámci dědického řízení rozhodnutím soudu a Váš bratr je povinen toto rozhodnutí dodržovat. Pokud byste měla naopak zájem o zrušení Vašeho věcného břemene za úplatu, je možné abyste o tom sepsala s bratrem smlouvu o zrušení věcného břemene v níž se dohodnete, za jakou finanční částku ke zrušení dojde (je pouze na vaší domluvě, jak toto právo oceníte), pro nabytí účinků této smlouvy je nutné, abyste jí po podpisu vložili do katastru nemovitostí. Pokud by nebyla dohoda s bratrem možná, můžete se obrátit také na soud s žádostí o zrušení věcného břemene za přiměřenou úplatu.
2/ Bydlení Vašeho přítele:
S bydlením Vašeho přítele musí vyslovit souhlas i Váš bratr, neboť je vlastníkem celého domu (včetně Vámi obývaných místností) a věcné břemeno se vztahuje pouze na Vás a Vaší matku, nikoli už na Vašeho přítele.
3/ Přechod, dědění věcného břemene:
Neboť věcné břemeno bylo rozhodnutím soudu zřízeno pouze ve prospěch Vaší matky a Vás, dojde po smrti Vaší matky a Vás k zániku tohoto věcného břemene a oprávnění obývat příslušné místnosti už na nikoho nepřejde.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odpovědnost provozovatele výcvikového střediska koní za úraz
- Úraz na koni ve výcvikovém středisku, odpovědnost provozovatele
- Náhrada škody na zdraví od provozovatele hipodromu
- Pád z koně a náhrada škody na zdraví provozovatlem hipodromu
- Je výcvikář jízdy na konci odpovědný za škodu na zdraví při pádu?

Mám dotaz ohledně odpovědnosti za škodu. Dělala jsem výcvik jízdy na koni pro začátečníky, při 5-té lekci se se mnou kůň rozběhl, vyletěla ze sedla, spadla na hlavu a mám zlomený 2. krční obratel. Krk mám fixovaný v krčním límci. Po uzdravení bude následovat rehabilitace cca 5 měsíců. Jaká je prosím odpovědnost provozovatele výcviku?
Nebyla dobře zajištěna bezpečnost: Kobylu vlastnil majitel jen krátce (cca 1 měsíc), sám tvrdil, že je živější, týden přede mnou shodila jiného jezdce na vyjížďce (zlomená pažní kost), nebyla vhodná na výcvik pro začátečníka. V ten bylo bláto na jízdárně, jezdily jsme v neohrazeném prostoru. Výcvikář sám řekl, že to tam není bezpečné, že budeme příště jezdit na jízdárně. Výcvikář mě předběhl na druhém koni (na kterém před tím jela dcera, ale tu bolely záda, tak přestala a on chtěl toho jejího koně projet sám), následně se moje kobyla rozběhla a já jsem se neudržela.
Chtěla jsem se s ním domluvit na odškodnění. Odmítá to - prý mě instruoval dobře. Prý je to moje chyba, že jsem se neudržela a že se z koní padá často. A že to můžu zkusit z jeho pojistky nebo se obrátit na právníky. Já bych se teda radši dohodla mimosoudně, např. chtít polovinu škody, co mi vznikla (ušlý zisk, přišla jsem o pobyt v Chorvatsku, bolestné). Jak je to s pojišťovnou? Já pojištěna nejsem. On prý je, ale to by si měl řešit on, ne? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Odpovědnou je osoba provozovatele (ať už hipodromu nebo jiné výcvikové školy), a to podle § 420a občanského zákoníku - jedná se o objektivní odpovědnost za škodu, které by se provozovatel mohl zprostit jen pokud škoda byla zapříčiněna poškozeným nebo neodvratitelnou událostí. Z okolností, které uvádíte, lze dovodit, že instruktor (nebo jiná odpovědná osoba) nedodržela obecnou prevenční povinnost podle § 415 občanského zákoníku, protože musela předpokládat, že charakter koně, podloží a to, že jste začátečník je poměrně nebezpečná kombinace.
Nezáleží na tom, v jakém vztahu je instruktor k provozovateli hipodromu (podle § 420 odst. 2 občanského zákoníku odpovídá provozovatel i za osoby, které ke své činnosti použil).
Doporučuji se obrátit na advokáta, který dostatečně zdůvodní Váš nárok a bude v kontaktu s provozovatelem hipodromu nebo výcvikové školy. S pojišťovnou musí být v kontaktu pojištěný - nikoliv poškozený (pokud tedy není současně pojištěným), tedy provozovatel.


OBČAN-BYDLENÍ
- Hluk ze sousedova bytu a správní řízení
- Hluční sousedé a přestupek proti občanskému soužití
- Hlučný soused a přestupek proti občanskému soužití
- Rušení nočního klidu sousedy a přestupek proti veřejnému pořádku
- Dokazování hluku od sousedů měřením hlukové zátěže
- Je možné nahrát hluk od sousedů a použít jako důkaz?
- Výše pokuty - správní řízení kvůli hluku od souseda, sousedů

Dne 4.8. mi přišel dopis od přestupkové komise:
Dne 19.5. 2011 kolem 21:20h jste úmyslně narušil občanské spožití schválností, která spočívá v tom, že jste pouštěl nahlas hudbu a sám zpíval, přestože ho ostatní bydlící opakovaně žádali, aby hudbu ztišil.
Nikdo za námi nepřišel abychom hudbu ztišili. Rovnou domovník zavolal policii. Ta přijela když už bylo po akci. O schválnosti nemůže být ani řeč. Kdyby někdo přišel, ztišil bych to. Byli tam se mnou 4 svědci mohou mi to dokázat. Když přišel dřív asi před 3 měsíci, když jsem pouštěl hudbu doma ať to ztiším vždycky jsem to vypnul. Ten soused co je zavolal je domovník v družstevní bytovce. Sám hrál do 2h ráno a rušil noční klid. My jsme v 21:30 skončili. Říkal, že si stěžovali všichni sousedi. Přitom jsem si obešel sousedy, a vadilo to pouze 2 rodinám z 5. Může mně pokutovat komise i když to není od hygieny změřené, že jsem překročil hlukovou normu? Mají právo sousedé pořizovat jakékoli záznamy jako důkazy ohledně rušení klidu? Považuje se to jako důkaz? Byla to živá reprodukovaná hudba, která nebyla ohlášená. Jaká za to může být pokuta? Jednalo se o sestřiny narozeniny. Všem sousedům jsem se omluvil a slíbil, že se to už nebude víckrát opakovat. Chodil jsem v minulosti na hodiny zpěvu které mě stály spoustu pěnez, trénovat musím, jsem tenor a i bez mikrofonu je to docela slyšet. Mám chatičku kde mám mikrofon a zesilovač kousek od domu, chtěl jsem Vás poprosit jak se bránit kdyby policii zavolali znovu. Jak reagovat před komisí, abych nedostal pokutu? Děkuji, Josef

ODPOVĚĎ:
V první řadě je důležité, abyste znal kvalifikaci přestupku - hluk není důvodem pro projednání přestupku proti občanskému soužití (§ 49 zákona č. 200/1990 Sb.), může se jednat pouze o přestupek proti veřejnému pořádku - rušení nočního klidu (§ 47 zmíněného zákona).
Přestupek, který projednala přestupková komise, nepotřebuje ke svému projednání automaticky změření hlukové zátěže; má-li se za prokázané, že došlo k jeho spáchání z jiných důkazních prostředků. Lze ale doporučit, abyste sám si dobrovolně nechal změřit, jakou hlukovou zátěž vytváříte - pro Vaši informaci a pro případné další obdobné spory.
Domovník není povinen se Vás pokusit osobně požádat o ztišení hudby.
Jako důkaz prokazující protiprávní jednání může být pořízen záznam Vašich projevů, a to i bez Vašeho souhlasu.
Hluk (ať už čímkoliv odůvodněný) ve večerních hodinách není vhodný.
Doporučuji podrobně prohlédnout spis, který k věci existuje a účastnit se případného jednání.
Pokuta je vázána na kvalifikaci přestupku - může se jednat o 3 000,- stejně tak o 50 000,-; příslušné pokuty najdete taktéž ve výše uvedeném zákoně.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zajistit, aby druh nebo družka po smrti mohli dožít ve společném domě
- Dožití druhého druha, družky po smrti ve společném bytě - jak zajistit
- Závěť s odkládací podmínkou - dědění až po smrti druého partnera
- Co znamená ideální spoluvlastnictví

Jsme druh a družka, společná domácnost 13 let. Oba rozvedeni, z předchozího manželství máme oba 2 děti. Nyní stavíme rodinný dům. Druh vloží do pozemku a domku cca 2.200.000 Kč, družka cca 1.600.000 Kč.
Chceme aby k vypořádání dědictví došlo až po úmrtí nás obou tj. v závěti vyjádřit svou vůli umožnit partneru dožít v domku, protože není ve finančních možnostech děti jednoho nebo druhého partnera vyplatit. Podle našeho laického vyjádření by šlo a dědické vypořádání s posunutou lhůtou plnění. Lze něco takového?
Když do stavby vložíme každý jinou částku, jak budou nemovitost dědit po nás naše děti?
Děkujeme, Petra a Vendelín

ODPOVĚĎ:
Závěť, ani jinou dohodu pro případ smrti, s odkládací podmínkou (do smrti druhého z partnerů) sepsat nelze.
Ve Vašem případě je vhodná závěť, ve které určíte věcné břemeno dožití (a to buď v celém domě nebo ve vybraných místnostech, či patru). Musíte napsat každý svou závěť, nelze napsat jednu závěť společnou. De facto není důležité, jaké jsou Vaše reálné podíly, protože spoluvlastnictví je ideální - takže ke každé věci (místnosti, oknu apod.) má každý z vás právo spoluvlastníka. A stejná práva nabudou dědicové.
Pokud máte se svými potomky špatné vztahy, můžete zvážit, zda by ve Vašem případě bylo vhodné jejich vydědění.
Pokud jste své potomky již za života nějak zaopatřili (hodnotné dary, finanční pomoc apod.), můžete tyto hodnoty zahrnout do závěti s příkazem k započtení na obdarovaného dědický podíl - tím se sníží jeho podíl na domě.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Otec dítěte se neúčastnil soudu o výživné, byl mu napočítán vysoký dluh
- Lež matky u soudu o výživné - jak se bránit
- Lhaní matky a tchýně u soudu o alimenty, kterého se otec neúčastnil
- Bezdůvodné obohacení vzniklé lhaním o výživném, alimentech u soudu
- Otec živil dítě a matka u soudu lže že neživil - jak se bránit?

Kamarád má soudem uloženo platit výživné na své dítě, zároveň mu bylo uloženo uhradit vysoký dluh na výživném. Ovšem po dlouhou dobu normálně živil dítě i jeho matku. Potom vztah skončil, začal několikaměsíční soudní proces, kterého se kamarád nezúčastnil. Rozsudek si u soudu vyzvedl už pravomocný. Z výpovědí protistrany (matka a její rodiče) pochopitelně vyplynulo, že dítě nikdy neživil, proto mu soud zpětně spočítal tak vysoký dluh. Protistrana se ve výpovědích ale dopustila opravdu nehorázných lží. Dluh už teď uhradit musí to je jasné.
Mělo by v tomhle případě cenu podat žalobu za neoprávněné obohacení? Či podat trestní oznámení (domnívám se, že lhaní před soudem je trestný čin)? Nebo má kamarád smůlu, když se nevyjádřil při procesu? Vše lze dokázat jen svědecky (svědků je mnoho). Nejde o peníze ale spíše o princip. Poraďte prosím, zda je teď nějaká možnost se bránit. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Nezúčastnit se soudního sporu osobně, zvlášť v situaci, kdy je daná osoba účasník sporu, je velice nevhodné  především nevýhodné. Nyní je na obranu pozdě. Bezdůvodné obohacení v současnosti nenastane, protože jeho bývalé partnerce bude příslušná platba náležet na základě soudního rozsudku. Možné je podat oznámení o spáchání trestného činu křivé výpovědi - nicméně je otázkou, zda je Váš kamarád schopný doložit, že dítě živil.RŮZNÉ-STAVBY
- Jak daleko se může stavět od vysokotlakého plynovodu
- Ochranné pásmo plynovodu a možnost stavby rodinného domu, nemovitosti
- Stavění v ochranném pásmu plynovodu a zákon č. 458/2000 Sb.

Chceme stavět rodinný dům bez podsklepení a v pozemku (u jednoho kraje pozemku) vede vysokotlaké plynové potrubí - DN 200. Velice záleží na velikosti ochranných a bezpečnostních pásem z důvodu povolení stavby.
Jak jsem dočetl tak ochranné pásmo potrubí činí 4 m na každou stranu. Bezpečnostní pásmo pro tento typ potrubí by mělo být 20 m.Tady nastává problém.To už nám zasahuje do předpokládaného místa stavby.
Otázka :
- který zákon v současné době řeší ochranné a bezpečnostní pásma (hlavně) pro plynárenství??
- jestli je bezpečnostní pásmo pro tento typ (vysokotlaké plynové potrubí - DN 200 ) je 20 m? A jestli to je na obě dvě strany od osy pokládky potrubí? Nebo celkem 20 m, tzn.10 metrů na jednu stranu od osy a 10 m na druhou stranu?
- jak by se dalo eventuelně požádat o vyjímku (snížení vzdálenosti) u bezpečnostního pásma, pokud to zákon umožnuje?
Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Na úpravu plynárenských zařízení se vztahuje zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
ochranné pásmo je stanoveno na 4 m - které se počítá na obě strany od půdorysu (tedy celkem se jedná o pruh 8 m); § 68 zákona pokud se jedná o plynovod do tlaku 40 barů, pak je bezpečnostní pásmo 20 m a bezpečnostním pásmem je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys; § 69 zákona (kde najdete i podmínky umístění stavby do bezpečnostního pásma).

Z dikce zákona jsem toho názoru, že bezpečnostní pásmo je počítáno 20 m na každou stranu (ale přiznávám, že nejsem technik a v tomto případě bych si pro jistotu konzultaci odborníka vyžádala).

Nevím, zda ve Vašem případě je možné uvažovat o přeložce zařízení (prostorové důvody, finanční důvody apod.) - úpravu najdete § 70 výše uvedeného zákona.

Možnost snížení bezpečnostního pásma není zákonem umožněna.


RŮZNÉ-STAVBY
- Je nutný souhlas sousedů při stavbě rodinného domu?
- Jak požádat sousedy o souhlas se stavbou rodinného domu, nemovitosti
- Lhůta na námitky proti stavbě na sousedním pozemku

Chci stavět rodinný domek na své zahradě. Vše jsem zadal projektantce – projekt i veškeré vyřízení s úřady.
Projekt již máme a se stavebním úřadem bylo domluveno vyřízení povolení „na ohlášení“. K tomu je potřeba vyjádření sousedů. A v tom je problém, protože někteří nepřebírají poštu a jiní neodpovídají. Obojí záměrně.

1) Když se žádost o vyjádření ke stavbě zašle sousedům poštou a dotyčný jí nepřebírá, tak jaký je další postup?? Nelze považovat dopis za doručený 10tý den po nepřevzetí?? Aby mohlo řízení pokračovat?
2) Když žádost převezmou a nereagují na ní a neodešlou zpět vyjádření ?? přestože měli kladnou odpověď a obálku se známkou přiloženy, jen podepsat?? Je i v tomto případě nějaká lhůta, která by se dala posuzovat jako souhlas a řízení by mohlo pokračovat??
3) Stavební úřad mi tvrdí, že žádné lhůty nejsou a že bez jejich vyjádření nelze pokračovat.
4) Prosím o radu, jak pokračovat, abych mohl stavět a nebyl vydán na zlovůli sousedů..
5) Prosím při odpovědích i odkazy na příslušné paragrafy a zákony, abych tím mohl na úřadu argumentovat.
Děkujim, Pavel

ODPOVĚĎ:
S pokyny stavebního úřadu se neztotožňuji.
Podle § 104 odst. 1 z.č. 183/2006 Sb., stavebního zákona - Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.
Nevidím důvod, proč stavební úřad vyžaduje výslovné souhlasy od sousedů - stačí, že je obešlete písemností (v ní doporučuji uvést možnost podání námitek, ať Vám nikdo nemůže nic vyčítat) s dodejkou a oni sami nepodají námitky.OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Řidič automobilu způsobil škodu a vymlouvá se že mu vjel pod kola cyklista
- Objektivní odpovědnost za poškození cizího vozidla a náhrada škody
- Žaloba na náhradu škody po řidiči který poškodil jiné vozidlo

29.8.2011 jsem byla policií ČR přivolána ke svému vozu, zaparkovanému před domem, kde bydlím. Vyšetřování dopravní nehody - můj zaparkovaný vůz, včetně dalsích 3 zaparkovaných vozů byl silně poskozen jedoucím vozem Mercedes Benz.
Řidič se prý vyhýbal cyklistovi, který mu vjel zprava z vedlejsí ulice do cesty.
Dle policie ČR je viníkem nehody onen hypotetický cyklista, který prý ujel, také nejsou zádní svědci nehody.
Policejní protokol je pro pojišťovnu vozu Mercedes Benz/ jedná se o zahraniční pojišťovna ZURICH VERSICHERUNG AG. podkladem k tomu, aby se vzpírala uhradit škodu způsobenou na mém voze a já se tedy ocitám v situaci, kdy bych měla servisu uhradit fakturu za opravu značné škody a zaplatit ji tak ze svých vlastních peněz. Škoda by se měla hradit z povinného ručení viníka? Ale viník zřejmě není dle policejního záznamu řidič vozidla, ale cyklista. Jaké mám možnosti domoci se jako poškozená finanční úhrady za opravu svého vozu? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Otázkou je, zda policie má nějaké důkazy k tomu, že jednání cyklisty není smyšlenkou řidiče.
Pokud totiž takové důkazy nejsou, tak sice budete muset zaplatit nákladnou opravu, nicméně vzápětí doporučuji podat žalobu na náhradu škody vůči řidiči podle § 427 občanského zákoníku (jedná se o odpovědnost objektivní, tudíž je těžší se z ní vyvinit - řidič bude muset prokázat, že není viníkem, viz § 428).


OBČAN-NÁJMY, BYDLENÍ
- Kolik let může používat zemědělské družstvo pole když nemá nájemní smlouvu s novým majitelem
- Lhůta na užívání pole zemědělským družstevm bez nájemní smlouvy s majitelem

Jedná se o pole cca 1,2 ha. Vloni na podzim jsem zjistil, že pole je napsané na dědu a babičku, kteří jsou už 38 let po smrti. V zapomenutém dědictví se pole převedlo na mého otce. Pole by jsme si chtěli nechat pro vlastní potřeby. A teď se mi jedná o to, že ho stále v užívání má zemědělské družstvo. Na tohle pole nikdy neexistovala a neexistuje žádná smlouva o pronájmu. Předseda zemědělského družstva mi tvrdí, že podle zákona pole může užívat ještě jeden rok. V červnu jsem podal písemnou výpověď z tohoto pozemku. Chtěl bych se zeptat jestli opravdu na to nárok má popřípadě jak mohu získat pole ke svému užívání zpět? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Váš případ je nutné trochu víc rozklíčovat:
1) byly Vaši předci vyvlastněni z tohoto pozemku?
2) byl tento pozemek součástí nějakého restitučního řízení?
3) teoreticky je možné, že ZD v minulosti získalo právo k trvalému (nebo dočasnému) užívání pozemku podle zák. č. 141/1950 Sb. (toto právo vzniklo na základě hospodářské smlouvy mezi organizací a okresním národním výborem nebo jednostranným opatřením tohoto orgánu) - o této skutečnosti by Vás měl seznámit obecní úřad (nebo příslušný pozemkový odbor), který musí mít dané písemnosti v archivu.
4) také je možné, že nájem vznikl podle zák. č. 123/1975 Sb. (o způsobech zjištění této informace platí předchozí bod)
5) uvedené možnosti existujících právních vztahů nicméně spadají pod § 22 zák. č. 229/1991, který určuje zánik těchto práv ze zákona a stanovuje data pro výpovědní lhůty.

Bohužel nepodařilo se mi zjistit, na základě jakého zákona dovozuje předseda družstva, že pozemek může ještě používat další rok - osobně se domnívám, že to není pravda (za předpokladu, že neexistuje žádná smlouva).OBČAN-DLUHY
- Nehodová služba s.r.o. - jak se bránit proti přehnaně vysoké faktuře?
- Jak se bránit proti přehnaně vysoké faktuře od nehodové služby s.r.o.

Způsobil jsem dopravní nehodu, objevila se Nehodová služba s.r.o., poškozenému nabídla opravu auta a zápůjčku auta. Ve chvíli kdy byla oprava provedena (auto poškozeného), dostal jsem od Nehodové služby dopis, že dlužím skoro 50 tisíc, tj. že moje pojišťovna neuhradila celé jimi požadované náklady. Tak jsem napsal dopis na Nehodovou službu s žádostí o odklad platby a projednal se specialistou, který řeší nehody tak jako Nehodová služba. Ukázal mi sazebník pojišťovny a vysvětlil, že naprosto nadhodnotili půjčovné auta, délku opravy, ta byla také neúměrná, atd. Moje pojišťovna jim vyplatila 90 tis., specialista mi doporučil, abych nehodové službě odepsal, že tuto částku mají požadovat po mojí pojišťovně. Požádal ji, aby požádali o dolikvidaci nákladů.
Dnes jsem byl na soudu na podatelně, je tam připraven platební příkaz k vydání a k zaslání na mou adresu, Společnost tedy žaluje viníky a s pojišťovnami už to neřeší. Vím, že na platební příkaz je třeba reagovat do 15dní.
Má cenu proti této společnosti vystoupit, jak mi navrhujete dále postupovat, ....?
Nehodová služba se odvolávala na zákon č. 168/1999 Sb a dále na občanský zákoník. Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Pokud zvažujete, zda má cenu podat odpor proti platebnímu rozkazu, tak určitě má. V řízení budete moci rozporovat cenu, kterou si daná společnost žádá. Odpor je nutné podat do 15 dnů od doručení.


OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
- Strom zničil chatu - je možné odstoupit od kupní smlouvy?
- Odstoupení od kupní smlouvy pokud předmět koupě (nemovitost) zanikl
- Od kdy se nový majitel stává skutečným majitelem nemovitosti?
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Bezdůvodné obohacení - předmět koupě zanikl a prodávající si nechal peníze

Moje přítelkyně koupila malou chatičku, sepsala smlouvu s tím, že jí bude splácet a po poslední splátce bude chata převedena na katastru nemovitostí a tím bude její. Bohužel, po několika splátkách přišla bouřka a na chatu spadl strom, který ji zcela zničil. Původní majitel nechce vrátit peníze (odstoupit od smlouvy), co s tím můžeme dělat? Dočetl jsem se, že dle § 601 občanského zákoníku přechází nebezpečí pohromy a pod. na kupujícího dnem převzetí - platí to u movitých věcí, ale vztahuje se to též na nemovitosti? Nebo nemáme šanci na úspěch? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
V případě nemovitostí je vlastnické právo spojeno se zápisem v katastru nemovitostí. Zanikl-li předmět kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit poskytnutá plnění, protože sám není schopen plnit. Pokud si peníze ponechá, bezdůvodně se obohacuje (§ 451 občanského zákoníku).


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Je nutné věcné břemeno na elektropřípojku na sousedním pozemku?
- Doklady povinné ke kolaudačnímu souhlasu - §12 vyhlášky č. 526/2006 Sb.
- Je nutné věcné břemeno souseda ke kolaudaci přípojky elektřiny?

Stavba elektropřípojky, která probíhá v části trasy po sousedním pozemku, byla provedena na základě ohlášení stavebnímu úřadu s písemným souhlasem majitele sousedního pozemku. Je podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, je nutné k této žádosti uzavřít smlouvu o věcném břemeni a přiložit doklad o zápisu vkladu do katastru nemovitostí, když ostatní požadované doklady byly k žádosti přiloženy a uzavření smlouvy o věcném břemeni nepodmiňuje řádné užívání dokončené přípojky? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Podle zákona je nutné přiložit takovou smlouvu k žádosti o vydání stavebního povolení (§ 110, z. č. 183/2006 Sb.)
Doklady, které musí být k žádosti o kolaudační souhlas přiloženy jsou stanoveny v § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb. (resp. v příloze č. 5 této vyhlášky).
Není důvod, abyste musel přiložit smlouvu o věcném břemeni (kromě toho, že byla doložena, tak zákon nevyžaduje opakované prokázání této skutečnosti).


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 26 (září 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
13. září 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


RODINA-SJM A ROZVOD
- Soud při rozvodu zamítl dohodu o vypořádání SJM - jak postupovat?
- Může exekutor zabavit věci SJM při podaném návrhu na vypořádání SJM u soudu?


02/2012 jsem se s manželem rozvedli, dohodou jsem zažádali o rozdělení SJM, které nám však krajský soud KS zamítl, protože dluhy jsou zatíženy exekucemi a taktéž nemovitost, která je také předmětem dělení. Dostali jsme ale radu a to podat žalobu, jelikož bývalý manžel o mém zadlužení nevěděl, vzala jsem celý dluh na sebe. Jak podat žalobu? Existuje vzor? Hodně to pospíchá. Děkuji. Beáta

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě pro vypořádání společného jmění manželů bude nutné podat NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM podle § 150 odst. 3 občanského zákoníku, v tomto návrhu by měla zaznít i skutečnost, že dluhy (závazky), vznikly jednomu z manželů, aniž by o tom druhý z manželů věděl a souhlasil. Bohužel se výše uvedené pravidlo o vyloučení dluhů (závazků) ze SJM nevztahuje na všechny dluhy, ale musí jít o závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Pokud by šlo o “drobné“ závazky, nelze tyto ze SJM vyloučit.
Přesto, co bylo výše uvedeno, odpovídá manžel za závazky vyloučené ze SJM, vedle svého výlučného majetku, též majetkem ze SJM.
Exekuční řád i občanský soudní řád umožňuje, aby byly závazky uspokojeny i ze společného jmění manželů. Do té doby než bude rozhodnuto o vypořádání SJM, lze proto tento majetek exekučně napadnout.
Jedinou obranou při probíhající exekuci je tzv. VYLUČOVACÍ (EXCINDAČNÍ) ŽALOBA podaná ve smyslu § 267 odst. 2 občanského soudního řádu, z důvodu, že majek nespadá do SJM, ale je například výlučným majetkem druhého manžela, který jej nabyl před manželstvím - dědictvím, darem.
Vzory žalob jsou zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma/102-vzory-zdarma-smlouvy-zaloby-zadosti-dohody-podani-stiznosti-zaveti-oznameni.html


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit notářskou úschovu?
- Zabavení notářské úschovy exekutorem - může to exekutor udělat?


Prodávám stavební pozemek jedné společnosti s.r.o, přes notáře. Zajímalo by mě, zda může exekutor obstavit notářskou úschovu v případě, že by byla na onu společnost uvalena exekuce. Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Notářská úschova peněz dlužníka bohužel postižena být může. V takovémto případě pak doporučuji ihned vzít návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zpět a domluvit se s kupujícím na dalším postupu.


OBČAN-EXEKUCE
- Snížení odměny exekutora při uhrazení dluhu do 15 dnů - informace


Od exekutorského úřadu mi přišla „Výzva ke splnění vymáhané povinnosti“. Na výzvě bylo jasně psané, že pokud uhradím „výzvu“ do 15ti dnů, bude mi snížena odměna exekutora a náhrada hotových výdajů. Budu tedy platit 9.056 Kč z původních 13.256 Kč. Částku jsem zaplatila ihned v den, kdy mi byla výzva doručena, tedy 28.5.
2.7. jsem si volala na exekutorský úřad a ptala se, kdy mi pošlou papíry o ukončení exekučního řízení. Asistentka mi řekla, že v systému ještě není zapsáno, že jsem to uhradila do 15ti dnů, tudíž ještě tu „odpuštěnou částku – 4.200,- “ dlužím.
31.7. jsem však volala opět a dozvěděla se od právního asistenta, že systém špatně vygeneroval částku, s nepochopením pro mě i „větu o odpuštění náhrady“ – ale s vysvětlením, že se to stává a že ještě dlužím 2.100,-, že se měla pouze snížit náhrada exekutora. Je vůbec možné, že pošlou povinnému výzvu k zaplacení, po 2 měsících zjistí, že se jim něco špatně vytisklo z počítače a tak posílají novou výzvu a chtějí další peníze? Mohu se proti tomu nějak bránit? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Bohužel chybám lidského faktoru, případně technických zařízení se nevyhne ani kancelář exekutora. Rozhodné je znění zákona a souvisejících právních předpisů, dle kterých se při zaplacení do 15 dnů opravdu snižuje pouze odměna exekutora.


OBČAN-DLUHY
- Přechod dluhů firmy na jednatele firmy, avala


S bývalým partnerem jsme podnikali. Bohužel pro mě jsem si z podnikání odnesla dluhy. Byla jsem ve firmě jednatel a přítel majitel. Přítel firmu zadlužil, bral si úvěry, zpětné leasingy apod. Jelikož měl ode mě vystavenou generální plnou moc o určitých věcech jsem bohužel nevěděla. Jeden z dluhů byl kontokorent u banky, na směnku, kde firma byla dlužníkem a já avalem. Banka mi to vysvětlila tak, že já jakožto jednatel musím být avalem. Přijde mi divné, že aval jsem byla jako fyzická osoba na rodné číslo bez toho, aniž by si zjistili jestli mám nějaký majetek v případě neplacení. Další dluhy přítel udělal v podobě leasingů, zpětných leasingů a i dvojitých leasingů, za což byl tohoto roku odsouzen za zpronevěru. U soudu jsem byla jako hlavní svědek. Byla mu prokázána vina, že peníze záměrně vytáhl z firmy nekalým způsobem a utratil a i přesto platím stále dluhy já. Je to tak správně? Nebo mám nějakou možnost se přes soud od dluhů odprostit? Firmu převzal před třemi lety nový jednatel i majitel, banka však odmítla přepsat směnku na nového jednatele. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě bude problematické zbavit se odpovědnosti za (ostatní) dluhy, zvláště pokud smlouvy, úvěry a kontokorenty uzavíral Váš přítel Vaším jménem na generální plnou moc – v takovém případě, je složité prokázat, že jeho jednání bylo excesem z domluveného jednání, či že jste o jeho jednání ani nevěděla.
Nicméně ve věci směnečného ručení by dle mého názoru mělo být možné za určitých okolností změnit Vaší osobu za osobu nového jednatele.
Mám za to, že spolu s prodejem společnosti měla být obecně prodána jak aktiva (pohledávky) tak pasiva (dluhy) Vaší společnosti. Proto bych navrhovala obrátit se na nového jednatele společnosti a společně si sjednat schůzku s bankou, kde předložíte, že Vás přítel byl odsouzen za zpronevěru a dále že byla společnost prodána dalšímu subjektu.
Jako avalovi Vám totiž hrozí na rozdíl od běžného ručení nebezpečí, že by Vás mohla banka vyzvat k uhrazení dluhu, aniž by kontaktovala společnost – směnečného dlužníka.
K Vaší otázce, zda byl správný postup banky, pokud Vás uvedla jako avala – fyzickou osobu, aniž by zkoumali Vaše majetkové poměry, uvádím, že tyto informace jsou dostatečné.


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Je při odstoupení od kupní smlouvy nutný notářsky ověřený podpis?
- Je nutný úředně ověřený podpis při odstoupení od kupní smlouvy?


Koupila jsem přes internet službu, kterou jsem obratem bezhotovostně zaplatila. Druhý den jsem jako dárek obdržela totéž, proto jsem se rozhodla svůj internetový obchod zrušit. Firma má v pokynech pro odstoupení od smlouvy požadavek, aby byl úředně ověřen můj podpis. Mají na to právo?
Službu jsem si zakoupila a darem jsem ji dostala od přítele, který ji rovnež od firmy zakoupil. V podmínkách pro odstoupení má firma uvedeno, že povinnou součástí (z mnoha dalších typu "do 14 dnů od zaplacení" a pod.) je i onen notářsky ověřený podpis. Samozřejmě nechybí poučení, že pokud bude chybět některá z vyjmenovaných náležitostí, nebude odstoupení od koupě možné.
Děkuji, Evženie

ODPOVĚĎ:
Občanskoprávní smluvní vztahy jsou upraveny jednak v zákoně, jednak je ponechána určitá smluvní volnost účastníkům daného právního vztahu. Tím, že jste smlouvu podepsala, jste vyslovila vlastně souhlas se všemi podmínkami (i případnými obchodními podmínkami, na které je ve smlouvě pouze odkazováno, i když nejsou fyzicky součástí obsahu smlouvy). Výjimkou by byly samozřejmě podmínky, které by byly v rozporu se zákonem a podobně.
Podmínka úředně ověřeného podpisu není neobvyklou a takový požadavek je v souladu s právem. Neobávala bych se ani případného zneužití. Úředně ověřený podpis lze zajistit na pobočkách CzechPoint (jsou skoro na každé poště), u notáře či advokáta. Služba je zpoplatněna (30 Kč za podpis).
Doporučuji zaslat dopis s odstoupením internetové společnosti doporučeně a na dodejku, obě tato poštovní potvrzení by byla v případě nějakého sporu důkazem, že byly zachovány lhůty stanovené v pokynech internetové společnosti pro odstoupení (na dodejce je vidět datum převzetí dopisu adresátem, včetně podpisu a razítka adresáta).


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Co je to doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku
- Definice: Doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku


Co se rozumí pod pojmem "doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku", který máme doložit stavebnímu úřadu pro ohlášení stavby. Podle jedné informace se tím požaduje doklad o zapsání vkladu tohoto břemene do katastru nemovitostí, čemuž při stadiu , kdy stavba ještě nestojí příliš nerozumíme a dle druhé informace se jedná o předložení uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněnou a povinnou osobou a její jedno vyhotovení zaslat úřadu, přičemž se její vklad do katastru provede až na základě kolaudace provedené stavby. Děkujeme. Laura

ODPOVĚĎ:
Obě informace, které máte, jsou správné. Dokladem o zapsání vkladu prokazující právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku se rozumí:
-    smlouva o zřízení věcného břemene (pro Vás nejvhodnější)
-    výpis z katastru nemovitostí (který samozřejmě ve Vašem případě nepřipadá v úvahu)
-    smlouva o oprávnění, které odpovídá věcnému břemeni, s doložkou povolení vkladu do katastru nemovitosti
Pro jistotu bych navrhovala, aby na smlouvě o zřízení věcného břemene byly úředně ověřené podpisy (zajistíte na pobočkách CzechPoint, u notáře, nebo advokáta).
Předmětnou smlouvu budete vkládat i do katastru nemovitostí spolu s návrhem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. V tomto případě se však bude předkládat větší počet vyhotovení smlouvy odpovídající počtu účastníků + dvě vyhotovení navíc.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Zfalšování podpisu na dědické dohodě
- Grafologický rozbor zfalšovaného podpisu na dědické dohodě


Majetek matky byl podle písemné poslední vůle rozdělěn mezi 2 dcery. 2 synové dědili už dříve po otci. Podepsání matčiny pozůstalosti proběhlo u notáře - 3 podpisy, 4. podpis scházel - nemocný bratr. Na radu notáře chybějící podpis dopsal zdravý bratr. Švagrová a její synové po zemřelém bratru napadají tuto smlouvu kvůli zfalšování podpisu. Je tato smlouva platná? Jaké sankce u soudu za zfalšování podpisu hrozí? Nutno podotknout, že zemřelý bratr s rozdělením majetku souhlasil, to byl ještě zdráv, ale potom se jeho zdravotní stav kriticky zhoršil a nemohl se podepsat. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Vaše švagrová a její synové budou muset prokázat zfalšování podpisu, což by pravděpodobně bylo možné přes písmoznalecký posudek. Nevím, zda oni vědí, že tuto dohodu Váš bratr nepodepsal. Nicméně asi bych do doby, než bude písmoznaleckým posudkem prokázán opak, navrhovala tvrdit, že jde o vůli Vašeho bratra, nadto byla tato dohoda sepsána u notáře.
Pokud se prokáže, že je podpis na smlouvě zfalšovaný, byla by smlouva ve vztahu k zemřelému bratru neplatná. Nicméně ve Váš prospěch by hovořila skutečnost, že Vaši bratři dědily již po Vašem otci a Vy a Vaše sestra jste tehdy nedědily – tuto skutečnost by bylo možno samozřejmě dokázat ze soudního spisu týkajícího se předchozího dědického řízení po Vašem otci.
Dalším argumentem by byla samozřejmě skutečnost, že všichni tři zbylí sourozenci můžete dosvědčit, že jste byli takto domluveni, že bratři dědili po otci a Vy se setrou máte dědit po matce. Pokud by soud tomuto argumentu nepřisvědčil, pak by patrně uznal dědický podíl pro Vašeho zemřelého bratra v zákonném rozsahu, který by Vašemu zemřelému bratrovi náležel, coby zletilému neopominutelnému dědici. Jednalo by se o polovinu zákonného dědického podílu – pokud byste dědila Vy a Vaše sestra ze závěti a Váš zemřelý bratr, Váš podíl se sestrou by činil pro každou 5/12 a Vašemu zemřelému bratrovi by náležel podíl 2/12, který by byl rozdělen mezi jeho manželku a syny.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Ukončení služebního poměru uzavřeného na dobu určitou
- Jak ukončit služební poměr u hasičů (Hasičského záchhranného sboru)
PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Délka zkušební doby u služebního poměru u hasičů
- Délka zkušební doby - Zákoník práce 2012
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zvýšení kvalifikace u služebního poměru u hasičů
- Nárok na studijní volno při zvýšení kvalifikace ve služebním poměru
PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Prodloužení služebního poměru v Hasičském sboru
- Kolikrát může být prodloužen služební poměr u hasičů?


Obracím se na Vás s dotazem týkající se ukončení služebního poměru. Jsem ve služebním poměru u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje od 2. května 2012. Mám smlouvu na dobu určitou na 3 roky. Zajímalo by mne, jakými způsoby lze tento služební poměr ukončit, jestli je to stejné jako u pracovního poměru a jestli je tu také 3 měsíce zkušební doba.
Další má otázka směřuje ke zvýšení kvalifikace. Jedná se o to, že zaměstnavatel bude mou pozici rušit a pro přesunutí požaduje zvýšení kvalifikace státními zkouškami z některého ze světových jazyků. Má na to právo? A když si budu zvyšovat kvalifikaci je povinen mi poskytnout studijní volno, nebo je to jen na jeho dobré vůli?
Děkuji, Anička

ODPOVĚĎ:
Pracovní (služební) poměr k Hasičskému sboru se řídí zákoníkem práce (ZP), z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (upozorňuji, že k 1. 1. 2012 byl zákon významně novelizován) a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Pro služební poměr platí stejné podmínky jako pro pracovní poměr.
Pracovní poměr na dobu určitou může být ukončen (§ 48 ZP):
-    uplynutím doby, na kterou byl sjednán (§ 39 ZP)
-    výpovědí ze strany zaměstnance (nemusí být uveden výpovědní důvod), ze strany zaměstnavatele (musí být uveden přesný důvod výpovědi), (§ 50 a následující ZP)
-    dohodou (§ 49 ZP)
-    okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele (§ 55 a následující ZP)
-    ukončením pracovního poměru ve zkušební době (§ 65 ZP)
Nad rámec dotazu uvádím, že nově s účinností od 1.1.2012 může být pracovní poměr na dobu určitou prodloužen, a to nejvýše dvakrát pokaždé o tři roky, což v důsledku znamená, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat maximálně 9 let (3+3+3).
Zkušební doba (§ 35 ZP) je od 1. 1. 2012 odlišná pro „řadové“ a vedoucí zaměstnance. U „řadových“ zaměstnanců nesmí sjednána zkušební doba na dobu delší než 3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců činí zkušební doba nově 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební dobu lze prodloužit pouze o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby.
Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná, nelze ji sjednat dodatečně, běží vždy ode dne vzniku pracovního poměru.
Zaměstnavatel má právo žádat zvýšení kvalifikace u svých zaměstnanců, tato skutečnost může být upravena například vnitřním předpisem, či jiným interním pokynem. Pokud by šlo o požadavky stanovené právním předpisem, mohla by být nedostatečná kvalifikace zaměstnance i důvodem pro výpověď podle § 52 písm. f) ZP.
Zvýšení kvalifikace je upraveno v § 231 a následujících. Zaměstnanci má být v takovém případě poskytováno ve smyslu § 232 ZP pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku pro účast na vyučování, 2 dny volno pro přípravu na výkon zkoušky a podobně.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Poškození zboží v době přepravy a náhrada škody dopravcem
- Náhrada škody za věc poškozenou při přepravě dopravcem
OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace věci zakoupené přes inzerát - věc se poškodila při přepravě
- Je možné vrátit věc zakoupenou přes inzerát poškozenou při přepravě?


Na inzerát jsem prodával autorádio a v něm jsem uváděl, že je pro mě prioritní osobní odběr s tím, že předevdu kupujícímu funkčnost a seznámím ho s obsluhou. Ozval se zájemce, který trval na zaslání na dobírku, protože by se mu nevyplatilo jet takovou dálku. Nakonec jsem tedy s odesláním souhlasil i když s námitkami, že by byl lepší osobní odběr.
Balík jsem řádně vystlal a zboží zabezpečil proti pohybu což následně i kupující potvrdil. Po doručení a vyzkoušení ale rádio vypisuje chybu mechaniky což znamená, že bohužel muselo dojít ze strany spedice k neopatrnému zacházení. Balík, ale nijak zdeformován nebyl a myslím si, že i proto, že byl hodně vystlán, ale to určitě neznamená, že tlaky při pádu balíku nemohli něco způsobit s mechanikou.
Kupující teď trvá na vrácení autorádia s tím, že mu mám poslat celou částku na účet. Mě by se teď ale vrátilo autorádio, které bylo naprosto funkční před odesláním a nyní je z něj bezcená hračka.
Jsem povinen kupujícímu vrátit peníze i když mám svědky, že zboží odcházelo naprosto funkční? Děkuji. Samuel

ODPOVĚĎ:
Mezi Vámi a dopravcem (např. Českou poštou s.p.) byla uzavřena smlouva o přepravě nákladu (dobírka), na základě které měla být doručena zásilka kupujícímu. Mezi Vámi a kupujícím byla uzavřena kupní smlouva.
Nejdříve bych se ráda vyjádřila k možnostem souvisejícím s kupní smlouvou mezi Vámi a kupujícím. V případě vadné věci může kupující žádat opravu věci na Vaše náklady, případně žádat slevu z kupní ceny. Pokud by šlo o vady neodstranitelné, může kupující odstoupit od smlouvy, v těchto případech dojde k vrácení věci i peněz.
Pokud by nešlo autorádio opravit, nebo pokud by neměl o tento postup kupující zájem, je jediným řešením navrácení peněz a vadného zboží. V opačném případě by Vás mohl Váš kupující žalovat o vydání bezdůvodného obohacení.
Náhradu škody byste mohl získat z titulu odpovědnosti z přepravní smlouvy mezi Vámi a dopravcem (např. Českou poštou s. p.). V této souvislosti bude nutné se informovat o případných bližších podmínkách uplatnění této odpovědnosti, které mohou být blíže upraveny v přepravních a tarifních řádech dopravce. Ve smyslu § 769 občanského zákoníku (Občanského zákoníku) odpovídá dopravce za škodu, která vznikla na přepravované zásilce v době od převzetí k přepravě až do jejího vydání.
Právo na náhradu škody musí odesílatel (Vy) uplatnit u dopravce do 6 měsíců od vydání zásilky příjemci (kupujícímu), jinak toto právo zaniká (§ 771 OZ). Při poškození zásilky hradí dopravce částku, o kterou byla zásilka znehodnocena, je-li účelné provést opravu, hradí dopravce náklady opravy.
Nicméně tyto skutečnosti budete muset prokázat a doložit, že škoda byla způsobena dopravcem a že výrobek nebyl vadný již před podáním zásilky k odeslání. Svědectví jsou určitě vhodná, nicméně je bohužel velmi pravděpodobné, že svědectví nebudou dostačující. Nicméně určitě navrhuji pokusit se o uplatnění škody u dopravce, bude na Vás, zda v případě neúspěchu při mimosoudním jednání, budete chtít celou věc řešit soudně. V tomto případě by Vám v případě Vašeho neúspěchu vzrostly náklady o soudní poplatky a v případě, že byste neunesl důkazní břemeno, byste s velkou pravděpodobností hradil též náklady soudního řízení protistrany.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody způsobené čerpadlem - z čerpadla vytekl olej, vazelína
- Promlčecí lhůta na náhradu škody
- Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
- Zboží, výrobek způsobil škodu kupujícímu - vymáhání vzniklé škody


Čerpadlo umístěné ve studni s pitnou vodou, používané na zalévání zahrady, přestalo být funkční. Bylo tedy reklamováno u prodejce, který mi vrátil peníze. Po vytažení čerpadla z vody byl na nerezovém těle čerpadla vazelínový povlak, důsledkem závady, proto jsem si byl nucen udělat nový rozbor vody pro další používání, který stál 1000 Kč. Rozbor však přítomnost vazelíny nějakým způsobem nepotvrdil. Toto považuji, pokud se nemýlím, za následnou vzniklou škodu přímo spojenou se závadou na čerpadle. Prodejce mě odkázal s náhradou škody na dovozce po jejich vzájemné domluvě.
Dovozce napřed s náhradou souhlasil, později si to však rozmyslel. Problém se stal před rokem, čerpadlo jsem koupil osobně. Jedná se prosím podle Vašeho názoru o následnou škodu a mohu proto požadovat po dovozci úhradu rozboru vody? Děkuji za odpověď. Ivan

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru by bylo možné na zmíněný rozbor vody nahlížet jako na skutečnou škodu ve smyslu § 442 občanského zákoníku. Aby bylo možno hovořit o škodě, musí zde být přítomny následující prvky: porušení povinnosti – následek a příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a následkem. Dovozce by se odpovědnosti mohl zbavit, pokud by prokázal, že škodu nezavinil (§ 420 odst. 3 občanského zákoníku).
Ve smyslu § 106 odst. 1 občanského zákoníku se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji znovu kontaktovat dovozce, aby uhradil náklady na rozbor vody, nejlépe by bylo vhodné k tomuto dopisu přiložit kopii potvrzení, že bude náhrada škody ve Váš prospěch vyplacena.
Případně by bylo možné obrátit se na výrobce čerpadla, aby uhradil náklady na rozbor pitné vody, a to na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (z. č. 59/1998 Sb.).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Sesuv svahu souseda poškozuje zdi - jak se bránit?
- Který zákon řeší sesuv zeminy (svahu) souseda poškozující zeď?
RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Sesuv půdy na sousedním pozemku - mohu se obrátit na Stavební úřad?


Svah mého souseda se sesouvá a poškozuje zdivo mé nemovitosti (stodoly). Prosím informaci na jaký paragraf (asi Občanského zákoníku) se mám odvolat v dopise – výzvě, kterou sousedovi doporučeně chci odeslat.
Vyzývám ho dopisem, "aby odstranil sesutou zeminu, která již prohýbá zdivo a zajistil svah opěrnou zdí proti dalšímu sesouvání." V dopise mimo jiné píši, že pokud tak neučiní, že nechám zpracovat posudek od soudního znalce v oboru stavebnictví a budu toto řešit právní cestou. Dovolím si předpokládat, že nějaký zákon ošetřuje tyto situace, a že jsem v tomto ohledu v právu a při případném soudním sporu bude sousedovi uloženo, aby svah zajistil, odstranil sesutou zeminu, uhradil případné škody a také zaplatil výdaje spojené se soudním vymáháním a podáním žaloby a v neposlední řadě i náklady na pořízení posudku od soudního znalce.
Prosím informaci, zdali jsem zvolil správný postup v této věci. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Na výše popsaný případ se aplikuje:
-    ust. § 127 odst. 1 Občanského zákoníku: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené, bez toho aniž by učinil dostatečná opatření na upevnění stavby…“. Výčet způsobů ohrožování je v tomto ustanovení pouze příkladmý.
-    ust. § 417 odst. 2 Občanského zákoníku: „Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.“
S Vámi navrhovaným postupem řešením Vaší situace souhlasím, nicméně bych zvážila, oznámit celou záležitost stavebnímu úřadu – obecně by mohlo dojít k rychlejšímu a méně finančně náročnému vyřešení celé situace.
Pokud by přeci jen k žalobě došlo, bylo by vhodné doložit jako přílohu též fotodokumentaci sesuvu půdy u stodoly.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Náhradní volno za práci o víkendu
- Odpracovaná sobota a náhradní volno - část pracovního dne


Krátce po mém nástupu bylo pracovníkům oddělění služeb zaměstnavatele zrušeno náhradní volno, které připadalo za každou odslouženou sobotní službu. Bylo nahrazeno pro zaměstnance zkrácenou pracovní dobu během pracovního týdne (někdy pozdější příchod, někdy zas dřívější odchod), ve kterém se uskutečnila sobotní služba. Má na takovou úpravu zaměstnavatel nárok?
Děkuji. Ivan.

ODPOVĚĎ:
Podle obecné právní úpravy Vám náleží za práci o víkendu příplatek ke mzdě ve výši 10% průměrného výdělku, ve smyslu § 118 ZP. V případě platu, jde o příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku (§ 126 ZP).
Za tyto dny nenáleží dle obecné úpravy zákoníku práce náhradní volno místo poskytnutí příplatku. Toto náhradní volno by bylo možné sjednat ve smyslu § 4b zákoníku práce, kdy lze sjednat pracovní podmínky odlišně, než jak je stanoví zákoník práce, vždy ale ve prospěch zaměstnance. S ohledem na výše uvedené proto možné, aby zaměstnavatel určil, že za práci o víkendu bude náležet náhradní volno rozdělené do několika dní (dřívější odchody, pozdější příchody).
Tato odchylná právní úprava by měla být upravena v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě nebo interních předpisech zaměstnavatele.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zaměstnavatel odmítá proplatit vstupní lékařskou prohlídku
- Zaměstnavatel nechce zaplatit vstupní prohlídku - jak postupovat?
- Kdo platí vstupní prohlídku - zaměstnavatel, zaměstnanec nebo pojišťovna?


Zaměstnavatel se jakkoli odmítá podílet na proplácení vstupních prohlídek u závodního lékaře. Na vstupní prohlídku jsem šla až po uzavření pracovního poměru. Děkuji. Iva

ODPOVĚĎ:
Vstupní lékařská prohlídka se realizuje na základě § 32 Zákoníku práce, ve spojitosti se zákonem 373/2011 Sb., z. o specifických zdravotních službách. Tato právní úprava nahradila dosavadní ustanovení zákona 20/1966 Sb.
Poplatek za vstupní lékařskou prohlídku není hrazen zdravotní pojišťovnou.
Ustanovení § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách stanoví, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah (tedy pracovní smlouvu), nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.
Pokud zaměstnavatel uhradí vstupní lékařskou prohlídku na svůj účet, je naplněno ustanovení § 24 odst. 2, písmeno j), bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., z. o daních z příjmů a zaměstnavatel si může dát tuto položku do nákladů. Ve smyslu znění § 24 odst. 2, písm. j), bod. 2 se jedná o výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů, kdy se těmito výdaji rozumí například i výdaje na pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví vynaložené poskytovatelem na zdravotně lékařské služby (dříve závodní preventivní léčbu).
S ohledem na výše uvedené mám za to, že pokud jste byla přijata do pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen Vám zaplacený poplatek proplatit, nadto si jej může uplatnit v nákladech. Samozřejmě, za předpokladu, že jste se nedohodli na tom, že si poplatek uhradíte sama.
Odchylná právní úprava by mohla být stanovena v interních právních předpisech zaměstnavatele, nebo v kolektivní smlouvě.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace služeb autoškoly - postup
- Reklamace služby u Slevomatu - jak postupovat?


Před třemi měsíci jsem si koupil přes slevomat lekce řidičského průkazu. Byl jsem jen na 3 jízdách (1 hodinová, 2 dvouhodinové) celkem tedy pět lekcí za tři měsíce. Jsem zaměstnaný a mám tedy méně času. Proto jsem si pořídil 28 jízd + 13 lekcí v autoškole individuální tréning. Chci tuto službu reklamovat. Zaplatil jsem za ní 6900 Kč, a přijde mi, že 3 schůzky za 3 měsíce je dosti málo. Jedná se o živnostníka autoškola XXX YYY. Navíc mě nevyhovuje způsob jeho výuky, kdy po chybě na 10 minut zastaví a vysvětluje mi jak jsou všichni jeho žáci nezodpovědní. Ztrácíme tak čas, který je samozřejmě započítaný do výuky. Chci se zeptat jak je možné tuto službu reklamovat.
Instruktor není schopen se se mnou domluvit. Nepracuje po sedmé večerní ani o víkendech a jelikož jsem zaměstnáný, není možné se schodnout na termínu. Písemnou dokumentaci s instruktorem bohužel nemám na jízdy jsme se domlouvali telefonicky, nebo osobně. Děkuji, Evžen

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě bude nejlepší obrátit se na SLEVOMAT a zakoupenou službu u něj reklamovat, postup reklamace by měl být upraven v rámci obchodních podmínek (měly by být dostupné na internetových stránkách). Jako důvody reklamace této služby byste měl uvést, kdy byla služba zakoupena a že dosud jste vyčerpal jen 5 lekcí (předložit např. kopii průkazu o uskutečněných jízdách) atd., samozřejmě závěrem žádat o vrácení peněz (kreditů) nebo o přeložení k jinému instruktorovi, který by vám lépe vyhovoval.
Pro řešení Vaší situace navrhuji navštívit tyto stránky:
-    http://www.slevomat.cz/kontakt, zvolte část: "Nespokojenost s využitou nabídkou"
-    http://www.slevomat.cz/garance
Nicméně ve Vašem případě bych nejprve navrhovala písemnou komunikaci (tak jak je navrhována již na stránkách SLEVOMATu) s autoškolou, v níž jste si zaplatil hodiny – snažit se najít shodu, jak nejlépe realizovat zbylé hodiny, případně jak omezit nežádoucí způsob jednání instruktora (dlouhé proslovy o nezodpovědnosti žáků autoškoly a podobně), případně se pokusit zjistit, zda by bylo možno nechat se přiřadit k jinému instruktorovi.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může zaměstnanec odmítnou vyšetření závodním lékařem?
- Může jít zaměstnanec ke svému praktickému lékaři místo závodního?
- Právo zaměstnance na zaplacení periodické kontroly u svého praktického lékaře
- Právo zaměstnance na uhrazení vstupní kontroly u svého praktického lékaře
- Kdo platí vstupní a periodické vyšetření u závodního lékaře?


V případě, že má zaměstnavatel smluvní zdravotnické zařízení preventivní lékařské péče, může zaměstnanec odmítnout povinné vstupní a periodické prohlídky u tohoto dodavatele? Nebo může zaměstnanec tyto prohlídky absolvovat u svého praktického lékaře a dodat potvrzení od něj?
Pokud by prohlídky absolvoval u svého lékaře, je zaměstnavatel mu povinen uhradit tento výdaj tak jako u smluvního dodavatele? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
V této oblasti byla v legislativě mezera, která byla od 1. dubna 2012 odstraněna.
Jedná se o skutečnost, kdy jako zaměstnanec, který nevykonává rizikovější povolání (rizikovost povolání se určuje podle kategorií stanovených vyhláškou č. 423/2003 Sb.), nemá zákonnou povinnost dostavit se k periodické prohlídce (vstupní jsou podmínkou přijetí do pracovního poměru a ty byly povinné, pokud to zaměstnavatel vyžadoval). Opakovaně bylo soudy rozhodnuto v tom smyslu, že zaměstnanec je povinen se periodické lékařské prohlídce podrobit a to s ohledem na § 103 zákoníku práce (dikce tohoto ustanovení je ovšem také komplikovaná).
Zákonodárce při vědomí této zásadní mezery do právního řádu doplnil zákona č. 373/2011 Sb., s účinností od 1.4.2012, který stanoví povinnost všem zaměstnancům dostavovat se jak na vstupní, tak na periodické i mimořádné lékařské prohlídky (§ 53 a násl.).
U zaměstnanců zařazených do 1. kategorie prací podle výše uvedené vyhlášky (typicky administrativní pracovníci) se může zaměstnavatel dohodnout na provádění preventivních prohlídek u vybraného ošetřujícího lékaře tohoto zaměstnance. Toto je pouze možnost a má-li zaměstnavatel vlastní smluvní zdravotnické zařízení, nemusí tuto možnost využít.
Náklady zdravotních prohlídek hradí zaměstnavatel lékaři vždy (i z tohoto důvodu jsem skeptická k tomu, že se možnost prohlídky nechat provádět ošetřující lékaře bude využívat, jelikož náklady smluvního zařízení má zaměstnavatel jisté, oproti tomu náklady ošetřujícího praktického lékaře tak jisté nemá).


OBCHOD-REKLAMACE
- Do kdy musí zákazník vrátit zboží prodejsi při odstoupení od smlouvy
- Odstoupení od kupní smlouvy - lhůta na vrácení zboží zákazníkem
- Maximální lhůta na vrácení zboží zákazníkem při zrušení kupní smlouvy
- Je možné dát do obchodních podmínek 14denní lhůtu na vrácení zboží zákazníkem?
- Maximální lhůta na vrácení peněz zákazníkovi při vrácení zboží
- Do kdy musí prodejce poslat peníze za vrácené zboží zákazníkem
- Může zákazník vrátit použití zboží ve 14denní lhůta eshopu?
- Vrácení opotřebeného zboží prodejci ve 14denní lhůtě - informace
- Je možné vrátit použité zboží ve 14denní lhůtě eshopu?
- Odstoupení od kupní smlouvy s eshopem a vrácení opotřebeného, použitého zboží


Už dlouho řeším problém s odstoupení zboží ve 14 denní lhůtě (nákup přes internet). Zákon totiž v souvislosti s lhůtou hovoří pouze od odstoupení od smlouvy (emailem nebo dopisem) – a ne o doručení zboží. E-shopům proto právníci radí, aby nastavily v obchodních podmínkách taková vhodná opatření, aby bylo možné těmto nebo podobným situacím předcházet. Moje otázka zní: když si doplním do obchodních podmínek, že požaduje i dodání zboží ve14 lhůtě. Mám na to právo? Můžu si doplnit do obchodních podmínek, že požaduji dodání zboží do 14dní ne pouze zaslání dopisu nebo emailu? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží není možné vázat na žádné podmínky či sankce.
Odstoupením nevzniká právo na vrácení finančního plnění, ale právě naopak ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku vzniklá povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích (obvykle se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě).
Tudíž do obchodních podmínek můžete uvést, že po odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit poskytnuté plnění, a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy nebo uvést důvod, proč plnění vrátit nelze.
Nad rámec dotazu si Vás dovolím upozornit, že požadavek na vrácení dodaného zboží v neporušeném obalu či zboží nepoužitého je v rozporu se zákonem. Právo odstoupit od smlouvy má však spotřebitel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku i v případě, že zboží již použil, ba dokonce i tehdy, jestliže jej již částečně opotřeboval (viz info o započtení).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Je možné odmítnout podání vysvětlení Policii - nemám právníka, advokáta?
- Odepřední podání vysvětlení na Policii - § 158 odst. 8 Trestního řádu
- Odmítnutí podání vysvětlení na Policii - § 158 odst. 8 Trestního řádu


Manželka se se mnou rozvádí. Máme byt, ze kterého jsme se vystěhovali 2005 do zakoupeného rodinného domu RD. Svůj podíl jsem přepsal bohužel na děti. Od 2010 bydlím tedy v tom holobytě, který je ve společném jmění manželů SJM. Máme tam bohužel všichni trvalé bydliště a manželka uvádí, že i vybavení (které si odstěhovala do RD). Nyní na mě podala trestní oznámení, že ji neumožňuji vstup (nový zámek dveří). V úterý mám jít na výslech na polocii. Jaké to jsou rizika a co mi radíte?
Zajímalo mě hlavně, jaké mohou být dopady. Je podáno trestní oznámení, zítra mám jít na výslech. Mohu z toho mít nějaké vážné komplikace. Klíče jí samozřejmě vydám, i když je mohla "např. ztratit a nemusím přiznávat že bych vyměnil zámek" !?
Bohužel svého majetku (RD) jsem se zbavil přepisem na děti a diskutovaný byt, který jsem mimochodem dostal dříve od zaměstnavatele je nyní SJM. Manželka ho bude chtít pordat a mě vystěhovat.
Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
z důvodu, že nemám k dispozici dostatek podkladů, doporučuji jediné, odepřít podání vysvětlení ve smyslu § 158 odst. 8 trestního řádu a obratem vyhledat pomoc doporučeného advokáta.


OBČAN-BYDLENÍ
- Návrh na vklad na nový byt před dostavěním parkování, parkovacího místa
- Vklad nového bytu do katastru před dokončením parkování, parkovacího místa


Vlastník nemovitosti (investor) přestavuje starší objekt bývalých kasáren na bytový dům s tím, že po dokončení bytu a jeho zaplacení kupujícím, se převede do osobního vlastnictví. Ke každé bytové jednotce je přiděleno parkovací místo – zatím ve výstavbě, které ale není součástí převodu vlastnického práva s bytovou jednotkou.
Otázka – může prodávají podat návrh na vklad do katastru nemovitostí (bytu, předanému předávacím dokladem a již zabydlenému) i před dokončením parkoviště, nebo až po jeho dokončení?
Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí podat můžete i před dokončením parkovacího místa, zvláště pak, nebude-li parkovací místo převedeno do Vašeho vlastnictví. Nezapomeňte do návrhu uvést, kterému katastrálnímu úřadu věc adresujete, označte strany - u Vás by to měl být prodávající a kupující a také právo, o které se jedná, převod vlastnických práv. Jaké konkrétní dokumenty a informace ohledně správních poplatků Vám jistě sdělí na samotném katastrálním úřadě.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Rizikové těhotenství a nárok na dovolenou v práci, zaměstnání
- Proplacení dovolené u ženy na rizikovém těhotenství na neschopence
- Neproplacení nevybrané dovolené ženě na rizikovém těhotenství


Od 4. 8. 2011 jsem byla v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. Na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 10. 2. 2012 (šest týdnů před plánovaným termínem porodu, který byl 23.3.2012). Dcera se narodila 15.3.2012. Mám za těchto okolností nárok na dovolenou za rok 2012? Ráda bych si ji vybrala před nástupem na rodičovskou dovolenou. Má zaměstnavatel právo mi dovolenou neproplatit, pokud o ni písemně nezažádám? K zaměstnavateli jsem nastoupila v průběhu roku 2008. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Nárok na dovolenou Vám vzniká ze zákona a také z pracovní smlouvy, kterou jste se zaměstnavatelem uzavřela. Zákon hovoří o tom, že máte nárok minimálně na 4 týdny dovolené za kalendářní rok. Se zaměstnavatelem můžete mít domluven v pracovní smlouvě i vyšší počet dnů. Nastupujete-li v průběhu roku do zaměstnání, máte nárok na poměrnou část z dovolené. Její konkrétní číslo Vám jistě sdělí na personálním oddělení nebo jej budete mít napsán na výplatní pásce. Dovolenou, kterou máte, pak můžete buď čerpat a nebo Vám ji zaměstnavatel musí proplatit. Proto se obraťte na personální oddělení, na mzdovou účetní zkrátka na osobu, která u Vašeho zaměstnavatele vyřizuje agendu kolem mezd a domluvte se na čerpání dovolené přímo s ní.


OBČAN-BYDLENÍ
- Účet spoluvlastníků na jméno jednoho z nich - jak zabránit dědění účtu?
- Jak zabránit dědění účtu na jméno správce spoluvlastníků nemovitosti
- Je lepší účet na jméno nebo podnikatelský účet na správce spoluvlastníků?


Vlastním byt v bytovém domě se 4 bytovými jednotkami. V podílovém spoluvlastnictví máme ostatní části domu. Nejsme SVJ, neboť to musí být až na 5 bytových jednotek. Pro správu domu (fond oprav) máme zřízen účet, který je však zřízen na jednoho z vlastníků – zástupce domu (na fyzickou osobu). Druhý vlastník má k tomuto účtu dispoziční právo. Chtěla bych se zeptat jak právně ošetřit to, aby tento účet nebyl v případě smrti vlastníka zablokován a nešel do dědického řízení. Postačí k tomuto pouze dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí nebo jsou nutné jiné právní kroky a jaké? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
V bance je možné vést účet jako fyzická osoba nebo tzv. podnikatelstký účet. Záleží na tom, v jakém režimu je u Vás účet veden. Ve Vašem případě by bylo ideální, aby tento účet byl veden jako "podnikatelstký". V takovém případě si banka zapisuje informace týkající se účelu účtu a v případě úmrtí jeho vlastníka by účet do dědického řízení nespadl a bance stačí doložit úmrtní list ke změně vlastníka účtu. Doproučuji se ještě podrobně informovat v bance, kde je Váš účet zřízen.


OBČAN-BYDLENÍ
- Bianco směnka na opravu domu SVJ - musí ji majtelé bytů podepisovat?
- Musí majitelé bytů podepisovat blankosměnku na opravu bytového domu?


Píšu za své sousedy - důchodce. Jsme panelák, máme družstevní byty i byty v osobním vlastnictví. Proběhne zateplení. Majitelé, kteří mají byty v osobním vlastnictví dostali k podpisu dohodu o vyplňovacím právu směnečném a blankosměnku - prázdnou, bez částky. Musí majitelé bytů bianco směnku podepsat? Na část zateplení si bere družstvo úvěr od ČSOB, na každý byt vychází suma zhruba 65.000 Kč. Sousedé nemají SVJ, jejich byty spravuje družstvo a směnka by se podepisovala družstvu. Není tam fyzická osoba. Splácet budeme všichni formou fondu oprav. Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
V případě Vašich sousedů bych byla opatrná. Nemám dostatek informací, abych byla schopná Vám úplně odpovědět, ale mějte na paměti, že tzv. bianko směnka je poměrně riziková záležitost. Držitel směnky může doplnit libovolnou částku. Vaši sousedé samozřejmě nejsou povinni směnku podepisovat. Do právních vztahů máme vstupovat svobodně a bez nátlaku. Z Vašeho dotazu mi přijde, že se družstvo tímto krokem snaží o to, aby členové družstva byli ručitelé za úvěr, což je rovněž rizikové. Neznám podmínky, za kterých by ručili, je třeba vidět konkrétní dokumenty. Ve Vašem případě bych velmi doporučovala, aby dokumenty k celé transakci viděl právník popř. advokát. Ideální by bylo obrátit se s dotazem na advokátní kancelář, kde by s Vašemi sousedy smlouvu prošli a vysvětlili jim rizika s ní spojená. Za předpokladu, že není ve finančních možnostech sousedů platit právní služby, zkuste se obrátit na sociální služby v místě Vašeho bydliště. Mnoho organizací totiž kromě sociálního poradenství poskytuje i poradenství právní a to zdarma.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Pokud mám více pracovních poměrů, musí být vzájemně zaměstnavatelé informování?
- Více pracovních poměrů na dobu neurčitou a povinnosti informovat zaměstnavatele


Jsem na rodičovské dovolené. U původního zaměstnavatele mám podepsanou smlouvu na dobu neurčitou a ráda bych se na místo vrátila ve 3 letech věku dítěte. Dostala jsem nabídku na částečný úvazek (60%) a na dobu neurčitou k jinému zaměstnavateli teď během rodičovské dovolené RD. Budu původního zaměstnavatele informovat o vedlejším poměru. Musí mi původní zaměstnavatel vydat zápočtový list bez problémů? Musím nastalý pracovní poměr s bývalým zaměstnavatelem ještě nějak řešit? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že ukončujete pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen Vám zápočtový list vydat. V případě, že by tak neučinil, můžete se zkusit obrátit na inspektorát práce, kde jeho postup prověří a příp. také na soud tzv. žalobou na vydání věci. Z Vašeho dotazu mi dále není jasné, zda-li chcete po dosažení věku 3 let Vašeho dítěte nastoupit k původnímu zaměstnavateli či nikoliv. V případě, že v budoucnu budete mít dva pracovní poměry, je třeba o této skutečnosti informovat oba zaměstnavatele. Zejména pak z důvodů odvádění záloh na daní atd. Za předpokladu, že do původního zaměstnání již nenastoupíte, po vyřízení procedur spojených s ukončením pracovního poměru již zaměstnavatele "řešit" nemusíte.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Výplata renty firmou v likvidaci a přihlášení pohledávky
- Zaměstnavatel v likvidaci - kdo vyplácí rentu (za ztrátu na výdělku)?
- Kam podat přihlášku kvůli vyplácení renty zaměstnavatelem v likvidaci?


Pobírám náhradu za ztrátu na výdělku tzv. rentu, z pracovního úrazu. Nyní mi přišlo oznámení, že firma je v likvidaci s tím, že věřitelé se vyzývají, aby do tří měsíců přihlásili své pohledávky. Týká se toto oznámení i mne? A pokud ano, lze pohledávku přihlásit formou dopisu, nebo je třeba použít nějaký speciální formulář, a co by tato přihláška event. měla obsahovat, aby byla pro likvidátora akceptovatelná. Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Jakožto pobiratel renty jste také věřitelem zaměstavatele a proto se Vás výzva týká. Vaše pohledávky vůči zaměstnavateli je ona peněžitá renta. Pohledávku uplatníte pomocí přihlášky, kterou najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti https://isir.justice.cz/isir/commo/stat.do?kodStranky=FORMULAR. Zde najdete nejen přihlášku, ale také pokyny k vyplnění. Za předpokladu, že byste si ani pak nevěděl rady, je možné se obrátit přímo na insolvenčního správce s prosbou o radu.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Je možné anonymní udání na inspektorát práce (inspekci práce)?
- Může zatajit inspektorát práce kdo podal stížnost nebo podnět k šetření?
- Musí inspektorát práce sdělit kdo podal podnět k prošetření?
- Strach ze ztráty zaměstnání při stížnosti na inspekci práce

- Zaměstnavatel mění pracovní dobu ze dne na den, jak se bránit?
- Porušování zákoníku práce zaměstnavatelem - jak se bránit?


Pracuji v prádelně, kde nám byla přikázána práce v sobotu. Pokud nechceme přijít nebo něco namítáme, posílají nás k podepsání výpovědi. Již 3 roky nám mění pracovní dobu ze dne na den. Nevíme si rady, nikde nemáme odvolání každá z nás se bojí o práci. Děkuji, Mariana

ODPOVĚĎ:
Problematiku ochrany zaměstnaců v pracovněprávních vztazích řeší inspektoráty práce. Zkuste proto podat v místě Vašeho pracoviště podnět na inspektorát práce. Můžete tak učinit ústně v podatelně inspektorátu nebo písemně. Vylíčíte co a jak se Vám u zaměstnavatele děje. Podnětu je třeba datovat a podepsat. Trvejte na tom, abyste byla inspektorátem do 30 dnů vyrozuměna o tom, jaké šetření ve věci provedl.
Inspektorát může na základě Vašeho podnětu provést u zaměstnavatele šetření a pokud přijde na nějaké pochybení, vyzve jej k nápravě případně uloží zaměstnavateli pokutu.
Aby byla zachována Vaše anonymita, můžete v dokumentu uvést, že se bojíte represí ze strany zaměstnavatele. Inspektorát by pak měl učinit opatření k tomu, aby se zaměstnavatel neodzvěděl jméno osoby, která podnět podala.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Maximální lhůta prodloužení podpůrčí doby od OSSZ


Od roku 2003 jsem zaměstnanec firmy s.r.o. na dobu neurčitou. Od roku 2009 jsem na mateřské dovolené, která mi skončila 7.7.2012. Měla jsem nastoupit 9.7.2012 zpět do zaměstnání, jelikož se mi stal úraz, tak mám od 9.7. neschopenku, kterou mám až doposud. Teď mi jde, ale o to jak mám postupovat dál jelikož jsem zjistila, že jsem otěhotněla a nevím jak řešit situaci až ukončím neschopnost s úrazem. Mohu po skončení neschopnosti dát novou neschopnost od gynekologa a firma mi bude platit dál nebo musím dát výpověď a zaregistrovat se na Úřadu práce? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným přísluší po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti náhrada mzdy od zaměstnavatele. Od 22 dne trvání pracovní neschopnosti máte nárok na nemocenské dávky, avšak maximálně 380 kalendářních dnů počítaných od vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Pokud nastoupíte na další pracovní neschopnost, budete před koncem podpůrčí doby vyzvána Okresní správou sociálního zabezpečení, že se Vám blíží konec podpůrčí doby. Pak je možné žádat o její prodloužení, děje se tak na 3 měsíce.

Doporučuji Vám se pro bližší informace doptat na Okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ. Po skončení pracovní neschopnosti, tak můžete zaměstnavateli dát neschopenku novou, co se týče výplaty nemocenských dávek, platí výše zmiňované.

OBČAN-BYDLENÍ
- Hluk od sousedů bydlících o patro výše - jak se bránit?
- Stížnost na družstvo - hluční sousedi
- Mají policisté povinnost přijet, při ohlášení hluku od sousedů?


S mámou bydlím v družstevním bytě a nad námi bydlí velice hlučná rodina, která zejména mou mamku psychicky terorizuje, tím jak třískají po podlaze a nadávají jí. Je zcela zřetelné, že to dělají naschvál, kam jde moje máti, jdou za ní a samozřejmě s nějakým tím třískotem. Přitom my jsme slušná rodina a nic jsme jim neudělali. Tím, že to člověk nemůže nějak hmatatelně dokázat, tak se stavíme ne do velmi nepříjemné pozice. Jak bychom se měli zachovat?
Navíc nikdo z jejich rodiny nepracuje a neplatí nájem. Už se to dalo k soudu, jenže oni se odvolali a od té doby uběhlo už další půl rok. Všichni v družstvu za ně platíme nájem a přitom se měli už dávno odstěhovat. Každý má právo na klidný život, jenže jak se v této situaci máme zachovat? Slova nepomohou, ba naopak začali naši sousedi vyvádět ještě více. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Máte pravdu v tom, že každý má právo na klidný život. Toto je dokonce řečeno i v občanském zákoníku, kde je přímo zakotveno právo nájemce na plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
Zkuste se proto obrátit na družstvo se stížností na chování nájemníků. Z toho, co píšete zřejmě nebudete zcela úspěšná, ale alespoň bude existovat písemný důkaz na to, že jste si v minulosti na chování sousedů již stěžovala. Bohužel Vám pak nazbývá nic jiného než se v případě konfliktů obrátit na policii. Možná se budou policisté zdráhat přijet, ale trvejte na tom, je to jejich povinnost. Policisté mohou sousedům domluvit a nebo zahájit se sousedy trestní řízení.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Trest, postih za podání inzerátu za jiného
- Podání seznamovacího inzerátu za jiného a přečin poškozování cizích práv
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odškodnění za podání inzerátu na seznámení za jiného (nemajetková újma)
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Přečin poškozování cizích právMůj přítel založil na seznamce úmyslně jiné osobě inzerát s jejími fotografiemi, které stáhl na jejím profilu na facebooku, uvedl telefonní číslo osoby. Nyní má jít k podání vysvětlení, činu lituje a inzerát již smazal. Jak se má při výslechu zachovat a jaké sankce je možno očekávat? Děkuji, Ludmila

ODPOVĚĎ:
Pokud byl Váš přítel vyzván policí k podání vysvětelní, měl by mít ve výzvě od policie uvedeno kvůli čemu si jej policisté předvolávají. Z Vašeho popisu soudím, že by se snad mohlo jednat o přečin poškozování cizích práv, kde hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta.
Osobně se ovšem domnívám, že se o trestný čin jednat nebude, spíše o přestupek. Osoba, která byla jednáním Vašeho přítele poškozena může na Vašeho přítele podat žalobu na ochranu osobnosti k civilnímu soudu, kde se může domáhat mimo jiné odškodnění.

Co se týče chování Vašeho přítele během výslechu, doporučovala bych, aby nic nezastíral, skutečnost by stejně patrně vyšla najevo a pak by to pro něj bylo horší. Jistě bych ale neopomněla připomínat, že sám již inzerát smazal a činu lituje. Může ještě nabídnout postižené osobě omluvu. Co se sankce týče, ta se odvíjí podle trestného činu, pro který je Váš přítel vyšetřován. Jak už jsem ale uvedla spíše si myslím, že by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití, kde hrozí např. peněžitá pokuta.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod obecního bytu bratrance na rodinného příslušníka - jak postupovat?


Chci se zeptat, jakým způsobem je možné zařídit převod obecního bytu, patřícího mému bratranci na mne. Jde o obecní byt v Praze a já v tomto bytě žiji již půl roku. Bratranec se chce bytu výhledově zbavit. Jaké jsou podmínky přepisu na jinou osobu - tedy mne? Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Převod obecního bytu je problém, neboť převádět (měnit majitele) je možné jen u věcí, které má osoba ve vlastnictví. Byt ale není ve vlastnictví Vašeho bratrance, ale obce. Ve Vašem případě bych doporučila zajít na bytový odbor obce a poradit se o možnostech řešení tam. Záleží na vlastníkovi bytu, tedy obci, zda-li Vám vyhoví či nikoliv.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Prodloužení podpůrčí doby před nastoupením na mateřskou dovolenou
- Přímý přechod z neschopnosti do mateřské dovolené a prodloužení podpůrčí doby


Prosím o radu. Od 17.10.2011 jsem v pracovní neschopnosti, kterou mi vystavil můj ošetřující lékař. V únoru se pracovní neschopnost přepsala na mou gynekoložku z důvodu rizikového těhotenství a v pátek mi přišel dopis z OSSZ, že budu mít vyčerpanou podpůrčí dobu v délce 380 dní.
5.9.2012 nastupuji na mateřskou dovolenou a chci se tedy zeptat. Musím i přesto žádat OSSZ o prodloužení, jak mi radí v dopise? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě záleží na tom, zda-li po ukočení pracovní neschopnosti nastupujete ihned na mateřskou dovolenou. Pokud tomu tak je, nemusíte již OSSZ žádat o prodloužení podpůrčí doby, neboť plynule přejdete na dávky peněžité pomoci v mateřství (PPM, "dávky mateřské"). Za předpokladu, že by tam ale byla nějaké doba mezi ukončením podpůrčí doby a nástupem na nemocenskou, je vhodné si o prodloužení požádat, abyste dostávala nemocenské dávky. Můžete se také přímo obrátit pro bližší informace na Okresní správu sociálního zabezpečí, kde na tel. 840 406 040 Vám budou schopni podle Vašeho rodného čísla zhodnotit Vaši situaci a doporučit vhodné řešení.


OBČAN-BYDLENÍ
- Musí uklízet majitel bytu společné prostory v domě i když v něm nebydlí?
- Je povinen nebydlící majitel bytu v SVJ uklízet společné prostory v domě?


Musí majitel bytu, v němž nebydlí, ale nemá v něm ani nájemníka, jezdit uklízet společné prostory domu, a to podle 15 let starého rozhodnutí společenství vlastníků bytových jednotek SVJ o rozpisu úklidu v domě? Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Z vlastnictví plynou pro vlastníka nejen práva, ale i povinnosti. Ačkoliv nějakou věc neužíváte nebo v případě bytu se v něm nezdržujete, přesto jste povinen pečovat dle rozhodnutí společnosti vlastníků o společné prostory. Pokud byste to chtěl změnit, můžete se pokusit sjednat si s ostatními vlastníky výjimku nebo se pokusit se s nimi domluvit na nějakém jiném řešení Vaší situace.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Nový majitel nemovitosti pečuje o předzahrádku - je možné vydržení
- Vydržení předzahrádky - nový majitel domu se o ni stará přes 15 let
- Vydržení nemovitosti a žaloba na určení vlastnictví


Vlastníme bytový dům s obchody. Před domem je předzahrádka, přes kterou vede vstup do bytového domu. Barák vlastníme více jak 15 let a teď jsme zjistili, že v katastru nemovitostí je předzahrádka psaná na zemřelé majitele. Lze pozemek vydržet, když se o něj staráme více jak 15 let, či získat alespoň věcné břemeno (chodníček) pro vstup do baráku? Žádost budeme muset poslat k soudu, existuje nějaký vzor, jak žádost formulovat nebo musíme navštívit advokáta? Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
Pokud se držby týče, tak zákon uvádí, že oprávněný držitel se stává vlastníkem movité věci, má-li ji v nepřetržité držbě po dobu tří let, jde-li o věc movitou, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. U držitele musí být splněny dva zákonné znaky, držitel musí mít věc ve své skutečné moci nebo-li musí věc skutečně ovládat a zároveň musí mít vůli s věcí nakládat jako s vlastní, tedy jako by mu patřila. Oprávněným držitelem tak můžete být i v případě, že jste jednali v omylu, ovšem v tzv. omluvitelném omylu, tj. takovém, kdy jste si počínali s obvyklou mírou opatrnosti. Můžete také podat žalobu na určení vlastnictví na soud, který rozhodne, zda-li jste zahrádku vydrželi či nikoliv. V případě, že ne, obraťte se pak nejspíše na dědice původního majitele, kterému by zahrádka nejspíše připadla a zde můžeze vyjednávat o věcném břemenu příp. jiném řešení situace (odkoupení pozemku).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Rozchod druha a družky a nárok na vypořádání ze společné nemovitosti
- Má partner při rozchodu nárok na zaplacení práce provedené na nemovitosti?


Přítel prodal byt za cca 2,5 milionu Kč. Z těchto peněz postavil dům, ve kterém jsme bydleli 6 let (pozemek byl dar od mých rodičů). Nyní se rozcházíme a já bych ráda přítele vyplatila. Má v tomto případě nárok na vloženou částku, nebo mu musím vyplatit tržní cenu nemovitosti? Přítel chce, abych mu zaplatila i za práci vloženou do stavby domu - má na to nárok? Ve výpisu z Katastru nemovitostí máme každý 1/2 pozemku i nemovitosti. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Váš přítel má právo na vložené peníze, za které postavil dům, ve kterém nyní bydlíte a rovněž tak i za práci nebo zušlechťování pozemku. Otázkou je, jak se dobrat konečné sumy, kterou byste měla příteli vyplatit. Nejrozumnější je pochopitelně se pokusit domluvit. V případě sporu byste se museli obrátit na soud, který provede vypořádání a protože všechno je otázkou dokazování, záleží na tom, kolik "práce" by se Vašemu příteli podařilo prokázat, že učinil a jak by ji ohodnocoval atd.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Nárok na odškodné za loupežné přepadení (psychická újma, otřes mozku)
- Dokazování nemajetkové škody při loupežném přepadení (újma na zdraví)


Kamarádka byla před 3mi roky přepadena v baru, kde byla odcizena částka 50.000 Kč. Viník byl chycen a odsouzen. Přepadení provázel fyzický útok na kamarádku, kdy jí bylo vyhrožováno zabitím, po lékařské prohlídce byl zaevidován lehký otřes mozku.
Právní zástupce řekl, že pokud by byl následek vážnější bylo by možné žádat odškodné. Vzhledem k tomu, že když vás někdo drží pod krkem a vyhrožuje zabitím, berete to vážně, protože nevíte, zda pachatel svou hrozbu dokoná. Lze s ohledem na výše uvedené podklady žádat odškodné? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Odškodnění žádat lze. Avšak v tuto chvíli se můžete už jen obrátit na civilní soud žalobou o náhradu škody. Žaloba musí být podložena lékařskou zprávou. Mějte na paměti, že takovéto řízení je zpoplatněno a především, že kamarádka bude muset vznik a výši škody odsouzenému dokázat. Pomoci by mohl důkazní materiál z trestního řízení. Jako poškozená má kamarádka právo nahlédnout do spisu a činit si z něj kopie. Je ovšem třeba říci, že takovéto řízení je pro oběti trestných činů často velmi pschicky náročné.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Osoba využívající odpadní jímu odmítá platit náklady vývozu
- Je možné odpojit majitele nemovitosti připojeného k jímce?
- Může majitel studny odopojit ostatní majitele nemovitostí od vody?
- Majitel studny chce odpojit od přívodu vody ostatní majitele
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Návrh na uspořádání poměrů k soudu (řešení sporu mezi majiteli nemovitostí)


Máme s manželem chatu s pozemkem na kterém máme odpadní jímku. Původně to byl podnikový areál s 6 chatami a jednou správní budovou (dnes penzion) a tato jímka na našem pozemku byla společná pro všechny tyto objekty. My nadále poskytujeme jímku pro všechny, i když věcné břemeno máme jen na dvě chaty. Nynější penzion má zase na pozemku studnu a poskytuje všem vodu. Bohužel penzion změnil majitele a tento, přes to že má nejvíce odpadů (ročně zhruba za 25 000 Kč) se nechce podílet na placení a po oznámení že necháme jeho přívod do jímky uzavřít nám oznámil, že nám uzavře vodu. My poplatky na kterých jsme se za vodu dohodli řádně platíme, ale bohužel věcné břemeno nemáme. Je možné tomu kdo nemá zřízené věcné břemeno a nedodržuje dohodnuté (ústně) podmínky na užívání jímky uzavřít přívod bez nějakých oznámení a jiných průtahů?
Chatu s pozemkem a jímkou vlastníme od roku 1996. A stejně tak dlouho je odebírána voda která je ve vlastnictví jiné chaty resp. nynějšího penzionu. Věcná břemena si zřídili jen dvě chaty a to jak na jímku tak na vodu a penzion a my to nejsme. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
I dohody, které jsou uzavřeny ústně je nutné plnit. Pokud řádně a včas platíte, nemá majitel penzionu právo Vám přístup k vodě znemožnit. Za předpokladu, že se s Vámi nechce dohodnout na využívání jímky, můžete podat návrh na uspořádání poměrů na soud. V případě, že by Vám byl uzavřen přístup k vodě, můžete se na soud rovněž obrátit. Obecně je lepší mít dohody písemné, pokud toto není možné, bude muset opět asistovat soud. Zkuste se ještě jednou na majitele penzionu písemně obrátit s Vašimi požadavky a s tím, že nebude-li ochoten o uspořádání poměrů vést diskuzi, obrátíte se na soud. Hrozba soudního řízení by mohla debatu otevřít.


OBČAN-EXEKUCE
- Je nutné do exekučního návrhu napsat zaměstnání dlužníka?
- Může si exekutor zjistit zaměstnavatele dlužníka?
- Rozhoduje o způsobu exekuce věřitel nebo exekutor?


Soudním rozhodnutím bylo bývalému manželovi určeno platit měsíčně výživné na našeho syna. Tuto povinnost pravidelně neplní. Dluh na alimentech narůstal, proto jsem podala návrh na exekuci movitého majetku. Tato nabyla právní moci, ale protože jsem nebyla jediná, kdo takto učinil, je údajně nepravděpodobné, že exekuce proběhne. Vztahuje se na toto rozhodnutí nějaká promlčecí lhůta? Také jsem opakovaně podala trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti. Soudní řízení pomohla pouze k doplacení aktuálního období. Momentálně otec platí výživné tak, aby se nedopustil 4 měsíčního soustaveného neplacení, proto chci podat návrh na exekuci na platu. Musím zde uvést aktuálního zaměstnavatele otce dítěte? Jak postupovat, když ho neznám? Popř. co se stane s návrhem, kde tyto údaje nebudou správné? Mohu do tohoto návrhu zahrnout i zatím neúspěšnou exekuci movitého majetku a jak? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Zákon říká, že pokud bylo právo uznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Dále také platí, že v jedné věci nelze vést více exekučních řízení, je proto nutné vyčkat až bude původní exekuční řízení ukončeno. Pak můžete podat nový návrh. Způsob provedení exekuce si určuje exekutor. Zaměstnavatele manžela znát nemusíte, je možné požádat exekutora, který by řízení prováděl, aby si tuto informaci zjistil sám. Narozdíl od Vás si tuto informaci může velmi snadno opatřit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Soused vypouští žumpu na louku - jak se bránit?
- Jak zabránit sousedovi ve vypouštění septiku na louku
- Soused vypouští septik, žumpu na louku - kam ho mohu udat?
- Jak dokázat sousedovi že vypouští žumpu, septik na pozemek?
- Fotografie nebo videonahrávka mobilem jako důkaz vypouštění žumpy, septiku


Mám problém se sousedem, který vypouští žumpu na sousední pozemek - louku, pastvinu. Celou akci provádí zhruba během 10min. má hotovo. Na MÚ nám sdělili, že jej musíme chytit při činu a přivolat polici, aby bylo zahájeno místní šetření. To ale nelze stihnout. Dle slov policiev- mohou dorazit tak za 15 minut. Souseda jsme 2x slušně žádali, aby s tím přestal. Hadici tahá přes pozemek, který mám ohrazený elektrickým ohradníkem - mám zde 2 koně. Vlastníkem pozemku přes který chodí i ten kam žumpu vypouští je jiná osoba. Pozemek, přes který tahá hadici mám v bezplatném užívání bez smlouvy. Můžeme se nějak bránit? Jakým způsobem sousedovi v tomto počínání zabránit? Odbor životního prostředí nám nijak nepomohl. Lze použít fotografie "fleků" v trávě jako usvědčující důkaz? Žumpu vypouští vždy v jinou dobu, nemám šanci jej chytit při činu, natož s Policií. Děkuji, Iva

ODPOVĚĎ:
Bránit se jistě můžete. Bohužel Městský úřad Vám zřejmě nevyjde vstříc a neučiní šetření na místě a proto musíte souseda usvědčit sami. Pokud máte možnost, natočte jeho počínání na kameru nebo mobilní telefon. Zkuste oslovit sousedy nebo někoho jiného, kdo by byl ochoten Vám celou sousedovu akci dosvědčit, příp. celou věc nafoťte. Můžete se také obrátit na Policii, která by měla na místě provést šetření. S takovými důkazy se pak obraťte na městský úřad. Můžete zkusit také oslovit ekologické spolky, které působí ve Vašem okolí. Možná Vám pomohou věc na městkém úřadu "protlačit".


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak postupovat když nemám peníze na vyplacení dědického podílu


Moje maminka zdědila po zesnulém druhém manželovi družtevní byt. Ten byl při dědickém řízení nadhodnocen, přestože jsme dodaly posudky nezávislého odhadce a realitní kanceláře. Notářka nám řekla, že když maminka nemá jiný majetek a je v domově důchodců, má byt prodat a vyplatit dědický podíl ve výši 300.000 Kč pozůstalým dětem z prvního manželství (jsou dva) do konce tohoto roku. Byt je bohužel za dannou cenu neprodejný. Zatím platí maminka nájem v tomto bytě z peněz, které nechal na účtě pro byt její zesnulý manžel. Ty peníze dojdou během 4 měsíců. Pokud nebudeme schopní platit prázdný byt a není možné ho prodat, chceme ho vrátit bytovému družstvu. Můžete mi prosím říci, jak to bude s placením té částky, pokud už maminka opravdu nic nebude mít? Můžou pozůstalí chtít vyplatit dědickou částku po naší rodině, přestože jsme se nikdy nevyděli a neznáme se? Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Jak bylo dědictví vypořádáno je pro Vás i děti z prvního manželství závazné. Děti tak na peníze po zesnulém otci mají právo, i když jste je s maminkou nikdy neviděly.
Situace s bytem je dnes složitá, můžete, jak píšete, byt nabídnout zpět družstvu nebo se jej pokusit prodat samotné či přes realitní kancelář. Je však také možné kontaktovat děti z prvního manželství a zkusit se s nimi domluvit. Může to vypadat tak, že prodej bytu je v současné době ztrátový a tak to zkuste s pronájmem nebo byt dětem poskytněte Vy, ať převezmou iniciativu a prodají jej ony a maminku pak vyplatí.


OBČAN-DLUHY
- Je možné promlčení dluhu za zdravotní pojištění i přes splátkový kalendář?
- Splátkový kalendář a promlčení dluhu za zdravotní pojištěn
í

Ze zdravotní pojištovny mi přišel dopis že dlužím za rok 2008 a 2010. Když jsem tam tedy 06/2012 zavolal s tím že to není možné, řekli mi že první dluh je za rok 2005-2006 a druhý za rok od 01/2007-07/2007. Nabídli mi splátkový kalendář, což jsem tedy přijal, abych se vyhl případné exekuci. Odeslal jsem dnes dopis, že dluh za rok 2005 a 2006 je jiš promlčen, u druheho dluhu to tedy bude promlčeno červenci 2012. Mohu v červenci 2012 také zaslat dopis, že je již dluh promlčen (uběhne 5letá promlčecí lhůta) i přesto že jsem si tedy po telefonu domluvil splátkoví kalendář? A dá se tedy případně někde najít předloha, jak by dopis o promlčení dluhu měl vypadat? Hlavně je mi divné že pojištovna u dluhu 06-05 má tedy dlužnou částku a malé penále ccca dluh 11.000 a 2000 Kč penále a z roku 2007 je to dluh 6000 Kč a 9000 Kč penále. Od roku 2007 jsem již zaměstnán. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Obávám se, že u druhého Vámi zmiňovaného dluhu Vám námitka promlčení nemusí projít. Přeci jen jste byť po telefonu přijal splátkový kalendář, což se dá vykládat jako uznání dluhu. Všechno je ale otázkou dokazování, v případném sporu by Vám pojišťovna musela prokázat, že s Vámi byla v kontaktu a že jste se na splátkách dohodli. Je to risk. Námitka promlčení není nic složitého, stačí napsat koho se to týka, kdy dluh vznikl a jak a také, že je již promlčen. Věřím, že na netu nějaký vzor také najdete. Bohužel to, že jste byl zaměstnán často neznamená, že za Vás zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění odvádí. Dluh tak vzniknout opravdu mohl. Pokud máte doma výplatní pásky, kde je jasně čitelné, že Vám byly náklady za pojištění ze mzdy strhávány, můžete jejich kopie zaslat pojišťovně s tím, že chyba se stala na straně Vašeho zaměstnavatele, nikoliv u Vás.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je možné fotografovat lidi bez jejich souhlasu?
- Jak se bránit proti fotografování bez souhlasu fotografovaného?
- Mohu vyfotit člověka, lidi bez souhlasu?
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Výše pokuty za fotografování lidí bez jejich souhlasu


Jsme starší manželé a sousedka mého muže neustále fotografuje, jakmile jde okolo a potom dává fotky dále, dle svého uvážení. Může mého manžela kdokoliv a kdykoliv fotografovat bez jeho souhlasu? Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Vaše sousedka se s největší pravděpodobností dopouští protiprávního zásahu do osobnostních práv Vašeho manžela. Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, přičemž dle § 12/1 Občanského zákoníku smějí být podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby (nebo jejích projevů osobní povahy) pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
Ze shora uvedeného pravidla existují sice výjimky v podobě tzv. zákonné úřední, vědecké, umělecké a zpravodajské licence (§ 12/2 a 3 Občanského zákoníku), ani v těchto případech však nemůže dojít k porušení oprávněných zájmů fyzické osoby. Předpokládám navíc, že Vaše sousedka nenaplňuje podmínky ani jedné z výše uvedených zákonných licencí.
Dle § 13/1 Občanského zákoníku má Váš manžel právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu jeho osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění (nejčastěji v podobě písemné omluvy). Za podmínek § 13/2 Občanského zákoníku se Váš manžel může domáhat rovněž poskytnutí zadostiučinění v penězích.
Využívá-li Vaše sousedka pořízené fotografie dehonestujícím způsobem, bylo by možné uvažovat rovněž o naplnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. a) přestupkového zákona, přičemž za tento přestupek hrozí Vaší sousedce pokuta do 5.000,- Kč.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak donutit manžela aby platil výživné na děti při odstěhování manželky
- Placení výživného na děti při odstěhování manželky s dětmi
- Mohu požádat OSPOD o sepsání návrhu, žaloby na výživné na děti?


Ráda bych se zeptala, co mám udělat pro to, aby mi manžel ještě před rozvodem platil výživné na děti, když se od něj s dětmi odstěhuji. Našel si milenku, ale k rozvodu dojde až časem. Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Proti manželovi můžete podat jak návrh na určení výživného pro Vás jako manželku, tak návrh na určení výživného pro nezletilé děti. Tyto návrhy můžete podat i tehdy, když jste ještě manželé a to i v případě, že spolu žijete.
U výživného pro děti je místně příslušný okresní soud v místě bydliště Vašich dětí, u výživného pro Vás je to soud v místě bydliště Vašeho manžela.
Vzory návrhů na určení výživného jsou k dispozici v naší poradně nebo jinde na internetu. Se sepsáním takového návrhu Vám může pomoci sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, na městském úřadě v místě Vašeho trvalého bydliště nebo právník.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel chce byt pro svou rodinu - nárok nájemníka na odstupné
- Má nájemník právo na odstupné - pronajímatel chce nájemní byt pro sebe?
- Je nutné soudní rozhodnutí pokud chce pronajímatel nájemní byt pro sebe
- Promlčecí lhůta u § 603 odst. 3


Naše rodina bydlí 50 let v bytě, kde máme nájemní smlouvu na dobu neurčitou a regulovaný nájem. Před pár lety celý dům koupila společnost XXX s.r.o. a lidem žijícím v tomto domě nabídla náhradní bydlení nebo dostali odstupné. My jsme odstupné odmítli a náhradní byt nám nikdo nenabídl. Později nám přišel dopis, kde nám byt nabídli ke koupi, částka ale byla příliš vysoká a proto jsme přednostního práva nevyužili. Byt byl tedy i s námi zhruba před 3mi lety prodán.
Nyní majitel chce, abychom byt opustili, že jej chce pro sebe a svou rodinu. Pomůže nám najít náhradní byt a zaplatí výdaje spojené se stěhováním, ale odstupné ani nic podobného nenabízí. Je toto standardní postup?
Nyní bych ráda věděla jaká je promlčecí lhůta u § 603 odst. 3? Myslím si, že nový majitel byt koupil za cenu nižší, než za kterou byl nabídnutý nám. Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
V případě, že pronajímatel chce dát nájemci výpověď z nájmu bytu z důvodu, že byt potřebuje pro sebe a svou rodinu bude pronajímatel potřebovat k takovému kroku přivolení soudu, což je pro Vás prostor, kde můžete uplatnit své případné námitky.
Podle zákona, dostanete-li výpověď z nájmu z výše uvedeného důvodu máte nárok na to, aby Vám pronajímatel zajistil náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který máte vyklidit a dále máte nárok na uhrazení nákladů na stěhování a další náklady spojené s potřebnou úpravou náhradního bytu.
Co se týče § 603 odst. 3 Občanského zákoníku platí, že pokud se účastníci nedohodli jinak, zanikají výhrady a podmínky nejpozději uplynutím jednoho roku od uzavření kupní smlouvy, jestliže je prodávající v této lhůtě neuplatnil.


TRESTNÍ-TRESTY
- Do kdy musí odsouzený dlužník doplatit výživné aby nešel do vězení?
- Dluh na výživném - do kdy musí být splacen aby nešel rodič do vězení?


V červenci 2012 jsem byla odsouzena na 4 měsíce s 20ti měsíčním odkladem za nezaplacení výživného (dluh 24.000 Kč). Do kdy musím částku uhradit, abych nemusela do vězení. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Zaplacení částky byste měla mít určené v rozsudku.
Pokud nikoliv, je třeba abyste po zkušební dobu vyživovací povinnost řádně plnila a postupně snižovala svůj současný závazek. V ideálním případě byste po uplynutí zkušební doby neměla mít vůči vyživovanému žádný dluh (konkrétně ve Vašem případě to tedy znamená platit řádně výživné + každý měsíc splácet dluh na výživném ve výši 1000 Kč). Pak soud může vyslovit, že jste se osvědčila a nemusíte nastoupit výkon trestu (tedy "jít do vězení").
Pochopitelně čím dřív budete mít současný dluh uhrazený, tím lépe, jelikož dluhem se vždy vystavujete exekučnímu řízení (které by bylo v tomto případě oprávněné).


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Může mít matka na rodičovské dovolené dva pracovní poměry?
- Druhý pracovní poměr s pracovní smlouvou u matky na rodičovské dovolené


Má známá byla na 4-leté rodičovské dovolené. Zaměstnavatel ji písemně odsouhlasil 1 rok neplaceného volna. Měsíc před neplaceným volnem (8/2008) začala pracovat (při rodičovské dovolené RD) u jiného zaměstnavatele v místě bydliště. Říkala, že nemůže nastoupit na klasický hlavní pracovní poměr, protože je na rodičovské dovolené. Byla ujištěna mzdovou účetní, která pracovala pro tuto firmu, že jí připravila pracovní smlouvu na dobu neurčitou tak, aby to prý vše bylo v pořádku a v souladu se zákoníkem práce.
S odstupem času má z toho špatný pocit a obává se, že tak pracovala protizákonně. V pracovní smlouvě se sjednával rozsah pracovního úvazku na 6 hod. denně, týdenní pracovní doba činí 30 hodin a je rozvržena do 5 pracovních dní, s pracovní dobou od 9 do 15 hod. Náležela jí i dovolená dle §101, 102 a 104. Výpověď pracovní smlouvy, délka a běh výpověďních lhůt platí §44 a 45 zákoníku práce.
Ve smlouvě nestálo, že se jedná o DPP nebo DPČ. U tohoto zaměstnavatele pracovala 1 rok (8/2009) a pak nastoupila opět na mateřské dovolené. Co z toho vyplývá? Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Matka dítěte může pracovat během pobírání rodičovského příspěvku nebo neplaceného volna jak pro svého stávajícího, tak pro jiného zaměstnavatele. Příjem rodiče během pobírání rodičovského příspěvku není nijak sledován, přivydělat si tedy může bez omezení. Podmínkou pro to, aby jí byl rodičovský příspěvek zachován, je skutečnost, že zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou. Pokud byla péče o dítě zajištěna, není na práci pro jiného zaměstnavatele nic nezákonného.
Vaše známá bude mít u druhého dítěte opět nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) a bude si moci volit délku pobírání rodičovského příspěvku. Pokud se jí dítě narodí do čtyř let věku prvního dítěte, bude při výpočtu PPM použit stejný vyměřovací základ jako u prvního dítěte. V případě, že se dítě narodí později, bude pro výpočet použit příjem dosažený před nástupem na druhou mateřskou dovolenou.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Rozdíl mezi peněžitou podporou v mateřství a mateřskou
- Rozdíl mezi PPM a mateřskou


Pletou se mi dva pojmy. Peněžitá podpora v mateřství, která se zkracuje PPM a mateřská. Jaký je mezi nimi rozdíl?

ODPOVĚĎ:
Žádný. Peněžitá podpora v mateřství PPM je totéž, co mateřská (mateřské dávky).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Povinnost platit výživné na vnouče pokud otec dětí nemá dostatek peněz
- Placení výživného babičkou, dědečkem pokud povinný rodič nemá peníze


Synovi (otci dětí) zvýšili výživné a to zpětně od podání žádosti bývalé manželky a ex přítelkyně. Platí momentálně alimenty na 3 děti a to na 2-12 tis. a jedno 5 tis. Ze třetího vzthu má 2leté dítě a po žádosti o snížení alimentů mu nebylo vyhověno. Musel si vypůjčit na doplacení alimentů. Jeho měsíční plat se pohybuje kolem 20 tis. měsíčně a přítelkyně má mateřskou 7 tis. Tzn. pro tři osoby mají 15 tis. Kč měsíčně na bydlení a vše ostatní. Je to začarovaný kruh. Jakou má šanci na snížení výživného? Advokáta si dovolit nemůže a tak se obracím na vás. Momentálně posílá maximum co může a je mu vyhrožováno trestním oznámením od exmanželky, která žije s přítelem a myslím se že je dobře finančně zajištěná. Nevím jak je možné, že dostala státní příspěvek 60 tisíc - staví dům a bydlí ve svém bytě 3+1. Jsem prý povinna mu pomáhat nebo to platit za něj. Děkuji, Dora

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině přispívají oba rodiče na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů; dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů, přičemž při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Pouze velmi orientačně lze říct, že výše výživného se průměrně pohybuje okolo 10 - 20 % platu povinného rodiče. Záleží ale vždy na konkrétních okolnostech, pro určení výše výživného neexistují žádné tabulky a záleží vždy na úvaze a rozhodnutí soudu.
Vzhledem k tomu, že výše výživného, které platí Váš syn, přesahuje 75% jeho platu, mohl by mít na snížení nárok - může zkusit požádat o snížení výživného znovu. Pokud by soud žádost o snížení zamítl a syn neměl dostatek peněz na hrazení výživného, pak vyživovací povinnost skutečně přechází na Vás jakožto rodiče otce dítěte. V takovém případě byste skutečně musela synovi s placením výživného pomoci.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vyživovací povinnost mezi manžely v době po odstěhování jednoho
- Odstěhování ze společné domácnosti a nárok na výživné od manžela, manželky
- Nárok na výživné na rozvedenou manželku, rozvedeného manžela
- Nárok na výživné od manžela po rozvodu manželství
- Kdy zaniká nárok na výživné u rozvedené manželky, manžela


S manželem již 10 let nežijeme jako manželé, každý máme jiného partnera, s kterými se scházíme pouze o víkendech, ale jinak bydlíme stále ve společné domácnosti. Já jsem 3 roky nezaměstnaná, loni jsem přišla i o invalidní důchod po operaci páteře, takže jsem téměř 1 rok bez peněz.
Manžel vydělává za měsíc 16 000 Kč. Na nás dva mi dává 6 000 Kč měsíčně na vedení domácnosti.
1. Jaká by byla manželova výživovací povinnost vůči mně, kdybych se od něho odstěhovala k matce do 70 km vzdáleného města?
2. Co by se změnilo, kdybych si tam našla práci?
3. Jaká by nastala situace, kdybychom se rozvedli?
4. Platilo by vše stejně i v případě, až by manžel odešel příští rok do důchodu? Důchod by činil asi 15 000 kč. Měl by povinnost dále mě vyživovat? Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, která trvá po celou dobu manželství. Rozsah vyživovací povinnosti by měl být takový, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Budu předpokládat, že částka, kterou Vám manžel dává na společnou domácnost, je výsledkem Vaší vzájemné dohody, nikoliv rozhodnutím soudu.
Vyživovací povinnost Vašeho manžela k Vám bude trvat i tehdy, pokud se od manžela odstěhujete - trvá bez ohledu na to, zda spolu (ne)žijete ve společné domácnosti.
V případě, že byste si našla práci, by záleželo na tom, jaký by byl Váš příjem z tohoto zaměstnání. Pokud by Váš příjem byl srovnatelný s manželovým a měli byste přibližně stejnou životní úroveň, pak by manželova vyživovací povinnost zanikla. Pokud byste zůstala bez příjmů, pak by manželova vyživovací povinnost trvala i po odchodu do důchodu.
V případě rozvodu může i rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, žádat bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých možností, schopností a majetkových poměrů.
Právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře nebo jestliže povinný manžel poskytne na základě písemné smlouvy jednorázovou částku.
Pokud by Vám manžel z jakéhokoliv důvodu přestal finančně přispívat, musela byste se domáhat svého nároku na výživné u okresního soudu v místě manželova bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Na jaké přídavky má nárok dospělý potomek žijící u rodičů?
- Nárok na sociální dávky u zletilého potomka bydlícího u rodičů
- Podle čeho se přidělují sociální dávky u zletilých potomků
- Vliv příjmů členů domácnosti na sociální dávky
- Výše nákladů bydlení a vliv na sociální dávk
y

Bydlí u nás (rodičů) 30letá dcera, kterou podporujeme finančně. Již od září 2011 je nezaměstnaná (pracovala na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou). Od té doby nemůže sehnat práci. Nyní je zcela bez příjmů. Náklady na dům jsou veliké a také dcera musí z něčeho žít. Já jsem v plném invalidním důchodu, manžel pracuje. Chtěla jsem se zeptat, jestli v tomto případě má dcera nárok na nějaké dávky, popř. kde o ně zažádat.
Dcera je vedená na úřadu práce. Od 12/2007 do 09/2001 pracova v TipSportu. Zúčastnila se již několika konkůrzů, ale neuspěšně. Děkuji, Aneta

ODPOVĚĎ:
Jestliže s Vámi dcera žije ve společné domácnosti, budou při posuzování nároku na sociální dávky Vaše příjmy posuzovány společně s jejími. Životní minimum Vaší domácnosti je vyjádřeno částkou 8.800 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy Vás a Vašeho manžela jsou pravděpodobně vyšší než tato částka, mohla by mít dcera nárok pouze na příspěvek na bydlení. O ten by si mohla zažádat za předpokladu, že by byla vlastníkem či nájemcem bytu nebo domu, ve kterém by měla trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) jejích příjmů by nestačilo k pokrytí nákladů na bydlení. Nárok na tuto dávku, o kterou si může zažádat na úřadě práce v místě bydliště, by jí tedy vznikl za předpokladu, že by si našla samostatné bydlení, které by splňovalo výše uvedené podmínky.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Musí platit výživné otec, který není v rodném listě uvedený?
- Otec dítěte není v rodném listě, musí platit alimenty?
RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné dodatečné dopsání otce do rodného listu dítěte?


Jaké právo a jaké povinnosti mám, když jsem nebo nejsem v rodném listu? Kolik musím platit výživné matce dítěte? Jak se to počítá a musí to přes soud, nebo je možné i dohoda mezi námi dvěma? Mohu též rozhodnout o příjmení dítěte? Nerad bych, aby dostal příjmení bývalého manžela matky. Musím a mohu dítě navštěvovat a jak často? Žiji v zahraničí.
Mohu také rozhodovat o tom, na jakou školu dítě půjde? Mohu také rozhodovat s kým je dítě v kontaktu a s kým ne?
Kdyby se vyskytl problém se sociálními úřady vůči matce, musí i mě tyto úřady kontaktovat? Může matka dítěte zakázat, abych si bral dítě do zahraničí, i když mám v úmyslu jí dítě přivézt zpět? Musí mi matka dítěte dávat syna (výlety, návštěvy, apod.)? Může mi sociální úřad zakázat přestěhování dítěte ke mě do zahraničí v případě odebrání dítěte matce? Je možno zabránit adopci dítěte v případě, že by se ho chtěla matka hned po porodu vzdát? Je možné zabránit této adopci když stojím i v případě když nestojím v rodném listě dítěte jako otec? Jaké právo a povinnosti mám vůči matce dítěte? Kdyby se stalo něco matce dítěte,jaká mám práva jako otec? Předem děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Pokud nejste jako otec uveden v rodném listě dítěte, pak vůči dítěti ani jeho matce nemáte žádná práva ani povinnosti. To znamená, že nemusíte matce dítěte platit žádné výživné, současně ale nemáte právo na kontakt s dítětem ani odjezd/stěhování s ním do zahraničí, nemáte právo dělat rozhodnutí ovlivňující jeho život a v případě žádosti o změnu příjemní nebo osvojení dítěte novým partnerem matka dítěte nepotřebuje Váš souhlas.
V případě, že v rodném listě uveden jste, máte právo na kontakt s dítětem a matka při žádosti o změnu příjmení nebo osvojení dítěte potřebuje Váš souhlas, zároveň ale máte povinnost platit výživné. Na výši výživné je nejlepší se s matkou dítěte dohodnout, pokud dohoda není možná, můžete situaci vyřešit tak, že budete pravidelně platit určitou částku, kterou považujete za přiměřenou.
V případě, že byste chtěl být v kontaktu s dítětem a ovlivňovat jeho život, ale nejste uveden v rodném listě jako otec, můžete podat k okresnímu (městskému) soudu v místě Vašeho bydliště návrh na určení otcovství.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Minimální věk předčasného důchodu, starobního důchodu 2012, 2013
- Vliv počtu let sociálního pojištění na odchod do starobního důchodu
- Výpočet důchodu - online kalkulačka, kalkulátor
- Online kalkulačka - výše důchodu, vliv odpracovaných let a počtu dětí


Jmenuji se Eva, narodila jsem se v roce 1954. Po základní škole jsem absolvovala dvouleté studium na ekonomické škole v Opavě. Od 10.července 1972 do 30.srpna 2002 jsem byla nepřetržitě zaměstnána. Od 1.září 2002 jsem vedena na úřadu práce a tohoto času pobírám dávky v hmotné nouzi. Jsem bezdětná.
Jelikož se mi blíží důchodový věk, tak bych se chtěla orientačně informovat ohledně předčasného důchodu a starobního důchodu. Můžete mi alespoň orientačně sdělit, kolik by asi činil, předčasný důchod za nynějších podmínek a kolik by činil pokud bych šla do starobního důchodu až při dosažení důchodového věku. Nevím z čeho se bude můj důchod počítat, ale v roce 2002 moje průměrná měsíční mzda činila 6400,- Kč. Mockrát děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na starobní důchod je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Jestliže nemáte žádné děti, je Váš důchodový věk 62 let a 4 měsíce, do starobního důchodu byste tedy mohla odejít v srpnu roku 2016. Pro odchod do starobního důchodu v roce 2016 musíte získat 32 let pojištění. Na předčasný trvale krácený starobní důchod máte nárok tehdy, pokud splníte potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku Vám budou chybět nejvýše tři roky - to znamená, že od předčasného důchodu můžete odejít nejdříve v srpnu 2013.
Výše řádného i předčasného starobního důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry, která je stanovena pevnou částkou a nyní činí 2.230 Kč měsíčně, a z procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. U řádného starobního důchodu činí výše procentní výměry za každý celý rok pojištění 1,5% výpočtového základu, u předčasného důchodu se výše procentní výměry snižuje za každých i započatých 90 dní chybějících ode dne jeho přiznání do dosažení důchodového věku. Konkrétní výši Vašeho důchodu si můžete spočítat s pomocí kalkulaček na internetu, například zde: http://www.mpsv.cz/cs/2435.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Státní podpora, dávky pro vysokoškolsky studující matku dítěte
- Matka studentka VŠ a nárok na sociální dávky, podporu
- Studentka VŠ s dítětem a nárok na sociální podporu a dávky
- Vliv bydlení a otcovství a vliv na sociální dávky
- Vliv svatby a otcovství na sociální dávky studující matky (VŠ)
- Má studující matka na VŠ nárok na mateřskou?
- Kdy má matka nárok na rodičovský příspěvek a kdy na mateřskou?
- Rozdíl mezi mateřskou a rodičovským příspěvkem
- Životní minimum 2012, 2013 - online kalkulačka, kalkuláto
r

Mám přítelkyni, která v současné době studuje VŠ v prezenčním studiu. Je těhotná, dítě si chce ponechat a na rok (zřejmě) přeruší studium. Jelikož je od střední školy studentkou a nikde dosud nepracovala (nyní na VŠ), bude mít možnost pečovat o dítě - s tím samozřejmě souvisí finance, zaplatit byt, atd.? A nyní dotaz - bude mít nějakou finanční podporu od státu? Má nárok po narození dítěte na nějaké dávky?
Podle Vašeho názoru - je finačně lepší, kdyby se se svým přítelem stali, po narození dítěte, manželé nebo ne? Její přítel studuje také VŠ, ale pobírá od rozvedených rodičů výživné. Pokud by byli manželé, co by to znamenalo pro jejího přítele ? Přijde o výživné nebo se bude nějak měnit (v případě svatby, 3-člená rodina, otec i matka jsou studenti, kromě výživného nemá žádný jiný příjem.) Byla by ve výživném nějaká změna? Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Z hlediska nároku na dávky není svatba příliš důležitá - důležité je to, zda bude otec dítěte uveden v jeho rodném listě a kde budou rodiče dítěte bydlet. Jestliže bude přítel uveden jako otec, zvýší se díky němu životní minimum domácnosti, současně ale bude jeho příjem (alimenty) posuzován společně s příjmem matky dítěte. Pokud bude přítelkyně s otcem dítěte bydlet u některého z rodičů, budou spolu s jejich příjmy posuzovány i příjmy rodičů - dosáhnout na dávky tedy bude velmi obtížné. V případě, že by rodiče dítěte navíc uzavřeli manželství, přešla by vyživovací povinnost z rodičů na manžela(manželku), takže by se svatbou o výživné připravili.
Pokud ani jeden z rodičů během studia nepracoval, nebude mít Vaše přítelkyně nárok na mateřskou, ale pouze na čtyřletou variantu rodičovského příspěvku, která je vyplácena ve výši 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a dále ve výši 3.800 Kč do čtyř let věku dítěte.
Pokud budou příjmy její domácnosti nižší než 2,4násobek jejího životního minima (návod, jak spočítat životní minimum domácnosti, je k dispozici zde: http://www.mpsv.cz/cs/11852) může si zažádat o přídavek na dítě. V případě, že by některý z rodičů dítěte byl vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, a 30% příjmů (v Praze 35%) jejich domácnosti nebude stačit k pokrytí nákladů na bydlení, mohou si zažádat o příspěvek na bydlení. Pro nárok na přídavek na dítě je zapotřebí doložit příjmy za uplynulý kalendářní rok, u příspěvku na bydlení stačí doložit příjmy za kalendářní čtvrtletí. Pokud by jejich příjmy stále nedosahovaly ani životního minima domácnosti, mohou si zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. O všechny výše uvedené dávky je možné požádat na úřadě práce v místě trvalého bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Penále za nenahlášení obnovení podnikání u OSVČ sociálce (OSSZ)
- Je povinnost ohlásit OSSZ znovuobnovení podnikání?
- Musí se hlásit pokračování v podnikání sociálce (ČSSZ, OSSZ)?
- Odpuštění penále od OSSZ za neplacení sociálního pojištění u OSVČ


Jsem důchodkyně a přivydělávám si jako OSVČ. OSSZ v Novém Jičíně mi uložila penále za rok 2004-2010 ve výši 15.600,- Kč z důvodu, že jsem nenahlásila pokračování v činnosti OSVČ od r. 2004, které jsem měla přerušené od r.2002. Jelikož mé výdělky byly v těcho létech okolo 12.000 Kč, měla jsem za to, že mi nevzniká povinnost zálohy na sociální pojištění platit a neposílala jsem přehledy na OSSZ, pouze za všeobecnou zdravotní pojišťovnu VZP a finanční úřad FÚ. Byla mi předložena sjetina, kde mám vyčísleno penále ze záloh v jednotlivých letech, pouze částky penále, bez předpisu záloh.
Chtěla bych vědět, zda je takový postup správný a jestli jsem neměla dostat náležitý rozpis dluhu. Jelikož jsem státu nezpůsobila žádnou finanční škodu, žádala jsem o prominutí penále. Komise mi snížila dluh o 4600 Kč jelikož prý vzala v úvahu, že jsem důchodkyně. Celý problém jsem si zavinila tím, že jsem sama dopracovala přehledy OSVČ za r. 2004-2011 a odevzdala, pracovnice OSSZ mi řekla, že jsem neměla nic podávat a nikdo by nic nevěděl. Pokud se dá v této mé situaci něco dělat, děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Obnovení - stejně jako přerušení - živnosti je zapotřebí hlásit příslušné OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovně. Pokud jste tak neučinila, je chyba jednoznačně na Vaší straně - neznalost zákona bohužel nikoho neomlouvá.
Pokud máte pochybnosti o vyčíslení výše penále, můžete se obrátit na příslušnou OSSZ a požádat je - osobně či písemně - o předložení předpisu záloh, na základě kterých Vám bylo penále vyčísleno. Vzhledem k tomu, že jste již dosáhla snížení dlužného penále, se ale obávám, že úplného odpuštění penále nedosáhnete a zbývající částku budete muset doplatit. Pokud pro Vás není možné zaplatit dlužnou částku jednorázově, pokuste se s OSSZ dohodnout na splátkovém kalendáři.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Patří do Návrhu na výkon rohodnutí i dluh na výživném?
- Je rodič povinen platit výživné, alimenty, když je ve vězení?
- Vzniká dluh na výživném, když je rodič ve vězení?
- Je možné vymáhat výživné po babičce, dědečkovi, pokud rodič neplatí?
- Vymáhání dlužného výživného po prarodičích pokud rodič dítěte neplatí
- Dluh na alimentech a vymáhání po babičce, dědečkovi, prarodičích
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kam se podává návrh na výkon rohodnutí" - Policie nebo soud?


Chci na bývalou manželku podat trestní oznámení z důvodu neplacení výživného na děti, neboť již 4 měsíce za sebou nezaplatí alimenty. Zároveň na ní chci podat "Návrh na výkon rozhodnutí" neboť od roku 2009 mi na alimentech dluží přes 100.000,- Kč. Výše výživného a jeho splatnost byla stanovena soudem.
Postupuji správně, když do "Návrhu na výkon rozhodnutí" k dlužné částce na výživném přičtu i dlužnou částku za poslední 4 měsíce?
Na jaký soud se mám s tímto návrhem obrátit, nebo stačí s tím zajít na Policii ČR?
Mohu podat "Návrh na výkon rozhodnutí" i na dlužnou částku, která vznikla exmanželčiným pobytem ve vězení (od r. 2008 do 2009), i když v té době nebyla ve věznici pracovně zařazená? Mám právo požadovat placení výživného a úhradu vzniklého dluhu, za neplacení alimentů za předešlé období, po rodičích bývalé manželky, která stále neplatí?
Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Trestný čin zanedbání povinné výživy upravuje § 213 trestního zákona, který říká, že "kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok". Soudní praxe však v tomto případě vyžaduje neplnění vyživovací povinnosti alespoň po dobu šesti měsíců. Jestliže tedy bývalá manželka nezaplatila výživné "jen" čtyři měsíce po sobě, s trestním oznámení zatím neuspějete. Po dosažení šestiměsíční lhůty se s trestním oznámením můžete obrátit na Policii ČR.
Dlužné výživné můžete vymáhat podáním návrhu na exekuci na plat nebo na exekuci prodejem (ne)movitých věcí Vaší bývalé manželky. Návrh si můžete sepsat sám, případně Vám s jeho sepsáním může pomoci právník nebo sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
Návrh podejte k okresnímu (městskému) soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě trvalé bydliště. Návrh může obsahovat veškeré dlužné výživné, tedy i výživné za dobu, kdy byla bývalá manželka ve vězení i za poslední čtyři měsíce. Po rodičích bývalé manželky nemůžete vymáhat dlužné výživné, můžete se ale domáhat toho, aby jim bylo stanoveno výživné, které budou hradit místo své dcery (Vaší bývalé manželky).
Exekuční řešení je lepší než-li soudní, formou výkonu rozhodnutí. Viz zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/9485-dluhy-a-postup-jejich-vymahani-soudne-nebo-exekucne.html


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Přechod rodičovského příspěvku na peněžitou podporu po narození dalšího dítěte
- Je nutný souhlas zaměstnavatele se změnou rodičovské ze 3 na 2 roky?


Od září 2011 pobírám rodičovský příspěvek - ve variantě do věku tří let syna (do dubna 2014). Předtím jsem 28 týdnů pobírala PPM. U zaměstnavatele (smlouva na dobu neurčitou) mám písemnou žádost o poskytnutí rodičovské dovolené do věku tří let syna. Plánujeme druhého potomka, proto uvažuji o přechodu na variantu vyplácení rodičovského příspěvku RP do dvou let dítěte (nárok na tuto variantu mám). V případě, že otěhotním - budu čerpat variantu rodičovského příspěvku RP do dvou let prvního potomka (do dubna 2013), avšak termín porodu budu mít mnohem později, takže nebudu moci v dubnu 2013 plynule navázat z čerpání rodičovského příspěvku RP na první dítě na peněžitou podporu v mateřství PPM na dítě druhé. Mohu po skončení vyplácení rodičovského příspěvku RP na první dítě nastoupit u zaměstnavatele na neschopenku (rizikové těhotenství), když mám u zaměstnavatele písemně požádáno o rodičovskou dovolenou až do tří let prvního dítěte nebo zůstanu až do doby, kdy budu moci nastoupit na peněžitou podporu v mateřství s druhým dítětem bez peněz? V případě, že nelze nastoupit na neschopenku a současně mít u zaměstnavatele žádost o čerpání rodičovské dovolené do tří let, mohu tuto žádost změnit na dva roky, abych na neschopenku nastoupila? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Nemocenské je dávkou, která má pojištěnci nahrazovat příjem, jež mu uchází, protože nemůže z důvodu pracovní neschopnosti vykonávat výdělečnou činnost. Během rodičovské dovolené Vám tedy nemocenské nenáleží, protože Vám neuchází žádný příjem (pobíráte rodičovský příspěvek). Pokud chcete mít nárok na nemocenské, musela byste nejprve požádat zaměstnavatele o zkrácení rodičovské dovolené do dvou let věku dítěte. S dřívějším ukončením rodičovské dovolené ale musí zaměstnavatel souhlasit.
Pokud bude souhlasit, můžete po ukončení rodičovské dovolené plynule přejít na nemocenskou a pobírat nemocenské dávky. V případě, že zaměstnavatel souhlasit nebude, nárok na nemocenské Vám nevznikne. Jestliže uvažujete o přechodu na kratší variantu rodičovského příspěvku doporučuji nejprve požádat zaměstnavatele o zkrácení rodičovské dovolené a teprve poté event. řešit změnu varianty příspěvku - abyste se v případě zamítavé reakce zaměstnavatele neocitla po dočerpání rodičovského příspěvku bez finančních prostředků.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Otec odmítá nastoupit rodičovskou dovolenou, vliv na svěření dítěte
- Matka dítěte pije alkohol - vliv na svěření dítěte do péče
- Alkohol u matky a vliv na svěření dítěte do péče, výchovy


Soudíme se s přítelem o naši 18měsíční dceru, návrh podal on. Ze msty v návrhu uvedl, že jsem alkoholik, dcera že je v ohrožení života, apod. nesmysly. U soudu řekl na otázku soudkyně, že na rodičovskou dovolenou RD nepůjde a že z péče matky dcera není zanedbána. Veškeré moje lékařské zprávy od dětské lékařky (pediatričky), mojí praktické lékařky, gynekologa a OSPOD jsou maximálně na mojí straně.
Měli jsme už první stání/soudkyně odročila z nedostatku času. Mezitím si ovšem soud vyžádal moje záznamy z Policie České republiky PČR (jelikož mě udal přítel i na PČR kvůli sms), objevila se tam moje černá minulost - 2 záznamy kvůli alkoholu. Nikdy jsem nebyla na žádném léčení, nic takového. Beru to jako hloupost, nic podstatného, ovšem nevím jak to bude brát soudkyně.
Moje otázka zní, jestli mi může soud na základě nějaké minulosti nesvěřit dítě? A může OSPOD změnit svoji původní výchovnou zprávu kvůli minulosti? Mám totiž strašné obavy, že tímto záznamem z minulosti na mne budou pohlížet jako na nějakého alkoholika. Jsem z toho velice zoufalá. Bude mi 40 let, dceru jsem si nesmírně přála, mám již 20letého syna. Děkuji, Inna

ODPOVĚĎ:
Pokud si Váš přítel podal k soudu návrh na svěření dcery do své péče, soud nyní bude zkoumat, zda bude dceři lépe u přítele nebo u Vás. Pro svěření do Vaší péče mluví - kromě pozitivních zpráv od lékařů a OSPOD - také skutečnost, že je dcera ještě dost malá a prohlášení Vašeho přítele o tom, že nenastoupí rodičovskou dovolenou. To totiž znamená, že bude moci o dceru pečovat pouze v době, kdy nebude v zaměstnání, a během pracovní doby bude muset péči o dceru zabezpečit někým jiným.
Proti Vám by naopak mohly hovořit ty dva policejní záznamy z minulosti, které souvisejí s alkoholem. Vzhledem k tomu, že o těchto záznamech neuvádíte nic bližšího (jak jsou staré, zda šlo o přestupky či trestnou činnost), není možné jednoznačně určit, jakou jim soud bude přikládat váhu.
Soudkyně Vám také pravděpodobně dá možnost, abyste se k těmto záznamům při příštím jednání vyjádřila. Pokud se ale jedná o dávnou minulost a nejednalo se o nějakou závažnou trestnou činnost, pak by tyto záznamy nemusely mít na rozhodnutí soudkyně zásadní vliv. Rozhodnutí soudu a to, jakou jednotlivým důkazům přisoudí váhu, ale nelze předjímat.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Může se matka s dětmi odstěhovat od manžela před rozvodem manželství?
- Je odstěhování manželky s dětmi únos?


S manželem se budeme rozcházet, máme dvě děti (21 a 16 let). Manžel si našel milenku, delší dobu je náš vztah nefunkční, máme rozdělené SJM. Léta mi manžel vyhrožuje, že při rozvodu mi sebere děti. Proto s ním stále jsem. Začíná to být ale už neúnosné. Teď přitvrdil, hodlá mě vyštvat z domu, který patří tchánovi a jemu (manžel zdědil čtvrtinu po smrti maminky před třemi lety), ale ve kterém jako rodina žijeme po celou dobu od svatby, tj. 22 let. Mohu se odstěhovat i s dětmi, před rozvodem, aniž by mě mohl třeba napadnout z „únosu“? Je brán v potaz názor syna u koho chce žít, i když není zletilý? Jak je to s výživným před rozvodem manželstvím? Výše výživného se počítá jen z příjmů, nebo i z majetku/financí? Manžel má nižší mzdu než já, ale po mamince zdědil velký finanční obnos, nemovitosti (pozemky) a akcie. Jde mi hlavně o to, kdyby syna (16), nebo popř. obě děti, dostal do střídavé péče, tak si výživné rodiče platí navzájem (že?), tzn. že já bych manželovi dávala více, než on mně? Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
V případě, že dojde k rozchodu (rozvodu manželství), bude zapotřebí vyřešit kromě majetku také péči o mladšího nezletilého syna. Vzhledem k tomu, že starší syn je již zletilý, může si sám rozhodnout o tom, kde a s kým chce žít, takže Vám ho manžel určitě "nesebere". Co se týče mladšího syna, vzhledem k jeho věku by se soud rozhodně měl zajímat o jeho názor na to, s kým chce po rozvodu žít.
Do doby, než soud rozhodne o tom, komu bude mladší syn svěřen do péče, máte oba stejné právo na kontakt se synem. Můžete se tedy z domu i s dětmi klidně odstěhovat, pokud otci i nadále umožníte kontakt s dětmi. Není například možné bez souhlasu otce odstěhovat se s mladším synem do zahraničí. Pokud ale zůstane možnost kontaktu otce se synem zachována, je vše v pořádku.
Co se týče výživného, na to máte nárok až ve chvíli, kdy bude mladší syn svěřen do Vaší péče. Pokud Váš vztah nevyhnutelně spěje k rozchodu (rozvodu), doporučuji podat co nejdříve k soudu v místě Vašeho bydliště návrh na svěření syna do Vaší péče. Co se týče zděděného majetku, můžete na tuto skutečnost soud upozornit, soud k jeho existenci může při určování výše výživného přihlédnout. Co se týče výživného při střídavé péči, soud zpravidla stanoví výživné oběma rodičům, a to poměrnou částku vzhledem k jejich příjmům.


OBČAN-DLUHY
- Patří výživné, alimenty do příjmů v insolvenčním řízení?
- Co patří do příjmů posuzovaných v insolvenčním řízení?


Potřebuji požádat o insolvenční řízení a zajímalo by mě, zda se do příjmu započítávají i alimenty od bývalého přítele, které mi platí na dceru. Děkuji předem za odpověd. Zdenka

ODPOVĚĎ:
Výživné je určeno dětem, je to tedy nárok dítěte (potomka), ne pečujícího rodiče (který je jen jakýmsi správcem výživného). Nejedná se tedy proto o příjem zahrnovaný do insolvenčního řízení. Za ten se dle insolvenčního zákona považuje: dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.

OBČAN-BYDLENÍ
- Maximální lhůta pro vyúčtování plateb SVJ
- Nevyúčtované platby SVJ a žaloba na určení povinnosti vyúčtovat zaplacené zálohy
- Maximální lhůta na vyúčtování plateb od stavebního bytového družstva SBD


Do dnešního dne jsem ještě neobdržela vyúčtování plateb a služeb za rok 2011. Jsme společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou a toto vyúčtování pro nás zpracovává SBD. Můj dotaz zní: jaká je lhůta pro předání tohoto vyúčtování (dokdy mi má být předáno)? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
V první řadě je třeba zjistit, zda je lhůta stanovena ve stanovách společenství vlastníků bytových jednotek SVJ nebo určena smluvními podmínkami se SBD.
Pokud lhůta stanovena není a SBD překročilo lhůtu obvyklou, je možné podat žalobu na soud na určení povinnosti vyúčtovat zaplacené zálohy a vydat příslušné platby.
K žalobě doporučuji přistupovat až jako krajnímu řešení, doporučuji vyvíjet nátlak na SBD a nekomunikovat pouze s jednou osobou z SBD.


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Je nutný souhlas stavebního úřadu s postavením zástěny z rákosu?
- Který zákon a paragraf zakazuje stínění od sousedů?


Soused postavil 18.5.2012 v těsné blízkosti mého plotu (na hranici pozemku) rákosovou zástěnu na dřevěném rámu o rozměru 8x3m. Může to být bez souhlasu stavebního úřadu? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o plot (a jednat se o něj může, jelikož není dáno, že plot mezi pozemky může být pouze jeden), tak není vyžadován souhlas (ani jiná forma rozhodnutí) stavebního úřadu. Takže takový postup je možný.
Pokud by zástěna vyvolala nepřiměřené stínění, je možné soudně se domáhat zdržení se stínění odstraněním zástěny z titulu § 127 Občanského zákoníku.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Je možné uskutečnit absolutorium v době vycházek na neschopence?
- Je možné jít na zkoušku ve škole v době vycházek pracovní neschopnosti?


Jsem na v pracovní neschopnosti s depresí a úzkostnými stavy. Bohužel mě čeká završení čtyřletého dálkového studia na VOŠ. Je možné v době vycházek absolutorium vykonat, aniž by to bylo porušení léčebného režimu a je potom vykonaná zkouška platná? Děkuji, Marcela

ODPOVĚĎ:
S ošetřujícím lékařem se dohodněte na změně doby vycházek (a to třeba jen na dobu určitou za účelem vykonání absolutoria). Režim dočasně práce neschopného pak neporušíte.
Určování doby vycházek doporučuji odvozovat od dohody se školou o termínu pro vykonání závěrečných zkoušek.

OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné bydlet v jiném nebytovém prostoru kolaudovaném jako byt?
- Jak přeměnit byt na nebytový prostor
- Je nutný souhlas ostatních členů SVJ k užívání bytu k nebytovým účelům?


Mám dotaz ohledně užívání stavby. Předělávál jsem vlastní nebytové prostory na bytové v panelovém domě (SVJ). Čerpal jsem zde hypotéku a musel jsem jít cestou stavebního povolení. Cca před měsícem jsem úspěšně prošel kolaudací. Můj dotaz je, zdali mohu oficiálně bydlet v "jiném nebytovém prostoru", když mám na něj kolaudaci jako na byt. Chci si ponechat možnost, kdybych nemovitost prodával, aby ji mohl nový vlastník používat například i jako kanceláře.
Děkuji, Dalibor

ODPOVĚĎ:
Vaši právní situaci blíže nepopisujete, ale z dotazu vyplývá, že stavební povolení bylo adresováno na "byt" a kolaudací taktéž prošel "byt". Bydlet v "jiném nebytovém prostoru" možné není (bez ohledu na skutečnost, že tento termín zákon nezná), ale hlavně to ve Vašem případě není nutné.
Pokud byste v budoucnu chtěl z bytu pro potřeby pronájmu či prodeje udělat nebytový prostor, je možné byt užívat na základě souhlasu stavebního úřadu k nebytovým účelům (viz § 1 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor) - takže byste buď Vy sám nebo kupec si musel tento souhlas zajistit prostřednictvím rozhodnutí o změně užívání bytu.
K tomuto je třeba ale poznamenat jednu zásadní okolnost: vzhledem k tomu, že v domě máte zřízeno společenství vlastníků bytových jednotek SVJ, jehož jste předpokládám člen, nelze opomíjet, že se případný souhlas stavebního úřadu dotkne prohlášení vlastníka (§ 11 odst. 4 ve spojení s § 4 zákona o vlastnictví bytů). Předtím než byste přistupoval před stavební úřad s žádostí, doporučuji na shromáždění vlastníků zajistit usnesení o věci, která je obsahem prohlášení vlastníka (tedy o souhlasu s užíváním bytu k nebytovým účelům) s nímž vyjádří 3/4 přítomných hlasů souhlas.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné poslat soudu reakci na odvolání žalobce nebo žalovaného?
- Kam mohu poslat vyjádření k odvolání žalobce nebo žalovaného?


Přišla mi kopie odvolání proti rozsudku, kterou podala moje bývalá žena. Je to snůška nesmyslů a cítím potřebu na to okamžitě reagovat a sám sebe obhajovat. Tuším, že pokud se budu obhajovat až při samotném stání, bude již pozdě. Chci, aby měl soudce prostor na prostudování nejen jejího odvolání, ale i na moje písemně podložené argumenty.
Je možnost poslat k soudu reakci na její odvolání?
A pokud ano, kam? Ke krajskému soudu prostřednictvím soudu okresního? Jedná se o odvolání bývalé ženy proti rozsudku ve věci snížení výživného, které jsem podal já.
Odvolání podala ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.
Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Je třeba vůbec zjistit, o jakou písemnost se jedná.
Pokud Vaše bývalá manželka podala odvolání a Vám zaslala kopii, nejedná se o písemnost, na kterou byste měl reagovat.
Soud Vás k vyjádření vyzve sám (leč i v řádu několika měsíců) a teprve taková písemnost bude tou, na kterou byste měl reagovat.
Pokud Vám již byla zaslána písemnost soudem, bezpochyby Vás soud poučil o lhůtě, v níž se máte vyjádřit k odvolání (a co v odvolání máte uvést). Takové vyjádření pak sepište a soudu odešlete.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Nedodržení dohody dědiců
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Dědic porušil dohodu o společných výdajích nemovitosti a neplatí poplatky


Můj domek je spojený s domkem mých rodičů a má společné prostory a zázemí. Po smrti otce jsem se se setrou vzdala dědictví ve prospěch bratra a on je teď vlastníkem domu po rodičích. Uzavřeli jsme spolu dohodu dědiců. V této dohodě se bratr zavazuje, že se bude podílet na společných výdajích připadajících na jeho část domu. Jedná se především o společné topení, septik, rekonstruovali jsme vodu, dělali fasádu, měnili okapy. Bratr mi nechce nic uhradit a to je již od roku 2008. Poraďte mi prosím co se s tím dá udělat. Děkuji, Květoslava

ODPOVĚĎ:
Bratra zažalujte na plnění povinností (resp. podejte návrh na vydání platebního rozkazu), jež dohodou dědiců převzal.
U pohledávek starších 3 let je riziko, že jejich vymahatelnost bude zkomplikována námitkou promlčení nároku (žalovaný by tuto námitku musel vznést, pokud ji nevznese, soud ji přizná k zaplacení). Takže záleží na Vás, zda budete žalovat na všechny své nároky, či pouze na ty, u nichž riziko promlčení není.
Pokud byste prokázala, že bratr jednal úmyslně, promlčecí doba je desetiletá (pak by nárok nebyl promlčený).


OBČNA-AUTORSKÁ PRÁVA
- Autorská práva na kouzelnické triky
- Autorství triků a Úřad průmyslového vlastnictví


Zajímalo by mě, zda je či není legální prodávat neoriginální zahraniční triky v ČR, v případě, že v ČR není žádný oficiální distributur a stejně tak zde není registrovaný žádný patent, značka ani nic jiného?
Případně jak je to v případě, kdy součástí triku je i výukové DVD, které je v případě neoriginálního výrobce kopií originálního DVD? Platí autorská práva automaticky celosvětově, nebo je potřeba v každé zemi něco registrovat?
Případně je možné takováto DVD bezplatně rozdávat? Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
To, zda je daný subjekt chráněný mezinárodním právem zjistíte prostřednictvím webu Úřadu průmyslového vlastnictví.
Úřad eviduje jak např. ochranné známky platné na území ČR, ale přes online databázi WIPO i ochranné známky zapsané mezinárodně a platné na jiných územích než je území ČR.
Je třeba zjistit, zda trik není chráněn unijní ochranou, protože pak by se ochrana automaticky vztahovala i na ČR.
V této oblasti doporučuji velkou obezřetnost, protože např. v USA je možné chránit ochranou známkou i vůni.
Osobně bych jakékoliv obchodování (ať už úplatné či bezúplatné) nedoporučovala, protože není směrodatné, zda jste z reprodukce originálu měl zisk, a to až do okamžiku, kdy zjistíte, zda je trik chráněn na území EU či nikoliv.
Potřebné informace doporučuji zjistit na Úřadu průmyslového vlastnictví.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Omylem získané pozemky v zahraničí v dědickém řízení - jak postupovat?
- Chyba v katastru nemovitostí a nárok na úhradu notářských poplatků dědického řízení
- Odškodnění za chybu v katastru nemovitostí


Před dvěma lety mi zemřel otec a já po něm zdědil i nějaké pozemky v Chorvatsku. Právnička, která se tam starala o pozůstalost a zařizovala i jejich převod do mého vlastnictví, se nyní ozvala, že se stala chyba a byly na mne převedeny i některé pozemky, které prý napatřily mému otci, ale jeho jmenovci, který dosud žije.
Poraďte mi prosím, co mám v tomto případě dělat - pozemky jsou v katastru zapsány již zhruba rok a půl na moje jméno. Mohu požádat i o Váš soukromý názor, co si o tom myslíte? Myslíte, že bych v případě, že se skutečně stala chyba, měl nárok na úhradu nákladů spojených s tímto pochybením? Děkuji, Radek

ODPOVĚĎ:
Pokud se ptáte na můj soukromý názor na věc, tak musím říci, že "jsme všichni jenom lidi a lidi dělají chyby". Osobně by mě ani nepřekvapilo, kdyby se opravdu jednalo o omyl. Není mi známo v jakém stavu jsou katastrální operáty v Chorvatsku, ale je možné, že v natolik bídném, aby na základě omylu ve jméně došlo k takovému problému (v českých podmínkách by k takové věci dojít nemělo, jelikož katastrální operáty obsahují řadu osobních údajů vlastníků).
Doporučuji primárně s absolutní jistotou zjistit, zda se opravdu jedná o pochybení, jelikož se mohla stát náhoda, že v Chorvatsku vlastnili pozemky dva totožně se jmenující muži.
Pokud byste měl s převodem výlohy, bezpochyby by Vám náleželo odškodnění, a to za předpokladu, že jste svým jednáním tuto situaci nepřivodil. Je otázkou, kdo tento omyl vyvolal - pokud chorvatský úředník měl byste nárok vůči chorvatskému státu; pokud dotyčná právnička, měl byste nárok na odškodnění vůči ní (na tyto situace je ze zákona povinně pojištěna).
Pokud jste platil daň z nemovitosti, jsem toho názoru, že na její refundaci byste měl nárok vůči opravdovému vlastníkovi, a to za předpokladu, že se k pozemku choval jako vlastník, jelikož o nesprávném převodu majetku netušil.
Bohužel nejsem znalec chorvatského práva, takže nemohu přesně říci, jak procedurálně správně postupovat. Ale rozhodně neuděláte chybu, když se s dotyčnou právničkou spojíte a celou věc si necháte objasnit.


OBČAN-NÁJEM
- Může pronajímatel uplatnit zadržovací právo na věci nebo zboží nájemce, nájemníka?
- Může pronajímatel vymáhat nájemné bez sepsané nájemní smlouvy?
- Může pronajímatel zabavit věci nájemce převyšující dlužné nájemné?
- Vymáhání, náhrada škody vzniklé kvůli zabavení věcí pronajímatelem


Mám pronajatou provozovnu a jelikož jsem v dost složité situaci, zpozdila jsem se s placením nájmu. Majitel nemovotosti ze dne na den vyměnil zámek v provozovně, dal ceduli zákaz vstupu a poslal mi dopis, kde uplatňuje zadržovací právo na majetek, který mám na provozovně. Znemožnil mi tím pokračování v podnikání. Na dohodu nechce přistoupit, nechce mě pustit pro osobní věci, které na provozovně mám. Potřebuji i z databáze v PC kontaktovat zákazníky, jelikož jim chci vrátit část přeplacených služeb. Mám tam mobilní telefon, na který lidi volají atd. Nedal mi žádnou výpověď ani předchozí upozornění a hlavně nemám ani smlouvu o pronájmu, byla prozatím jen ústní dohoda.
Má na toto právo ? A jak mám dál postupovat? Byla jsem i na Policii, ale Ti mi řekli, že možná jedná protiprávně, ale není to trestný čin, takže oni mi nemůžou pomoci.
Vím, že zadržovací právo vzniká v případě splatné pohledáky, jaká však vznikla bez smlouvy splatná pohledávka? Nechci nic popírat, ale majitel nekomunikuje a nechce se na ničem dohodnout, pokud nesplatím najednou zbývající dluh. Hlavně se potřebuji dostat k osobním věcěm a kontaktům na klienty, aby mě oni potom nezažalovali. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Smlouva o nájmu nemusí být písemná, stačí vědomí obou stran o její existenci.
Váš případ má několik aspektů:
1. pronajímatel uplatnil zadržovací právo oprávněně
2. pokud jste mu v minulosti nájemné zaplatila, je prokazatelné do jaké výše jeho splatná pohledávka existuje. K tomuto se již vyjadřoval Nejvyšší soud, když konstatoval, že „zadržovací právo slouží k zajištění splatné peněžité pohledávky v její skutečné výši, nikoliv ve výši věřitelem tvrzené (sp. zn. 21 Cdo 624/2001). Tudíž pokud jsou zadržovány věci převyšující výši splatné pohledávky. Pronajímatel vykonává právo v rozporu s dobrými mravy a sám se dopouští protiprávního jednání a takové jednání může dosahovat podoby trestného činu poškozování cizích práv (záleží na výši převýšení zadržovaných věcí vůči pohledávce).
Pokud Váš závazek vůči pronajímateli převyšuje hodnotu zadržovaných věcí jste v situaci, kdy jedinou cestou je zaplacení celého závazku, jelikož pronajímatele de facto nelze obviňovat ze šikanozního výkonu práva.
Pokud je situace opačná, vyrozuměte pronajímatele o jeho protiprávním jednání a Vaší připravenosti žalovat jej na škodu způsobenou jednáním v rozporu s dobrými mravy (ve smyslu § 424 občanského zákoníku), škodou je v takovém případě i Vaše neschopnost splnit své závazky vůči třetím osobám.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné dodatečně odmítnout dědictví?
- Může dědic odmítnout dědictví, pokud ho už přijal?
- Dodatečné odmítnutí dědictví kvůli dluhům - je možné?
- Lhůta na odmítnutí dědictví v dědickém řízení


Měl bych dotaz ohledně dluhů po zesnulém a následné exekuci. Pokud zesnulý za svého života měl několik půjček a tím že zesnul, měli by dluhy zaniknout. V případě že se dědicové nevzdali dědictví, připadá na ně rovným dílem splacení všech dluhů po zesnulém? Pokud se chce ale dodatečně některý z dědiců vzdát dědictví ,za předpokladu že je exekutor obeslal exekučním titulem na kterém zatím figuruje jméno zesnulého,je možné to udělat? Dědicové totiž měli mezi sebou dohodu, pouze ustní, že kdo zůstane bydlet v domě po zesnulém, ten bude platit jeho dluhy. Ústní dohoda má taktéž právní váhu? A čím se musí podložit v případě obhajoby před exekucí?
Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Ústní dohoda je těžko průkazná a vymahatelná nevymahatelná. Podobně svědecké výpovědi jsou pouze tvrzením a v případě dohody o dluzích by případný soud (exekutor) byl velmi obezřetný rozhodnout tak, že se dluhy na základě tvrzení těch, kteří se dluhů chtějí zprostit, přisuzují pouze jednomu dědici.
Dlužník je zavázán zaplatit pouze dluhy do výše svého dědického podílu.
Dodatečné odmítnutí dědictví možné není. Pokud dědic dědictví jednou přijal (tedy ve stanovené jednoměsíční lhůtě dědictví neodmítl) a řízení o dědictví bylo skončeno (uzavřena dohoda schválená soudem nebo rozhodnuto soudem o rozdělení dědictví) je třeba, aby závazky, které zdědil, splnil. Pokud dědictví nebylo skončeno, lze exekutora vyrozumět o tom, že zůstavitel zemřel a svou pohledávku musí řešit prostřednictvím notáře, který dědictví projednává.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Lhůta na vyřízení žádosti o nahlédnutí do spisu


Rád bych se informoval, zda existuje termín pro vyřízení žádosti o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu a pořízení kopie. Děkuji, Břetislav

ODPOVĚĎ:
Lhůta dána není, ale v podstatě vyplývá z logiky věci - nahlížení do spisu je součástí práva na spravedlivý proces (právo na obhajobu svých práv a zájmů), tudíž aby takové právo mohlo být řádně ze strany správního orgánu dodržováno, je třeba spis zpřístupnit v co nejkratší lhůtě (každé nahlédnutí souvisí s nějakým úkonem účastníka, takže aby jej účastník mohl učinit logicky potřebuje nahlédnout do spisu). Takže v tomto by správní orgán měl dodržovat určitou bezodkladnost umožnění nahlédnutí do spisu.
Pokud jste účastníkem a správní orgán Vaši doručenou a odůvodněnou žádosti nevyhověl, resp. na ní nereflektoval, doporučuji stěžovat si na nečinnost správního orgánu.


TRESTNÍ-TRESTY
- Vězení za pozdní odevzdání řidičského průkazu u podmíněného odnětí svobody
- Přeměna podmíněného trestu odnětí svobody na nepodmíněný za neodevzdání řidičského průkazu


Byl mi uložen podmíněný trest zákazu řízení na 18 měsíců včetně 18 měsíců podmínky odnětí svobody na 3 měsíce. Řidičský průkaz mi nebyl odebrán při přestupku. Z neznalosti zákona (prý neomlouvá) jsem řidičský průkaz odevzdal pozdě až po dopise z příšlušného magistrátu. Tedy později než do 5 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Mohu za to jít do vězení. zákaz řízení přitom dodržuji. děkuji. Evžen

ODPOVĚĎ:
Záleží na soudci, který rozhodoval o trestu, zda bude považovat Vaše porušení za natolik závažné, aby Vám trest přeměnil. Osobně se nedomnívám, že by k tomu muselo nevyhnutelně dojít.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jiný nájemník obsadil sklep - jak postupovat
- Je možné vyklidit neoprávněně zabraný sklep?
- Jiný nájemník neoprávněně používá sklep, je možné ho vyklidit?


Jak mám postupovat při vyklizení neopravněně zabrané sklepní koje v panelovém družstevním bytě? Mám mít ve sklepě družstevního domu přidělenou sklepní koji za kterou platím. Neplatilo se za ni kdysi, zůstala otevřená, někdo se do ni nastěhoval. Jelikopž v bytě bydli dcera a ta by chtěla sklepní koji využivat,kdyžplatí najem ,tak se ptám,jak na to. předseda družstva mi sdělil,že si to mám žešit sám Ještě by mne zajimalo jak vyžešit uložení kočarku. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Doporučuji, aby se umístila výzva např. na nástěnku v domě, do jednotlivých schránek apod., která bude obsahovat výzvu k odstranění věcí z této koje a lhůtu k tomuto, s podmínkou, že pokud se tak nestane budou věci vystěhovány na chodbu či kamkoliv jinam.
Poté buď vyměňte zámek a koji i s věcmi tak znepřístupněte, ať se o ně majitel přihlásí a nebo věci prostě vystěhujte a vyměňte zámek. Přes výše uvedené doporučuji zamezit odcizení věcí, vyhnete se tak možným problémům.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Špatné zaměření zahrady geodety a vydržení vlastnického práva sousedem
- Chybná katastrální mapa a vydržení pozemku sousedem


Před 35 lety jsme koupili rodinný dům se zahradou. Nyní jsme chtěli část zahrady prodat. Na katastru jsme ale zjistili, že zřejmě došlo ke špatnému zaměření zahrady a její část nám nepatří. Po celou dobu ji užíváme, staráme se o ni. Má na ni majitel, zapsaný na katastru nějaký nárok? Jak řešit situaci dál? S majitelem není domluva, nárokuje si peníze. Předem děkuji za odpověď. Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud se oficiální majitel o část pozemku nestaral, můžete se fiktivní majitel (nekomunikující soused) bránit tvrzením o vydržení vlastnického práva.
Velmi záleží na okolnostech - způsob výměry pozemků, jednání vlastníka, jednání Vás vůči pozemku, obsah evidence katastru nemovitostí (z katastru lze totiž zjistit vždy, že obhospodařujete cizí majetek, tudíž pokud zápis neovlivnili např. technické okolnosti, kterými bývá přeměřování pozemku, máte poněkud ztíženou pozici). Je totiž třeba prokázat dobrou víru Vás v to, že jste oprávněným vlastníkem.
Pokud budete před prodejem chtít mít jistotu, můžete podat žalobu na určení toho, zda Vám vlastnické právo svědčí či nikoliv. V tomto řízení byste museli prokázat, že jste se k pozemku chovali jako k vlastnímu na základě dobré víry (která je odůvodněná i vzdor stavu zápisu v katastru).


RODINA-SJM A ROZVOD
- Vypořádání hypotéky při rozvodu manželství
- Vliv mateřské dovolené na splátky hypotéky při rozvodu?
- Platí manželé hypotéku při rozvodu na polovinu nebo jinak?
- Kdo z manželů dostane dům s hypotékou při rozvodu manželství?


Moje sestra si s manželem nechala postavit dům na hypotéku v roce 2009. Nyní se budou rozvádět, hypotéku mají splácet ještě asi 20 let. Dům budou tedy muset prodat, leč předražený dům jistě neprodají za původní cenu, ale alespoň o 1/3 levněji. Sestra je nyní na mateřské dovolené, na níž naváže 3 letým rodičovským příspěvkem. Pro alkoholismus manžela, psychické týrání a fyzické napadení podala již žádost o svěření dětí do své péče. Aby uživila sebe a 3 děti, nebude schopna se podílet na splácení zbytku hypotéky.
Jak má postupovat? Zbytky splátky hypotéky se dělí mezi rozvedené manžele na polovinu, nebo je tomu v době pobírání rodičovského příspěvku jinak? Lze splátky odložit na dobu, až se vrátí do práce? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
V první řadě je třeba doporučit, aby sestra jednala s bankou, u níž má hypotéku a hledala možné řešení.
Většina bank neumožňuje odklad splátek (zejména ne na tak dlouhou dobu).
Dále velmi záleží na tom, v jakém postavení sestra je - ručitelka, žadatelka, spolužadatelka. Taktéž záleží na výši měsíčních splátek.
To, jakým způsobem bude rozdělen majetek záleží na tom, kdo se jak o něj zasloužil, kdo pečoval o děti apod. Není dáno, že se dům i hypotéka musí rozdělit přesně na polovinu. V případě hypoték se složitě odpovídá na otázku "jak to vlastně celé dopadne".
Je pravděpodobné, že pokud se manželé nedohodnou a nebude možné určit toho, komu by dům a hypotéka měli náležet, soud určí, že dům a hypotéka budou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů. Hypotéka je příliš vysoký závazek a pokud ani jeden z manželů nemá výdělky takové, aby byl tento závazek určen jinak, nelze tento závazek přisoudit pouze jednomu.
Pokud je to možné, zvažte pronájem domu či realizujte prodej domu. Taktéž doporučuji vyhledat doporučeného advokáta a případ mu předat. Rozvod a vypořádání majetku lze stěží zvládnout prostřednictvím jakékoliv poradny.


FINANCE-DANĚ
- Je možné dům s hypotékou dát do obchodního majetku
- Jsou možné odpisy na rodinný dům s hypotékou pro podnikání?
- Je možné dát úroky na hypotéku do daní?


Mohu si dům, na který vázne soukromá hypotéka vložit do obchodního majetku - tzn. uplatnit na něj odpisy + náklady? Co s hypotékou, která je na soukromou osobu, lze si u té odepisovat úroky? Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Obecně není vyloučeno, aby majetek byť zatížený byl zahrnut do obchodního majetku. Společnost se vystaví důsledkům spojeným s platební neschopností dlužníka.
Úroky nelze uplatnit, jelikož jednoduše řečeno úroky jsou náklad, který zaplatil dlužník, nikoliv společnost. Benefit v podobě odpisů úroků z daní náleží tomu, kdo úroky zaplatil.
Pokud banka bude souhlasit se změnou dlužníka (např. v době skončení fixace úrokové sazby), je možné hypotéku převzít a tím si zajistit možnost snižovat daňovou povinnost o úroky na hypotéku.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Důvody pro ukončení služebního poměru
- V čem se liší výpověď v práci proti služebnímu poměru
- Rozdíl mezi normální výpovědí a ve služebním poměru


Zajímaly by mne důvody ukončení služebního poměru dle zákona 361/2003 Sb. Bohužel jsem to nikde nenašla. Jedná se mi o to, jsou-li výpovědní důvody stejné jako v zákoníku práce, popř. v čem se liší. Děkuji, Šárka

ODPOVĚĎ:
Skončení služebního poměru upravuje § 41 a násl. předmětného zákona (propuštění obsahuje § 42 daného zákona).
Zákoník práce obsahuje výrazně odlišnou úpravu a tyto dva předpisy se vzájemně nedoplňují, ale vylučují - pokud jste tedy ve služebním poměru, nelze na Váš poměr aplikovat Zákoník práce.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může nemajitel bytu podepsat nájemní smlouvu za majitele?
- Manželka vlastní byt, může manžel podepsat nájemní smlouvu s nájemníky?
- Je možné sepsat plnou moc na podepsání nájemní smlouvy?
FINANCE-DANĚ
- Může majitel nemovitosti nechat platit daně jinou osobu?


V současnosti se naše rodina přestěhovala do většího bytu. Původní byt, jehož výlučním vlastníkem je manželka, chceme pronajmout. Protože je manželka na mateřské, budu s případnými zájemci jednat pouze já. Případné nájemní smlouvy, ukázky bytu a další náležitosti budu také zařizovat jako manžel jen já.
Chci se proto zeptat, jestli je nějaká právní cesta, abych manželčin byt pronajímal a nájemní smlouvy podepisoval dlouhodobě pouze já ? Pokud to možné není, jaká je nezbytně nutná část této agendy, kterou musí vykonat manželka jako vlastník nemovitosti? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Situaci lze vyřešit sepsáním plné moci, v níž uvedete, jaká jednání, úkony apod. za manželku můžete činit.
Ačkoliv manželé se v rámci běžné správy svého majetku mohou zastupovat bez dalšího, pronájem nespadá do běžné správy majetku.
Samostatně si manželka bude muset spravovat daňovou agendu. Tuto agendu doporučuji předat daňovému poradci.

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 29 (listopad 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
03. listopad 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může zaměstnavatel použít kamerový záznam kvůli kriminalitě pracoviště?
- Kriminalita na pracovišti a kamerový záznam zaměstnavatele
- Jak dlouho může zaměstnavatel uchovávát záznamy z kamer
- Maximální doba uchovávání kamerových záznamů na pracovišti
- Monitorování, nahrávání zaměstnanců supermarketu na kameru
- Kamerový záznam zaměstnanců supermarketu a prokázání krádeže
- Může se zaměstnanec podívat na záznam z kamerového systému?
- Právo zaměstnance vidět záznam z kamerového systému pracoviště
- Můž mít zaměstnavatel kamery bez souhlasu zaměstnanců?
- Je k umístění kamer na pracovišti nutný souhlas zaměstnanců?
- Svolení, souhlas zaměstnanců s kamerami na pracovišti
- Křivé nařčení zaměstnavatele z krádeže na pracovišti - obrana
- Obrana proti výpovědi zaměstnavatele - křivé nařčení z krádeže


Pracuji v jednom velkém hypermarketu, kde jsou na některých místech instalovány bezpečnostní kamery.
Již mnohokrát se stalo, že firma vyhodila několik mých spolupracovníků z důvodu nebo s tvrzením, že na záznamu z těchto bezpečnostních kamer se dopustili krádeže či špatného vrácení hotovosti apod. Byl na ně vytvářen nátlak, že pokud nepřistoupí na dohodu o ukončení pracovního poměru, pak jim do výpovědi napíší hrubé porušení pracovní kázně.
Moje otázka zní, zda máme právo vidět tento záznam, vzhledem k tomu, že jsme si naprosto jisti, že jsme nespáchali nic, co by mělo být důvodem k výpovědi. Firma nemá právo nutit zaměstnance podepsat nevýhodnou výpověď pod pohrůžkou.
A dále by mě zajímalo, jak dlouho může firma uschovávat tyto záznamy, protože víme, že tyto záznamy kontrolují zpětně i několik týdnů či měsíců. Děkuji, Valérie
 
ODPOVĚĎ:
Provozování kamerového systému zaměstnavatelem jako subjektem údajů podléhá registraci u Úřadu na ochranu osobních údajů. Obecně k provozování kamerového systému ÚOOU (Úřad na ochranu osobních údajů) vydal stanovisko 1/2006 - najdete na stránkách úřadu (www.uoou.cz). Zaměstnavatel by měl být registrovaný u výše zmíněného úřadu, zaměstnanci by měli být o provozování kamerového systému informováni.
Je dále třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např. ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.
Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového systému. Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové smyčky např. 24 hodin, pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu delší, v zásadě však nepřesahující několik dnů.
Pokud zaměstnavatel postupujete, jak popisujete jedná pravděpodobně protiprávně. Na dohodu nepřistupujte, trvejte na předložení záznamu z kamer, nechte si předložit, že je zaměstnavatel jako subjekt údajů registrován u ÚOOU.
K provozování kamerového systému musí mít správce údajů také informovaný souhlas zaměstnanců - jinak se zaměstnavatel dopouští správního deliktu a vy můžete podat podnět k přešetření na ÚOOÚ. Zároveň nepřistupujte na dohodu, výpověď je možné napadnout u soudu žalobou na neplatnost ukončení pracovního poměru.
Neplatnost ukončení pracovního poměru je třeba napadnout žalobou u soudu do 2 měsíců ode dne, kdy k neplatnému ukončení došlo; vyzve-li zaměstnanec zaměstnavatele písemně, že trvá na tom, aby jej dále zaměstnával, protože považuje ukončení za neplatné, jeho pracovní poměr dále trvá a zaměstnavatel je povinen mu až do rozhodnutí soudu platit náhradu mzdy.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zabránit dědění vyženěných dětí?
- Jak zabránit dědění dětí nového manžela, manželky


Manžel má z předcházejícího manželství děti. Spolu děti nemáme. Od strýce jsem dostala darem nemovitosti. Část jsem prodala a peníze uložila na termínovaný vklad. Co je potřeba napsat v mé závěti, aby tyto peníze nedědili děti v případě manželovy smrti. Děkuji, Danuše
 
ODPOVĚĎ:
Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.
Takže v případě Vašeho úmrtí pokud jste bezdětná by zákonným dědicem byl Váš manžel - získal by nejméně 1/2 dědictví a poté Vaši rodiče a ti, kteří s Vámi žili před smrtí po dobu jednoho roku ve společné domácnosti. Pokud máte děti s jiným partnerem jsou ze zákona neopomenutelnými dědici.
Finance získané za prodej nemovitosti, kterou jste získala darem od strýce jsou výlučně Vaše finance. Nespadají do společného jmění manželů SJM. Obecně věci získané darováním za trvání manželství nespadají do SJM. Jsou pouze Vaše.
Další informace o dědění, vydědění a závěti zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod užívacího práva obecního bytu na syna, dceru
- Jak převést užívací práva bytu na potomka (syna, dceru)
- Uzavření sňatku a vliv na užívací právo obecního bytu
- Může zaniknout právo bydlet v obecním bytě po uzavření sňatku?
- Automatický přechod užívacího práva bytu na osobu blízkou
- Bydlení osoby blízké v obecním bytě a užívací práva této osoby
- Svatba, sňatek, manželství a automatický společný nájem bytu
- Vliv svatby, sňatku na užívací práva obecního bytu
- Může nový manžel, manželka bydlet v obecním bytě druhého z manželů?


Mám užívací práva k obecnímu bytu, kde žiji se svou nezletilou dcerou. Současně mám přítele, který si zakoupil na hypotéku byt v osobním vlastnictví a nabídl nám možnost společného bydlení. Vzhledem k tomu, že dceři bude za dva roky 18 let a předpokládám, že by se jednou chtěla osamostanit, nerada bych přišla o možnost užívacích práv k obecnímu bytu. Jakým způsobem mohu postupovat tak, aby to bylo v souladu se zákonem a kdy mohu uskutečnit přepis na dceru. Lze užívání práv převést automaticky? Jak by to bylo v případě mého sňatku s přítelem, kdy on je vlastnikem bytu v osobním vlastnictví OV, získany však před uzavřením manželství. Zaniknou moje práva na užívaní mého bytu? Děkuji, Irma
 
ODPOVĚĎ:
V případě, že se odstěhujete do jiného bytu hovoříme o přechodu nájmu bytu dle občanského zákoníku. Nájem v tomto případě stejně jako při úmrtí nájemce přechází v první řadě na osobu blízkou, tedy Vaši dceru (děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha), která prokáže, že s Vámi žila ve společné domácnosti v den odstěhování. U vlastníka bytového fondu - na městkém úřadě si podejte žádost o osvědčení přechodu nájmu bytu.
V případě přechodu nájmu bytu na dceru nesmí mít dcera právní titul (důvod) k užívání jiné nemovitosti. Pokud byste pojala svého přítele za manžela, okamžikem uzavření manželství by vám vznikl společný nájem bytu. Váš manžel by získal užívací právo k obecnímu bytu. O byt byste nepřišla - tedy vaše užívací právo k bytu nezanikne, neboť byt je v osobním vlastnictví manžela, který manžel nabyl před uzavřením manželství a proto se jedná o jeho výlučný majetek.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Je jízda řidiče po pracovní době považována za přesčas?
- Je pracovní pohotovost práce přesčas?
- Pracovní pohotovost řidiče a práce přesčas
- Je nutný souhlas zaměstnance s pracovní pohotovostí?
- Může zaměstnavatel přikázat pracovní pohotovost?
- Co je považováno za pracovní pohotovost - příklad
PRÁCE-PLATY, MZDY
- Příplatek za pracovní pohotovost - informace

Jsem státní zaměstnanec. Pracuji jako řidič na úřadě. Pracovní doba je pevná (jako úřední hodiny).
Jedná se mi ale o předem naplánované jízdy po pracovní době o přesčas? Zaměstnavatel chce uplatnit pracovní pohotovost. Např. po pracovní době (po 16. hodině) mám odjet služebním vozidlem do místa mého bydliště a pak ve 22 hodin vykonat jizdu (převoz osoby z letiště). Domnívám se, že u předem oznámených jízd po pracovní době se jedná vždy o presčas a ne pohotovost. U pracovní pohotovosti přece nevím, zda budu někam vyslán. Doposud zaměstnavatel tyto situace proplácel jako přesčas. S příchodem nového roku 2012 si pojem pracovní pohotovost vykládá jinak. Děkuji, Ladislav
 
ODPOVĚĎ:
Jako zaměstnanec nemusíte pracovní pohotovost vykonávat. Zaměstnavatel ji může po Vás požadovat jen jestliže se na tom s Vámi dohodne. Tato dohoda může být sjednána i ústně a i od případu k případu.Pokud v době pracovní pohotovosti začnete pro zaměstnavatele konat práci, pak se zpravidla jedná o práci přesčas, protože pracovní pohotovost je nařizována zaměstnavatelem na dobu odpočinku zaměstnanců a zpravidla proto výkon práce v době pracovní pohotovosti je konán nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem rozvržené pracovní doby. Výkon této práce za splnění těchto podmínek je prací přesčas a zaměstnavatel za ni musí zaměstnanci poskytnout nejenom mzdu nebo plat, ale také příplatek za práci přesčas.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Patří důchodové pojištění do dědictví, dědického řízení?
- Patří stavební spoření do dědictví, dědického řízení?


Chtěla bych se zeptat, zda jsou některé učty vyčleněny z dědického řízení - např. důchodové pojištění, stavební spoření, apod. Od právníků se mi dostává nejednozných informací. Děkuji, Alexandra
 
ODPOVĚĎ:
Ne, žádné účty nejsou vyčleněny z dědického řízení. V dědickém řízení se rozděluje majetek i dluhy a důchodové pojištění a stavební spoření patří mezi aktivní majetek zůstavitele.
Více informací o dědictví, vydědění, závěti a odmítnutí dědictví zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Lhůta notáře na vydání písemného vyhotovení usnesení o dědickém řízení
- Lhůta notáře na zaslání usnesení dědického řízení od notáře
- Lhůta notáře na vynesení usnesení dědického řízení
- Do kdy musí notář napsat protokol o ukončení dědického řízení?


Nyní probíhá dědické řízení po mém zemřelém otci. Pozůstalí jsou manželka a dvě dcery. Jsou předmětem tohoto řízení také akcie, smlouva o stavebním spoření a životní pojištění – vše oficiálně psané na mou matku (která se však na nich nikdy ničím nepodílela)? Pokud ano, v jakém poměru ve vztahu ke mně (jsem dcera zemřelého)?
Do kdy od sepsání protokolu v notářské kanceláři obdržím usnesení z tohoto jednání? Děkuji, Jindřiška
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jsou akcie, pojistná smlouva a stavební spoření psány na Vaši matku, nestanou se tyto předmětem dědického řízení po Vašem otci.
Nejsou stanoveny žádné zákonné lhůty pro vydání usnesení. Předpokládám, že byste písemné vyhotovení usnesení měla obdržet nejpozději do jednoho měsíce. V této věci se můžete telefonicky informovat v notářské kanceláři, kdy bude usnesení vyhotoveno.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Prodej bytu získaného před svatbou a vypořádání SJM při rozvodu
- Vypořádání SJM při rozvodu a vliv bytu koupeného před svatbou
- Vypořádání SJM u rozvodu a vliv bytu koupeného před manželstvím
- Rozhodnutí Nejvyššího soudu o vypořádání SJM - 22 Cdo 1037/2004


Jsme s manželem v rozvodovém řízení - nesporný rozvod, byt získaný manželem před manželstvím byl prodán za trvání manželství za 1.650.000 Kč (část z toho byla použita na nákup osobního auta, část použita na doplacení hotovostní půjčky, velká část použita na doplacení hyp. úvěru na pořízení nového bytu, pak se platil poplatek za předčasné splacení části úvěru, také daň z převodu nemovitosti a poplatek za zprostředkování prodeje realitní kanceláři), když ale sečtu všechny zmíněné celkové náklady, k celkové prodejní ceně bytu chybí cca. 81.000 Kč, kde nejsme schopni doložit za co byly přesně utraceny. Jak postupovat v tomto případě?
A je správný postup, odečíst od prodejní ceny bytu náklady spojené s prodejem (poplatek za zprostředkování prodeje, daň z nemovitosti a poplatek za předčasné uhrazení části úvěru) nebo se tyto náklady hradí ze společného jmění manželů SJM? Děkuji, Dana
 
ODPOVĚĎ:
Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2004 sp. zn. 22 Cdo 1037/2004 platí, že jestliže byla nějaká věc získána za trvání manželství zčásti z prostředků patřících jen jednomu z manželů, pak při vypořádání je manžel, z jehož prostředků byl tento náklad vynaložen, oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co takto vynaložil. Z výše uvedeného je zřejmé, že manžel je oprávněn požadovat finanční částku za prodej bytu, který získal před svatbou.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Klient našel práci a má advokáta ex offo - musí ho zpětně zaplatit?
- Kdy je přidělen zdarma právník, advokát ex offo - situace
- Kdy se platí za právníka, advokáta ex-offo


Dostala jsem přiděleného advokáta ex-offo, případ se táhne již rok a byl několikrát odložen, nyní mám za sebou jedno stání. Právě budu nastupovat do práce, bude stále advokát ex-ofo (tedy přidělen zdarma z moci úřední) nebo ho budu muset hradit já? Děkuji, Veronika
 
ODPOVĚĎ:
Nepíšete z jakého důvodu Vám byl advokát ex offo přidělen. Zda jste si sama žádala u soudu o přidělení advokáta, či u ČAK nebo Vám byl přidělen ze zákonných důvodů z titulu nutné obhajoby či v jiném případu. Pokud jste si žádala o přidělení ex offo z důvodu finančních, je na soudu, aby situaci zhodnotil. Pokud Vám byl přidělen advokát ex offo ze zákoných důvodů, to že pracujete na tomto nic nemění.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědictví bankovního účtu jednoho z manželů - informace
- Každý manžel má bankovní účet - jak probíhá dědění?
- Co znamená dědit podle pravidel druhé dědické skupiny


Jsme důchodci ve věku, kdy se již myslí na věci poslední. Obracíme se na Vás s dotazem, zda se bankovní účty, které máme založené každý na své jméno považují jako SJM a podle toho se pak dědí z účtů obou manželů anebo probíhá dědictví pouze z bankovního účtu zemřelého manžela. V případě, kdyby se oba účty považovaly za SJM, mohl by se pozůstalý manžel v době než se vyřídí dědictví dostat do značných finančních potíží.
Obdobně nám není jasné dědění nemovitostí (např. rodinný dům), které jsou zapsány na katastru jako SJM, zda pozůstalému manželovi zůstane polovina nemovitosti anebo přichází v úvahu dědění celé nemovitosti. Pokud se dědí jako SJM celá nemovitost, jak lze změnit na katastru zápis SJM na zápis rozdělený na oba manžele (zřejmě jako zúžení SJM). Děkují manželé Novákovi
 
ODPOVĚĎ:
Pokud zemře jeden z manželů, kteří jsou bezdětní, situace se řeší takto: nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.
Když se řekne, že se bude dědit podle pravidel druhé dědické skupiny, znamená to, že zůstavitel nemá žádné dítě (a to i osvojence), vnouče, pravnouče – jednoduše žádného potomka (jinak by se dědictví projednávalo podle pravidel první dědické skupiny).
V této skupině může manžel (partner) dědit sám, nemá-li zůstavitel rodiče ani tzv. spolužijící osobu. Spolužijící osoba je označení pro osobu, která žila se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a která z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost nebo byla odkázána výživou na zůstavitele. Zda vztah mezi zůstavitelem a spolužijící osobou vznikl z důvodu pokrevního svazku či nikoliv je bez právního významu.
Spolužijící osobou tak může třeba vzdálená sestřenice z matčiny strany, stejně tak může být spolužijící osobou dítě svěřené zůstaviteli do pěstounské péče, nebo druh či družka. Záleží pouze na době sdílení jedné domácnosti spolužijící osoby se zůstavitelem před jeho smrtí a na tom, zda soužití vedlo k společné úhradě potřeb nebo zůstavitel osobu spolužijící vyživoval.
Před ostatními dědici je manžel (partner) zvýhodněn tím, že zdědí minimálně polovinu dědictví. Důležité je, že finance i když máte dva bankovní účty patří do SJM, tedy nemáte smlouvou zúžené SJM. Pokud jde o nemovitost, notář při dědickém řízení sepíše usnesení a jeden stejnopis pokud je předmětem dědického řízení nemovitost doručí do katastru nemovitostí, katastr dle tohoto usnesení zapíše příslušné změny provedené v dědickém řízení.
Detailní informace o dědictví, vydědění a závěti nalezenete na naší stránce zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Může si před koupí bytu vzít zájemce makléře na prohlídku?
- Může si zájemce o koupit bytu vzít makléře na prohlídku?
- Jak odhalit skryté vady při koupi bytu od developera
- Zjevné, skryté a právní vady bytu při koupi od developera
- Koupě bytu s vadami od developera - jak právně zajistit?
- Rizika koupětu od developera
- Na co si dávat pozor při kupování bytu od developera
- Lhůta na odstranění skrytých vad bytu od developera
- Neuznání reklamace developerem - jak postupovat?


Kupuji nový byt od developera a chystám se na jeho přejímku.
1) Mohu si s sebou na přejímku bytu vzít osobu, která mi pomůže najít případné vady? Co lze udělat, když mého poradce odmítne developer do objektu vpustit?
2) Mám právo zkontrolovat si i společné prostory, např. střechu a třeba strojovnu vzduchotechniky?
3) Podle jakých pravidel se určí, zda vada existuje, či neexistuje? Například rovinatost omítek a podlah, kvalita provedení obkladů atd, když ČSN nejsou závazné? Rozhoduje v takovém případě soudní znalec a když zjistí, že já jsem byl v právu, musí developer uhradit náklady na onoho soudního znalce?
Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Na přejímku bytu si samozřejmě s sebou můžete vzít třetí osobu (makléře). Pokud by Vám to developer nedovolil, zřejmě by měl důvod něco skrývat nebo by věděl, že byt má víceméně skryté vady.
Ano, právo zkontrolovat si společné prostory určitě máte.
Vady rozdělujeme na zjevné - patrné na první pohled, skryté a vady právní. To předpokládám řešit nebudete pokud jde o nový byt od developera. (Právní vadou se má na mysli zástavní právo, exekuce apod.) Zda se jedná o vadu stavby většinou posuzuje stavebně technický dozor na stavbě - nebo znalec v daném oboru. Pokud máte pochybnosti o kvalitě provedených stavebních prací je dobré si nechat zpracovat nezávislým znalcem posudek.
Důležité je také, jak máte koncipovanou kupní smlouvu. Součástí kupní smlouvy by měl být předávací protokol a v něm zaneseny skutečné vady. Pokud má byt resp. stavba vady a nedodělky, všechny je písemně vyjmenujte a nechte od developera potvrdit. Doporučuji nepodepisovat smlouvu, ve které jsou vyjmenovány vady na něž se záruka nevztahuje. Trvejte na jasných definicích a přesných termínech, do kdy má být vada odstraněna. Hlídejte lhůty, pokud je developer nedodrží, máte právo na odstoupení od smlouvy. Veškerou komunikaci s developerem pečlivě archivujte (vhodné jsou i zvukové záznamy komunikace osobní a telefonické). Doporučuji si také v kupní smlouvě sjednat výslovně záruku - záruční dobu na uplatnění závad.
Podávající mimo jiné také odpovídá za vady, které má předmět koupě v okamžiku jejího předání kupujícímu. V případě zjevných i skrytých vad má prodávající nárok na jejich bezplatné odstranění, pokud je prodávajícímu řádně a včas nahlásí.
Kupující si musí dát pozor zejména na včasnost reklamace, tedy oznámit vady bez zbytečného odkladu po té, co je zjistí nejpozději však u zjevných vad do uplynutí přiměřené doby pro provedení odpovídající prohlídky (zákon nedefinuje tuto dobu přesným časovým rozmezím, ale zpravidla se bude jednat o několik dnů, nanejvýš týdnů) a u skrytých vad nejpozději do 6 měsíců. Oznámení vad (reklamaci) je potřeba udělat písemnou formou (nejlépe doporučeným dopisem), aby byl kupující v případě sporu vybaven dokladem (podací lístek z pošty), kdy vady reklamoval a tedy že tak učinil včas.
Zmeškání včasné reklamace může totiž mít pro kupujícího fatální následky, spočívající až v úplné ztrátě práva na bezplatné odstranění vady.
V případě neuznání reklamace má totiž spotřebitel možnost nechat si zpracovat znalecký posudek soudním znalcem, který nestranně konstatuje existenci vady a tím i oprávněnost reklamace.Právě náklady vynaložené na takový posudek v současnosti spolu s cestovními výdaji, případně výdaji na dopravu reklamované věci k prodávajícímu tvoří v praxi nejčastěji nutné náklady spojené s uplatněním práv z odpovědnosti za vady prodané věci. V případě uplatnění reklamace máte také nárok na náhradu nutných nákladů vynaložených v souvislosti s reklamačním řízením.


OBČAN-AUTORSKÁ PRÁVA
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Výše bezdůvodného obohacení při použití cizí fotografie
- Použití fotografie z cizího webu a výše bezdůvodného obohacení
- Jak se odvolat proti výši bezdůvodného obohacení - použití cizí fotografie


Česká fotobanka ISIFA zastupující americkou fotobanku GettyImages (GI) po mně požaduje prostřednictvím inkasní agentury vydání bezdůvodného obohacení ve výší zhruba 35.000,- Kč za neoprávněné užití 1 fotografie na mých webových stránkách.
V autorském zákoně je uvedeno, že výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.
GI opravdu nabízí roční licence RM (rights managed) na své fotografie za zhruba polovinu 35.000,- (nezáleží na obsahu fotografie, stejnou cenu má licence na obrázek telefonu, jablka nebo ženy s dítětem). Pokud se ale podívám do ostatních fotobank, tak cena licence RM pro daný způsob užití se pohybuje v rozmezí 400,- až 1770,- Kc a fotografie jsou úplně stejně kvalitní jako ty u GI.
Jak by soud určil výši bezdůvodného obohacení? Dvojnásobek ceny licence dané konkrétní fotografie u GI, nebo by bral v potaz to, že kdekoliv jinde se daná licence prodává za méně jak desetinu toho, co požaduje GI? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Lze se setkat s argumentací některých nižších soudů, že výše obvyklé odměny vždy odpovídá návrhu autorské odměny dle sazebníku určovaného kolektivním správcem; nicméně právní teorie s tímto názorem nesouhlasí (podle zákona jsou kolektivní správci jsou povinni uzavírat licenční smlouvy za přiměřených a rovných podmínek, což platí především o výši sjednané licenční odměny) a musel byste se o přiměřenost sankce (tedy určení opravdové "obvyklosti" odměny) domáhat u soudů vyšších stupňů.
Pokud chcete se společností komunikovat před soudním jednáním. Můžete argumentovat v tom smyslu, že Vám nebylo porušení nezpochybnitelně prokázáno a že výše odměny a z ní počítané bezdůvodné obohacení je v rozporu se zákonem (nepřiměřenost).


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Platební rozkaz na vyplacení odstupného od bývalého zaměstnavatele
- Může zaměstnavatel vyplatit místo odstupného bonus
- Vyplacení bonusu při výpovědi dohodou místo odstupného
- Dohoda o ukončení PP z nadbytečnosti a vyplacecní odstupného


Dostala jsem výpověď dohodou z důvodu nadbytečnosti od firmy Dirac Industries s.r.o. (v květnu 2011), a součástí dohody byl BONUS ve výši jedné měsíční mzdy.
Podle způsobu výpovědi mám dle zákona nárok na tříměsíční odstupné, jednoznačně potvrzeno mimo jiné i od vaší poradny. Jelikož firma nereagovala na moje urgence a na pokus o smír zareagovali výsměšně, uplatnila jsem soudní žalobu s návrhem platebního rozkazu o tříměsíční odstupné i s příslušenstvím. Soud můj návrh platebního rozkazu beze změn vydal.
Firma konečně zareagovala a po obdržení platebního rozkazu podala proti tomuto odpor. Navrhla mimosoudní vyrovnání s 2 měsíčním odstupným plus příslušenství, které navrhli v nižší než plné výši požadované částky. Zdůvodňuje svůj odpor tím, že se mnou uzavřela Firma Dirac Industries s.r.o. dohodu o ukončení pracovního poměru, a tudíž na základě této dohody vyplatila jednu mzdu jako odstupné. Upřesňuji však, že v dohodě není vůbec žádná zmínka o odstupném, ale pouze o nějakém BONUSU!
1. Má firma povinnost zaplatit veškeré soudní poplatky i s příslušenstvím v plné výši?
2. Vím, že dle zákona se nesmí odstupné nijakým způsobem dělit, jakou mám šanci vyhrání sporu, když firma Firma Dirac Industries s.r.o. uvádí, že už 1/3 odstupného byla vyplacena formou bonusu?
BONUS a tříměsíční odstupné chápu jako dvě naprosto odlišné věci. Tudíž se domnívám díky jejich formulaci v dohodě (BONUS), že mám nárok na BONUS který mi sami navrhli a dle zákona zároveň na tříměsíční odstupné.
3. Domnívám se, že firmou navrhované mimosoudní vyrovnání je vlastně protizákonné, je to tak?
Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Dohoda o ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti (je důležité, aby důvod byl uveden nebo byl jinak prokazatelný) nic nemění na povinnosti zaměstnavatele vyplatit odstupné.
Ten, kdo ve sporu prohraje, pravděpodobně ponese náklady řízení (za okolností zvláštního zřetele hodných, může soud určit jiný způsob náhrady nákladů - toto uvádím jen pro úplnost, nepředpokládám, že by to byl případ tohoto sporu).
Ohledně Bonusu a odstupného souhlasím s Vámi (pakliže se společnost zavázala vyplacení bohusu za dohodu, udělala to dle mého názoru pro vlastní úsporu mzdových prostředků - tzn. kdyby Vám dala výpověď musela by vyplatit mzdy dvě a odstupné, bonusem Vás přiměla k podpisu dohody; čímž společnost stále 1 mzdu ušetřila). A tudíž na mimosoudní vyrovnání nevidím důvod proč přistupovat a argument společnosti považuji za neopodstatněný.


OBČAN-ZÁSTAVA
- Prodávající nevyplatil dluh bance a nemovitost má zástavu
- Trvající zástava nemovitosti - prodávající nevyplatil banku
- Realitní kancelář nezajistila odstranění zástavního práva
- Realitní kancelář nezajistila výmaz zástavy z katastru
- Realitka nazajistila výmaz zástavy z katastru nemovitostí


28.8.2011 koupen pozemek v Petřvaldě se zástavním právem prodejců, kteří dle kupní smlouvy měli po podpisu vyplatit hypoteční úvěr v bance a banka měla provést vymazání zástavy. Majitelem pozemku jsem já a manžel. K dnešnímu dni (5.1.12) na našem pozemku trvá zástava původních majitelů. Prodávající nevyplatili své závazky v bance - nesplnili podmínky pro výmaz zástavy. Komunikace s prodávajícími nikam nevede. Vymlouvají se. Mají hypotéku na dům a dodnes nám dluží peníze za oplocení, které jsme se dohodli financovat na polovinu.
Původní majitel pozemku, který má stále uvaleno zástavní právo na našem pozemku, je realitním makléřem realitní kanceláře Remax a my jsme na základě kupní smlouvy zaplatili společnosti HTM GROUP za úschovu a zaslání peněz provizi 10.000 Kč.
Nejsem si tedy jistá, s kým by byl vlastně řešen soudní spor, zda-li přímo s původními majiteli anebo také s realitní kanceláří Remax, jelikož ti nám měli poskytnou veškerý právní servis a zajistit bezpečný odkup nemovitosti.
1. Máme možnost tuto věc řešit formou žaloby u soudu?
2. Jaké by byly náklady soudního řízení?
3. Máme šanci soud vyhrát a dosáhnout tak výmazu zástavy nemovitosti?
4. Jak dlouho bude trvat tento spor?
5. Jak máme postupovat, pokud bysme se rozhodli řešit spor soudně?
Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Z dotazu jasně nevyplývá, zda jste
a) zaplatili zástavnímu dlužníkovi kupní cenu a ten měl zástavu vyplatit, nebo
b) prostřednictvím HTM Group zaplatili cenu zástavního práva a RK Remax neodstranil zástavní právo.
Co do nesplnění podmínek smlouvy a neodstranění zástavního práva (či poskytnutí součinnosti k tomu) by případný soud byl proti původním majitelům. Zvažte ale, zda by nebylo vhodnější od smlouvy odstoupit a vymáhat poskytnuté plnění než se soudit o určení povinnosti majitele odstranit zástavní právo (soud rozhodne odstranit do určitého data a Vy na tom budete fakticky pořád stejně, protože lhostejností původních majitelů odstraněno pravděpodobně nebude).
Pokud jste zástavní právo vyplatili prostřednictvím HTM Group přímo zástavnímu věřiteli, a zástavní věřitel (RK Remax) neodstranil zástavní právo (a není objektivní důvod k tomu, aby tak nemohl učinit) byl by případný soud s touto realitní kanceláří.
Je také možné, že jste kupní cenu prostřednictvím HTM Group vyplatili prodávajícímu a ten peníze nepoužil v souladu se smlouvou nebo částka nebyla dostačující (např. navýšení hypotéky o úroky z prodlení), pak by soud probíhal s prodávajícím (a opět se úvaha musí zaměřit i na vhodnost odstoupení od smlouvy). Není ale zřejmé jakou roli v případu hraje RK Remax.
Náklady řízení nelze dopředu stanovit - poplatek za zahájení řízení je stoprocentní, ale další náklady závisí a nákladech důkazů, délce soudního sporu apod.
S ohledem na to, že z dotazu nejsem schopná přesně určit, kdo a co udělal či udělat měl, nemohu určit, kdo ve sporu proti komu má jaké šance a jak správně postupovat. Délku sporu nelze odhadnout nikdy, ale s min. 1 rokem počítat můžete.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Darování družstevního bytu věřiteli s podmínkou vrácení bytu při vrácení dluhu
- Obdarovaný odmítá vydat soukromé věci z bytu dárci - jak postupovat


Asi tak před 1 a 1/2 rokem se dostal otec do finanční tísně. Aby ho pro nezaplacení nájmu družstvo nevystěhovalo, zaplatil dluh syn se svou přítelkyní na kterou se byt přepsal. Vše proběhlo papírově. Jednalo se o částku 50.000 Kč. Dále proběhla dohoda ústní, že pokud se dluh vrátí, byt se přepíše zpět na otce. Bohužel tak nestalo. Místo toho otce vystěhoval. Byt se pronajal ústní dohoda nebyla dodržena. Je možné přijít takto k bytu a využívat lidi ve finanční tísni?
V bytě nadále zůstal nějaký nábytek, který nechtějí vydat majiteli. Jak dál postupovat?
Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Rozumím tomu tak, že na syna s přítelkyní byla převedena práva a povinnosti člena družstva - tedy členský podíl otce. Jsou tedy nájemci bytu a členové družstva.
Pokud došlo k převodu členských práv za souhlasu otce, je těžké se nyní něčeho domáhat. Potřebovala bych znát více informací k detailnější právní analýze, dáel vidět smlouvy o převodu členských práv a povinností k bytu.
Naprosto zásadní (možná fatální) chybou byla ústní dohoda, bylo třeba uzavřít dohodu písemnou se stanovením přesně daných podmínek úhrady dluhu a následného vypořádání.
Co se týče zadržení věcí, otec může sepsat výzvu na vydání neoprávněně zadržovaných věcí. Pokud toto oslovená osoba neubde respektovat a věci nevrátí, je možné podat žalobu k soudu na vydání neoprávněně zadržovaných věcí.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Kolace (započtení) daru při dědictví, dědickém řízení
- Započtení daru v dědictví - dědicové vdova a potomci
- Macecha požaduje započtení daru v dědickém řízení


Kolace daru. Nemovitost vlastnili 3 vlastníci v ideálních podílech (otec ½, dcera ¼, dcera ¼ ).
Otec daroval dceři ½ (další dcera, jak je uvedeno v darovací smlouvě - případná dědička) s darem souhlasila. Téhož dne tato dcera darovala otcem obdarované sestře ¼ téže nemovitosti. Došlo tedy ke sjednocení podílů a následnému zapsání v katastru, zaplacení daní.
V darovací smlouvě byla otcem uvedena podmínka kdykoli nemovitost užívat, ponechat si v ní své věci ad.
Po dvou letech po darování se otec oženil. Prožil v manželství následně 5 let a pak zemřel. Tato pozůstalá vdova v rámci dědění ze zákona požaduje kolaci daru z období, kdy k otci vztah neměla. Hodnota daru byla 200.000 Kč. Hodnota dědictví bez daru činí 1.600.000. Ze zákona jsou dědici tři. Dvě dcery z prvního manželství (viz výše) a pozůstalá manželka z druhého manželství. Má tato žena skutečně právo na kolaci daru, kterou požaduje?
V jaké případné výši? Můžete mi naznačit provedení výpočtu? Dcery/manželka D1, D2, M. Mnohokrát děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Započtení není upraveno zvláštním konkrétním zákonem, je zachyceno v § 484 Občanského zákoníku. Pokud došlo k dědění ze zákona, započítávají se dary u všech dědiců; naopak u dědění ze závěti musí dát k takovému započtení příkaz zůstavitel. Započtení se pak týká jen těch darů, které nejsou obvyklé.
Obdarování musíte navrhnout. Hodnota daru se pak připočte k čisté hodnotě dědictví, celkový součet se dělí počtem dědiců, čímž vypočítáte, kolik by který dědic měl dostat. Podíl dědice (obdarovaného) se pak sníží o hodnotu daru, kterou již za života obdržel. Dle mého názoru má jako zákonný dědic - vdova nárok na kolaci daru.
Další informace o započtení daru jsou zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html#zapocteni-daru-do-dedictvi


SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY, PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
- Může přestupková komise rozhodnout o vině při spáchaném přestupku?
- Může přestupková komise rozhodnout o vině bez vyslechnutí podezřelého
- Odvolání, odpor proti rozhodnutí přestupkové komise o vině a sankci
- Lhůta na podání odvolání (odporu) proti pokutě (sankci) za přestupek
- Kdo řeší odvolání proti rozhodnutí přestupkové komise o vině
- Lhůta na vyřízení odvolání proti rozhodnutí přestupkové komise


Rád bych se zeptal zda může přestupková komise udělat závěrečné rozhodnutí o vině s tím že cituji: "není pochyb o vině a vina je polehlivě zjištěna a prokázána."
Žalující podala oznámení o podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití §49 odst.1 písm.c) přestupkového zákona na Policii.
Byl jsem vyzván k podání vysvětlení na Policii v místě svého bydliště což jsem odmítl, takže je vše založeno jen na výpovědi žalující strany. V obvinění je poměrně hodně nepravdivých informací. Přestupková komise se ani nepokusila o předvolání k podání vysvětlení a rozhodla.
V září na mne bylo vzneseno obvinění, že jsem obtěžoval jednu ženu, emailem, zasláním dárku. Ve skutečnosti vztah skončil jinak než si ona představovala. Chci podat odpor proti příkazu o uložení sankce. Děkuji, Dalibor.

ODPOVĚĎ:
Do 15 dnů od doručení příkazu můžete podat odpor podle § 87 zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. (v příkazním řízení nemusí dojít k předvolání osoby obviněné z přestupku).

Přestupková komise může učinit takový závěr aniž by došlo k předvolání osoby, nicméně nezjištění skutkového stavu můžete namítat jako procesní nedostatek. Lze pouze doporučit, abyste podal dostatečně odůvodněný odpor.

Stanovit, kdo bude rozhodovat nelze jednoznačně, opravný prostředek posoudí správní orgán, který rozhodl a buď rozhodnutí změní nebo zruší nebo se svým stanoviskem předá odvolacímu správnímu orgánu, přičemž předat je možné celý spis nebo jeho část a stanovisko může být ke všem bodům odporu nebo pouze k některým (např. v případě opožděného podání).
Stanovit přesně lhůtu, v níž správní orgán spis předá nelze, protože 1) buď opravnému prostředku vyhoví a tedy nepředává nic nebo 2) předá spis do 30 dnů od doručení opravného prostředku nebo c) předá spis do 10 dnů, pokud byl opravný prostředek podán opožděně nebo je nepřípustný. Přičemž tyto lhůty nejsou neprolomitelné.
Druhostupňový správní orgán rozhodne ve lhůtě bez zbytečného odkladu, přičemž pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítávají další doby - např. doba určená k nařízení ústního jednání apod


RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Může otčím dostávat informace o prospěchu dítěte ve škole?
- Může učitelka sdělit informace o prospěchu žáka cizí osobě?
- Třídní schůzky ve škole - může učitelka informovat o prospěchu cizí osobu?

- Může učitelka informovat nevlastního otce o prospěchu dítěte?

Manželka má z prvního manželství dceru, kterou společně vychováváme od jejích 5 let. Dnes je dceři už 13 a její třídní učitelka mi najednou odmítá podat informace o prospěchu s tím, že nejsem zákonný zástupce. Chodím na třídní schůzky, učitelka mě zná. Manželka ani biologický otec nikdy nevyjádřili nesouhlas s mým informováním. Jakými zákony a nařízeními je třeba se řídit? Jaké máme možnosti řešení? Musí manželka dát např. písemný souhlas? Děkuji, Dalibor

ODPOVĚĎ:
Dle §33 zákona o rodině se na výchově dítěte podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti. Vaši situaci bych řešila asi sepsáním prohlášení manželky, jakožto zákonného zástupce dcery, ve kterém bych odkázala na výše uvedené ustanovení a prohlásila bych, že tímto úkonem zmocňuji p. XY k tomu, aby mu byly poskytovány informace ohledně prospěchu mojí dcery, neboť se jakož i já podílí na její výchově a žije se mnou ve společné domácnosti.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné použít jméno školy v názvu plesu absolventů?
- Je možné v názvu plesu absolventů použít název školy?
- Je škola odpovědná za pořádání plesu pokud má ples v názvu jméno školy?


Chci jako fyzická osoba pořádat Reprezentační ples abslolventů Obchodní akademie, vedení obchodní akademie je proti tomuto názvu. Tvrdí, že když je v názvu Obchodní akademie, tak automaticky přebírají právní odpovědnost. Neumím si představit, pořádat ples abslolventů a nenapsat z které školy jsou. Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Nemyslím si, že by obchodní akademie přímo automaticky přebírala odpovědnost za pořádání plesu jen z toho důvodu, že bylo použito názvu. Když se od organizace plesu distancuje a Vy zřetelně uvedete, kdo je pořadatelem a organizátorem plesu, neměl by s tím být problém. Myslím si, že se obchodní akademie obává případného možného poškození dobrého jména školy, pokud by se na plese událo něco neobvyklého.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Prodej podílu nemovitosti z dědictví a odhad nemovitosti


Jsem menšinovým vlastníkem (vlastnický podíl tvoří 1/8) na chatě z dědictví po mé babičce. Oba zbylí spoluvlastníci (můj děda a nevlastní nezletilá sestra v zastoupení své matky) na mě tlačí k souhlasu s prodejem nemovitosti, ale dle zkušeností jsi nejsem jistá jejich čistými úmysly. Jakým způsobem je možné "pohlídat" prodej? Jak velkou má váhu písemný souhlas s prodejem s podmínkami jako je minimální prodejní cena dle odhadu nemovitosti (či jiné částky) a požadavek na účast při uskutečnění prodeje? Případně na co si dát pozor ve formulaci těchto podmínek.
Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Jako jeden ze spoluvlastníků chaty máte ze zákona v případě prodeje předkupní právo. To znamená, že pokud ostatní spoluvlastníci chtějí své podíly na nemovitosti prodat - měli by respektovat zákonné předkupní právo a nejdříve písemnou formou nabídnout své podíly k prodeji Vám.
Doporučila bych Vám nechat si zpracovat znalecký odhad na cenu nemovitosti, abyste věděla jaká je současná tržní cena chaty a tím i Vašeho podílu. Pokud budete prodávat svůj podíl, je třeba vyhotovit smlouvu o prodeji a návrh na vklad do katastru nemovitosti, kde budete samozřejmě jako vlastník podílu účastníkem smlouvy.
Pokud jste udělila písemný souhlas s prodejem s dalšími podmínkami prodeje, jak píšete, může to být považováno za odmítnutí předkupního práva, jak jsem již psala výše.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Zaměstnavatel požaduje podepsat zfalšovaný docházkový list - co dělat?
- Může zaměstnavatel přepočítávat grafové hodiny na osmihodinovou pracovní směnu?
- Zfalšovaný pracovní výkaz zaměstnavatelem - jak se bránit?
- Zaměstnavatel falšuje docházkový list - jak postupovat, jak se bránit?


Opět za mnou přišel zaměstanatel s tím, že mu mám podepsat docházkový list za rok 2011. Jsou na něm označeny všechny pracovní dny klasicky hodinově od 6-14 hod. v každém měsíci. Odmítl jsem, dělám GRAFOVÉ HODINY, denní-noční 12tihodinové směny. Moje podezření je, že se jedná o daňový únik a zaměstnavatel se možná na základě svých soudních sporů s bývalými zaměstnanci, kteří si toto nenechali líbit, chce tímto podpisem chránit.
Na nočních směnách jako malý vedoucí jsem vyřešil, společně s kolegyní, za minulý rok cca. 500 událostí. Smlouva o dílo s klientem je také na 24 hodin. Lidé kteří přicházejí na směnu se podepisují do knihy protokolů.
Jak je vůbec možné zapřít, že zaměstnanci dělají noční směny vymyšleným a lživým docházkovým listem?
Mám strach, protože tento list zaměstnavatel předložil všem, tedy skoro 45 zaměstnancům, bez jakéhokoli strachu z případných soudních sporů. Co se stane, když bude např. pracovní úraz s trvalými následky? Zaměstnavatel nám nepíše, tudíž neproplácí, noční směny, neproplácí svátky a pokud, tak musí vyjít na pracovní den. Dále nám dokáže tvrdit, že pokud uděláme svůj fond pracovní doby, daný grafovými hodinami daného měsíce, že podle jeho PŘEPOČÍTÁVÁNÍ NA OSMIHODINOVOU PRACOVNÍ DOBU, v některých měsících nesplníme to co je dané v osmihodinovém grafu. Tento zaměstnavatel má cca. 4.000 zaměstnanců. Má na takovouto činnost právo? Nepsat skutečné směny, ale přepočítávat naše oddělané hodiny na nějaké 8.hod. směny? Děkuji, Ctibor

ODPOVĚĎ:
Podle mého názoru zřejmě zaměstnavatel "dohání" svou povinnost seznamovat zaměstnance s rozvrhem pracovní doby podle § 84 zákoníku práce (za jehož porušování může být sankcionován pokutou ve výši až 2.000.000 Kč).

Způsob evidence směn, který realizuje Váš zaměstnavatel je protiprávní a doporučuji podat podnět na inspekci práce k prošetření zaměstnavatelovat postupu při vyplňování docházkových listů.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Podepsání dohody o změně pracovní smlouvy pod nátlakem
- Jak se bránit u podepsání oboustranné dohody pod nátlakem?
- Jak dokázat tíseň při podpisu dohody zaměstnavateli
- Změna pracovní smlouvy a podepsání pod nátlakem zaměstnavatele
- Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na určitou v tísn
i

Zaměstnavatel s mnou sepsal pracovní smlouvu na dobu neurčitou v září 2011. V prosinci si mne předvolali na personální oddělení a donutili mne podepsat tuto změnu pracovní smlouvy. Vypisuji jen podstatné údaje:
Místu výkonu práce : zůstává
Druh práce: zůstává
Ostatní změny: Pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou se po
oboustranné dohodě mění na pracovní poměr sjednaný na dobu
určitou, a to do 30. 6. 2012.
Platnost dodatku od 13.12. 2011.

Doposud mi nebylo od zaměstnavatele oficiálně nic vytknuto. Domnívám se, že jde o neplatnou změnu pracovní smlouvy, protože je jednostranně nevýhodná (nápadně). Nemusím zdůrazňovat, že na mne byl vyvinut nátlak a na ten samozřejmě nebudu mít svědky.
Jedná se opravdu o neplatnou změnu? Uplatňoval bych to až v případě, že by mi zaměstnavatel odmítl prodloužit smlouvu, případně i soudně. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Nátlak a jednostrannou nevýhodnost budete těžko prokazovat. Sice tomu tak doopravdy být mohlo, ovšem firma bude tvrdit, že dodatek vznikl z Vašeho popudu.
Slova "oboustranná dohoda" příliš neprospívají Vaší teorii, že na Vás byl vyvinut nátlak.
Pokud jste s dodatkem nesouhlasil, neměl jste jej za žádných okolností podepisovat (dohoda = dohodnout se, vy jste se nedohodli, není co podepisovat).
Můžete podat návrh na určení neplatnosti dodatku k věcně a místně příslušnému soudu, protože jste jej uzavřel v tísni či pod nátlakem, nicméně jako žalobce musíte unést důkazní břemeno a prokázat tíseň.
Navíc, pokud budete 4 měsíce čekat (tedy až poté, co Vám nebude smlouva prodloužena) s návrhem na určení neplatnosti dodatku, Vaše pozice se akorát znevýhodní, protože nebudete vypadat věrohodně. Pokud tedy budete podávat návrh k soudu, tak určitě bez odkladu.


OBČAN-DLUHY
- Dodatečné přihlášení pohledávky věřitele k osobnímu bankrotu dlužníka
- Je možné přihlásit pohledávku po uplynutí termínu termínu podání přihlášek?
- Přihlášení pohledávky ručitele do insolvenčního řízení dlužníka
- Insolvenční soud a dodatečné přihlášení pohledávky ručitele
- Dodatečné vstoupení věřitele (ručitele) do insolvenčního řízení dlužníka


Jsem ručitel a platím pohledávku za dlužníka, který je v insolveci. Dlužníkovi je cca. 1 rok povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře. Termín pro podání přihlášek do insolvenčního řízení již vypršel. Je tedy nyní ještě možnost podat dodatečně podmíněnou přihlášku, nebo již musíme podat na soud návrh na vstup do řízení, případně jinou žalobu (jakou).  Nyní bych ráda vstoupila do řízení s částkou kterou jsem doposud uhradila cca. 50.000,-. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Přihlášku pohledávky již podat nemůžete. Musíte sdělit insolvenčnímu soudu, že jste věřiteli plnila za dlužníka, plnění prokázat a zároveň navrhnout, aby soud rozhodl o tom, že vstoupíte do insolvenčního řízení jako věřitel pro část uhrazené pohledávky namísto věřitele. Vydáním rozhodnutí o vstupu ručitele do insolvenčního řízení IŘ na místo původního věřitele se ručitel stává účastníkem insolvenčního řízení.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin čtení cizích emailů
- Jakého trestného činu se dopouští ten kdo čte cizí emaily jiné osobě?
- Trestý čin nabourání se do cizí emailové schránky
- Je možné číst beztrestně cizí emaily v emailové schránce?
- Zneužití hesla emailu (emailové schránky) a faceboku
- Trestný čin vniknutí na cizí facebook profil či email


Využívám emailových služeb. Jeden z mých přátel si bez mého vědomí uchoval přístupové heslo k mému emailu poté, co jsem se přihlásila na server přes jeho počítač. Po nějaké době vyšlo najevo a sám se k tomu přiznal. Četl zřejmě veškerou mou korespondenci probíhající mezi mými přáteli a mnou.
Tato byla mnohdy i intimního charakteru, na základě této pak u společných přátel i reagoval, tito měli bohužel za to, že informace čerpá ode mě. Jelikož se však jednou dočetl něco, co se mu nelíbilo, u mých přátel mne pak poměrně hodně hrubým způsobem urazil. Netuším jak dlouho mou emailovou schránku navštěvoval a mou aktivitu takto sledoval. Každopádně to nebylo pouze jednou. Dopustil se svým chováním trestného činu, či jen přestupku narušení soukromí? Děkuji, Elena

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se nabízí v zásadě tři možnosti řešení:
1/ Žaloba na ochranu osobnosti:
Dle § 11 Občanského zákoníku má každý právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Jednáním Vašeho přítele došlo nepochybně k narušení Vašeho soukromí. V této souvislosti se proto můžete dle § 13/1 Občanského zákoníku domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti (zejména tedy, aby Váš přítel již nezasahoval do Vašeho soukromí), aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění (jedná se především o ústní či písemnou omluvu, za splnění podmínek dle § 13/2 Občanského zákoníku však lze připustit i náhradu nemajetkové újmy v penězích).
Pokud byste se rozhodla domáhat ochrany svých osobnostních práv prostřednictvím výše uvedených ustanovení Občanského zákoníku, je zapotřebí podat na Vašeho přítele žalobu na ochranu osobnosti (pro její sestavení Vám doporučuji kontaktovat advokáta).
2/ Přestupek proti občanskému soužití:
Pokud Vás Váš přítel slovně (resp. písemně) vulgárně napadl, mohl se dopustit přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. a) zákona o přestupcích, za což může být postižen pokutou do výše 5.000,- Kč.
V této souvislosti můžete kontaktovat místně příslušný obecní úřad (resp. jeho přestupkovou komisi) a spáchání tohoto přestupku ohlásit.
3/ Trestný čin:
Váš přítel svým jednáním mohl také naplnit znaky skutkové podstaty některého trestného činu. V oblasti elektronických komunikací a ochrany soukromí přicházejí v úvahu například trestný čin poškození cizích práv (§ 181 trestního zákoníku), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) nebo opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku).
Na svého přítele proto můžete podat i trestní oznámení Policii ČR či státnímu zastupitelství. V trestním oznámení nejste povinna přesně vymezit, jakého trestného činu se Váš přítel dopustil, to je úkolem orgánů činných v trestním řízení, přičemž nelze samozřejmě vyloučit variantu, kdy bude trestní řízení zastaveno, neboť policejním orgánem nebude shledáno spáchání žádného z výše uvedených trestných činů.


OBČAN-BYDLENÍ
- Má původní majitel bytu nárok na vrácení nevyužitých poplatků do fondu oprav?
- Prodej bytu v OV a nárok na vrácení poplatků do fondu oprav majiteli
- Vrácení poplatků z fondu oprav při prodeji bytu v osobním vlastnictví
- Na co je možné použít peníze z fondu oprav?


Tři roky jsem vlastnila byt, kde se platí poplatky do společného fondu oprav ad. V bytovém domě je celkem 10 bytů. Byt jsem prodala, mám nárok na vrácení části peněz vložených do fondu oprav? Peníze se na opravy nepoužily, jsou na účtě SVJ. Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Podle § 15 odst. 1 Zákona o vlastnictví bytů (ZOVB) jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle velikosti spoluvlastnického podílu, pokud dohoda (všech vlastníků) neurčuje jinak.
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky na společných částech domu je přitom odvozen od podlahové plochy jednotky vymezené v § 2 písm. i) a j) ZOVB.
Fond oprav je finanční zdroj tvořený v SVJ z příspěvků vlastníků bytů a nebytových prostor (jednotek) určených na úhradu nákladů spojených se správou společných částí domu a pozemku, příp. zdroj vytvořený z části uvedených příspěvků, účelové určený na financování oprav, modernizace a rekonstrukce společných částí domu. Bohužel nárok na vrácení částky z fondu oprav nemáte.


OBČAN-DLUHY
- Dlužník zažádal o osobní bankrot - vliv na vrácení peněz
- Může dlužník mimo osobní bankrot splatit půjčku?
- Splacení celého dluhu dlužníkem přes vyhlášený osobní bankrot
- Lhůta na podání přihlášky pohledávky v osobním bankrotu dlužníka
- Bankrot dlužníka a podání přihlášky uplatnění dluhu v insolvenčním řízení
- Kolik let splácí dlužník věřiteli dluh při osobním bankrotu
- Dlužník v insolvenci - kolik let splácí věřiteli dluh?
- Dlužník s osobním bankrotem - kolik let splácí věřiteli dluh?


Půjčila jsem větší finanční obnos, dlužník neplatí a teď jsem zjistila, že zažádal o osobní bankrot.
Nemám žádný doklad o půjče, ale myslím, že dlužník bude ochoten podepsat dodatečně uznání dluhu či směnku.
Má nějakou právní hodnotu, že když dlužník podepíše, že nezávisle na osobním bankrotu splatí celý dluh, nebo nemá? Když mu soud bankrot povolí mám s takovým dokladem šanci na splacení celého dluhu, nebo po schválení oddlužení mám smůlu.
Musím se tedy přihlásit jako věřitel?
Do jaké doby od podání návrhu na odlužení - to znamená "vyvěšení" na internetu se musím přihlásit - jaká je lhůta? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Svoji pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení musíte uplatnit přihláškou pohledávky, a to v zákonné lhůtě, která je stanovena v usnesení o úpadku. Najdete v insolvenčním rejstříku na internetu dle jména dlužníka. Přílohou přihlášky pohledávky musí být právní titul pohledávky, musíte osvědčit existenci pohledávky, takže by bylo dobré mít písemnou smlouvu o půjčce či uznání dluhu.
V případě zahájení insolvenčního řízení - povolení oddlužení již není možné uplatňovat pohledávku žalobou u soudu, ale pouze přihlásit pohledávku přihláškou. V insolvenčním řízení se uspokojuje vždy více věřitelů a to poměrem, takže se nepředpokládá uspokojení pohledávky v plné výši, ale je to samozřejmě možné. Záleží na příjmu dlužníka, ale stává se to velmi zřídka, že by se uspokojili všichni věřitelé 100%. Po schválení oddlužení povolením splátkového kalendáře, by vám jako věřiteli každý měsíc insolvenční správce posílal určitou soudem určenou část z příjmu dlužníka postiženého oddlužením po dobu oddlužení tj. po dobu 5-ti let.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak donutit macechu k vydání věcí po zesnulém otci
- Macecha odmítá vydat věci po zemřelém otci - jak postupovat?
- Jak donutit otčíma k vydání věcí po zesnulé matce
- Otčím odmítá vydat věci po zemřelé matce - jak postupovat?


Jak dosáhnout toho, že nám macecha vydá byť jedinou věc po tatínkovi a naší mamince, což jsme otci všechno při dědění po matce nechaly? Jak dosáhnout toho, že Družstevní podíl nebude připsán této poz. manž. Tatínek anuitu uhradil a podíl nabyl před manželstvím. Mimochodem sňatek uzavřel ve svých 85 letech se známkami demence. Dědí se ze zákona. Dědí manželka a dvě dcery z prvního manželství. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
V případě úmrtí Vašeho otce dědí ze zákona všichni jeho děti a manželka rovným dílem, pokud otec nepořídil závěť. Pokud je pořízena závěť, aby byla platná musí se dostat zletilým potomkům alespoň poloviny toho, co by dědily ze zákony.Pokud otec nabyl členský podíl před manželstvím a je splacena anuita také před uzavřením manželství, pak se jedná o jeho výlučný majetek.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Délka nepřetržitého odpočinku v 1 týdnu - počet hodin
- Zaměstnavatel nemá zásup zaměstnance a dává přesčasy - jak se bránit
- Jak se bránit přesčasům nařízeným zaměstnavatelem?
PRÁCE-PLATY, MZDY
- Nárok na příplatek za práci v sobotu a přesčas
- Výše příplatku za práci v sobotu a přesčas
OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Je možné podnikat jako OSVČ v době neschopenky v normální práci (HPP)?
- Pracovní neschopnost HPP - je možné podnikat jako OSVČ?
- Neschopenka v práci (hlavní pracovní poměr) a podnikání jako OSVČ


V pracovní smlouvě mám napsanou pracovní dobu 37,5 hodin týdně, což do této chvíle odpovídalo odpracovaným hodinám. Od nového měsíce nám zaměstnavatel nařídil bez jakéhokoli dodatku ke smlouvě, abychom pracovní dobu rozšířili a to na 11 hodin denně (otevírací doba 7:00 - 18:00) + soboty 4 hodiny (8:00 - 12:00). Na pracovišti jsme dvě a bylo nám řečeno, že se máme s kolegyní střídat, abychom týdně dodržely těch 37,5 h. Tudíž se střídáme jedna od 7:00-15:00 a druhá od 10:00-18:00. Jedná se mi o nařízené soboty, kdy se nelze časově prostřídat. Bylo nám řečeno, že se máme v soboty střídat ob týden. Což i přes tento fakt je to z mého názoru bráno jako přesčas, nehledě na to, že se nejedná o pracovní den.
Ráda bych se tedy dotázala, zda-li nám to takto může zaměstnavatel nařídit? Bez písemného dodatku, ani směrnice, pouze na základě informativního emailu. Z naší strany jsme nic nepodepsaly. Pokud je všechno v pořádku, jak bychom měly postupovat v případě nemoci či dovolené jedné z nás? Zástup zde není možný. Evidentně se chce vyhnout mzdě za přesčasy nebo alespoň náhradního volna. Jak můžu v tuto chvíli postupovat či se bránit?
A můj druhý dotaz: Jsem zaměstnaná na plný uvazek a zárověň pracuji i jako OSVČ v jiném oboru (podnikání z domu). Když půjdu na neschopenku, mohu dál podnikat? Může mi dát zaměstnavatel výpověď?
Můžu dát já sama výpověď i když budu pořád na neschopence, nebo se musím nejdřív uschopnit?
Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Pokud platí, že pětkrát v týdnu odpracujete 7,5 hodiny, znamená to, že soboty jsou prací.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu (min. 35 hodin) je u Vás dodržen, tudíž ve Vašem případě se nejedná o práci nařízenou na dobu nepřetržitého odpočinku, ale pouze o práci v sobotu a práci přesčas.
Za práci v sobotu Vám náleží 10% příplatek a za práci přesčas 25% příplatek (pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna).
Práce přesčas může být zaměstnanci nařizována pouze výjimečně. Dobrovolně ji zaměstnanec konat může s (byť konkludentním) souhlasem zaměstnavatele. O výjimečnosti ve Vašem případě není zmínka a dobrovolně předpokládám, že tuto práci nekonáte.
Pokud máte zájem, můžete na uvedené pracovní podmínky upozornit Inspekci práce. Zastupitelnost je věcí zaměstnavatele.
V případě, že budete uznána dočasně práce neschopnou, zaměstnavatel Vám nemůže dát výpověď, pokud nejsou naplněny podmínky § 53 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (úmyslné přivodění si pracovní neschopnosti atd.). V podnikání Vám nic nebrání (tedy za předpokladu, že nebudete porušovat režim dočasně práce neschopného).
Vy výpověď byť budete dočasně práce neschopná dát můžete, stejně tak můžete navrhnout zaměstnavateli dohodu o ukončení (což je forma, kterou bych Vám doporučovala). Z hlediska zákoníku práce nejste omezována. Pochopitelně s ohledem na nutnost různých "výstupních" formalit, je v řadě případů nutné, aby zaměstnanec byl práce schopný, jelikož jinak se vystavuje riziku porušení režimu dočasně práce neschopného.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Placení výživného na účet matky - je možné požadovat po otci?
- Jak donutit otce dítěte aby platil výživné na účet matky?
- Jak donutit otce dítěte aby platil alimenty na účet matky?


Chtěla bych, aby mi bývalý manžel zasílal alimenty na účet, neboť je možné, že bychom mohli se synem odcestovat do zahraničí a já poté nebudu moci dojít na poštu vyzvednout alimenty. Jde tedy zažádat bývalého manžela o změnu zasílání alimentů na číslo účtu? Nevím kde a jak správně postupovat. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Kontaktujte bývalého manžela na adresu, kde se trvale zdržuje. Zašlete mu tam písemně nejlépe doporučeně a s dodejkou žádost o zasílání alimentů na bankovní účet. Není důvod proč by otec nemě vyhovět. Není ani nutné přivolení soudu s tímto rozhodnutím.
S vycestováním do zahraničí musí souhlasit otec dítěte, v opačném případě by mohlo být pohlíženo na takový čin jako na únos - více viz zde.


OBCHOD-SPOTŘEBITEL, REKLAMACE
- Odstoupení od koupě kuponu na vyšetření bez kapky krve
- Je možné vrátit slevový kupón na vyšetření bez kapky krve?
- Poskytovatel vyšetření bez kapky krve zpochybňuje šetření ČOI
- Reklamace služby vyšetření bez kapky krve - informace
- Je možné vrácení slevového kupónu z www.nakupvakci.cz ?


Pro své postižené dítě jsem koupila kupon na tzv. vyšetření bez kapky krve. Prodejcem kuponu nebyl poskytovatel služeb, ale internetový portál, který se zabývá prodejem slev www.nakupvakci.cz Platba za kupon byla uhrazena, kupon jsem si vyzvedla, na vyšetření jsem se objednala přímo u poskytovatele služeb. Nyní proběhla v mediích zpráva, že na základě šetření ČOI se spotřebitelům nedoporučuje vyšetření bez kapky krve podstupovat, neboť přístroje, kterými je vyšetření prováděno jsou nepřesné a může dojít až k poškození zdraví člověka.
Rozhodla jsem se vyšetření se synem vůbec nepodstupovat a pokusit se reklamovat nákup u prodejce služeb. Ten mne však odkázal na poskytovatele služeb s tím, že oni již předali peníze za prodané kupony poskytovateli služeb. Od poskytovatele služeb mi přišla zpráva, že šetření ČOI je zaplacená kampaň jejich konkurence a nezakládá se na pravdě.
Pokud bych chtěla reklamovat službu, tak po provedení vyšetření s tím, že si nechám udělat rozbor krve v laboratoři a pokud dojde k rozdílům, budou mi peníze vráceny. Chci se zeptat, jak správně postupovat při reklamaci této služby ještě před uplatněním kuponu, tedy před provedením vyšetření. Reklamace se má provést u poskytovatele služeb nebo u prodejce kuponů? Můžu službu reklamovat ještě před jejím provedením a to na základě doporučení ČOI a jeho varování před tímto vyšetřením? Můžete mi napsat postup reklamace?
Děkuji, Nina

ODPOVĚĎ:
Nelze reklamovat něco co ještě nemá žádnou vadu. Prodejce ani poskytovatel v tomto případě nic neporušili a záleží na Vás zda službu podstoupíte či nikoliv.
Reklamace je možná až v případě, že zjistíte, že výsledky jsou opravdu v rozporu se standardním vyšetřením krve.
Obecně platí, že jakákoliv zdravotní služba by měla dopředu být konzultována s odborníkem, pokud jste se sama rozhodla tuto službu zaplatit a podstoupit, převzala jste na sebe veškeré riziko za takové rozhodnutí.
Pokud by v důsledku vyšetření došlo k poškození zdraví, což nelze vyloučit nikdy (ani u standardních zdravotních zákroků), bylo by na řadě žádat náhradu škody.
Nyní jste v situaci, že se nic nestalo a škoda nikomu nevznikla. To, že jste se nejprve pro něco rozhodla a následně rozhodnutí sama změnila nemůže jít nikomu k tíži.


OBČAN-EXEKUCE, DRAŽBA
- Dražba nemovitosti - může cena přesáhnout několikanásobně odhadní cenu?


Chci koupit v dražbě 1/4 nemovitosti, může cena přesáhnout v dražbě až trojnásobek odhadní ceny? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Ano, konečná cena může přesáhnout trojnásobek odhadní ceny dané nemovitosti.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Provozování živnosti v nezkolaudované budově - povinnosti živnostenského úřadu
- Pokuta za provozování živnosti v nezkolaudované budově
- Maximální pokuta za provozování živnosti v nevhodné provozovně


Jaké pravomoci a povinnosti má živnostenský úřad, pokud je informován o provozovně v nezkoulaudované budově, která není způsobilá k podnikání? Mohou podnikající fyzickou osobu pokutovat, nebo nařídit pozastavení podnikání v těchto prostorách, dokud stavba nebude zlegalizována stavebním úřadem? Stavební řízení probíhá téměř dva roky a podnikatel zatím nebyl vyzván ani živnostenským ani stavebním úřadem, aby provozovnu či stavbu přestal využívat k živnosti.
Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
Dle §17 odst. 4 zákona o živnostenském podnikání podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů 29b) a byla řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro výherní hrací automaty.
Dle § 62 písm. f se jedná o správní delikt, pokud tomu tak není a pokuta může být uložena do výše 100 000,- kč.


OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Firma nereaguje na žádost obchodního zástupce o odškodné
- Právo na odškodnění obchodního zástupce firmy - informace
- Uplatnění práva na odškodnění § 669 a § 669 zákona 513/1991 Sb.
- Právo na odškodnění obchodního zástupce dle Obchodního zákoníku


1.1.2011 jsem jako obchodní zástupce dal výpověď ze smlouvy z důvodu nemoci a stáří. Tato byla přijata. V této době jsem byl již důchodce. 28.2.2011 jsem zaslal dopis, ve kterém oznamuji uplatnění práva na odškodnění podle § 669 a § 669 písmeno b) zákona č. 513/1991 Sb. Do dnešního dne jsem nedostal žádnou odpověď. Jak mám dále postupovat?
Děkuji, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Vámi uvedené ustanovení §669a písm. b) právě stanoví, že pokud ukončil smlouvu sám obchodní zástupce z důvodu, že pro svůj zdravotní stav nebo věk ve své činnosti nemůže pokračovat, právo na odškodnění v tomto případě nevzniká.


RODINA-VÝŽIVNÉ
OBČAN-EXEKUCE
- Nezřízený život s dluhy, exekucí a vliv na výživné
- Jaký vliv na alimenty má exekuce otce platícího výživné, aliementy
- Vliv exekuce rodiče na výši alimentů, výživného
- Exekuce povinného otce a vliv na výživné, aliemnty
- Exekuce na plat a vliv na výživné, alimenty
- Jak ovlivňuje výši výživného exekuce na plat otce dítěte, dětí


Mladší syn půjde do školy, starší do 6. třídy. Chtěla bych si zažádat o zvýšení alimentů. Bývalý manžel má celkem dobře placené zaměstnání, každý rok se mu také zvyšuje mzda o pár stovek. Jenže vlivem svého nezodpovědného finančního chování je samý dluh a za poslední rok má už druhou exekuci na plat. Chci se zeptat, z čeho vychází soud při výpočtu (nebo schvalování) mého návrhu na zvýšní výživného (alimentů). Jestli z jeho skutečného celého příjmu nebo z toho co mu zbývá po odečtení exekuce na plat. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Soud vychází z celkových příjmů a z celkové majetkové situace dotyčného. Výživné patří mezi přednostní pohledávky a sráží se z druhé třetiny exekuovaného příjmu (pokud tato třetina nestačí, uspokojí se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny (§ 279 občanského soudního řádu). Z první třetiny se pohledávky uspokojují poměrně bez ohledu na přednost podle zákona (§ 280 občanského soudního řádu), ale s ohledem na časovou přednost. Třetí třetina se vyplácí povinnému.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdo platí vyměření lesa při zrušení spoluvlastnictví?
- Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví lesa a úhrada nákladů vyměření
- Kdo hradí, platí vyměření pozemku při prodeji lesa


Vlastním ideální 1/2 lesa. Další 2 spolumajitelé (dědicové) vlastní každý 1/4. Já si chci svou polovinu lesa ponechat. Kdo bude platit při rozdělení lesa vyměření pozemku? O jejich části (spoluvlastnické podíly) zájem nemám. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Náklady na vyměření pozemku při prodeji lesa v tomto případě ponesou prodávající, protože se budou vyměřovat jejich podíly.
Pokud by vyměření probíhalo na celý pozemek bez ohledu na prodej (např. pro potřeby katastru nemovitostí), podíleli byste se poměrně podle velikosti podílů (1/2, 1/4, 1/4).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Převod nemovitosti (bytu, domu) s hypotékou
- Prodej nemovitosti (bytu, domu) s hypotékou
OBČAN-DLUHY
OBČAN-DRAŽBA
- Nesplácená hypotéka a prodej nemovitosti v dražbě


V roce 2008 jsem koupil menší rodinný dům za 800.000 Kč, na který jsem si vzal hypotéční úvěr. Ručil jsem zakoupenou nemovitostí ve výši 100 %. K dnešnímu dni zbývá doplatit asi 740.000 Kč. Z osobních důvodů jsem byl nucen odstěhovat se a nemovitost dál neužívat. Chtěl bych se zeptat, mohu-li nemovitost podstoupit bance aniž bych v případě dražby bankou, výše uvedené nemovitosti, musel doplácet rozdíl mezi prodejní cenou (byla-li by nižší) a zůstatkem dluhu.
V obchodních podmínkách smlouvy o hypotečním úvěru a v zástavní smlouvě k nemovitosti o tomto není žádná zmínka.
Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Nemovitost, na které vázne hypotéka, je možné prodat s tím, že hypotéku převedete na třetí osobu, která nemovitost koupí. To by bylo asi finančně nejlepší řešení pro Vás. Pokud by nemovitost prodávala banka v dražbě, není to již pro Vás úplně nejvýhodnější. Samozřejmě jste dlužníkem banky, bance ručíte nemovitostí, banka tedy nemovitost prodá, pokud nebudete hypotéku dále splácet, uspokojí se z výtěžku prodeje a pokud tento nebude postačovat bude na Vás rozdíl pochopitelně vymáhat.


OBČAN-BYDLENÍ
- Kolik bytů SVJ musí souhlasit s vložením rozhodčí doložky do smlouvy?
- Může výbor SVJ zveřejnit jména dlužníků dlužicích fondu oprav?
- Dlužníci domu SVJ - může výbor zveřejnit jejich jména?
- Dlužníci fondu oprav - může je výbor SVJ zveřejnit?


Jsme Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). Prosím o zodpovězení dvou dotazů:
1. Ve smlouvě se správcem nemáme rozhodčí doložku, před podpisem smlouvy jsme ji nechali odstranit. Nyní nám správce doporučuje ji dodatečně schválit z důvodu snadnějšího postupu při jednání s dlužníky. Jaké procento dle rozlohy bytovýchjednotek potřebujeme ke schválení? Celých 100% nebo postačuje 75% hlasů dle rozlohy bytových jednotek?
2. Je možné oznámit vlastníkům bytových jednotek konkrétní jména dlužníků - dluží nám všem vlastníkům a jména zná jen výbor SVJ. Může je výbor zveřejnit na schromáždění a společně s tím i výše částek?
Děkuji. Miriam

ODPOVĚĎ:
1. vzhledem k tomu, že je to změna základního dokumentu, tak musí být schválena všemi, kteří jsou účastníky původní smlouvy.
2. uveřejnění je možné, zvyklý postup je zveřejnění čísla bytu a dlužné částky.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Lhůta na ukončení konkurzu zkrachovalé firmy v úpadku
- Do kdy musí být ukončeno konkurzní řízení firmy v úpadku?


Je nějaká lhůta pro ukončení konkurzu za zkrachovalou firmou? Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Insolvenční zákon hovoří o tom, že konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

Konkurs tedy končí převedením veškerého majetku, který náleží do majetkové podstaty věřitelům.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může pronajímatel vystěhovat nájemce pokud neopatří náhradní byt?
- Vystěhování nájemníka bez zajištění náhradního bytu
- Neoprávněné vyklizení bytu pronajímatelem
- Pronajímatel vystěhoval nájemníka bez důvodu - obrana
- Byt pronajímatele pro vlastní potřebu a lhůta na vystěhování nájemníka
- Soudní výpověď z bytu - pronajímatel potřebuje byt pro sebe a rodinu
- Zaplacení stěhování pronajímatelem - soudní výpověď z bytu
- Právo, nárok na úhradu nákladů stěhování - soudní výpověď z bytu
- Neoprávněné vystěhování nájemníka pronajímatelem - jak se bránit
- Obrana při bezdůvodném vystěhování nájemce pronajímatelem


Jsem nájemnice činžovního (bytového) domu, majitelka mi dala soudní výpověď z bytu z důvodu že byt potřebuje pro vlastní potřebu. Soud jí vyhověl a určil jí, že mi musí dát přiměřený náhradní byt. V současné době mi již běží tříměsíční výpovědní lhůta, která končí 31. března 2012 (poznámka správce poradny - zodpovězené dotazy jsou ukládány do veřejné sekce někdy s delším časovým odstupem). Od majitelky nemám žádný náhradní byt. Pronajímatelka našla realitní kancelář, která mi byt nabídla a já jsem byla ochotná tento byt přijmout. Záhy mi však přišla e-mailem odpověď této kanceláře, že paní majitelka tuto bytovou náhradu z finančních důvodů zamítla.
Je možné kdyby do konce března paní majitelka žádný byt nenašla, aby mě mohla vystěhovat z dosavadního bytu i s mou dvanáctiletou dcerou na ulici, tedy defacto bez náhradního bydlení? Kdyby došlo k této situaci jak se proti tomuto jednání bránit. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Vystěhování z bytu (po uplynutí výpovědní doby) se rozhodně obávat nemusíte. Dle § 711a/5 Občanského zákoníku platí, že má-li nájemce právo na bytovou náhradu (což je ve Vašem případě splněno a soud to potvrdil), je povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovídající bytové náhrady, tzn. že dokud Vám nebude ze strany pronajímatelky nabídnut přiměřený náhradní byt (dle § 712/2 Občanského zákoníku), nejste povinna se z bytu vystěhovat.
Nenabídne-li Vám pronajímatelka přiměřený náhradní byt do konce výpovědní doby, dojde sice k 31. 3. 2012 k zániku nájemního vztahu, v bytě však budete oprávněna i nadále bydlet, přičemž na tento „přechodný stav“ se budou přiměřeně vztahovat ustanovení Občanského zákoníku o nájmu bytu (§ 712a Občanského zákoníku), tj. že budete i nadále povinna platit nájemné, byt nepoškozovat, pronajímatelka bude mimo jiné povinna zajistit Vám nerušené užívání bytu apod.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 711a/3 Občanského zákoníku je pronajímatelka povinna uhradit Vám nezbytné stěhovací náklady (pokud nedojde k jiné dohodě).
Pronajímatelka není v žádném případě oprávněna vystěhovat Vás z bytu svépomocí (např. výměnou zámku u dveří). Pokud by k této situaci došlo, lze Vám doporučit:
1/ Přivolat okamžitě Policii ČR, neboť tímto počínáním by se pronajímatelka s největší pravděpodobností dopustila trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208/2 trestního zákoníku), za který hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest.
2/ Obrátit se okamžitě (tj. cca během jednoho až dvou dnů) na místně příslušný obecní úřad a domáhat se zde dle § 5 Občanského zákoníku ochrany před zásahem do tzv. pokojného stavu (tímto pokojným stavem je samozřejmě Vaše oprávněné užívání bytu). Obecní úřad může předběžně zásah zakázat nebo pronajímatelce uložit, aby byl obnoven předešlý stav (tj. aby Vám umožnila návrat do bytu).


SPRÁVNÍ-OBCE
- Volné pobíhání psů po obci - jak se bránit?
- Kam si stěžovat při volném pobíhání psů po vesnici?
- Psi bez dozoru pobíhající po vesnici, obci - kam si stěžovat
- Stížnost na volné pobíhání psů po obci, vesnici
- Soused venčí psa, psy bez vodítka a košíku (náhubku) - kam stěžovat?
- Pes bez vodítka a košíku pokousal jiného psa - stížnost na úřad
- Pes bez vodítka a košíku pokousal dítě - stížnost na úřad
SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Přestupek venčení psa bez vodítka, košíku (náhubku)
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Maximální pokuta za psa bez vodítka a košíku (náhubku)
SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Lhůta obecního úřadu na vyřízení oznámení o přestupku
- Maximální lhůta na vyřízení stížnosti podané OÚ
- Do kdy musí obecní úřad vyřídit stížnost obyvatele


Manželka souseda chodí s dvěma psy volně, bez vodítka. Když jsem se jí zeptala z jakého důvodu nemá vodítko, tak mi bylo řečeno, že "mi do toho nic není". Psi v minulosti napadli člověka a malé dítě. A cca před týdnem opět dotyčné paní pes utekl a pokousal psa mé sousedky (jezevčíka). Je možné proti tomu nějak zakročit? Podávala jsem stížnost na obecní úřad u nás ve městě, ale zřejmě se ještě nic neděje, stížnost byla podána cca před 1 měsícem a půl. Děkuji, Radana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je klíčové, zda obec (na jejímž území má Vaše sousedka bydliště, resp. na jejímž území venčí své psy), vydala obecně závaznou vyhlášku dle § 24/2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dle tohoto ustanovení je obec oprávněna upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů, tj. např. stanovit, že psi mohou být na veřejných prostranstvích venčeni pouze na vodítku či s náhubkem a na kterých veřejných prostranstvích mohou psi volně pobíhat. Zda Vaše obec tuto obecně závaznou vyhlášku vydala či nikoli zjistíte nahlédnutím na její internetové stránky, popř. dotazem na obecním úřadě (přičemž si text této vyhlášky můžete samozřejmě vyžádat).
Pokud Vaše obec vyhlášku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání vydala a Vaše sousedka venčením svých psů nerespektuje její ustanovení, dopustila se přestupku dle § 27/1 písm. j) zákona na ochranu zvířat proti týrání, za který jí hrozí pokuta do výše 50.000,- Kč (§ 27/10 písm. c) zákona na ochranu zvířat proti týrání).
Pokud Vaše obec naopak obecně závaznou vyhlášku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání nevydala, nelze jednání Vaší sousedky spočívající ve volném pobíhání jejích psů bez dalšího sankcionovat. Za splnění určitých podmínek by však bylo možné hodnotit jednání Vaší sousedky např. jako přestupek proti veřejnému pořádku (zejména dle § 47/1 písm. b), d) nebo g) přestupkového zákona), přestupek proti občanskému soužití (zejména § 49/1 písm. b) nebo c) přestupkového zákona) či jako přestupek proti majetku (§ 50/1 písm. a) přestupkového zákona).
Pokud jste podala proti jednání své sousedky stížnost, měla by být obecním úřadem hodnocena jako oznámení o přestupku dle § 67/2 přestupkového zákona. V tomto případě může obecní úřad věc odložit (např. z důvodu dle § 66/3 písm. a) nebo g) přestupkového zákona), postoupit věc jinému orgánu či zahájit řízení (dle § 67/3 přestupkového zákona je obecní úřad povinen zahájit řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů od jeho oznámení). Ve Vašem případě je tedy možné, že věc byla obecním úřadem odložena (obecní úřad není dle § 66/4 přestupkového zákona povinen Vás o tom vyrozumět) či dosud nebylo zahájeno přestupkové řízení.
Chcete-li se dozvědět, jak bylo s Vaší stížností naloženo, můžete se obrátit s dotazem (ideálně písemně) na obecní úřad, který je dle §67/4 přestupkového zákona povinen Vás do 30 dnů od Vaší stížnosti (dle mého názoru je možné o tuto informaci požádat i později) informovat, jak bylo s Vaším oznámením naloženo.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Znehodnocení pozemku z důvodu vojenských radarových paprsků
- Mohou vojáci namířit informační radarový paprsek přes soukromý pozemek?
- Odškodnění za znehodnocený pozemek
- Mohu požadovat po vojsku postavení stožáru kvůli radarovému paprsku?
RŮZNÉ-STAVBY
- Odvolání proti zamítavému stanovisku ve stavebním řízení
- Závaznost územní studie pro stavební povolení a řízení
- Je stavební úřad povinen zdůvodnit rozhodnutí o zamítnutí stavebního povolení?


12/2007 jsem zakoupil pozemek 2023/1 v KÚ Chrudim. Byla schválena změna č. UP č. 16. Chtěl jsem stavět, rozdělil jsem pozemek 2023/1 na tři nové - 2023/1, 2023/6 a 2023/7. Zadal jsem architektce podklady pro navržení domu na pozemek 2023/1 s tím, že jsem počítal s umístěním domu na severní straně pozemku tak, aby byla plně využita jižní strana pozemku. Město zadalo na území, kde mám pozemek zpracování územní studie, proto jsem musel s prací přestat. Po dopracování studie jsme dodělali arch. návrh.
Město Chrudim je z části v ochranném pásmu radarových vojenských paprsků. Na městě jsme si vyžádali podklady, kde v mapě byl i radarový paprsek, který míjel náš pozemek. Stejně učinil další stavebník. Oba jsme dostali mapu se zakresleným paprskem mimo naše pozemky. Po dokončení architektského návrhu, projektu na sítě atp. jsme si vyžádali stanovisko VUSS Pardubice k paprsku a dostali jsme zamítavé stanovisko na možnost stavět z důvodu existence paprsku vedoucího skrze náš pozemek v nízké výšce.
Radarový paprsek vojenského zařízení byl vystavěn bez našeho vědomí 2008. V době, kdy jsme čekali na zpracování územní studie městem. Ve studii nebyl paprsek zakreslen. Při následných jednáních s městem a vojáky nám bylo oznámeno řešení postavit u vojáků 43m vysoký stožár, který by paprsek nadzvedl, cena stožáru 2.500.000 milionu Kč, prý to máme zaplatit my.
Mohou vojáci postavit radar a namířit informační paprsek skrze můj soukromý stavební pozemek bez mého vědomí? Mám právo na kompenzaci finanční nebo jinou za znehodnocení pozemku. Mohu po nich požadovat aby udělali stožár na své náklady?
Do vyřešení problému s paprskem jsem ustoupil s možností stavět na pozemku 2023/1 KU Chrudim a uvolil jsem se stavět na pozemku 2023/6 KU Chrudim – sousedící pozemek. Který je užší a tím pádem se nevejde na pozemek můj původní zaplacený arch. návrh. Podařilo se dojednat změnu územní studie tak, abych mohl dům postavit na severní straně pozemku. Vzhledem k šíři pozemku navrhla architektka umístění garáže na jižní straně pozemku. Na to konto mi architekt města a vedoucí UP sdělili, že mi z estetických důvodů nedovolí postavit garáž u silnice. Do územní studie nedovolí zamalovat vedlejší stavební čáru, která by uvolnila možnost postavit garáž samostatně u silnice.
Má město právo na základě subjektivního pocitu, že se něco nelíbí zakázat mi stavět na mém pozemku garáž samostatně mimo hlavní budovu. Je pro takové jednání právní podklad? Jak se mohu bránit? Jak mohu zabránit zavkladování studie, která mi v podstatě brání stavět?
Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Radarový paprsek:
Dle § 175/1 stavebního zákona lze v územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra (v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu) vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě jejich závazného stanoviska, přičemž vymezená území budou oznámena stavebním úřadům, v jejichž správních obvodech se nacházejí.
K určitým paradoxům může v této souvislosti docházet při střetu povinnosti armády ČR, jako vlastníka technické infrastruktury k poskytování polohopisné situace technické infrastruktury dle § 27/3 a 4 stavebního zákona s povinností k utajování vyhrazených a důvěrných informací.
Neboť informace o vojenských sdělovacích sítích patří dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, mezi informace utajované, poskytuje Ministerstvo obrany úřadům územního plánování údaje technické infrastruktury (jako její vlastník dle § 27/3 a 4 stavebního zákona) pouze jako vymezení pásma území (v přiměřené šíři), ve kterém se příslušná infrastruktura nachází.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda bylo na základě zamítavého závazného stanoviska VUSS v Pardubicích vydáno též zamítavé rozhodnutí stavebního úřadu či zda jste již na základě stanoviska VUSS ve stavebním řízení nepokračoval. Neboť není možné podat opravný prostředek proti závaznému stanovisku, lze Vám doporučit ve stavebním řízení pokračovat (popř. ho znovu započít) a podat následně odvolání proti zamítavému rozhodnutí stavebního úřadu. Takové odvolání můžete samozřejmě směřovat i (popř. výhradně) proti obsahu závazného stanoviska VUSS (na jehož základě stavební úřad rozhodl ve Váš neprospěch). Nadřízený stavební úřad (který bude o Vašem odvolání rozhodovat) si vyžádá stanovisko nadřízeného úřadu VUSS v Pardubicích, který může závazné stanovisko VUSS v Pardubicích potvrdit či změnit (§ 149/4 správního řádu).
Další možností obrany proti závaznému stanovisku VUSS v Pardubicích je podání podnětu k zahájení přezkumného řízení dle § 149/5 správního řádu. Na zahájení přezkumného řízení (z důvodu nezákonnosti závazného stanoviska) však není právní nárok, vše závisí na posouzení nadřízeného úřadu VUSS v Pardubicích.
Právo na finanční náhradu za znehodnocení svého pozemku dle mého názoru máte. Problematickým je však v této souvislosti právní titul takového požadavku, neboť právní řád pro tuto situaci žádný zvláštní institut neobsahuje.
Je nepochybné, že zaměřením radarového paprsku nad Vaším pozemkem (a následným vydáním zamítavého závazného stanoviska, resp. zamítavého rozhodnutí stavebního úřadu) došlo k omezení Vašeho vlastnického práva, které je dle čl. 11/4 Listiny základních práv a svobod možné pouze ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Každý vlastník nemovité či movité věci je sice povinen strpět určitá omezení při výkonu svého vlastnického práva (bez nároku na jakoukoli kompenzaci), je však nutné aplikovat zde tzv. míru spravedlivé rovnováhy, tj. rovnováhu mezi požadavky obecného zájmu a imperativy na ochranu základních práv jednotlivce, neboť upřednostnění veřejného zájmu nad zájmem soukromým (bez jakékoli náhrady) je přímým popřením ochrany vlastnického práva (jako práva tzv. absolutního).
Jako určitá pomůcka může v této souvislosti posloužit i § 175/2 stavebního zákona dle něhož mohou Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra ve vymezených územích uplatňovat u staveb již zřízených požadavky na nezbytné úpravy nebo si u nich vyhradit předchozí závazné stanovisko ke změnám stavby, přičemž náklady na nezbytné úpravy provedené na zvláštní požadavek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra hradí tyto orgány. Svou argumentaci byste proto mohl založit na tvrzení, že je-li příslušný orgán povinen hradit náklady stavebních úprav, vyvolaných jeho požadavkem, bylo by nespravedlivé, aby nebyl stejným způsobem povinen kompenzovat i znehodnocení pozemku, vyvolané zamítavým závazným stanoviskem (navíc pak v situaci, kdy je radarový paprsek zakreslen mimo Váš pozemek). neboť se v této souvislosti jedná o právně poměrně složitý případ (jehož výsledek není možné předvídat), doporučuji Vám oslovit v této věci advokáta.
2/ Stavba garáže:
Neboť územní studie patří podle stavebního zákona mezi tzv. územně plánovací podklady, slouží mimo jiné jako podklad pro rozhodování v území (tj. k vydávání územních rozhodnutí či souhlasů, s návazným vydáním stavebního povolení). Obsah územní studie proto není pro stavební úřad závazný, resp. stavební úřad je oprávněn do této studie před jejím schválením zasahovat.
Tyto zásahy mohou být stavebním úřadem realizovány rovněž z důvodů urbanistických, architektonických či estetických, tzn. aby využívání a prostorové uspořádání území a jeho změny (např. i umístění staveb) odpovídalo požadavkům dle § 19 stavebního zákona.
Stavební úřad je povinen své zamítavé rozhodnutí řádně odůvodnit, v případě svého nesouhlasu se můžete proti takovému rozhodnutí bránit cestou řádných opravných prostředků (zejména odvolání).


RODINA-SJM A ROZVOD
- Uzavření dohody o vypořádání SJM před rozvodem manželství
- Platnost a účinnost dohody o vypořádání SJM před rozvodem manželství
- Zrušení rozvodu manželství - platí předtím podepsaná dohoda o vypořádání SJM?
- Rozdíl mezi platností a účinností dohody o vypořádání majetku manželů
- Existuje SJM po podepsání dohody o vypořádání SJM?
- Zaniká společné jmění manželů po podepsání dohody vypořádání SJM?
- Neplatnost dohody o vypořádání SJM a zúžení SJM (společného jmění manželů)
- Je platná dohoda o vypořádání SJM pokud zrušíme rozvod manželství?
- Zpětvzetí návrhu na rozvod manželství a platnost dohody o vypořádání SJM
- vyhrazení vzniku SJM formou notářského zápisu u notáře
- Dluhy jednoho z manželů a podepsání dohody o vypořádání SJM
- Zúžení SJM soudně na návrh jednoho z manželů § 148/1 Občanského zákoníku


Mám dotaz k majetkovému vypořádání společného jmění manželů před rozvodem. S manželem nám proběhl soud o svěření našeho dítěte do mé péče. Dítě mám u sebe a vychovávám je. Manžel se vystěhoval ze společného bydliště. Má svůj byt a já také svůj. Oba máme ve svém bytě trvalý pobyt. Každý v jiném městě. Pak následoval soud o rozvodu manželství. V tuto dobu jsme si udělali majetkové vypořádání na dobu do rozvodu a i po něm. Rozdělili jsme si majetek dle smlouvy, rozvněž každý své pohledávky a povinnosti vůči nim.
Ale pak jsem rozvod zrušili. Proběhlo zpětvzetí návrhu na rozvod manželství. Nadále se setkáváme 3x týdně s tím, že každý sám hospodaříme, manžel mi platí výživné na dítě a spokojeně fungujeme. Rozhodli jsme se definitivně nerozvádět. Zajímá mě, zda tato smlouva nadále platí i kdybychom takto setrvali napořád. To znamená, že pokud si nyní zakoupím já nějaký movitý nebo nemovitý majetek nebo naopak kdyby muži vznikla pohledávka (tzn. udělal si nějaké dluhy, vzal si úvěry apod.), zda je povinnen si muž toto již sám hradit a rovněž zda druhá strana nemá nárok ani na nově nabytý majetek či povinnost hradit za druhého pohledávku, což je v našem majetkovém vypořádání stanoveno. Tato smlouva je notářsky ověřena a podepsána. Děkuji, Gábina

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel zcela přesně nevyplývá, co myslíte termínem „majetkové vypořádání na dobu do rozvodu a i po něm“, předpokládám ale, že se jedná o tzv. "dohodu o vypořádání společného jmění manželů" (§ 150/1 Občanského zákoníku).
Je sice pravdou, že dohodu o vypořádání SJM lze uzavřít i před rozvodem manželství, v takovém případě však dohoda nabude pouze PLATNOSTI. ÚČINNOU se stane až v okamžiku zániku manželství (tedy právní mocí rozsudku o rozvodu). Ve Vašem případě je dohoda o vypořádání SJM platná, její faktické účinky (tj. právní rozdělení společného jmění manželů) však nenastaly, z právního hlediska tedy vaše SJM stále existuje.
Pokud tedy například přestane Váš manžel splácet některý ze svých dluhů, může se věřitel obrátit i na Vás, případnou exekuci nevyjímaje.
Hodláte-li manželství zachovat a chcete-li zároveň vyřešit majetkovou situaci, můžete své SJM tzv. zúžit. V takovém případě je nutné uzavřít smlouvu o zúžení SJM (ve formě notářského zápisu), v níž se se svým manželem dohodnete, jaký majetek bude ze SJM vyloučen a komu připadne (§ 143a/1 Občanského zákoníku).
Je rovněž možné tzv. vyhradit vznik SJM až ke dni zániku manželství (používáno zejména v případě podnikatelské činnosti některého z manželů), opět je zapotřebí forma notářského zápisu (§ 143a/2 Občanského zákoníku).
Určitou nevýhodou výše uvedených smluv je jejich modifikovaná závaznost ve vztahu ke třetím osobám (zejména věřitelům). Dle § 143a/4 Občanského zákoníku se mohou manželé vůči jiné osobě na smlouvu o zúžení SJM (popř. smlouvu o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství) odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. Pokud by tedy některý z vás uvažoval například o uzavření úvěrové smlouvy, bude vhodné, aby v této smlouvě výslovně zmínil, že věřitel byl seznámen s obsahem smlouvy o zúžení SJM (popř. smlouvy o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství). Je rovněž nutné pamatovat na to, že pro účely případné exekuce se k výše uvedeným smlouvám nepřihlíží (§ 42 exekučního řádu), tzn. že exekuce může být vedena i proti majetku, který byl původně součástí SJM.
SJM může být rovněž zúženo soudním rozhodnutím (§ 148/1 Občanského zákoníku), soud takto ovšem postupuje na návrh některého z manželů a pouze při existenci závažných důvodů (o nichž lze ve Vašem případě pochybovat).


OBČAN-BYDLENÍ
- Hluční sousedi v bytovém domě - jak se bránit, postupovat?
- Je možné zavolat na hlučné nájemníky Policii?
- Hluční nájemníci v bytě pronajímatele - ten na výtku souseda vyhrožuje právníkem
- Hluk v bytě v domě bytového družstva - jak postupovat?
- Hluk od sousedů v bytovém domě - kam si stěžovat, postup
- Hluk v domě - jak postupovat, návod jak se bránit
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Maximální pokuta za rušení nočního klidu


Vlastníme 3 pokojový byt v družstevnám domě, byt je v osobním vlastnictví. Stejně i majitelka pod námi. Ta byt pronajala, odstěhovala se a s 5 nájemníky začaly problémy. V bytě je v noci hluk, podotýkám i do půl 3 do rána. Upozornili jsme nájemníky, kontaktovali jsme i majitelku pronajatého bytu. Prý je to tvrzení proti tvrzení, oni tvrdí, že se chovají slušně. V každém pokoji bydlí někdo jiný, nejsou nijak spříznění. Máme se prý obrátit na policii či městský úřad a nemáme ji s tímto problémem obtěžovat a kontaktovat. Vyhrožuje nám právníkem.
Je to opravdu tak, že pokud se majitel odstěhuje, byt pronajme, že mu skončí veškeré povinnosti s užíváním bytu a vzniklé problémy si musíme řešit sami, a ne ona, i když je majitelka? Že ji opravdu nesmíme kontaktovat? Koho tedy, když ne ji? Děkuji, Dagmar

ODPOVĚĎ:
Správně tušíte, že tvrzení Vaší sousedky neodpovídá platné právní úpravě, přičemž výhrůžky právníkem nemusíte brát příliš vážně, jedná se zpravidla o běžné "rétorické zastrašování". S ohledem na skutečnost, že Vaše sousedka svůj byt pronajímá, nabízí se Vám několik variant řešení:
1/ Stížnost u bytového družstva BD:
V první řadě Vám lze doporučit zainteresovat do problému bytové družstvo a podat na nájemníky v sousedním bytě stížnost (popř. tak učinit společně s ostatními nespokojenými sousedy). Není samozřejmě jisté, zda přinese tento postup nějaké ovoce, budete však mít k dispozici přinejmenším písemný doklad o své snaze nastalý stav řešit.
Na tomto místě připomínám, že dle § 689/2 Občanského zákoníku je nájemce povinen řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno, přičemž dle § 690 Občanského zákoníku jsou nájemci povinni při výkonu svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv.
2/ Kontaktování policie:
V případě přetrvávajících problémů je samozřejmě možné kontaktovat policii (obecní i Policii ČR).
Dle § 47 písm. b) a c) přestupkového zákona se dopustí přestupku ten, kdo poruší noční klid nebo vzbudí veřejné pohoršení, přičemž za tento přestupek je možné udělit pokutu do 5.000,- Kč. Protokol z policejního šetření (který si můžete vyžádat) Vám pak může opět posloužit jako písemný důkaz.
3/ Sousedský spor:
Na majitelku sousedního bytu můžete podat rovněž žalobu k soudu. Dle § 127/1 Občanského zákoníku se musí vlastník věci zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv; proto zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem apod. Rovněž v této souvislosti by bylo vhodné, aby žalobu podalo spolu s Vámi co nejvíce dalších sousedů, popř. aby byli ochotni podat k neuspokojivé situaci v domě alespoň svědeckou výpověď.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody po nemocnici za nepovedenou sterilizaci ženy
- Odškodnění za nepovedenou sterilizaci ženy (následek - rizikové otěhotnění)
- Rizikové těhotenství, otěhotnění z důvodu nepovedené sterilizace ženy
- Těhotenství po sterilizaci v nemocnici a nárok na odškodnění
- Nárok na odškodnění při těhotenství po sterilizaci
- Non lege artis postup sterilizace a nárok na odškodnění za těhotenství


Mám tři děti - * 2001, 2008, 2011. Všechny děti jsem rodila císařským řezem. V roce 2001 jsem po 15hodinovém porodu "něco" komplikovalo, tudíž byl císařský řez - akutní. Po 6 dnech po operaci jsem dostala teploty a tři dny na to mě znovu operovali pro abces v Douglasově prostoru (pozn. prostor mezi pochvou a konečníkem). V roce 2008 jsem rodila v jiné nemocnici již plánovaným císařským řezem, porod byl ve spinální anestezii a až na malou ztrátu krve jsme po týdnu byla doma. 06/2011 jsem šla rodit do stejné porodnice jako po druhé. Bylo mi sděleno, že další císař (4. v pořadí) už by byl velmi riskantní a navrhli mi sterilizaci, se kterou jsem souhlasila. 3. porod proběhl s obrovskými problémy, měla jsem 1,5 l krve ztráty. Došlo k perforaci (proděravění) střeva, 5 dní na JIP atd. Přesto mi bylo sděleno, že sterilizace proběhla v pořádku. Po 15 měsících od posledního porodu jsme měla zpožděnou menstruaci, tudíž jsme zašla ke svému gynekologovi. Ten mi potvrdil asi 6. týden těhotenství a bezprostředně navrhl umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.
4.10. jsem tedy prodělala umělé přerušení těhotenství UPT. Bylo to pro mne opět velkým ohrožením, kvůli riziku perforace dělohy, ale taky jsme utrpěla újmu psychickou. Mohu se dožadovat odškodnění v nemocnici, kde dělali sterilizaci? Děkuji. Gizela

ODPOVĚĎ:
Vaše situace se týká medicínsky složité problematiky, k níž se však vztahuje poměrně ustálená judikatura. V minulosti bylo v ČR vedeno již několik soudních sporů, v jejichž rámci se ženy domáhaly na zdravotnických zařízeních „odškodnění“ za narození dítěte po předchozím podstoupení interrupce či sterilizace. Neboť Váš případ se se shora uvedenými shoduje pouze v první části (tj. provedení sterilizace, která však dalšímu těhotenství nezabránila), podotknu pouze na okraj, že požadavek satisfakce za narození (původně nechtěného) dítěte byl soudy v některých případech shledán jako jsoucí v rozporu s dobrými mravy.
Z rozsudků v obdobných případech však lze dovodit dvě klíčové premisy i pro Vás:
1/ Váš nárok na finanční či jinou satisfakci bude samozřejmě založen v případě, že sterilizace Vám nebyla lékaři provedena v souladu se současnými poznatky lékařské vědy (tzv. non lege artis). Neboť se však jedná o otázku odbornou, musela by být v případném soudním sporu objasněna prostřednictvím znaleckého posudku.
2/ Váš nárok na satisfakci by mohl být rovněž dán, pokud nebyl Váš souhlas s provedením sterilizace skutečně informovaný, tzn. pokud Vám nebyly ze strany ošetřujícího lékaře sděleny všechny podstatné informace, které se k provedení tak závažného zákroku vztahují. V této souvislosti se jedná zejména o poučení o tom, že sterilizace (a to i sterilizace správně provedená) nepředstavuje opatření se stoprocentní účinností, tzn. že regenerace těla může za určitých okolností zapříčinit obnovení plodnosti a další těhotenství.
Jste-li proto přesvědčena, že ve Vašem případě došlo k některému ze shora uvedených pochybení, lze Vám doporučit kontaktovat příslušné zdravotnické zařízení a domáhat se zde poskytnutí finanční či jiné satisfakce.
V případě neochoty zdravotnického zařízení Vám pak nezbude, než se obrátit na soud s požadavkem na náhradu škody na zdraví (vyčíslené dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.) či nemajetkové újmy (dle § 11 a § 13 Občanského zákoníku). Pro tento krok Vám doporučuji pořízení kompletní kopie příslušné části Vaší zdravotnické dokumentace, znaleckého posudku a zejména advokátní zastoupení.


OBČAN-DLUHY
- Svědectví, svědek u smlouvy o půjčce
- Musí být svědek u ústní smlouvy o půjčce peněz
- Ústní smlouva o půjčce peněz - je nutný svědek?
- Záruka vrácení peněz u ústní smlouvy o půjčce peněz
- Čestné prohlášení svědka o půjčce peněz - je nutný ověřený podpis?
- Je platná ústní smlouva o půjčce peněz?
- Musí být smlouvy o vypůjčení peněz vždy písemná?
- Uznání dluhu notářským, exekutorským zápisem s přímou vykonavatelností
- Maximální lhůta na vrácení peněz dlužníkem věřiteli
- Maximální promlčecí lhůta u dluhu


Půjčil jsem peníze. Stačí čestné prohlášení svědka o půjčce? Musí, nebo nemusí mít toto prohlášení, podpis potvrzený notářem? Díky, Samuel

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu předpokládám, že Vámi zmiňovaná smlouva o půjčce nebyla uzavřena v písemné formě, což však na její platnosti nic nemění (§ 657 a násl. Občanského zákoníku).
Máte-li obavu o případnou vymahatelnost půjčky, je vhodné realizovat půjčku za přítomnosti třetí osoby. Tento „svědek půjčky“ může samozřejmě svou výpověď zachytit např. na písemném prohlášení, přičemž jeho podpis zde může být i úředně ověřen (notářské ověření není zapotřebí).
Pro zajištění Vaší pohledávky Vám však lze především doporučit přimět dlužníka, aby svůj dluh tzv. uznal (co do důvodu i výše) dle § 110 a § 558 Občanského zákoníku. V tomto případě již nebude možné, aby byla existence dluhu zpochybněna, přičemž promlčecí doba se prodlouží na 10 let.
Rovněž se Vám nabízí realizovat uznání dluhu prostřednictvím tzv. notářského/exekutorského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti,; v tomto případě by při prodlení dlužníka s vrácením půjčky nebylo nutné podávat žalobu a mohlo by být přikročeno k okamžitému exekučnímu vymáhání.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že nebyl-li ve Vámi uzavřené smlouvě o půjčce sjednán termín pro její vrácení (popř. splátky), bude půjčka splatná prvního dne poté, kdy o to bude dlužník Vámi požádán (§ 563 Občanského zákoníku). Neboť však můžete o vrácení půjčky požádat ihned po jejím poskytnutí dlužníkovi, promlčuje se Vaše právo žádat dlužníka o vrácení půjčky po 3 letech od chvíle, kdy jste půjčku dlužníkovi poskytl (§ 101 Občanského zákoníku).
Více o vymáhání běžných dluhů a dluhů ze směnek zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/9561-vymahani-dluhu-rozcestnik.htmlOBČAN-DLUHY
- Dlužník nesplácí dluh - jak postupovat?
- Na koho se obrátit když dlužník nesplácí dluh?
- Bývalá přítelkyně nesplácí dluh partnerovi - jak postupovat?
- Vymáhání dluhu po bývalé přítelkyni, družce žalobou u soudu
- Žaloba k soudu na vymáhání dluhu po expřítelkyni, bývalé družce
- Notářsky ověřené uznání dluhu - jak dluh vymáhat?
- Co znamená, co je to příslušenství u dluhu, půjčky
- Příslušenství u dluhu, půjčky - definice, vysvětlení


Píšu za kamaráda, který žil pět let s přítelkyní dával jí celou výplatu a dokonce si vzal i půjčku 150.000 Kč aby si zařídili byt. Po nějaký době zjistil, že přítelkyně přestala půjčku platit, stejně jako výživné na jeho dvě dcery. Když se podíval na složenky, zjistil, že jsou přepsané. Dostal podmínku za půjčku, kterou údajně neplatil. Dostal exekuci na plat. Bývalá přítelkyně se mu písemně omluvila a slíbila, že vše uhradí. Celkový dluh je 300.000 Kč. Dokonce s ním podepsala smlouvu, kde přislíbila splácet 6000 Kč měsíčně. Smlouva a podpisy na ní byli ověřený notářsky, ale samozřejmě zůstalo jen u slibů a dluh svému expříteli nesplácí.
Zaslal jí i dopis, kde jí vyzývá alespoň o snahu platit jakoukoliv částku, ale dopis mu přišel zpět. Je opravdu možné, aby ona nebyla nijak postihnutelná? Narodilo se jí už čtvrté dítě, bere vdovský a sirotčí důchod, žije ve vlastním bytě a je spokojená. Kamarád si našel práci v jiném kraji, bydlí v podnájmu a platí a platí. Na policii nepochodil neví jak má postupovat dál. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jakou konkrétní smlouvu Váš kamarád se svou bývalou přítelkyní uzavřel či zda se jednalo pouze o tzv. uznání dluhu dle § 558 Občanského zákoníku, popř. o tzv. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.
Každopádně však platí, že pokud bývalá přítelkyně Vašeho kamaráda neplní svůj závazek ze smlouvy (a byla-li navíc tato smlouva notářsky ověřena), nezbývá Vašemu kamarádovi než se obrátit s žalobou (a tzv. návrhem na vydání platebního rozkazu) na soud. V žalobě je Váš kamarád povinen vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, přiložit maximum důkazů (zejména tedy kopii smlouvy a veškerou korespondenci) a je oprávněn se domáhat vydání platebního rozkazu, na jehož základě by byla jeho bývalá přítelkyně povinna mu do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatit dlužnou částku s příslušenstvím (tj. úrokem z prodlení) a veškeré náklady soudního řízení (zejména tedy soudní poplatek, popř. náklady za advokátní zastoupení). V případě, že by bývalá přítelkyně Vašeho kamaráda podala proti platebnímu rozkazu tzv. odpor, může se Váš kamarád v žalobě domáhat vydání rozsudku s obdobným zněním.
Byl-li však u notáře sepsán tzv. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, nemusí se Váš kamarád na soud vůbec obracet, neboť závazek jeho bývalé přítelkyně je tzv. přímo vykonatelný, je tedy možné oslovit exekutora nebo se obrátit na soud s návrhem na výkon rozhodnutí.
Detailně pojednáváme o vymáhání dluhů v následující stránce:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/9561-vymahani-dluhu-rozcestnik.html


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jednorázová náhrada za omezení v důsledku vedení kanalizace a vodovodu?
- Odměna od obce, města za vedení kanalizace, vodovodu na soukromém pozemku
- Vedení vodovodu a kanalizace na soukromém pozemku a odměna od obce, města
- Odškodnění za vedení kanalizace a vodovodu přes soukromý pozemek vlastníka
- Finanční kompenzace za užívání soukromého pozemku obcí, městem
- Jednorázová odměna za užívání soukromého pozemku obcí, městem
RŮZNÉ-STAVBA
- Ochranné pásmo kolem vodovodu, kanalizace a § 58/3 vodního zákona
- Je možné stavět u vodovodu, kanalizace?
- Povolení na stavební úpravy u obecního vodovodu, kanalizace
- Majitel vodovodu, kanalizace zakazuje stavbu - kam se obrátit?
- Znemožnění stavebních úprav u vodovodu, kanalizace - jak postupovat?


Na mém pozemku je vedena obecní kanalizace taktéž obecní vodovod. Z tohoto důvodu na této části pozemku nemohu provádět žádné stavební, či jiné úpravy. Je možné požadovat finanční kompenzaci vůči obci za užívání mého pozemku. Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá bohužel řada podrobností, na jejichž základě by bylo možné provést důkladnější právní analýzu (zejména není jasné, kdy byly kanalizační stoka a vodovodní řad na Vašem pozemku vybudovány, resp. zda jste v této době předmětný pozemek již vlastnil či byl vlastníkem Váš právní předchůdce). Svou odpověď proto pojmu obecněji, na Váš případ se však samozřejmě také vztahuje.
Dle § 58/3 vodního zákona může vodoprávní úřad na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany stanovit ochranná pásma podél vodního díla a zakázat nebo omezit na nich (podle povahy vodního díla) umísťování a provádění některých staveb nebo činností, přičemž vlastníci pozemků a staveb v ochranném pásmu mají vůči vlastníkovi vodního díla nárok na náhradu majetkové újmy, která jim uvedeným zákazem nebo omezením vznikne. Nedojde-li mezi vlastníkem pozemků a staveb v ochranném pásmu a vlastníkem vodního díla k dohodě o výši náhrady, rozhodne o její výši soud.
Obdobná úprava je stanovena pro
a/ vstupování vlastníka vodovodu a kanalizace na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází a
b/ umísťování tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace na cizích pozemcích nebo stavbách. Dle § 7/4 a 5 zákona o vodovodech a kanalizacích musí být shora uvedená oprávnění vlastníka vodovodu a kanalizace prováděna se všemi ohledy na oprávněné zájmy vlastníka stavby či pozemku, přičemž vznikne-li vlastníkovi stavby či pozemku touto činností majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání pozemku nebo stavby, má právo na náhradu.
Nedojde-li k dohodě o výši a způsobu náhrady, poskytne vlastník vodovodu a kanalizace této osobě jednorázovou náhradu podle zákona o oceňování majetku. Tato náhrada musí být vlastníkovi pozemku nebo stavby poskytnuta nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku práva na náhradu. Tím není samozřejmě dotčeno právo domáhat se náhrady u soudu.
S ohledem na shora uvedené Vám proto doporučuji zahájit s poukazem na citované právní předpisy jednání s vlastníkem vodovodu a kanalizace o poskytnutí jednorázové náhrady za omezení Vašich vlastnických práv.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 23/4 zákona o vodovodech a kanalizacích může být na Vaší žádost vodoprávním úřadem povolena výjimka z obecného omezení činností v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Dle § 23/5 zákona o vodovodech a kanalizacích jste oprávněn vykonávat zde vyjmenované činnosti pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka (či provozovatele) vodovodu a kanalizace, přičemž v případě nezískání takového souhlasu jste oprávněn obrátit se se stejnou žádostí na příslušný vodoprávní úřad.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Zmaření prodeje bytu kvůli pomluvě souseda a náhrada škody
- Pomluva, lež souseda zmařila prodej bytu, domu - náhrada ušlého zisku, škody
- Ustoupením od sjednávaného prodeje bytu, domu z důvodu lži, pomluvy souseda
- Náhrada ušlého zisku - pomluva souseda zmařila prodej bytu, rodinného domu
- Jak se vypočítává náhrada ušlého zisku (při zmaření obchodu, prodeje věci)
- Výpočet náhrady ušlého zisku a rozsudek nejvyššího soudu 25 Cdo 818/2005
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Přestupek proti občanskému soužití - maximální výše pokuty
SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Přestupek proti občanskému soužití - definice dle § 49/1 c) přestupkového zákona
- Přestupek proti občanskému soužití - příklad schválnosti


Právě jsme přišli o zájemce o náš prodávaný byt a to tak, že soused v ulici sdělil zájemkyni o tento byt, že v domě je drogové doupě, aby byt v domě nekupovala. To samé sdělil i jejímu manželovi, když onoho informátora druhý den navštívil, aby se ho zeptal osobně. Řekl mu opět, ať byt nekupují, že je tam drogové doupě a že budou nešťastní.
Podotýkám, že toto je absolutní lež, v domě se žádné drogové doupě nevyskytuje. Jde o pomluvu. Kvůli této pomluvě sešlo z prodeje bytu. Byla tedy zmařena transakce za 1.400.000 Kč.
Jedná se o pomluvu jako trestný čin podle § 11 Občanského zákoníku? Co máme dělat? Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
V současné situaci se Vám nabízí několik variant řešení:
1/ Ochrana osobnosti:
Nelze vyloučit, že Váš soused se svým počínáním dopustil porušení Vašich osobnostních práv. Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Rozšiřováním nepravdivých informací o existenci drogového doupěte ve Vašem domě (přestože tato informace není zacílena přímo na Vaší osobu) může bezesporu nepřímo postihnout např.
a/ Vaší občanskou čest (tj. označením Vaší osoby jako toho, kdo žije v blízkosti drogového doupěte, popř. na tuto skutečnost neupozornil možné kupující) nebo
b/ Váš soukromý život (když byl v důsledku rozšíření této informace zmařen sjednávaný prodej bytu).
V této souvislosti se můžete dle § 13/1 Občanského zákoníku domáhat, aby
a/ bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti,
b/ aby byly odstraněny následky těchto zásahů a
c/ aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
V kontextu Vašeho případu přichází do úvahy zejména požadavek na
a/ zaslání písemné omluvy Vaší osobě a
b/ zaslání písemné omluvy potencionálním kupujícím (se současným konstatováním nepravdivosti dříve podaných informací). Za splnění podmínek dle § 13/2 Občanského zákoníku se můžete domáhat i náhrady nemajetkové újmy v penězích (o úspěchu tohoto požadavku mám však jisté pochybnosti).
2/ Ušlý zisk:
Dle § 442/1 Občanského zákoníku se po svém sousedovi můžete domáhat náhrady ušlého zisku. V této souvislosti je klíčovou a/ existence příčinné souvislosti mezi sdělením nepravdivé informace a odstoupením od sjednávání kupní smlouvy a b/ míra očekávatelnosti prodeje bytu (za Vámi uváděnou kupní cenu) při pravidelném běhu událostí (tj. při nesdělení nepravdivých informací Vaším sousedem).
Rozhodovací praxe soudů se ustálila na názoru, že pro stanovení výše ušlého zisku je zapotřebí zohlednit zejména reálnou dosažitelnost majetkového prospěchu, o který poškozený přišel. V případě ušlého zisku nelze vycházet jen z hypotetického (ničím nepodloženého) předpokladu možného rozmnožení majetku poškozeného, vždy musí být dány konkrétní okolnosti, umožňující závěr, že by při pravidelném běhu věcí bylo možno tvrzeného zisku dosáhnout.
V této souvislosti upozorňuji např. na rozsudek ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3586/2006, v němž došel Nejvyšší soud k závěru, že ušlý zisk nemůže představovat jen zmaření zamýšleného výdělečného záměru či příslibu možného výdělku, není-li takový majetkový přínos podložen již existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že nebýt škodné události, k zamýšlenému zisku by skutečně došlo. Ušlým ziskem je totiž majetková újma, způsobená tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje, vedoucího k určitému zisku.
V usnesení ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 25 Cdo 818/2005, došel pak Nejvyšší soud k závěru, že odpovědnost za majetkovou újmu způsobenou tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje vedoucího k určitému zisku, nevzniká již na základě pouhého tvrzení, že došlo ke zmaření zamýšleného podnikatelského záměru (ve Vašem případě prodejního záměru) poškozeného, nýbrž jen za předpokladu, že je postaveno najisto, že k újmě došlo v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce.
Neboť případné vyčíslení ušlého zisku (a popř. současné nárokování ochrany Vaší osobnosti) nepředstavuje zcela jednoduchou problematiku, doporučuji Vám pro přípravu žaloby kontaktovat advokáta (vše samozřejmě za předpokladu, že Váš soused nebude ochoten k nápravě vzniklého stavu dobrovolně, což však očekávám).
3/ Přestupek proti občanskému soužití:
Dle § 49/1 písm. c) přestupkového zákona se dopustí přestupku ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, přičemž za tento přestupek může být uložena pokuta do 20.000,- Kč. Neboť jednání Vašeho souseda by bylo možné označit jako schválnost, můžete kontaktovat místně příslušný obecní úřad a spáchání přestupku zde oznámit (§ 67/2 přestupkového zákona).
4/ Trestný čin pomluvy:
Trestný čin pomluvy není zakotven v § 11 Občanského zákoníku. Dle § 184/1 trestního zákoníku se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, přičemž pachateli v tomto případě hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok. Bez znalosti značného množství podrobností Vašeho případu není možné učinit závěr o ne/existenci trestní odpovědnosti Vašeho souseda; pokud orgán činný v trestním řízení dojde k závěru, že se o trestný čin pomluvy (popř. jiný trestný čin) nejedná, postoupí Váš případ s největší pravděpodobností místně příslušné přestupkové komisi. Podání trestního oznámení tedy můžete rovněž zvážit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Předseda SVJ - může být SVJ a také pobírat odměnu člena statutárního orgánu SVJ?
- Odvody odměny předsedy SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek)
- Odvody odměny člena výboru SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek)
- Je možná dvojí odměna pro předsedu SVJ?
- Odměna členů SVJ a příjem ze závislé činnosti
- Je příjem ze závislé činnosti odměna pro členy st. orgánu SVJ?
OBCHOD-DANĚ
- Platí se daň z příjmu za odměnu člena orgánu SVJ?
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Platí předseda družstva SVJ z odměny sociální a zdravotní pojištění?
- Odvod sociálního a zdravotního u předsedy družstva SVJ


Je možné, že předseda Sdružení vlastníků bytových jednotek SVJ, který pobírá pro svoji osobní potřebu tzv. "odměnu statutárnímu zástupci" ve výši 3 600 Kč měsíčně, je současně zaměstnancem sdružení a jednotliví členové mu musí platit i zdravotní a sociální pojištění? Děkuji, Matouš

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že Vámi nastíněný stav není s právním řádem zcela v souladu. Pro začátek je nutné zjistit, co je předmětem činnosti předsedy SVJ dle jeho pracovní smlouvy (tj. jaký je zde sjednaný druh práce).
V případě, že druh (resp. náplň) práce dle pracovní smlouvy se bude shodovat s činností, kterou předseda vykonává jako člen statutárního orgánu SVJ (dle § 9/13 zákona o vlastnictví bytů), je poměrně nelogické, aby byla jediné osobě vyplácena dvojí odměna za de facto stejnou práci (resp. práci vykonávanou ve stejné době); v tomto případě by zároveň došlo k nepřípustnému překrývání závisle vykonávané práce dle zákoníku práce a odměny člena statutárního orgánu.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že:
a/ Dle § 6/1 písm. c) zákona o daních z příjmů představuje odměna člena statutárního orgánu SVJ příjem ze závislé činnosti a podléhá tudíž zdanění.
b/ Dle § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění se za zaměstnance považuje fyzická osoba, které plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů, odměnu předsedy SVJ je tedy nutné krátit o odvod na zdravotní pojištění.
c/ Dle § 5 písm. a) bod 18 zákona o nemocenském (zdravotním) pojištění jsou tohoto pojištění účastni rovněž členové kolektivních orgánů právnické osoby (např. též SVJ), kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů. Pro vznik nemocenského pojištění je pak zapotřebí splnění podmínek dle § 6/1 zákona o nemocenském pojištění (zejména co se týče dosažení výše tzv. rozhodného příjmu, tj. 2.500,- Kč/měsíc v roce 2012).
d/ Dle § 5/2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění jsou osoby dle předchozího bodu účastny rovněž důchodového pojištění (podmínkou je zde účast na nemocenském pojištění).
e/ Dle § 3/1 písm. b) bod 16 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou osoby dle předchozích bodů účastny rovněž tohoto pojištění (také zde je podmínkou účast na nemocenském a důchodovém pojištění).


OBČAN-BYDLENÍ
- Neoprávněné hospodaření předsedy společenství vlastníků jednotek
- Jak získat od bývalého předsedy SVJ zadržované dokumenty?
- Bývalý předseda SVJ odmítá předat doumenty - jak postupovat?
- Může předseda SVJ vyplatit zálohu stavební firmě bez vědomí výboru SVJ?
- Bývalý předseda SVJ dále jednal za společenství, jsou úkony platné?
- Doložení oprávněnosti výkonu funkce předsedy SVJ - rejstříkový soud
- Náhrada škody způsobené bývalým předsedou SVJ (společenství vlastníků BJ)
- Trestní oznámení na bývalého předsedu SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek)
- Žaloba na náhradu škody na bývalého předsedu SVJ
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Co znamená, co je to rejstříkový soud?


Jsme SVJ se 48 jednotkami. Nyní u nás nastal problém s bývalým předsedou společenství vlastníků bytových jednotek, kterému již 20.6.2011 zanikla funkce i členství ve společenství převodem jednotky. On to ale neoznámil, ba ani nesvolal schůzi kvůli volbě nového člena výboru. Naopak ani po upozornění že už není členem, toto stále ignoruje a tvrdí že dokud nebude zvolen někdo jiný, on je stále předsedou. To ale jasně odporuje stanovám SVJ. Podle stanov pokud není zvolen nový člen, je členem automaticky kupující další v pořadí podle katastru nemovitostí, i toto ignoruje a nechce stále předat dokumentaci někomu jinému.
I po zániku členství, kdy o tom nikdo nevěděl, dále podepisoval smlouvy, žádal o dotace a pobírá stále odměnu. Také sme zjistili, že jako společenství sme odhlasovali úvěr v určité částce, ale úvěr byl o 200.000,- vyšší než sme si osouhlasili, což je dle mého názoru podvod.
Dále poskytl, také bez našeho vědomí, zálohu na stavební práce a tím jsme přišli o 600 000,- (práce nebyla udělána), dlužník nevrátil peníze, tak od něj přijal směnku. Bohužel, že směnka je neplatná (což nám zatajil). Dozvěděli jsme se to, až když chtěl směnku předložit. Nyní se s dlužníkem soudí a soudní poplatky platíme my z fondu oprav.
Můžete mi poradit, na koho se obrátit o pomoc? Můžeme po něm požadovat úhradu zálohy, když jsme nebyli informováni? Jak se bránit navýšenému úvěru? Můžeme žádat vrácení odměny od data zániku členství? Myslíme že právě uvedené skutečnosti ohledně směnky a úveru vedly k převodu majetku a zatajení zániku členství. Děkuji, Danuše

ODPOVĚĎ:
S Vašimi závěry ve věci skončení funkčního období předsedy výboru SVJ lze souhlasit, veškeré následně učiněné právní úkony jsou s největší pravděpodobností neplatné. V této souvislosti se můžete obrátit na rejstříkový soud (místně příslušný krajský soud) s tím, že zápis v rejstříku neodpovídá skutečnosti. Rejstříkový soud se následně obrátí přímo na předsedu výboru SVJ s žádostí o doložení oprávněnosti výkonu jeho funkce.
Co se týče nesrovnalostí v hospodaření SVJ, nabízí se Vám poměrně jednoduché řešení: Podejte na předsedu výboru SVJ trestní oznámení. Vámi nastíněné skutečnosti svědčí o spáchání některého trestného činu (například trestného činu podvodu). Jako SVJ se můžete přihlásit do zahájeného trestního řízení jako poškození a požadovat po předsedovi výboru SVJ náhradu veškeré jím způsobené škody.
V případě, že by v rámci trestního řízení k odškodnění SVJ nedošlo, popř. by bylo trestní stíhání zastaveno, můžete podat na předsedu výboru SVJ žalobu na náhradu škody. V této žalobě je nutné vylíčit všechny rozhodné skutečnosti a přiložit maximum důkazů (důkazní materiál, tj. příslušné doklady o hospodaření, můžete od předsedy výboru SVJ získat pomocí žaloby na vydání věci).


OBČAN-BYDLENÍ
- Může chtít pronajímatel náhradu ušlého zisku při odmítnutí náhradního bytu nájemcem?
- Náhrada za ušlý zisk - nájemce odmítl náhradní byt od pronajímatele
- Je nájemník povinen přijmout náhradní byt od pronajímatele?
- Povinnost nájemce, nájemníka přijmout náhradní byt pronajímatele
- Rekonstrukce bytového domu - oprávněnost přestěhování nájemníka do jiného bytu
- Zánik nájmu (nájemní smlouvy) zánikem bytu
- Odmítnutí náhradního bytu v bytovém domě a ukončení nájemní smlouvy
- Ukončení nájemního vztahu odmítnutím náhradního bytu rekonstruovaného bytového domu


V listopadu 2007 pronajímatel (měla jsem uzavřenou nájemní smlouvu na neurčito na byt 2+1) zahájil rekonstrukci celého bytového domu a zajistil mi náhradní byt. Vystěhovala jsem se (mám zápis o předání bytu) na základě písemného prohlášení pronajímatele, že se v roce 2008 přestěhuji zpět do stejného bytu. Termín nedodržel a v květnu 2009 po rekonstrukci mi nabídl sice ve stejném domě, ale jiný byt (přebudovaná garsonka na byt 2+1) , který byl pro mě a studující dceru rozlohou a uspořením nevyhovující a který jsem za účasti svědků odmítla s tím, že si požádám o obecní byt. Z původního bytu udělal komerční nebytové prostory již v roce 2008, tudíž byt zanikl.
Ihned jsem si podala žádost o obecní byt a v listopadu 2010 mi byl obálkovou metodou přidělen rozlohou vyhovující byt, který jsem vlastními náklady zrekonstruovala. Do doby přestěhování do obecního bytu jsem mu řádně platila nájem včetně
inkasa, na základě původní nájemní smlouvy za užívání náhradního bytu (měl asi uzavřenou smlouvu s majitelem náhradního bytu). Pronajímatel mi nechal na půl roku odpojit elektřinu, ale to už nechci řešit.
Nespatřuji v popsané situaci žádnou příčinnou souvislost s jeho nynějšími nároky.
1. Nyní mě vyzývá k úhradě ušlého zisku ve výši 98.000,- Kč, způsobeného tím, že jsem se odmítla nastěhovat do připraveného bytu v roce 2009 (výše uvedená přebudovaná garsonka) a on jej proto nemohl pronajmout. Prý čekal, že si to rozmyslím. V případě nezaplacení prý podá žalobu. Má nárok na ušlý zisk nebo škodu za to, že jsem nenastoupila do náhradního bytu (garsonky)?
2. Kdy přesně mně skončil smluvní vztah k původnímu bytu a k pronajímateli?
Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
1/ Úhrada ušlého zisku:
V této souvislosti se požadavek pronajímatele jeví jako poměrně absurdní, v případném soudním řízení by s největší pravděpodobností argument o „čekání na Vaše rozmyšlení“ neobstál.
V této souvislosti je nutné vědět, že Vy (jako nájemce) nemáte v žádném případě povinnost přijmout ze strany pronajímatele k pronájmu byt, který se neshoduje s bytem, na který je psána nájemní smlouva.
Dle § 710/1 Občanského zákoníku může nájem bytu zaniknout písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí nebo jiným způsobem. Dle mého názoru došlo ve Vašem případě k zániku nájmu z důvodu zániku bytu (tedy „zničením“ pronajaté věci dle § 680/1 Občanského zákoníku). Nabídku nájmu jiného bytu (přebudované garsonky) ze strany pronajímatele je pak nutné chápat jako návrh na změnu nájemní smlouvy (popř. jako návrh na uzavření nájemní smlouvy nové), kterou jste však výslovně odmítla (tzn. že nájemní smlouva skutečně zanikla).
2/ Okamžik zániku nájmu:
Otázka okamžiku zániku nájemního vztahu je ve Vašem případě poměrně sporná. Dle mého názoru došlo ke zrušení nájemní smlouvy v okamžiku Vašeho odmítnutí jiného bytu. Zánik původního bytu v průběhu rekonstrukce nelze za okamžik zániku nájemní smlouvy považovat z důvodu existence ujednání o dočasném ubytování v náhradním bytě. V této souvislosti by však bylo nutné znát přesný text tohoto ujednání, popř. i faktickou stránku věci (tj. kdo byl vlastníkem náhradního bytu, popř. komu jste z tohoto náhradního bytu platila nájemné).
V otázce zániku Vašeho nájemního vztahu je důležité vědět, jakým způsobem došlo k ukončení nájmu náhradního bytu, tato skutečnost však z Vašeho dotazu nevyplývá.
Výše uvedené však nemění nic na skutečnosti, že nájemní smlouva zanikla z důvodu zániku bytu, současný požadavek pronajímatele je proto neoprávněný.


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Změna účelu stavby na stavebním úřadě - rodinná rekreace na rodinný dům
- Je možné změnit stavbu pro rodinnou rekreaci na rodinný dům?
- Změna záznamu o užívání stavby na stavebním úřadě?
- Rozdíl mezi rodinným domem a stavbou pro rodinnou rekreaci
- Změna užívání stavby - § 126 Stavebního zákona
- Postup změny domu pro rodinnou rekreaci na rodinný dům
- Definice rodinného domu, vlastnosti RD
- Definice stavby pro rodinnou rekreaci, vlastnosti stavby


V minulém roce jsem dostal darovací smlouvou od svého otce nemovitost, která byla zapsána ve smlouvě, tak jak je v katastru nemovitostí pod č. p. 940 a vedena jako rodinný dům. Když jsem přišel na obecní úřad, bylo mi řečeno, že má nemovitost je u nich vedena jako rekreační domek s č. evidenčním 2289. Toto číslo je i na zdi mé nemovitosti. Na úřadě to bylo změněno v roce 1979, když se Radotín připojil k Praze. Rád bych se zeptal, co je směrodatné. Jestli to co je v katastru nemovitostí nebo na obecním úřadě. Pokud tedy katastrální úřad, tak jak mám pokračovat dále a jestliže je hlavní obecní úřad, tak jak mám postupovat, když bych chtěl, aby to byl rodinný dům.
Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě není možné jednoznačně stanovit, který údaj je „směrodatný“. Vámi nastíněný rozpor ve veřejných evidencích Vaší nemovitosti je však řešitelný.
Obecně platí, že rodinný dům bývá označen číslem popisným, zatímco stavba pro rodinnou rekreaci může být označena pouze číslem evidenčním.
Chcete-li, aby byla Vaše nemovitost vedena rovněž na stavebním úřadě jako rodinný dům, lze Vám doporučit iniciovat tzv. změnu užívání stavby dle § 126 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu (předpokládám, že v některém z těchto dokumentů je tedy Vaše nemovitost označena jako stavba pro rodinnou rekreaci).
Dle § 126/2 a 3 stavebního zákona může být změna v účelu užívání stavby realizována pouze na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, přičemž musí být současně v souladu se záměry územního plánování. Předpokládám, že ve Vašem případě se bude jednat v podstatě pouze o opravu administrativního údaje, tzn. že se změnou užívání stavby nedojde zároveň k její změně (nástavbě, přístavbě apod.) či změně vlivu na její okolí.
V současné chvíli je zapotřebí, abyste stavebnímu úřadu doručil oznámení o změně užívání stavby (§ 127/1 stavebního zákona), v němž popíšete a odůvodníte zamýšlené změny (ve Vašem případě de facto pouze sladění úředního záznamu se skutečností, samozřejmě za předpokladu, že nemovitost skutečně jako rodinný dům užíváte), rozsah změny a její důsledky.
Jestliže bude stavební úřad se změnou v užívání nemovitosti souhlasit, zašle Vám do 30 dnů ode dne podání oznámení souhlas. Pokud stavební úřad v této lhůtě nevyjádří se změnou v užívání nemovitosti souhlas (ani ji nezakáže), platí, že se změnou v užívání nemovitosti souhlasí (§ 127/2 stavebního zákona). Pro získání bližších informací o náležitostech oznámení Vám doporučuji kontaktovat stavební úřad.
Na podporu svého záměru můžete samozřejmě argumentovat i skutečností, že Vaše nemovitost je jako rodinný dům v katastru nemovitostí již vedena (popř. můžete opatřit přidělení čísla popisného).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu uvádím, že dle § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb. se za rodinný dům považuje stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Dle § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb. se za stavbu pro rodinnou rekreaci považuje stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.


OBČAN-DLUHY, ZÁVAZKY
- Dluh právnické osoby v konkurzu a ručení fyzickou osobou (jednatelem)
- Odpovědnost členů statutárních organů vlastním majetkem a konkurz
- Ručení vlastním majetkem členů statutárních orgánů právnické osoby
OBČAN-EXEKUCE
- Konkurzně neuspokojená pohledávka a možnost exekuce
- Výkon rozhodnutí u konkurzně neuspokojené pohledávky
- Exekuce u neuspokojené pohledávky v konkurzu


Mám pohledávku vůči právnické osobě, která je nyní v konkurzu, do kterého jsem přihlášen a přihláška byla v plné výši uznána. Z konkurzu, který ještě není ukončen, však nebudu zřejmě ani zčásti uspokojen. Jako ručitel přistoupil již dříve k závazku i tehdejší jednatel dlužníka jako fyzická osoba.
Dotazy:
- mohu podat nyní žalobu na bývalého jednatele jako na fyzickou osobu, když není skončeno konkurzní řízení?
- Jak formulovat petit pro případ, že by došlo k nějakému minimálnímu plnění z konkurzu?
Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zrušení konkurzu podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel. Toto právo se promlčuje za 10 let od ukončení konkursu.
Členové statutátních orgánů odpovídají osobně a neomezeně celým svým majetkem za celkové nezaplacené závazky společnosti. PO skončení konkurzu je možné také vymáhat neuhrazenou část pohledávky na statutárních orgánech společnosti.
Žalobu na jednatele podat můžete. Řízení, která se přerušují prohlášením konkursu se týkají majetkové podstaty a účastníkem musí být dlužník. Pokud jde o petit určitě bych vyhledala odbornou pomoc advokáta.


RODINA-SJM
- Zúžení SJM a koupě družstevního bytu jedním z manželů - bude byt SJM?
- Patří koupený byt jedním z manželů do SJM při smluvně zúženém SJM


Před uzavřením manželství jsme sepsali předmanželskou smlouvu (manžel měl již v té době dluhy), kde je uvedeno, že SJM tvoří pouze věci obvyklé a že každý si ručí za své závazky a že to co si ze svého výdělku koupí je výlučně jeho vlastnictví. Chci koupit družstevní byt a chci se stát jediným členem - podílníkem v družstvu, je to možné? Ráda bych později byt odkoupila do osobního vlastnictví a chci předejít případným problémům možným kvůli manželovým dluhům. Děkuji, Leona

ODPOVĚĎ:
Ano je to možné.


PRÁCE-VÝPOVĚĎ
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Výpověď ze zdravotních důvodů a nárok na odstupné a rentu


Roku 2008 mi byla přiznána nemoc z povolání, zaměstnavatelem jsem byl přeřazen na jinou práci, která ale neodpovída mému zdravotnímu omezení. Dle posudku lekáře oddělení Nemoci z povolání se můj zdravotní stav nezlepšil. Mám nárok na odstupné a rentu i když podám sám výpověď ze zdravotních důvodu? Zaměstnavatel nabízí výpověď dohodou. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Na odstupné byste nárok v tomto případě neměl, na rentu ano.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědictví bankovního účtu jednoho z manželů - informace
- Každý manžel má bankovní účet - jak probíhá dědění?
- Co znamená dědit podle pravidel druhé dědické skupiny

Jsme důchodci ve věku, kdy se již myslí na věci poslední. Obracíme se na Vás s dotazem, zda se bankovní účty, které máme založené každý na své jméno považují jako SJM a podle toho se pak dědí z účtů obou manželů anebo probíhá dědictví pouze z bankovního účtu zemřelého manžela. V případě, kdyby se oba účty považovaly za SJM, mohl by se pozůstalý manžel v době než se vyřídí dědictví dostat do značných finančních potíží.
Obdobně nám není jasné dědění nemovitostí (např. rodinný dům), které jsou zapsány na katastru jako SJM, zda pozůstalému manželovi zůstane polovina nemovitosti anebo přichází v úvahu dědění celé nemovitosti. Pokud se dědí jako SJM celá nemovitost, jak lze změnit na katastru zápis SJM na zápis rozdělený na oba manžele (zřejmě jako zúžení SJM). Děkují manželé Novákovi
 
ODPOVĚĎ:
Pokud zemře jeden z manželů, kteří jsou bezdětní, situace se řeší takto: nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.

Když se řekne, že se bude dědit podle pravidel druhé dědické skupiny, znamená to, že zůstavitel nemá žádné dítě (a to i osvojence), vnouče, pravnouče – jednoduše žádného potomka (jinak by se dědictví projednávalo podle pravidel první dědické skupiny).

V této skupině může manžel (partner) dědit sám, nemá-li zůstavitel rodiče ani tzv. spolužijící osobu. Spolužijící osoba je označení pro osobu, která žila se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a která z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost nebo byla odkázána výživou na zůstavitele. Zda vztah mezi zůstavitelem a spolužijící osobou vznikl z důvodu pokrevního svazku či nikoliv je bez právního významu.
Spolužijící osobou tak může třeba vzdálená sestřenice z matčiny strany, stejně tak může být spolužijící osobou dítě svěřené zůstaviteli do pěstounské péče, nebo druh či družka. Záleží pouze na době sdílení jedné domácnosti spolužijící osoby se zůstavitelem před jeho smrtí a na tom, zda soužití vedlo k společné úhradě potřeb nebo zůstavitel osobu spolužijící vyživoval.

Před ostatními dědici je manžel (partner) zvýhodněn tím, že zdědí minimálně polovinu dědictví. Důležité je, že finance i když máte dva bankovní účty patří do SJM, tedy nemáte smlouvou zúžené SJM. Pokud jde o nemovitost, notář při dědickém řízení sepíše usnesení a jeden stejnopis pokud je předmětem dědického řízení nemovitost doručí do katastru nemovitostí, katastr dle tohoto usnesení zapíše příslušné změny provedené v dědickém řízení.

Detailní informace o dědictví, vydědění a závěti nalezenete na naší stránce zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 25 (srpen 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
05. srpen 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradnyTRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Existuje povinnost ohlásit trestný čin krácení daně?
- Promlčecí lhůta u krácení daně
- Za jak dlouho se promlčuje trestný čin krácení daně?
- Promlčení trestného činu daňového podvodu (krácení daně)


V současné době řeším problém s jedním klientem, pro kterého jsem poskytovala daňové poradenství. Ten mi odmítl uhradit fakturu a teď se bude věc řešit u soudu jako dlužná pohledávka. Při zpracování podkladů pro soud jsem dávala dohromady korespondenci, která v roce 2008 kolem toho probíhala a v zásadě z toho vyplývá, že klient chtěl do účetnictví dávat fiktivní faktury v řádech několika milionů korun - což jsem odmítla podepsat a to byl následně i důvod toho, proč naše spolupráce skončila. On odmítá uhradit pohledávku.
Nevím, jestli u soudu nakonec z toho všeho nevyplyne, že se vlastně dopustil pokusu o trestný čin krácení daně? K dokonání trestného činu nedošlo, protože jsem veškeré nepodložené opravy při výpočtu daně nezohlednila a podala daňové přiznání na původní stav z účetnictví bez jakýchkoliv dodatečných úprav provedených klientem. Korespondence je z roku 2008, týkala se účetnictví roku 2007 - tj. nevím, jestli už to není promlčené, případně jestli bylo mojí povinností podat trestní oznámení, když jsem měla podezření na trestný čin krácení daně? Děkuji, Irma

ODPOVĚĎ:
Podle § 367 trestního zákoníku se s trestným činem krácení daně pojí pouze povinnost překazit takové jednání, což jste udělala. Takže co se týče Vaší trestní odpovědnosti, tak žádná nevznikla.

Krácení daně je jako trestný čin upraveno v § 240 trestního zákoníku. Pro promlčení trestní odpovědnosti je důležité určit v jaké míře se tento klient pokusil daň zkrátit. Pokud by se jednalo o škodu většího rozsahu podle § 240 odst. 1 trestního zákoníku, tedy 50.000,-, promlčí se trestní odpovědnost podle § 34 odst. 1 písm. e) trestního zákoníku uplynutím 5 let od pokusu jednání; pokud byla potenciální škoda ve výši 500.000,- je promlčecí doba desetiletá.

Zda se klient dopustil pokusu trestného činu, dle mého názoru vůbec nemusíte pro potřeby svého sporu řešit. Pokud by v řízení vyplynulo, že existuje podezření z pokusu trestného činu krácení daně, soud dá podnět Policii ČR k zahájení vyšetřování věci. Pokud mohu doporučit, pokus zkrácení daně se na základě korespondence s Vámi stěží prokáže (muselo by se jednat o opravdu průkaznou korespondenci); takže je víceméně zbytečné na to aktivně upozorňovat. Pokud nemusíte použít pro svůj soud důkazy, které by tyto informace obsahovaly, doporučuji je nepoužít. Samozřejmě pokud z morálního hlediska sama vyloženě nechcete.


OBČAN-DLUHY
- Jak vysoký je lichevní úrok
- Jak vysoký úrok je již lichva?
- Maximální navýšení splátek kontokorent
u

Měl jsem klasický účet u banky a k němu kontokorent. Byla tam podmínka, že musím kontokorent splatit alespoň na 1 den jednou za 6 měsíců. Zapomněl jsem na to, banka okamžitě kontokorentní úvěr zesplatnila. Měl jsem špatnou
doručovací adresu, dozvěděl jsem se o tom až po 2 měsících. V bance mi řekli, že musím dluh splatit okamžitě, jiná možnost není. Nechtěli se domluvit na splátkách, bohužel jsem celou částku neměl. Po dalších 2 měsících od zesplatnění, tedy celkem po 4 měsících banka pohledávku přenechala inkasní společnosti. V inkasní společnosti mi řekli, že je možnost splatit dluh v 16 splátkách po dobu 16 měsíců, bohužel s navýšením téměř 50%. Dluh byl 20.000 Kč a celkem za 16 měsíců zaplatím 29.000 Kč. Mohou být úroky a poplatky tak vysoké? Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
Podle stávající judikatury lze za "lichevní" označit úrok (navýšení), které se pohybuje v rozmezí cca 66 - 70% ročně. Ve Vašem případě je navýšení 45% za 16 měsíců, tj. cca 34% za rok. Takové navýšení není navýšením lichevním. Takže v této výši být mohou.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné neplatit za údržbu výtahu v domě pokud ho nepoužívám
- Je povinnost platit za opravy výtahu který nevyužívám?


Bydlím 10 let v pronájmu v domě, kde je výtah. Bydlím v 1. patře a před deseti lety jsem na městském úřadě podepsal prohlášení a tom, že nepoužívám výtah kvůli tomu, abych neplatil náklady na provoz výtahu. Při rozúčtování byla částka za výtah nula. Do letošního roku. Minulý rok se prý změnil způsob rozúčtování a nyní bych měl platit skoro 3.000,- za náklady na provoz, aniž bych jedinkrát tím výtahem jel. Chci se tedy zeptat, jestli je nějaká možnost tyto náklady neplatit. Díval jsem se do nového výměru 01/2012, ale dál jsem se nedostal. Předem děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Tyto náklady jsou společné všem obyvatelům domu a de facto se nehledí na to, zda zařízení používají či nikoliv (protože je například může použít návštěva, která jde za Vámi; či stěhovací firma).

Nejdříve k potenciální dohodě s městem:
Pokud mezi Vámi a městem existovala dohoda, že nebudete hradit náklady, protože výtah absolutně nebudete používat, dá se taková dohoda považovat pouze za benevolenci, která případným soudem je obtížně vymahatelná.
Nicméně, doporučuji abyste se obrátil na městský úřad a jejich pokus o jednostrannou změnu původní dohody zvrátil.
Dohoda je sice ústní, ale je prokazatelná, jelikož existuje čestné prohlášení a je zjevné, že jste úhrady neprováděl.

Je otázkou, jak se změnil způsob rozúčtování. Pokud náklady za provoz výtahu jsou související s jinými náklady a tudíž je nelze (nebo pouze velmi obtížně) jednoznačně vyčlenit, je pochopitelné, že nemůže platit dřívější dohoda, protože se zásadně změnily podmínky jejího vzniku a její plnění se stane nemožným (což je způsob zániku závazku ze zákona - § 575 občanského zákoníku). Doporučuji zjistit, zda se způsob rozúčtování opravdu změnil a jak.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může bytové družstvo požadovat vrácení přeplatku při špatném vyúčtování?
- BD špatně vyúčtovalo prostředky, může požadovat vrácení vyplacených přeplatků?


Jsem členkou bytového družstva. Za rok 2010 jsme obdrželi vyúčtování v květnu 2011. Toto vyúčtování bylo chybné. Došlo k chybnému rozdělení peněz z pokladny bytového družstva. Tyto prostředky jsme si všichni ponechali v dobré víře, že nám patří a investovali je podle sebe. Nyní je bytové družstvo žádá zpět. Bylo vyhotoveno nové vyúčtování, které jsme obdrželi po téměř roce v 3/12 jako reklamaci původního. Může bytové družstvo rozhodnout samo, bez usnášeníschopné schůze o tom, že kompenzace od správcovské firmy bude 4x správcovství zdarma?
Může vrácení peněz , které patří do pokladny vyžadovat zpět a na základě čeho? Existují i bývalí členi BD. Jakým způsobem může BD nárokovat vrácení peněz do pokladny?
Musíme reagovat na reklamaci, kterou jsme obdrželi téměř po roce? Správcovská firma na chybu přišla v září 2011, představensto BD ostatní členy informovalo až v lednu 2012 a reklamované vyúčtování jsme obdrželi až v březnu 2012. Bytovému družstvu nevznikla jako celku žádná škoda, ale peníze byly chybně přerozděleny, v pokladně chybí. Může se za tuto chybu pracovnice správcovské chyby a jakou kompenzaci za ni může bytové družstvo žádat? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud není stanovami vyhrazena tato činnost pouze členské schůzi, může tak učinit představenstvo.
Pokud pochybujete o správnosti vyúčtování a následném postupu, doporučuji podat podnět kontrolní komisi.
Pokud družstvu nevznikla škoda, nelze požadovat odškodnění od pochybivší zaměstnankyně správní společnosti. Odpovědnost za pochybení může vyvodit pouze zaměstnavatel zaměstnankyně.
Reagovat na reklamaci byste bezpochyby měli, zejména v případě, že je oprávněná. Družstvo by od správní společnosti mělo vyžadovat jednoznačné prokázání toho, že k pochybení opravdu došlo.
Pokud bylo členům družstva (nebo nyní bývalým členům družstva) vyplaceno cokoliv, na co neměli nárok (a to i přes jejich dobrou víru), jsou povinni takové plnění vrátit, jelikož se jedná o bezdůvodné obohacení. Družstvo může vrácení bezdůvodného obohacení vymáhat i prostřednictvím soudu.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Opakovaně naměřená vysoká rychlost jízdy a zákaz řízení vozidel
- Odebrání řidičského průkazu za opakovou rychlou jízdu
- Opakové překročení povolené rychlosti a společné správní řízení
- Zákaz řízení kvůli opakovanému překročení povolené rychlosti v ob
ci

Chtěl bych Vás poprosit o radu v následující záležitosti. Dva dny po sobě jsem spáchal dopravní přestupek podle §125c, odst. 1, písmene f), bodu 3 zákona č. 361/2000 (překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 20km/h v obci), což bylo zaznamenáno automatickým radarem. Za spáchání min. dvou těchto přestupků v období 12 po sobě jdoucích měsíců hrozí zákaz řízení podle §125c, odst. 5 zákona č. 361/2000. Tyto přestupky byly projednány ve společném řízení podle §57, odst. 1 a 3 zákona č. 200/1990 a zákaz řízení mi byl skutečně udělen. Není však toto rozhodnutí v rozporu s §12, odst. 2 zákona č. 200/1990? Znění tohoto odstavce sám rozumím tak, že zákaz činnosti (tj. v tomto případě odebrání ŘP) za přestupky projednané ve společném řízení lze uložit jen tehdy, lze-li jej uložit za jeden z těchto přestupků spáchaný samostatně (např. za alkohol za volantem).
Jaká je správná (a běžně aplikovaná) interpretace §12, odst. 2 zákona č. 200/1990? Mám se proti rozhodnutí o zákazu řízení odvolat? Lhůta pro odvolání mi končí 21.5.2012. Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Podle § 125c odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. platí, že "Tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. g) a i) v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, se uloží zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců."
Ve Vašem případě byl tedy zákaz činnosti udělen v souladu s výše uvedeným ustanovením.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Přetížení jednoho zaměstnance po propuštění odstaních zaměstnanců
- Může dát zaměstnanec okamžitou výpověď pro přetěžování
- Nadměrné množství práce a možnost dát okamžitou výpověď


Pracuji jako nákupčí v projektové firmě. Nastoupil jsem v 11/2010, kdy jsme byli ve firmě tři nákupčí. V létě 2011 jeden kolega odešel a firma nového člověka již nepřijala. Nyní odešel i druhý kolega a já jsem v práci na všechno sám. Zaměstnavatel to věděl dostatečnou dobu, ale nenašel odpovídající náhradu. Vyjádřil jsem se, že mám vážné problémy práci zvládat. Zaměstnavatel mi řekl, že řešení bude trvat dva měsíce. Práci nestíhám, moje argumenty však zaměstnavatel odbývá s tím, že mohu v práci zůstat déle. Mohu dát okamžitou výpověď za porušení podmínek ze strany zaměstnavatele, nebo za organizační změny, které mi zásadním způsobem změnily pracovní podmínky? Děkuji, Marek Husařík (po)
Oblíbený

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 10.07.2012, dotaz č. 2235)
Zaměstnanec může dát výpověď bez uvedení důvodu a kdykoliv. Pouze je třeba neopomenout, že výpověď neznamená opuštění pracoviště tzv. na hodinu, ale zaměstnanec je vázán ještě odpracováním výpovědní doby (v části bude čerpat dovolenou, na kterou mu vznikl nárok).
Výpověď z organizačních důvodů nepřipadá ze strany zaměstnance v úvahu, navíc ve Vašem případě není ani případná (organizační důvody se vás sice dotkly, ale nebylo zrušeno Vaše pracovní místo či zaměstnavatel se nepřemisťuje).
Ve Vašem případě bohužel existuje pouze možnost dohody na zlepšení pracovních podmínek a nebo výpověď z Vaší strany. Při dobrovolném odchodu z práce by Vám náležely nižší dávky podpory v nezaměstnanosti, proto lze doporučit především hledat novou práci a až následně dávat výpověď (či zaměstnavateli předkládat návrh na ukončení pracovního poměru dohodou).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Maximální lhůta na odškodnění pojišťovnou
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může pojišťovna oznámit zaměstnavateli zdravotní stav zaměstnance?
- Platí odškodnění za zdravotní úraz zaměstnavatel nebo pojišťovna?
- Promlčení odškodnění za pracovní úraz


Prosím o radu ohledně postupu pojišťovny Kooperativa při likvidaci pojistné události.
Dne 29.11.2010 se mi přihodil pracovní úraz. Po 11 měsících, 1.11.2011 jsem ukončil pracovní neschopnost a vrátil se do práce. Pojišťovna Kooperativa, pří likvidaci pojistné Události, mne vyzvala k doplněni dotazníku a zaslala výzvu na adresu mého zaměstnavatele, přestože měla adresu moji i mého lékaře. Tato výzva se ke mně dostala již v kopii a obsahovala následující větu:
"Předpokládaná doba léčení pro zhmoždění krční páteře a lehký otřes mozku bývá 5–9 týdnů."
V době šetření a propouštění, mne tato věta v očích zaměstnavatele velmi poškodila, jelikož to byl pouze průvodní jev mých zdravotních potíží.
Má právo pojišťovna sdělit zaměstnavateli můj zdravotní stav a smyšlenou dobu léčení? Do dnešního dne jsem nebyl odškodněn. Jakou má pojišťovna lhůtu? Děkuji, Aleš

ODPOVĚĎ:
Nejprve k době odškodnění.
Neuvádíte jaká forma odškodnění Vám dosud nebyla poskytnuta. Platí, že druhy náhrad uvedené v § 369 zákoníku práce je zaměstnanci povinen poskytnout zaměstnavatel.
V praxi se stává, že zaměstnavatelé v dohodě s pojišťovnou buď nehradí tyto náhrady vůbec, ale hradí je pojišťovna přímo zaměstnanci, nebo tyto náhrady vyplatí až poté, co pojišťovna peníze poukáže na účet zaměstnavatele. Taková dohoda má řadu praktických důvodů (zejm. administrativně ulehčuje zaměstnavateli).
Pro Vás je zásadní, že Vám byla způsobena škoda na zdraví a její odškodnění se standardně promlčuje a to ve dvouleté promlčecí době (§ 106 občanského zákoníku). Takže doporučuji především u zaměstnavatele urgovat splnění jeho povinností, protože v listopadu 2012 uplynou dva roky, od okamžiku, kdy Vám škoda na zdraví vznikla. A začnou se postupně promlčovat jednotlivé částky tvořící celkové odškodnění (tedy např. náhrada za ztrátu na výdělku z listopadu 2010, případná věcná újma vzniklá v okamžiku úrazu atd.).
K zavádějícímu tvrzení uvedeném na dotazníku pojišťovny: Není neobvyklé, že takové dotazníky či žádosti o upřesňující informace jsou zaměstnanci doručeny cestou zaměstnavatele.
Pokud věta o době léčení nějak zásadně poškodila Vaši pracovní pověst, doporučuji nechat realizovat znalecký posudek k posouzení úrazu a doby léčení a tento předložit jak zaměstnavateli, tak pojišťovně s žádostí o omluvu.
Pokud zaměstnavatel nevěděl s čím se léčíte, pojišťovna sdělila Vaše citlivé osobní údaje o zdravotním stavu neoprávněně a zároveň porušila zákon o ochraně osobních údajů a i v tomto bodě můžete žádat omluvu, příp. dát podnět k šetření úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pokud by se dlouhodobá absence a případné pochybnosti zaměstnavatele o nutnosti tak dlouhé absence nějak projevily v pracovním vztahu (muselo by se jednat ale o zjevné projevy, např. výtka zaměstnavatele o "zcela zbytečném marodění" apod.) bylo by možné dovozovat z jednání pojišťovny další důsledky. Zatím neuvádíte, že by Vaše poškození ve vztahu k zaměstnavateli mělo reálnější obrysy.
Jiné formy odškodnění (např. finanční zadostiučinění) se z Vašeho dotazu nejeví jako reálné, jelikož nedošlo k tak zásadnímu zásahu do Vašich osobnostních práv.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Rozdíl mezi nebezpečným vyhrožováním a nebezpečným pronásledováním
- Trestný čin nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování - rozd
íl

Měl bych takový dotaz, jaký je vlastně rozdíl mezi TČ dle § 353 - nebezpečné vyhrožování a § 354 - nebezpečné pronásledování.
V obou případech je nutnost podmínky vyhrožování ublížením na zdraví. Kdy tedy za takovéto vyhrožování budu souzen dle § 353 a kdy dle § 354. Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Prvním rozdílem je dlouhodobost.
Nebezpečné vyhrožování nemusí být dlouhodobé, postačí vzbudí-li odůvodněnou obavu z toho, že výhrůžka bude naplněna.
Nebezpečné vyhrožování obsahuje jednodušší formu jednání, jelikož nebezpečné pronásledování se musí projevovat nejen slovními či písemnými ataky ale i jinými úkony (např. vyhledáváním blízkosti).
U nebezpečného pronásledování nemusí být přítomno vyhrožování ublížením na zdraví. Skutková podstata uvedené v § 354 odst. 1 trestního zákoníku obsahuje demonstrativní výčet jednání, tudíž nebezpečné pronásledování se vůbec nemusí projevit ublížením na zdraví (resp. výhrůžkou o něm).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Jak uhradit náhradu škody když poškozený nesdělí číslo účtu?
- Soudní úschova u náhrady škody (poškozený nesdělil čísl
o účtu)

Z rozhodnutí soudu jsem povinna uhradit protistraně náhradu škody, ale nevím jakým způsobem to provést. Rozhodnutí je sice pravomocné, nicméně podala jsem proti tomu další opravné prostředky. Kontaktovala jsem protistranu písemně s tím, aby mi zaslali číslo účtu, kam chtějí částku převést, ale dosud žádnou odpověď nemám.
Následně jsem kontaktovala soud, aby mi tuto sdělil informaci on, ale k tomu také nedošlo. Nevím, jak mám dál postupovat a v podstatě si myslím, že protistrana informaci nepodala záměrně s tím, že mě bude chtít obvinit z porušení soudního rozsudku.
Chtěla bych se tedy zeptat, jestli jsem splnila dostatečně svoji povinnost, když jsem se protistrany a soudu zeptala na způsob úhrady a nikdo z nich mi nedal dosud zprávu? V místě bydliště se tato osoba nezdržuje, zpravidla pobývá mimo republiku a nebo na jiné adrese, kterou neznám, takže zasílání peněz v hotovosti nemá smysl. Jak dalece mám povinnost pátrat po tom, kam částku zaslat, když protistrana nereaguje?
Děkuji, Samanta

ODPOVĚĎ:
Jestliže v rozsudku není určeno a protistrana nereaguje, je možné využít soudní úschovy.
Postup je obsažen v § 185a a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Je možný prodej nemovitosti s věcným břemenem dožití prarodiče?
- Prodej bytu, domu s věcným břemenem doživotního užívání, bydlení
- Prodej nemovitosti s věcným břemezenm dožití, doživotního bydlení


Spolu s bratrem jsme zdědili malý rodinný domek po našem otci (každý má polovinu). Bratr se dostal do dluhů a nyní chce prodat svou polovinu domu (já ho bohužel vyplatit nemohu). Dům však nelze rozdělit na 2 bytové jednotky (má jeden vchod a jednu koupelnu) a není přesně vymezeno, jaká polovina je jeho. Já nechci dům prodávat, jelikož v něm bydlí naše babička(bez věcného břemene). Může tedy svou polovinu i přesto prodat? Mohli byste mi, prosím, poradit jaké jsou mé možnosti?
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Váš bratr za těchto podmínek může prodat svůj podíl na domě, nicméně je otázkou, zda by na takovouto nemovitost existoval kupec, jestliže by nabízel právě a pouze svou ideální polovinu. Za dané situace bych Vám doporučovala zřídit věcné břemeno ve prospěch babičky tak, aby v domě mohla setrvat do konce života (vzhledem k významu tohoto dokumentu bych zároveň doporučovala využít služeb notáře či právníka) a následně se pokusit celou nemovitost prodat, pokud se Vám nepodaří nalézt pro všechny výhodnější řešení. Takové věcné břemeno pak bude trvat po celou dobu života babičky bez ohledu na případné změny vlastníků nemovitosti.


OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Podnikání na mateřské dovolené při současném pracovním poměru
- Maximální přivýdělek při pobírání rodičovskéo příspěvku na rodičovské dovolené
- Kolik si mohu přivydělat na mateřské, rodičovské dovolené?
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo platí zdravotní pojištění při podnikání na mateřské dovolené?
- Kdo platí sociální pojištění při podnikání na mateřské dovolené
- Podnikání na mateřské, rodičovské dovolené a sociální, zdravotní pojištění
- OSVČ s hlavní činností a placení sociálního, zdravotního na rodičovské dovolené
- Placení záloh na sociální a zdravotní při podnikání na rodičovské, mateřské d.


Jsem na mateřské (rodičovské) dovolené. Jinak jsem byla zdravotní sestra (pracovní smlouva na dobu neurčitou). Chci si založit živnostenský list (v jiném oboru) a přivydělat si.
Jaké jsou podmínky a úskalí podnikání na nemateřské (rodičovské) dovolené? A po skončení mateřské (rodičovské) dovolené?
Sociální, zdravotní atd.? Jaká je maximální výše přívýdělku? Děkuji, Lucka

ODPOVĚĎ:
Výše příjmů osoby pobírající rodičovský příspěvek není nijak sledována, během rodičovské dovolené si tedy můžete přivydělat prakticky bez omezení - výše přivýdělku není nijak omezena. Během doby, po kterou máte nárok na rodičovský příspěvek, můžete být považována za OSVČ vedlejší.
Vzhledem k tomu, že pečujete o dítě mladší čtyř let věku, platil by za Vás zdravotní pojištění stát. Tuto skutečnost je zapotřebí do 8 kalendářních dní od zahájení podnikání nahlásit Vaší zdravotní pojišťovně. Nemusela byste tedy platit pravidelné zálohy, po podání přehledu v následujícím roce byste doplatila pojištění pouze v případě, že byste dosáhla zisku. Co se týče sociálního pojištění, neplatíte během prvního roku žádné zálohy. Po podání přehledu doplatíte zálohy podle skutečného zisku - pokud byl Váš roční zisk v uplynulém roce nižší než cca 60.000 Kč, neplatíte ani v následujícím roce žádné zálohy.
Pokud byste si ale chtěla hradit také zálohy na nemocenské pojištění, musela byste být OSVČ s hlavní činností. OSVČ s hlavní činností se stanete také ve chvíli, kdy přestanete splňovat podmínky pro OSVČ s vedlejší činností, tedy přestanete pobírat rodičovský příspěvek. Pak budete automaticky považována za OSVČ hlavní a budete muset hradit vyšší zálohy.

Více informací a podnikání a platbě záloh najdete například zde: http://www.jakpodnikat.cz/pojisteni-socialni-zdravotni.php


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Platí se zvýšené výživné od podání návrhu nebo až od rozsudku soudu?


Pravidelně platím výživné trvalým příkazem z účtu. V poslední době si bývalá přítelkyně zažádala o zvýšení. Se zvýšením souhlasím. Toto podání podala u soudu v únoru 2012. K prvnímu jednání u soudu se nedostavila. Soud nařídil další jednání s tím, že se ji pokusí doručit předvolání přes školu, kde dcera studuje. Bývalá přítelkyně nemá vlastní byt a tak se různě pohybuje mezi svými dalšími dvěma dcerami, matkou a někdy i jinde. Tímto jednáním mi vzniká dluh na výživném, což se mi nelíbí. V současné době už budu mít dluh za šest měsíců a ještě nevím o kolik mi zvýší výživné.
Toto jednání je v rozporu s dobrými mravy. Je to nemorální. Jestli tímto způsobem stát umožní, pochybným ženám, jak přijít k penězům bez vlastního přičinění, pak je tady něco špatně.
Dá se s tím něco dělat ? Matka mé dcery je odjakživa příživnice. Může protahovat soud třeba rok. Za ten rok, po zvýšení výživného, můžu mít dluh i několik desítek tisíc. Že dluh budu mít vím, ale ještě nevím kolik, protože nevím o kolik mi soud výživné navýší. Výživné stále platím v platné výši.
Že to je taktika matky, jak bezpracně přijít k penězům, je jasné. 17.7.2012 proběhlo druhé stání a matka se nedostavila ani na jedno. Na první stání se ani neomluvila a na druhé stání nemohla přijet protože je na výletě. Teď paní soudkyně případ odročila na neurčito s tím, že nechá matku vyslechnout soudem, kde se matka pohybuje. To znamená, že další stání bude nejdříve v září. Když vezmu fakt, že návrh podala v únoru, nebudu daleko od pravdy, když říkám, že těmito průtahy docílí jednoho roku a pak se bude smát jak mne bezpracně oškubala o peníze. Já jsem v invalidním důchodu, je mi 59 let a starám se o svou matku, teré je 82 let. Pořádnou práci jsem nedostal už cca 5let. Dnes dělám za 8 500,-Kč čistého. Myslíte, že z této výplaty budu mít na jednorázové zaplacení?
Otázka:
1) Proč zvýšení výživného není dáno datem rozsudku?
2) Proč se výše výživného bere datem podání návrhu?
Děkuji, Zdenda

ODPOVĚĎ:
Právní úpravou výživného se zabývá zákon o rodině. Podle § 98, odst. 1 uvedeného zákona se právo na výživné nepromlčuje. Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení, u výživného pro děti (obecně myšleno pro osoby pod 18 let) za dobu nejdéle tří let zpětně od tohoto dne.
Soudce, který o výživném rozhoduje, musí toto ustanovení zákona o rodině respektovat a přiznat určené výživné od data podání návrhu. Na základě příslušné legislativy nemůže v této věci rozhodnout jinak a přiznat (zvýšené) výživné od pozdějšího data. V soudním rozhodnutí tedy stanoví výši výživného, kterou jste od data podání návrhu povinen platit. Pokud víte, že dlužné výživné nebudete moci jednorázově uhradit, můžete při soudním jednání požádat o vytvoření splátkového kalendáře, který může být součástí soudního rozhodnutí.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je možné zaslat výpověď zaměstnavateli poštou?


Potřebuju poradit při výpovědi ze zaměstnání.Pracuji 2 roky v kuchyni v restauraci jako cukrářka. Nerozumím si s paní šéfovou kvůli své práci. Máme časté konflikty.Chtěla bych odejít, ale nechtějí mi podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru. Nastoupila jsem nemocenskou, nechci se už vrátit, výpovědní lhůtu 2 měsíce už bych tam psychicky nezvládla. Mohu přestopit do jiného zaměstnání, podat výpověď (kterou nejspíš nebudou chtít podepsat), a požadovat započtový list? Nebo při nástupu na nemocenskou podat výpověď, počkat 2 měsíce (výpovědní lhůtu) a pak ukončit nemocenskou, nastoupit do jiného zaměstnání a požadovat zápočtový list? Nebo mám ještě nějakou jinou možnost? Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Během nemocenské můžete ukončit pracovní poměr výpovědí - stačí ji zaměstnavateli zaslat písemně, nejlépe do vlastních rukou. S výpovědí Váš zaměstnavatel nemusí souhlasit, jeho souhlas nepotřebujete. Váš pracovní poměr pak skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď zaměstnavateli doručena. Poté můžete nastoupit k jinému zaměstnavateli nebo se zaevidovat na úřadě práce. Zápočtový list Vám zaměstnavatel vystaví až po ukončení pracovního poměru, tedy po uplynutí výpovědní lhůty.


RODINA-ROZVOD, PÉČE O DĚTI
- Je možná střídavá péče u kojeného dítěte věku 3 měsíců?
- Je možná střídavá péče u otce lékaře dělajícího služby v nemocnici?
- Je možné aby soud zakázal setkávání dítěte s milenkou manžela, partnera
- Může soud zakázat setkávání dítěte s milencem manželky, partnerky?


Můj problém spočívá v tom, že manžel mě opustil těhotnou kvůli jiné ženě. Celé těhotenství se o mně ani o dítě nezajímal, viděli jsme se za celou dobu 6x. Nyní jsou synovi 3 měsíce a můj manžel jej vídá průměrně tak cca 1x za 10 dní, vždy na hodinu a půl. Nyní se chce rozvádět a chce podat žadost o rozvod spolecně, s tím ja ale nesouhlasím. Myslím, že to pro mě nebude výhodné.
Také chce požádat o střídavou péči. Jakou šanci má dostat syna do téhle péče když má malý 3 měsíce a je kojený? Manžel pracuje jako lékař v nemocnici a ma i noční služby, a to i o víkendech. Jeho milenka je taktéž lékařka a mají byt 1+kk, kde by syn neměl ani svoje lůžko? Můžu také požadovat, aby jeho milenka nebyla v kontaktu s mým synem a abych u jeho návštěv byla i já? V jakém věku by si jej mohl ovézt na noc, když syn je na mě fixovaný a otce prakticky nezná? Co mám udělat abych dostala syna do své výlučné péče? Bude soud zajímat fakt, že mě opustil v těhotenství a nezajímal se?
Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že společnou žádostí o rozvod máte na mysli tzv. nesporný rozvod. Základní podmínky pro nesporný rozvod jsou tyto: manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý z manželů. Záleží ale pouze na Vás, zda na tento návrh přistoupíte.
Co se týče péče o Vašeho syna, vzhledem k synově nízkému věku, povolání Vašeho manžela a jeho bytovým podmínkám se jeví jako spíše nepravděpodobné (spíše vyloučené), že by soud svěřil syna do střídavé péče. Nějaký styk syna s otcem ale soud určí určitě. Jestliže nechcete, aby u kontaktu se synem byla přítomna přítelkyně vašeho manžela, musela byste prokázat, že by syn byl v takovém případě v ohrožení nebo by mu hrozila nějaká újma. Stejně tak pokud byste chtěla být kontaktu syna s manželem přítomná, musela byste prokázat, že manžel není například schopen se o syna po dobu kontaktu řádně postarat a Vaše přítomnost je tedy z tohoto důvodu nezbytná.
Jestliže chcete mít syna ve Vaší výlučné péči, můžete podat k soudu v místě bydliště Vašeho syna návrh na jeho svěření do Vaší péče. Vzor takového návrhu najdete na internetu, s jeho sepsáním Vám také může pomoci advokát nebo sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, na městském úřadě v místě Vašeho bydliště. Do návrhu samozřejmě můžete uvést, že Vás otec dítěte v průběhu těhotenství opustil a o syna se nezajímal.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Placení výživného pěstounům a na Úřad práce - informace
- Hradí se výživné pěstounovi nebo Úřadu práce?


2003 byl můj syn rozsudkem soudu svěřen do péče mé matky (babičky dítěte). Mě bylo stanoveno výživné 3000,- Kč měsíčně. V dubnu roku 2009 byl syn svěřen do pěstounské péče mé matky, na její žádost. Tímto rozsudkem se změnil rozsudek z 2003, avšak pouze úprava péče, výživné zůstalo nezměněno. Od dubna 2009 pobírá má matka na syna příspěvek na úhradu potřeb dítěte 4508,-. V květnu 2009 podal odbor státní sociální podpory návrh na stanovení výživného rodičům dítěte svěřeného do pěstounské péče s odkazem na § 45d zákona o rodině. V červnu 2011 ustanovil soud opatrovníkem mého nezletiletého syna Městský úřad pro řízení o stanovení výživného po dobu pěstounské péče. Letos v únoru 2012 vydal soud rozsudek, kde jsem povinna platit výživné ve výši 4000,-/měsíčně na účet Úřadu práce. V rozsudku je citován § 45d) odst. 1, 2 zákona o rodině jako odůvodnění. Tuto povinnost jsem samozřejmě začala plnit, ale má matka po mě stále chce výživné 3000,-Kč/měsíčně. Odkazuje se rozsudek z 2003. Má na toto výživné nárok? Musím pokračovat platit i k jejím rukám, když platím Úřadu práce? Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Paragraf 45d zákona o rodině, na který odkazuje soudní rozhodnutí z února letošního roku říká, že: "Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb podle zvláštního právního předpisu, přechází na stát. Je-li výživné vyšší než příspěvek uvedený ve větě první, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem, tento rozdíl je vyplácen pěstounovi".
Z toho vyplývá, že nárok na výživné přešel na stát. Nejste tedy již povinna nadále platit výživné matce (babičce dítěte), ale pouze státu, resp. místně příslušnému Úřadu práce. Úřad práce pak Vaší matce jakožto pěstounce vyplácí jako kompenzaci za výživné zmíněný příspěvek na úhradu potřeb dítěte a případně také rozdíl mezi příspěvkem a výživným, pokud je výživné, které platíte, vyšší než tento příspěvek.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Právo na vyplacení při splácení bytu, domu jednoho z manželů
- Nárok na vyrovnání při splácení bytu, domu ve vlastnictví jednoho manžela


Můj manžel si ještě v době, kdy jsme se neznali tj. rok 2003, koupil byt na úvěr. Od roku 2006 v něm žijeme společně, manželství jsme uzavřeli v roce 2009 a byt jsme společně doplatili předčasně v loňském roce. Již od začátku máme společný účet, kde nám chodí příjmy od obou, všechny poplatky se tedy platí z jednoho společného účtu. Chci se rozvést, můj manžel tvrdí, že nemám na byt žádné právo, protože si jej koupil v době, kdy byl svobodný. Jak to, prosím, je? Mám právo na nějaké vyplacení? Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že manžel koupil byt před uzavřením manželství, platí, že pokud jste během manželství neuzavřeli dohodu o rozšíření společného jmění manželů (SJM), je výlučným vlastníkem tohoto bytu Váš manžel.
Vy byste mohla mít nárok na úhradu nákladů, které jste vynaložila na výlučný majetek Vašeho manžela. Musela byste ale důvod a výši těchto investic prokázat. Pokud nemáte písemné doklady (výpisy z účtu, faktury, účtenky apod.) o tom, že Vaše peníze šly na splátky hypotéky bytu Vašeho manžela, rekonstrukce nebo vybavení domácnosti, bude vymáhání jakýchkoliv finančních nároků velmi problematické.


RODINA-PĚSTOUNSTVÍ
- Je nutné požádat soud o zrušení, ukončení pěstounství v 18 letech dítěte?
- Zaniká pěstounství automaticky dospělostí dítěte?
- Končí pěstounská péče automaticky v 18 letech věku?


Můj syn (13 let) byl v roce 2009 svěřen do pěstounké péče mé matky. Skončí pěstounská péče automaticky, jakmile syn dovrší 18 let nebo je potřeba soudní rozhodnutí? Kdo v tomto případě podává návrh na ukončení pěstounské péče? Děkuji, Alžběta

ODPOVĚĎ:
Pěstounská péče zaniká automaticky dosažením zletilosti dítěte, tj. v 18 letech věku. Není tedy zapotřebí žádat o ukončení pěstounské péče soud.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Vliv zisku z prodeje nemovitosti na výši předčasného důchodu
- Má vliv prodej bytu, domu na výši předčasného důchodu
?

Odcházím do předčasného důchodu (datum narození 19.4.1955 - 2 děti) a ráda bych věděla, zda se mi může započítávat do výměru částka 450.000 Kč, ze které jsem jako z příjmu platila v roce 2005 daň 45.000 Kč. V tomto roce nemám jiný příjem započtený, neboť jsem byla na neschopence (operace nohou) a potom jsem byla vedená na pracovním úřadě. Oněch 450.000 Kč byl příjem z prodeje zděděné nemovitosti (rozdíl mezi odhadem pro dědictví a následně odhadem pro prodej do dvou let). Dále jsem v roce 2006 pracovala v realitách na Dohodu o provedení práce, přičemž jsem byla nejprve v evidenci pracovního úřadu a pak jsem z evidence vystoupila, protože jsem měla z realit příjem, který jsem měla uvedený na Finančním úřadě a též zdaněný. V tomto období (cca 10 měsíců) jsem si sama platila zdravotní pojištění, ale sociální nebylo třeba, neboť jsem toto neměla na Živnostenský list. Chápu, že se mi nemůže započítávat doba, ale domnívám se, že když byl příjem zdaněn, tak by se měl započítat. Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
Mezi příjmy, ze kterých se následně vypočítává výše (předčasného) starobního důchodu, patří pouze příjmy, ze kterých je odváděno sociální (důchodové) pojištění. Z Vámi uváděného příjmu z prodeje nemovitosti jste sice odvedla daň z příjmu, ale sociální pojištění se z tohoto druhu příjmu neodvádí, a proto tento příjem nemůže být při posuzování nároku na starobní důchod zohledněn. Co se týče dohody o provedení práce, z té nebylo na základě příslušné legislativy až do konce roku 2011 rovněž odváděno žádné sociální pojištění a tudíž ani tyto příjmy nemohou být do výpočtu výše důchodu zahrnuty.


RODINA-SVATBA
- Dodatečné uzavření sňatku se zemřelým, zesnulým?
- Uzavření sňatku po smrti, úmrtí - je právně možné?
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Kdo platí výživné po smrti partnera, druha, přítele
- Placení alimentů po úmrtí přítele, druha, partnera
- Placení výživného, alimentů rodiči zemřelého druha, partnera
RODINA-OTCOVSTVÍ
- Jak prokázat otcovství zemřelému, zesnulému partnerovi, druhovi
- Žaloba na určení otcovství u zemřelého, zesnulého přítele, partnera


Sestřenici zemřel přítel, se kterým poté, co zemřel, zjistila, že čeká dítě. Bude muset procházet různými peripetiemi jako je uznání otcovství, atd. Slyšeli jsme o tom, že by bylo za určitých okolností možné uzavřít manželství se zemřelým zpětně. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Podle § 3 zákona o rodině se manželství uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky v přítomnosti dvou svědků. Vzhledem k tomu, že zesnulý přítel Vaší sestřenice již nemůže se vstupem do manželství vyslovit souhlas, nemůže takovéto manželství být uzavřeno.
Vaše sestřenice může podat k soudu návrh na určení otcovství. Ve chvíli, kdy bude otcovství určeno, může se domáhat výživného na nezletilé dítě po rodičích zesnulého. Pokud byl otec dítěte poživatelem invalidního či starobního důchodu nebo ke dni smrti splnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod, bude mít dítě Vaší sestřenice nárok na starobní důchod.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Zpětné vyplacení mateřské u osoby s pobytem v ČR kratším 365 dní
- Zpětné vyplacení peněžité podpory v mateřství u cizinky
- Jak dlouho musím platit zdravotní pojištění abych dostala PPM
- Po kolika dnech placení zdravotního mám nárok na PPM


Jsem cizinka vdala za občana ČR. Svatbu jsme měli před 6 lety na Ukrajině. Manžel pak odjel do ČR, ja zůstala na Ukrajině, tam se nám narodil syn. Když měl 2 roky, přijeli jsme za tatínkem do České republiky. Tady jsme požádali o české občanství pro syna, které nám bylo po měsíci uděleno. Po vyřízeni všech dokladů jsem šla na sociálku pažádat o mateřskou. Tam mi bylo sděleno, že o dávky mateřské můžu požádat až po 365 dnech pobytu na území ČR. Po dobu tohoto roku manžel pobíral pouze rodičovský příspěvek na dítě. Syn má už 3 roky, já už přebývam na územi více než rok (mam přechodný pobyt). Chtěla bych se zeptat jestli mohu požádat o vyplacení mateřské za uplynulý rok zpětně.
Děkuji, Inna

ODPOVĚĎ:
O peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je možné žádat pouze do jednoho roku věku dítěte. Abyste měla nárok na PPM, musela byste být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěná po dobu alespoň 270 kalendářních dní a musela byste být pojištěná (zaměstnaná) i v den nástupu na mateřskou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení zaměstnání. Vzhledem k Vámi uváděným informacím tedy na (zpětnou) výplatu PPM bohužel mít nárok nebudete.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může spolumajitel prodat podíl cizí osobě s nejvyšší nabídkou?
- Kdy mohu prodat spoluvlastnický podíl cizí osobě
- Podmínky pro prodej spoluvlastnického podílu cizí osobě
- Prodej spoluvlastnického podílu osobě s nejvyšší nabídkou


Mám dotaz ohledně dědictví. Otec s matkou vlastnili majetek - dům, auto. 50% majetku patřilo otci a 50% matce. Otec zemřel a v závěti určil dědický podíl 1/8 svému synovi a 3/8 jinému dědici. Pokud má syn s matkou většinový podíl t.j. 5/8, může jiný dědic svůj podíl prodat cizímu zájemci nebo třeba zastavit svou část nemovitosti bance za účelem např. úvěru? A jak máme postupovat pokud se s menšinovým dědicem nedohodneme na ceně za jeho 3/8 podíl? Děkuji, Johana

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o hospodaření se společnou věcí, rozhoduje většina spoluvlastníků (počítáno většina podílů). Zastavení, pronájem patří mezi hospodaření se společnou věcí. V případě, že by spoluvlastník měl zájem svůj podíl scizit (prodat, darovat) a převod by nebyl určen osobě blízké spoluvlastníka, je povinen nabídnout ostatním spoluvlastníkům svůj podíl k převodu (odkoupení), a to za podmínek stejně výhodných, za jakých by podíl převedl na 3. osobu (tedy nejen za stejnou cenu, ale i za stejných ostatních podmínek).
K druhé otázce - záleží na tom, z jakého důvodu se nedohodnete na ceně; pokud se Vám podíl bude zdát předražený, ale spoluvlastník pro něj bude mít kupce, je oprávněn prodat podíl za vyšší cenu než jakou jste ochotni zaplatit Vy.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Pohlíží úřad práce stejně na ukončení služebního a pracovního poměru?
- Ukončení služebního poměru a nárok na podporu a náhradu mzdy
- Výše náhrady mzdy při ukončení služebního poměru
- Podpora v nezaměstnanosti při ukončení služebního poměru
- Nárok na podporu v době vyplácení odstupného, odchodného, odbytného


Chtěla bych se zeptat, zda-li se na skončení služebního poměru pohlíží na úřadu práce stejně jako na skončení pracovního poměru. Ve všech dokumentech se vždy totiž řeší jen pracovní poměr. Jedná se mi hlavně o to, jestli při skončení služebního poměru dohodou má příslušník taktéž nárok pouze na 45% z průměrné měsíční mzdy, nebo mu náleží 65%. A další věc je, kdy vzniká nárok na podporu. Jedná se mi o to, jestli je zapotřebí před zažádáním o podporu posledních 6 měsíců nepřetržitě pracovat, protože jsem ve služebním poměru 4 měsíce, před tím jsem byla 4 měsíce na úřadu práce a před touto evidencí na ÚP jsem pracovala 7 měsíců v pracovním poměru, tzn., že za poslední 2 roky mám odpracováno 19 měsíců.
Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Z hlediska nároku na podporu v nezaměstnanosti je služební poměr posuzován obdobně jako poměr pracovní.

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte být během uplynulých dvou let před evidencí na úřadě práce zaměstnaná po dobu alespoň 12 měsíců. V dotazu blíže neuvádíte, jaký byl vývoj zaměstnanosti po celých 24 měsíců, ale pouze po dobu 15 měsíců; takže zda tuto podmínku splňujete, je třeba abyste si stanovila sama.

V případě ukončení zaměstnání dohodou bez vážného důvodu (což může být blíže prokazatelně nedůvodná žádost o propuštění) Vám bude od počátku podpůrčí doby vyplácena podpora ve výši 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku.

Vzhledem k tomu, že jste před nástupem do současného služebního poměru nevyčerpala celou podpůrčí dobu (délka trvání podpůrčí doby je odvislá od Vašeho věku ke dni podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání - § 43 zákona o zaměstnanosti) a tento služební poměr není kratší než 3 měsíce, budete mít opět nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.

Podpora v nezaměstnanosti není poskytována po dobu, kdy je uchazeči o zaměstnání vypláceno odstupné, odchodné nebo odbytné.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Platí věcné břemeno průchodu, chůze i pro nájemníky a zákazníky firmy?
- Je věcné břemeno jízdy, chůze i pro nájemníky a zákazníky firmy?


Firma XXX s.r.o. , která je majitelem nemovitosti bez přístupové cesty má věcným břemenem chůze a jízdy zajištěno právo užívání parcely - ostatní manipulační plocha jako přístupové cesty. Tato firma pronajímá nemovitost několika nájemcům, kteří zde podnikají a pro vstup do nemovitosti používají soukromý pozemek . Domnívám se, že na pozemek má vstup a jízdu ze zákona umožněn majitel nemovitosti v jehož prospěch je zřízeno věcné břemeno, jeho zaměstnanci vč. dopravních prostředků této firmy, ale nikoliv již jeho nájemníci a jejich zákazníci. Tato firma nám několika spolumajitelům manipulační plochy tvrdí, že nyní může pozemek použít kdokoliv z jejich zákazníků a nájemců.
Prosím o odpověď vč. odkazu na příslušné paragrafy.
Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Věcné břemeno práva průchodu a průjezdu je obvykle věcným břemenem ve prospěch nemovitosti. V tomto případě záleží na dohodě o zřízení věcného břemene. Tato je založena na katastru nemovitostí ve sbírce listin obvykle u nemovitosti zatížené i nemovitosti panující. Záleží na tom, kdy bylo věcné břemeno zřízeno.
Pokud se i ve Vašem jedná o věcné břemeno ve prospěch nemovitosti mohou jej využívat i ostatní lidé, kteří nemovitost využívají, za účelem, za jakým bylo břemeno zřízeno. Náklady jdou k tíži oprávněného, zejm. pokud cestu využívá výhradně za účelem využívání nemovitosti.
Věcná břemena jsou upravena v § 151n občanského zákoníku.


OBČAN-BYDLENÍ
- Musí původní nájemník informovat nového o problémových sousedech?
- Odkup nájemní smlouvy v domě s nepřizpůsobivými nájemníky


V listopadu 2009 si moje maminka koupila od majitelky domu ve Vršovicích nájemní smlouvu na byt na dobu neurčitou, kde bylo regulované nájemné, za odstupné. Částka zrovna nebyla nízká. Majitelka ji ovšem zatajila záležitosti se sousedícími lidmi. Po kratší době užívání tohoto bytu maminka zaznamenala, že jí sousedka dělá naschvály ("třískala" až 30x denně silně dveřmi od svého bytu (nechodila do práce tak měla na to dostatečně času). Maminka to oznámila majitelce domu, která jí odepsala, aby si toho nevšímala. Maminka tak "trpěla" dál. V srpnu 2011 otevřela dveře, sousedka objevila mezi futry dveří a začala zprvu mluvit o tom, že ji nechá třískat dveřmi nebo jí podřeže hrdlo. Na základě toho se vše nahlásilo na Policii, kde nám sdělili, že má tato sousedka již založený spis podobného charakteru s již minulými nájemníky. Maminka se domluvila s majitelkou na dohodě o ukončení nájemního vztahu 10/2011, majitelka vyplatila 1/2 odstupného. Máma se cítí se být poškozená, přišla o byt. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Situace je spíš smutná než protiprávní.
O poškození se v tomto případě dá stěží uvažovat. Pokud se majitelka nezavázala zajišťovat v domě pořádek a klid, je skutečnost, že matce nesdělila informace o problémových nájemnících, nemravná.
Lze uvažovat o tom, že nájemní smlouva je neplatná a pokusit se soudit o celé odstupné, jelikož smlouva byla uzavřena v rozporu s dobrými mravy, když majitelka domu věděla, že byt není způsobilý užívání z důvodu problematičnosti sousedů a majitelka tak de facto opakovaně vydělává na odstupném.
K takovému sporu doporučuji vyhledat kvalitní advokátní služby, jelikož se jedná o velmi složitou záležitost.


TRESTNÍ-TRESTY
- Kdy je možné požádat o odpuštění zbytku trestu - odebraný řidičský průkaz


Dne 17.12. 2011 jsem se dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky tím, že jsem v ranních hodinách řídil automobil pod vlivem alkoholu. S vozidlem jsem lehce narazil do středového ostrůvku před kruhovým objezdem. Po tomto manévru jsem za kruhovým objezdem zastavil, abych zkontroloval vozidlo. Na vozidle byla pouze na jedné straně upadlá SPZ a ke zranění osob, které se mnou byly ve vozidle nedošlo. Naproti nám jela policejní hlídka, která když viděla, že kontroluji vozidlo, tak u mne provedla kontrolu. Při dechové zkoušce jsem nadýchal hodnoty kolem 2 promilí a krevní zkouška stanovila hodnotu 2,45 promile.
Řidičský průkaz mi byl odebrán na místě a dála mi byl uložen trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným odkladem v délce 1 roku a zákaz řízení v délce 2 roků. Chci se tedy zeptat, jakou mám podle vás šanci na případné podmíněné upuštění od zbytku trestu v zákazu řízení, jestliže jsem nebyl nikdy za nic trestán a doposud jsem žil řádným způsobem života a jestli mohu žádat o upuštění po polovině doby od zadržení ŘP a nebo po pravomocném rozhodnutí. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Žádost podat můžete. Polovina výkonu trestu zákazu činnosti se počítá od okamžiku odebrání řidičského průkazu.
Šance na vyhovění žádosti se ve Vašem případě nedá stanovit, naměřená hladina je vysoká. Doporučuji Vám spíše se na vyhovění této žádosti nespoléhat.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možná exekuce na rodiče když dítě chytí revizor bez jízdenky
- Co předchází exekuci za jízdu načerno v tramvaji, autobuse, metru
OBČAN-DLUHY
- Jak vysoké jsou úroky u pokuty od dopravního podniku
- Výše úroku u pokuty dopravního podniku - revizor chytl bez jízdenky
- Je možný splátkový kalendář u pokuty dopravního podniku?


Již je to dva a půl roku, co jsem dostala pokutu v MHD a stále jsem ji neuhradila. Jelikož jsem studentka a nemám trvalý měsíční příjem, bojím se, aby se případná exekuce nepřenesla na mé rodiče, kterým nechci o situaci říkat.
Chci se zeptat, kolik může nyní činit dlužná částka a bude-li možné se domluvit na splácení nějakých menších částek (např.700 Kč) měsíčně? Mám-li na to právo, či musím počítat se zabavením majetku? Jak bych nyní měla postupovat?
Bylo mi 17 let, když k incidentu došlo, nyní je mi 19 let. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Níže uvádím variantní řešení, jak v této věci postupovat:
1) Ve Vašem případě, můžete kontaktovat dopravní podnik a dlužnou částku uhradit, jistě by bylo možné dohodnout se i na splátkovém kalendáři. Musíte počítat, že vedle pokuty, budete platit úroky z prodlení, které činí cca 7,75% ročně z dlužné částky.
2) Jiným řešením by bylo v současné době ve Vaší věci nic nepodnikat, neboť uplynutím 3 let od uložení pokuty dojde k promlčení (za předpokladu, že jste si jistá s datem splatnosti pokuty). V takovém případě již nebudete povinna platit zmiňovanou pokutu, a to i v případě, že by byla po této lhůtě podána žaloba o zaplacení dlužné částky, máte právo vznést námitku promlčení.
Jako příklad uvádím způsob výpočtu promlčení: např. pokuta byla uložena 4.9.2009, 3-letá promlčecí doba uplyne 4.9. 2012. To znamená, že 5.9. 2012 byste byla oprávněna vznést u soudu (písemně) námitku promlčení.
Předpokladem pro exekuci je předchozí soudní rozhodnutí, v němž bude stanovena povinnost zaplatit dlužnou částku (z Vašeho dopisu nevyplývá, že by bylo vydáno takové soudní rozhodnutí (případně platební rozkaz), proto se mi otázka exekuce nezdá jako aktuální.
Mohlo by se stát, že by Vás dopravní podnik, případně jeho právní zástupce nejprve vyzval k zaplacení dlužné částky – v takovém případě, můžete protistraně navrhnout splátkový kalendář a podobně.
Musím Vás však upozornit na skutečnost, že pokud by došlo k soudnímu řízení, navýší se Vaše dlužná částka vedle úroků o náklady řízení, případně náklady právního zastoupení protistrany (dopravního podniku).
K Vašim otázkám týkající se výše dlužné částky, a k provádění exekuce uvádím následující:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, jak vysoká pokuta Vám byla uložena. V tuto chvíli činí Váš dluh: jistinu (Vám uložená pokuta) a úroky z prodlení, které činní ročně cca 7,75%. Pokud by došlo k soudnímu řízení byla by dlužná částka zvýšena o náklady soudního řízení a případně náklady na právní zastoupení jak bylo uvedeno výše.
Exekuce jako taková nenastává ihned (předsoudní výzva na zaplacení, soudní řízení jak bylo uvedeno výše), kdykoliv v průběhu této doby je možné dlužnou částku uhradit.
Předpokládám, že pokuta dopravního podniku, nebude příliš vysoká - proto nepředpokládám, že by došlo k zabavení majetku Vašich rodičů, v takovém případě by byla exekuce spíše hrazena peněžitými prostředky Vašich rodičů.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Žaloba na vydání peněžitého plnění při rozchodu partnerů
- Rozchod druha a družky a vypořádání společného jmění žalobou k soudu
OBČAN-DLUHY
- Je nutné sepisovat smlouvu o půjčce písemně?
- Musí být smlouva o půjčce peněz písemná?


V roce 2006 jsem koupila byt. Nejdříve jsme s bývalým přítelem plánovali, že část zaplatíme z jeho dědictví. Vyřizování jeho dědictví se ale protáhlo a peníze nám půjčila moje matka (splácím do dneška kromě hypotéky, bez smlouvy). Proto byla kupní smlouva psaná jen na mé jméno a vklad do katastru také. Smlouva o hypotéce je psaná na mě, přítel je spoludlužník. Peníze jsme u notáře předávali v hotovosti při podpisu smlouvy.
Nyní se rozcházíme, bývalý přítel se z bytu odstěhoval po mém naléhání, protože se nemínil podílet ani na nákladech na inkaso. Vyhrožoval mi, že se mi pomstí, že na mě podá žalobu o x set tisíc, že má svědka, že ty peníze byly jeho. Pracovnice realitky je jeho vzdálená známá a opravdu jsme se v té době všichni bavili o tom, že čekáme, až se vyřeší jeho dědictví.
Nevím, jakou žalobu chce podávat, jestli bezdůvodné obohacení. Co by se prosím mohlo v této věci dál dít? Mám malé dítě (ani na to nic neplatí), chodím do práce a nespím z toho, že bych chodila po soudech a přišla o bydlení. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že byla kupní smlouva i vklad do katastru nemovitosti psána na Vaše jméno, předpokládám, že i v katastru nemovitostí jste tedy vedena jako jediný vlastník, o nemovitost jako takovou byste tedy přijít neměla.
Jak jsem pochopila z popisu Vašeho případu, figuruje Váš přítel pouze jako účastník smlouvy o hypotéce spolu s Vámi - v tomto případě předpokládám, že splátky hypotéky byly posílány z nějakého účtu (Vašeho, případně jeho) na účet banky, což samozřejmě jednoznačně ozřejmí, kdo splátky platil. Pokud by tyto splátky byly posílány z jeho účtu, mohl by je požadovat zpět, žaloba o vydání bezdůvodného obohacení by byla jednou z možností, předpokládám, že pravděpodobně by byla ale podána žaloba o vydání peněžitého plnění (platební rozkaz).
Jeho argumentu, že má svědka, který mu dosvědčí, že peníze na koupi domu byly jeho, bych se příliš nebála, protože kdyby došlo k soudnímu řízení, bylo by to slovo proti slovu (jeho proti Vašemu), protože Vy byste samozřejmě mohla požádat o svědectví Vaší maminku s tím, že ona by možná mohla doložit i skutečnost, že např. ze svého účtu vybrala větší obnos peněz, které Vám půjčila, a Vy byste možná mohla prokázat, že matce peníze splácíte (například opět výpisy z bankovního účtu). Smlouva o půjčce podle občanského zákoníku nemusí mít ze zákona písemnou formu, tudíž ji můžete sjednat i ústně.
Pokud by snad Váš bývalý přítel chtěl argumentovat tím, že na koupi bytu byly použity peníze z dědictví, velmi snadno lze dohledat, kdy bylo dědické řízení ukončeno a kdy mu byly předmětné peníze přisouzeny (v rámci řízení byste požádala o předložení soudního spisu předmětného dědického řízení) a podobně snadno lze doložit, kdy byly peníze na koupi bytu složeny u notáře při podpisu smlouvy, z čehož by bylo zřejmé, že tyto peněžní prostředky nemohly být na koupi bytu použity.
Pokud v rámci soudního řízení žalobce nějaké skutečnosti tvrdí, musí je být schopen i doložit, v opačném případě neunese důkazní břemeno a soud jeho návrhu nevyhoví a Vám by v takovém případě soud přiznal nárok na náhradu Vašich nákladů řízení.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může majitel pozemku zakázat přejezd pokud existuje obecní cesta?
OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Věcné břemeno průjezdu za úplatu, za peníze
- Věcné břemeno na jméno a nemožost převodu v dědictví
- Rozdíl mezi věcným břemenem na jméno a na pozemek


Pozemek který je v mém vlastnictví je pronajat zemědělskému družstvu které pozemek obhospodařuje. Jedná se nám o část pozemku (zbytky tarasů, asfalstka udělaná před r.1989), který zemědělské družstvo nevyužívá pro dobytek ani na sekání trávy. Zmiňovaná asfaltová cesta byla postavena před rokem 1989 kterou stavěl státní statek. Tato asfaltka není zakreslena v mapách, tudíž papírově neexistuje. Vlastník sousedící parcely asfaltovou cestu využívá k vlastním potřebám pro přejezd ke své parcele i když mu tam vede obecní cesta. Je možno dát na asfaltku v místě na našem pozemku zátarasu v podobě kamene aby byl znemožněn průjezd? A musí to být nějak označeno tabulkou? Nebo co je potřeba udělat aby se nenastal nějaky problém? Náš pozemek je odborně vyměřen geodetem, tedy přesné hranice jsou známé. Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jde o Váš pozemek, potažmo cestu na Vašem pozemku a k ostatním parcelám je přístup zajištěn i jinak, tedy prostřednictvím obecní komunikace, nadto cesta není nikde zakreslena, mám za to, že máte právo se svým pozemkem nakládat podle vlastní vůle.
Pokud budete chtít začátek komunikace označit tabulkou, že se jedná o vstup na soukromý pozemek a průjezd je zakázán, či že nejde o veřejnou komunikaci, můžete - nicméně není to Vaší povinností.
V této souvislosti by bylo možná vhodné obrátit se na zemědělské družstvo a domluvit se na způsobu přehrazení cesty, abyste jim případně neznemožnil vjezd na pozemek zemědělskými stroji (nevím, k jakému účelu zemědělské družstvo pozemek využívá – pole, pastvina).
Jiné řešení Vaší situace, které mě v této souvislosti napadá, je zřízení smluvního věcného břemene průjezdu za úplatu pro Vašeho souseda. Pokud chce Váš soused Vaši cestu využívat, tak ať platí určitou úplatu za její užívání, pakliže se na zřízení věcného břemene nedomluvíte, navrhuji cestu zahradit.
V této souvislosti bych si dovolila ještě poznámku ohledně charakteru věcného břemene, navrhovala bych zřídit věcné břemeno osobní povahy, tedy ve prospěch Vašeho souseda, protože v takovém případě půjde o právo nepřevoditelné, to znamená, pokud by soused svůj pozemek prodal nebo zemřel, toto věcné břemeno by zaniklo se změnou vlastníka.
Opakem tohoto věcného břemene je věcné břemeno navázané přímo na pozemek, toto věcné břemeno by přecházelo i v případě převodu vlastnického práva, případně v případě smrti na další vlastníky. Zřízení věcného břemene je nutné vložit do katastru nemovitostí.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak zjistit zda je nemovitost zatížená exekucí?
- Jak ověřit zda má nemovitost zástavu, exekuci?
- Exekuce a zástavy v katastru nemovitostí - vyhledávání
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kde získat výpis z katastru nemovitostí?
- Kdo může požádat o výpis z katastru nemovitostí?
- Může nemajitel nebo kupující bytu, domu požádat o výpis z katastru?
- Jaké údaje musím vědět pokud chci výpis z katastru nemovitostí?
OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Je možné připojit výpis z katastru ke kupní smlouvě na byt, dům?
- Kolik kopií kupní smlouvy je potřeba při koupi bytu, domu, pozemku


Mám dotaz ohledně dluhu na nemovitost. Chystáme se koupit byt a vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy je nemovitost zadlužená a nový majitel se o tom dozví až když o dům/byt přijde, bych se chtěla zeptat jak je možné si tyto záležitosti ověřit. Děkuji, Nina

ODPOVĚĎ:
Veškeré údaje, například zatížení nemovitosti zástavním právem, zřízení věcných břemen či Vámi zmiňované zápisy o případných exekucích můžete zjistit z katastru nemovitosti. Stránky katastru nemovitosti jsou přístupné i online cestou www.cuzk.cz, kdy v kategorii Nahlížení do KN, dohledáte potřebné informace pouze ale v obecné rovině (dostanete informaci – věcné břemeno, smluvní zástavní právo a podobně).
Pokud byste chtěla informaci konkrétní, včetně například spisových značek u prováděných exekucí, můžete požádat o výpis z KN na kterékoliv pobočce CzechPoint (bývají na poštách a obecních úřadech, www.czechpoint.cz ), tato služba je zpoplatněná, cena je závislá na počtu stránek výpisu.
O výpis může požádat kdokoliv (nemusí být vlastníkem), musíte jen znát potřebné údaje: katastrální úřad, katastrální území, obec, a číslo st. parcely, číslo domu a číslo bytové jednotky, číslo listu vlastnictví.
Nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že je vhodné, aby výpis z KN byl například součástí kupní smlouvy jako příloha, případně aby se ve smlouvě objevilo prohlášení prodávajícího (dosavadního vlastníka) o tom, že nemovitost (byt) není zatížena žádnými exekucemi, věcnými břemeny ani jinými právy k věci cizí a v této souvislosti pak doplnit ustanovení o možném odstoupení od smlouvy, pokud by bylo toto prohlášení prodávajícího neplatné.
Nezapomeňte prosím, že změna vlastnického práva musí být vložena do katastru nemovitostí, návrhem na vklad vlastnického práva, je vhodné, aby byl návrh společným návrhem prodávajícího a kupujícího, přílohou tohoto návrhu je i kupní smlouva. Počet výtisků kupních smluv zjišťuje výpočtem: počet účastníků + 2, tedy je-li 1 kupující a 1 prodávající, budou se na katastr nemovitostí podávat 4 (2+2) vyhotovení kupní smlouvy.
Dovolte mi ještě radu na závěr: pokud budete mít v ruce výpis z katastru nemovitostí, zkontrolujte si, že je Váš prodávající jediným vlastníkem dané nemovitosti (bytu). Pokud by bylo vlastníků více, nebo by šlo o společné jmění manželů, měly by se i tyto další osoby objevit v kupní smlouvě na straně prodávajícího, jinak byste se totiž stala pouze spoluvlastníkem dané nemovitosti a nikoliv výlučným vlastníkem. Zvažte případné úřední ověření podpisů na kupní smlouvě (i když nejde o povinnou náležitost), je možné jej provést na CzechPointu, u advokáta, nebo u notáře.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit proti opakovaným nesmyslným stížnostem sousedky?
- Co dělat když někdo opakovaně posílá nesmyslné stížnosti a udání?
- Vydání předběžného opatření - § 76 odst. 1 Občanského soudního řádu
- Opakovaná nesmyslná udání a trestný čin křivého obvinění
- Obrana proti nesmyslným udáním a stížnostem - § 12 Občanského zákoníku
- Odškodnění, satisfakce za opakovaná nesmyslná obvinění a stížnosti


Obyvatelka naší vesnice mé rodině ubližuje opakovanými nesmyslnými tresními oznámeními. Dále na nás posílá sociálku atd. Paní je duševně nemocná, jak ji mám donutit, aby šla na psychiatrické vyšetření? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
V této situaci by bylo možné podat návrh na vydání předběžného opatření ve smyslu § 76 odst.1 občanského soudního řádu, kdy může být účastníku uloženo, aby něco vykonal. V tomto případě by bylo obsahem takového návrhu, aby se daná osoba podrobila psychiatrickému vyšetření. Toto rozhodnutí by bylo případně možné provést i exekučně, pokud by se osoba odmítala vyšetření podrobit.
Následným krokem by mohla být žaloba o způsobilosti k právním úkonům, může jít o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. Stěžejním důkazem je lékařské vysvědčení o duševním stavu osoby, o které se rozhoduje, proto nelze zahájit tuto žalobu bez předchozího předběžného opatření.
Příslušným soudem bude soud příslušný podle bydliště žalovaného.
Jiným řešením by mohlo být trestní oznámení pro spáchání trestného činu křivého obvinění, tuto variantu bych použila v případě, že bude podáno další trestní oznámení ze strany Vaší sousedky.
Další možnou ochranou proti Vámi popsanému jednání Vaší sousedky by byla možnost ochrany osobnosti, občanské cti, lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy podle § 12 a následjících občanského zákoníku. V takových případech je možné žádat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, dále aby byly odstraněny následky zásahů takového jednání a dále aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění, lze dokonce žádat o nahrazení nemajetkové újmy v penězích. V případě této varianty doporučuju zvážit, zda bylo dosaženo takové intenzity těchto osobnostních práv, aby byla taková žaloba oprávněná.


OBČAN-REKLAMACE
- Reklamace nekvalitně provedené rekonstrukce bytu
- Odstoupení od smlouvy u nekvalitně provedené rekonstrukce bytu
- Je nutný posudek znalce u nekvalitní rekonstrukce bytu firmou?


Byla nám provedena nekvalitní rekonstrukce bytu. My jsme odstoupili od smlouvy s danou stavební firmou a odmítli jsme doplatit doplatek, jelikož náklady na opravy budou určitě vyšší než doplatek, který bychom měli doplatit. Rozhodli jsme se nevymáhat náklady za/na opravy nevkvalitně provedené rekonstrukce. Stavební firma po nás ovšem neustále vymáhá doplatek a vyhrožuje soudem.
Pokud stavební firma dá tuto věc k soudu, stačí jako svědectví nekvalitně provedené rekonstrukce naše fotky - nejsou na nich datumovky, ale v PC je datum vidět - nebo je nutné mít nějaký papír/posudek od soudního znalce? Opravy nás budou stát dost peněz a raději bychom investovali peníze do oprav bytu než do soudního znalce a soudů. Byla by u soudu uznána výpověď/svědectví mého partnera, se kterým žijeme ve společné domácnosti? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Nejdříve je třeba zhodnotit, zda jste odstoupili úspěšně - tedy zda odstoupení od smlouvy bylo doručeno a vady provedení byly řádně vytknuty. Je třeba, aby se jednalo o natolik zásadní vady, že odstoupení bylo jedinou možností jak předejít dalším škodám.
Předtím než bude zasaženo do nekvalitně odvedených částí bytu, doporučuji zajistit dobrozdání znalce, který zhodnotí, v jakém stavu stavba je. Dobrozdání nemusí vytvořit pouze soudní znalec, ale může i osoba, která je odborně vzdělaná (doporučuji ovšem osobu odlišnou od firmy, která bude opravy provádět).
Svědectví partnera není vhodné jako jediný důkaz, není zcela objektivní.
Osobně doporučuji, abyste nešetřili za odborníky a zmíněné vyjádření si zajistili. Následně jej doporučuji poslat firmě, která zakázku neprovedla kvalitně.


OBČAN-DLUY
- Je nutné dostavit se k soudu při vymáhání dluhu?
- Je možné podat návrh na platební rozkaz pokud byl podán odpor?
- Je možné soudní líčební bez přítomnosti žalobce či jeho právníka?
- Může proběhnout soudní stání bez žalobce či jeho právníka
?

V srpnu roku 2010 jsem byla já (a další poškození) na internetovém bazaru okradena o částku 10.400 Kč, samozřejmě jsem podala trestní oznámení a požádala jsem o vydání platebního rozkazu. Nejdříve se obžalovaní odvolali (v odvolání nepřímo přiznali, že mi částku skutečně dluží), poté, zřejmě pod psychickým tlakem, mi obžalovaná zaslala 2 splátky po 1.000 Kč.
Minulý měsíc proběhlo soudní jednání, ke kterému se obžalovaní nedostavili, ale vzhledem k tomu, že v průběhu vyšetřování se k činu přiznali, tak jsem předpokládala, že nebude problém požádat o vydání platebního rozkazu bez mé přítomnosti, jelikož mám veškeré podklady + jejich přiznání.
Požádala jsem tedy znovu o vydání platebního rozkazu bez nutnosti mé přítomnosti, jelikož nemohou jezdit přes celou republiku k soudu, dodala jsem znovu veškeré dokumenty, přesto jsem byla předvolána k soudnímu jednání.
Co dělat? Nemohu opakovaně cestovat 250 km k soudu, ke kterému se obžalovaní stejně nedostaví. Ráda bych už měla soudní titul na základě kterého bych mohla vyžadovat zpět dlužnou částku. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
z Vašeho dotazu není příliš zřejmé, v jaké procesní fázi se řízení nachází.
Předpokládám, že jste nejprve jako poškozená byla připojena k trestnímu řízení. V dotaze nerozvádíte, jaké bylo Vaše postavení v trestním řízení vyřešeno - zda nárok přiznán či odkázán k občanskoprávnímu řízení.
Zmiňujete zkrácené řízení a jeho konec v podobě vydání platebního rozkazu - proti platebnímu rozkazu se podává odpor, který žalovaní zřejmě podali. K tomuto bylo pravděpodobně nařízeno jednání, ke kterému se žalovaní nedostavili.
Následně zmiňujete nový návrh na vydání platebního rozkazu. Pokud ovšem řízení, které bylo započato odporem proti platebnímu rozkazu pokračuje, není možné znovu podávat návrh na vydání platebního rozkazu.
Lituji, ale dotaz je velmi nepřesný.
Nicméně je možné konstatovat, že se k řízení můžete dostavit buď Vy anebo Váš právní zástupce (který může být z místa, v němž řízení probíhá) - v nepřítomnosti žalobce jednat nelze - a navrhnout vydání rozsudku pro zmeškání. V takovém rozsudku soud přizná celou vymáhanou částku k úhradě. Tento postup je nejkratší cestou k vydání exekučního titulu. Podmínkou vydání tohoto rozsudku je účinné doručení žaloby a předvolání žalovaným a neomluvené nedostavení se k soudnímu řízení.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je nutný souhlas pacienta s nahlédnutím znalce do zdravotní dokumentace
- Nahlédnutí soudního znalce do zdravotní dokumentace - souhlas pacienta
- Porušení mlčenlivosti znalce - jak se bránit?
- Stížnost na postup znalce - porušení mlčenlivosti
- Kam poslat stížnost na postup soudního znalce?
- Musí praktický lékař spolupracovat se soudním znalcem?
- Musí praktický lékař poskytnout zdravotní dokumentaci znalci
?

Mám dotaz týkající se jednání soudního znalce. V rámci soudního řízení došlo k problému, který měl posoudit soudní znalec - jednalo se o zdravotní posudek, takže znalec udělal krátké vyšetření sám a následně kontaktoval mého ošetřujícího lékaře, od kterého si vyžádal výpis z mojí dokumentace a kromě toho ho vcelku podrobně informoval o problému, který je řešen, a to včetně detailů se soudního spisu.
Myslím, že tento postup správný nebyl - jednak mě nikdo nepožádal o souhlas s tím, aby znalec mohl žádat moji zdravotní dokumentaci ale hlavně z hlediska zákona o znalcích má znalec povinnost mlčenlivosti - což tímto jednoznačně porušil. Chtěla bych v této věci uplatnit stížnost na postup znalce - nejsem si ale jistá, jestli stížnost na jednání znalce mám zaslat soudu nebo nějaké komoře znalců. Prosím Vás o radu, jak postupovat. Děkuji, Květoslava

ODPOVĚĎ:
Primárně se obraťte na Komoru soudních znalců ČR. Stížnost doporučuji podpořit písemným prohlášením vašeho lékaře k této věci. Znalci je uložena povinnost mlčenlivosti podle § 10 a zákona č. 36/1967 Sb. ("povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení").
Pokud byl znalec určen na posouzení Vašeho zdravotního stavu, logicky se obrátil na Vašeho lékaře. Váš lékař vůči tomuto ovšem nemá stanovenou výlučnou povinnost součinnosti, proto si od Vás měl vyžádat Váš souhlas.
Na soud je případné se obrátit až v situaci, kdy pocítíte jednáním znalce nějakou prokazatelnou újmu. Pokud Vás jednání znalce pouze pohoršuje, je případná stížnost na Komoru.


OBČAN-OSTANÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je platná smlouva pokud druhá strana neposlala podepsanou kopii?


Mám dotaz ke smlouvě o postoupení pohledávky. Smlouva obsahuje zásadní věci, které nastaly až v 6.2.2008. Zástupce druhé strany tvrdí, že druhá strana podepsala tuto smlouvu den předem a já jsem toto akceptoval, což není pravda. Jde mi o to dva zásadní dotazy:
1. je podpis na smlouvě, která v době podpisu obsahuje neexistující skutečnosti, platný? Žalobce tvrdí, že smlouvu podepsal 5.2.2008, skutečnosti ve smlouvě uvedené nastaly ale až 6.2.2008 po podpisu notářského zápisu ohledně převodu obchodních podílů. Navíc první smluvní strana nebyla přítomna podpisu smlouvy druhou stranou a podpis na smlouvě není ověřený.
2. Pokud smlouvu podepíše jen jedna strana, druhá strana si smlouvu odnese s tím, že ji podepíše a zašle zpět. Druhá strana ji však nikdy zpět nevrátila a nedoručila. Je platná tato smlouva nebo ne, když první strana tuto smlouvu nikdy zpět nedostala a tudíž ji nemá?
Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Pokud je pohledávka postupitelná (tedy není nutné osobní plnění dlužníkem), lze ji postoupit i bez souhlasu dlužníka. Dlužník je však oprávněn a povinen plnit novému věřiteli až od okamžiku, kdy se o postoupení pohledávky prokazatelně dozví.
Pokud byla dne 5.2. postoupena pohledávka, která v ten okamžik neexistovala, je postoupení absolutně neplatné. V takovém případě přichází v úvahu odpovědnost za škodu původního věřitele vůči novému. Je ovšem třeba dbát na to, zda pohledávka opravdu vznikla až 6.2.
Úřední ověření podpisu není nutné, pokud to zákon nestanoví. Obecně u postupování pohledávek toto ověření není nutné.
Pokud nejsou na dohodě o postoupení pohledávky podpisy obou stran (tedy postupníka a postupitele), nedošlo k platnému postoupení pohledávky, jelikož nebyla dodržena písemná forma postoupení, resp. tato písemná forma neobsahuje projevy vůle postoupit pohledávku.


SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Jsou zdravotní problémy polehčující okolností v přestupkovém řízení?
- Vliv zdravotních problémů na dopravní přestupek


Mému 76letému otci se stala dopravní nehoda: Otec vybočil na rovné silnici z cyklistického pruhu do silnice, auto nestačilo zastavit, došlo k poškození vozidla. Otec si vůbec nic nepamatuje, ani to, kde došlo ke srážce. Podle nás mohl mít otec nějaký zdravotní problém. Měl totiž už
v roce 2006 podobný problém, že si Krátkodobě nic nepamatoval, matka má k tomu i doklad od lékaře.
Mohli byste nám prosím poradit, jak postupovat při přestupkovém řízení, aby si nějak nepřitížil? Pokuta, téměř 50.000 Kč plnění pojišťovně a určité náklady na otcovo vyléčení ze zranění je pro mé rodiče kruté. Děkuji, Bohuslava

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, v tomto případě se dá pouze doporučit, aby se otec nechal zastoupit advokátem, který analyzuje celý přestupkový spis (jednání mohlo být například dostatečně neobjastněno).
Zdravotní obtíže, zejména takové, o nichž přestupce ví, nejsou polehčující okolností a na přestupkové jednání nemají zásadní vliv.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Je nutný odhad nemovitosti pokud se manžel vzdává části SJM?
FINANCE-DANĚ
- Platí se daň z převodu pokud SJM není vypořádáno do 3 let od rozvodu


Co potřebuji k přepsání části domu, jež má být součástí majetkového vyrovnání? Manžel měl dům již před svatbou, ale společně jsme později odkoupili 1/4 od jeho syna. Nevím zda se musí nechat udělat odhad nebo zda stačí čestné prohlášení že se té 1/8 vzdávám. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Odhad lze doporučit z toho důvodu, aby bylo zřejmé, jak je (hodnotově) SJM vypořádané.
Nicméně pokud Vám výslovně na majetku nezáleží a nepotřebujete, aby vypořádání bylo hodnotově vyrovnané, tak odhad se dělá pro potřeby daně z převodu nemovitostí a daně z příjmů, které ve Vašem případě odvádět nebudou, tudíž jej nepotřebujete.
Doporučuji ale převod nemovitosti (resp. vypořádání celého SJM) realizovat, do 3 let od zániku manželství, protože pak by se uplatnila fikce vypořádání, z některého společného majetku by se mohl stát majetek v podílovém spoluvlastníctví a kdyby takovým majetek byl tento dům (resp. jeho část), tak by se daň z převodu platila a musel by odhad nemovitosti být zajištěn.


PRÁCE-BEZPEČNOST
- Platí zaměstnanec za školení BOZP?
- Může zaměstnavatel strhnout ze mzdy školení BOZP?
- Je zaměstnavatel oprávněn strhnout z platu školení BOZP?
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnavatel strhnout část platu bez souhlasu zaměstnance?
- Je nutný souhlas zaměstnance se stržením částmi mzdy?
- Neoprávněně stržená část mzdy - § 17 odst. 1 d) zákon o inspekci práce
- Přestupek, správní delikt - neoprávněné stržení části platu, mzdy
- Promlčecí lhůta bezdůvodného obohacení zaměstnavatelem
- Promlčecí lhůta na vydání nevyplacené části mzdy, platu
- Stížnost na inspekci práce - nevyplacení části mzdy, platu


Přítelkyně pracuje v jedné firmě, mají tam zvláštní praktiky:
1. Nařídí zaměstnancům školení o bezpečnosti práce mimo pracovní dobu a za toto školení jim strhne z výplaty 1.300 Kč.
2. Sdělí, že někdo ze zaměstnanců ukradl paletu s potravinářským olejem (přitom jsou v každé místnosti bezpečnostní kamery) a škoda se opět strhne z výplaty - 1.600 Kč na každého i když je hodnota zboží 300 Kč na každého.
Jsou tyto srážky ze mzdy v pořádku? Nejde o protiprávní činy? Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
1. požadovat úhradu nákladů školení BOZP je v přímém rozporu s § 101 odst. 6 zákoníku práce (Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance).
2. srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance jsou protiprávní vždy.
Pokud má být dovozována odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnavateli a tato hrazena srážkami z mzdy, musí zaměstnavatel prokázat, že mu škoda vznikla, způsobil ji zaměstnanec, kterého obviňuje a mezi jednáním zaměstnance a škodou je vztah příčiny a následku.
Předpokládám, že Vaše partnerka nemá podepsánu hmotnou zodpovědnost za tyto produkty. V takovém případě by zaměstnavatel měl zjednodušenou důkazní situaci, jelikož by nemusel prokazovat, že škoda vznikla v důsledku jednání odpovědného zaměstnance.
Zaměstnavatel se dopouští v obou případech protiprávního jednání, a to
a) přestupků, pokud je fyzickou osobou podle § 17 odst. 1 písm d) zákona o inspekci práce (pokuta až 2 mil. Kč) a podle § 13 odst. 1 písm i) téhož zákona (pokuta až 2 mil. Kč).
b) správního deliktu, pokud je právnickou osobou podle § 30 odst. 1 písm d) a § 26 odst. 1 písm i) téhož zákona (za oba správní delikty - myšleno každý zvlášť - lze uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč).
Doporučuji následující postup:
- vyzvat zaměstnavatele k nápravě stavu - tedy vrácení neoprávněně nevyplacených mzdových prostředků, a to za 10 let zpětně - omezení je dáno promlčecí dobou bezdůvodného obohacení, kterého se zaměstnavatel dopustil, podle § 107 odst. 2 občanského zákoníku.
Zda tuto výzvu budete adresovat a jakou lhůtu k zaplacení těchto nároků zaměstnavateli dáte, záleží na Vás a Vašich zkušenostech s jednáním zaměstnavatele.
- vyzývat jej vůbec nemusíte, ale můžete rovnou sepsat podnět k inspekci práce na prošetření přístupu zaměstnavatele. A na základě výsledků šetření inspekce u zaměstnavatele uplatnit nárok na vyplacení neoprávněně zadržených mzdových nároků.
- a nebo udělat oba úkony zaráz, a to jak uplatnit nárok u zaměstnavatele na neoprávněně zadržené mzdové prostředky a ve stejný okamžik adresovat podnět inspekci práce. Tento způsob řešení doporučuji, pokud máte negativní zkušenosti se zaměstnavatelem a bylo by dle Vašeho názoru možné, že by se Vás zaměstnavatel pokusil po šetření inspekce vydírat ztrátou místa při uplatnění těchto nároků nebo se pokusil o jiné protiprávní jednání vůči Vám.
Před tím, než učiníte jakékoliv kroky, lze doporučit opatrnost a zajištění podrobného podkladového materiálu, který byste inspekci mohli poskytnout.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že Inspekce práce koná rychle a zodpovědně, takže se nemusíte obávat obrátit se na ně s podnětem.


RODINA-ROZVOD, SVĚŘEDNÍ DO PÉČE
- Protistrana se nedostavuje k soudu o svěření do péče - jak postupovat?
- Kdy je možné podat návrh na vydání předběžného opatření?


Jak postupovat, když se protistrana nedostavuje k soudu nebo ho protahuje žádostmi o odročení? Naposledy se bez jakékoliv omluvy k soudu prostě nedostavila. Jde o spor o svěření dítěte do výchovy. Máme znalecký posudek, který jednoznačně říká, že otec (můj manžel) má lepší výchovné předpoklady i podmínky, že v zájmu dítěte je minimálně střídavá péče. A v případě, že se matka odstěhuje (což nyní evidentně chystá), tak dokonce by měla dcerka přejít do péče otce, že to pro ni bude vhodnější a citlivější.
Soud ale může těžko rozhodnout. Protahování ze strany matky má jeden jasný cíl - stihnout se přestěhovat a pak tím argumentovat. Dceru přihlásila i do školy (má v září 2012 nastoupit do 1.třídy) už v Českých Budějovicích, takže se tam opravdu stěhovat hodlá. Nyní jen získává čas, aby to uskutečnila. A mohla pak argumentovat tím, že další velká změna už není v zájmu dítěte, že nastoupila do školy apod.
Školu jsme schopni okamžitě zajistit, máme příslib, že převod je možný, což jsme soudu doložili. Nicméně ten bez přítomnosti matky jednání pouze odročil. Jak se můžeme tomuto bránit? Opravdu se bojím, že se stihne odstěhovat a pak už nezmůžeme vůbec nic. Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Za neomluvené nedostavení se k soudu by soud účastníkovi především měl udělit pořádkovou pokutu.
Doporučuji podat návrh na vydání předběžného opatření, aby soud podle § 76 (pokud řízení ještě nebylo zahájeno) nebo podle § 102 (pokud řízení již bylo zahájeno - o tom byste měli protokol o jednání nebo usnesení o zahájení, a to buď fyzicky nebo by byl založený ve spise) občanského soudního řádu odevzdal dítě do péče druhého z rodičů, a to nejpozději do doby, než soud rozhodne o úpravě výchovy dítěte. Odůvodnit návrh můžete obavou z maření soudního řízení neomluvenými absencemi u soudního jednání, stěhování, zabraňování otci styku s dítětem, obavami o život dítěte (pokud o něm nemáte zprávy).
Budu upřímná - předběžné opatření je pouze "stéblo, kterého se chytá tonoucí," protože případy řízení o svěření dítěte do výchovy jsou vždy téměř bezvýchodné, pokud jeden z rodičů neprojeví vůli ke shodě na podmínkách. Ale pořád lepší "stéblo" než neudělání ničeho.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak se uzavře dědictví když je dědic nezvěstný?
- Náhrada škody za záměrné prodlužování dědického řízení
- Nezvěstný dědic - jak bude uzavřeno dědické řízení?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Návrh na nahrazení souhlasu 3. spoluvlastníka
- Jak zrušit spoluvlastnictví když je spolumejitel nezvěstný
- Zrušení spoluvlastnictví a nezvěstný spoluvlastník, spolumajitel


Probíhá dědické řízení po mém otci, 06/2011 se o dědictví přihlásil i můj nejstarší bratr. Nárokuje si věci, které po sečtení dávají jen o něco víc než 1/3 dědictví (dědíme celkem 3 bratři). S jeho podmínkami jsem já a druhý bratr souhlasil s tím, že následující měsíc, tj. červenec 2011, dojde k uzavření dědictví.
Nejstarší bratr se k řízení nedostavil a bez něj toto notářka nemohla ukončit. Bratr bydlí ve Francii, nekomunikuje, pokusil se o sebevraždu, je neznámo kde. Dědictví se táhne dlouho, notářka chce dědictví rozdělit na ideální třetiny, s čímž já s bratrem nesouhlasím a žádáme toto rozdělit dle předešlé dohody. Ve spise je zaneseno, co přesně nejstarší bratr žádá, stvrzeno jeho podpisem. Jako poslední řešení k jeho vypátrtrání vidím vyhlášení celostátního pátrání cestou Policie ČR.
Mé dotazy:
1) existuje nějaké ustanovení, které by šlo uplatnit na dědice, který se dědickému řízení vyhýbá a tím ho podstatně ztěžuje?
2) pokud bratr nebude vypátrán a notářka rozdělí majetek na třetiny, je možné toto odmítnout, či nějak napadnout?
3) jaké jsou možnosti manipulace (prodej s majetkem) který je rozdělen an ideální třetiny. Myšleno v případě prodeje, zda je třeba souhlasu všech 3, většinového podílníka, nebo většiny. Děkuji, Adam

ODPOVĚĎ:
1) neexistuje, ze strany ostatních dědiců by bylo možné uvažovat o případné náhradě škody vzniklé v souvislosti se zaviněným prodlužování vyřízení dědictví.
2) pokud bratr nebude vypátrán, ale zároveň nebude prohlášen za mrtvého, notářka de facto nemá jinou možnost než dědictví částečně vyřídit; takové rozhodnutí notářky by bylo zcela v souladu s právem
3) uplatní se zásady hospodaření s majetkem v podílovém spoluvlastnictví podle § 139 a násl. občanského zákoníku. Prodej nemovitosti bez souhlasu 3. spoluvlastníka byl možný pouze v případě, že by tento byl nahrazen souhlasem soudu (to znamená, že by 2 spoluvlastníci museli podat odůvodněný návrh na nahrazení souhlasu 3. spoluvlastníka soudem a soud by mohl za spoluvlastníka souhlas vyslovit). To co bylo uvedeno k prodeji se vztahuje i k jiným dispozicem s majetkem; k běžnému obstarávání majetku postačí souhlas většiny spoluvlastníků.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Vymáhání náhrady škody - automobil nebyl pojištěný chybou pojišťovny
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Odmínutí reaktivace povinného ručení (pojistky) pojistníkem


Potřebovala bych poradit ohledně povinného ručení. 07/2011 jsem chtěla zrušit povinné ručení z důvodu prodeje osobního vozidla, jelikož z prodeje sešlo, telefonicky jsem ověřovala jak postupovat, aby povinné ručení zůstalo v platnosti. Dopisem mi bylo sděleno, že jsem nesplnila žádný zákonný důvod a povinné ručení je stále v platnosti. Za 14 dnů došel další dopis, ve kterém mi povinné ručení zrušili, tak jsem povinné ručení uzavřela jinde. Po půl roku mi přišlo z kanceláře pojistitelů, že dlužím za dobu, kdy jsem nebyla pojištěná, na to jsem reagovala, že to bylo z důvodu chyby pojišťovny. Koncem února 2012 mi došel dopis z pojišťovny, ve kterém mi reaktivovali pojistku, jenže já mám již od srpna uzavřenou jinou a s reaktivací nesouhlasím. Dokonce pojišťovna chce po mně dlužné pojištění, s čímž nesouhlasím vůbec, protože na základě jejich pochybení jsem si musela narychlo sjednat pojištění jinde. Zajímalo by mně, zda je právo na mé straně a já případný spor mohla vyhrát, protože pojistné jim odmítám zaplatit. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Je třeba celý případ trochu rozložit na jednotlivé povinnosti a práva.
1) nárok ČKP
Pokud automobil byl nepojištěný, ať už z jakéhokoliv důvodu, je nutné, abyste poplatek ČKP zaplatila a následně tuto položku vymáhala jako škodu, která Vám vznikla, a to za předpokladu, že je na straně pojišťovny prokazatelné pochybení.
2) pochybení pojišťovny
pokud byla smlouva ukončena (ať už jakkoliv), nemáte povinnost přistupovat na její reaktivaci, zejm. pokud automobil je pojištěný. K jakémukoliv jednání s pojišťovnou se doporučuji předem seznámit s pojistnými podmínkami a smlouvou. Pokud Vaše argumenty pojišťovna nepřijme, lze doporučit předat věc advokátovi a náklady zastoupení (stejně jako poplatek zaplacený ČKP) vymáhat v jako náhradu způsobené škody, a to lze i soudně.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Je možné požádat o přezkum rozhodnutí když nedostali rozhodnutí všichni účastníci?
- Mohu požádat o přezkum rozhodnutí které nenabylo právní moci?


Zajímalo by mě, zda je možné podat podnět k zahájení přezkumného řízení ohledně rozhodnutí krajského úřadu jako odvolacího orgánu, pokud o tomto rozhodnutí dosud nebyli informováni všichni účastníci řízení. Nebo je nutné počkat, až rozhodnutí nabude právní moci. Krajský úřad zrušil prvoinstanční rozhodnutí v celém rozsahu a věc vrací k novému projednání městskému úřadu. Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat. Po podání podnětu, dá se logicky očekávat, že toto řízení bude zahájeno, pokud správní orgán nesdělí do 30 dnů podateli, zda shledal nebo neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Rozhodnutí není pravomocné, dokud není doručeno poslednímu učastníkovi. Podmínkou přezkumného řízení je právní moc přezkoumávaného rozhodnutí, takže je nutné vyčkat na právní moc.
Správní orgány bez právní moci rozhodnutí taktéž nebudou ve věci postupovat.


OBČAN-NÁJEMNÉ
- Je možné požadovat nájemné za budovu užívanou zemědělským družstvem?
- Nájem restituované nemovitosti v užívání zemědělského družstva (JZD)


Chci se zeptat na případ kdy má zemědělská společnost (dříve JZD) postavenou budovu. Mám právo na vyplácení nájemného? Jak se případná výše nájemného odvíjí? Pokud mám nárok na nájemné, jak mohu donutit vlastníka budovy k platbě nájemného?
Pozemek na kterém budova stojí je soukromého vlastníka a tento pozemek se chystám řádně koupit. Majitel nemovitosti je Ing. XXX YYY, který provozuje zemědělskou činnost. Dle dostupných informací není uzavřena žádná nájemní smlouva. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že se jedná o stavbu, která byla postavena v době právoplatnosti politiky KSČ.
Nejdříve doporučuji, abyste se zajímal o výsledky restutičního řízení, které pravděpodobně určily návrat pozemku do soukromých rukou.
Pozemek může taktéž být zatížen věcným břemenem ve prospěch stavby, v krajním případě toto věcné břemeno může být i vydržené.
Pokud poměry mezi majitelem pozemku a majitelem stavby nejsou upraveny vůbec nijak, doporučuji před tím, než pozemek koupíte, vyvolat jednání Vás a majitele pozemku a stavby a zjistit jejich stanoviska k věci právoplatného užívání pozemku, než učiníte tak riskantní nákup.
Bez podrobnějšího seznámení s věcí není možné konstatovat, zda na nájemné máte nárok, natož jak jej vymáhat.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Důležitost předběžné otázky v rozhodnutí správního orgánu


Potřebovali bychom vědět, zda je správný náš názor, že úřadem použité předběžné otázky těmito otázkami vůbec nejsou. V jednom článku na netu jsme si přečetli, že předběžná otázka se týká např. udělení vyjímky, vypracování atestu, stanovení vyjímky z ochranného pásma, vydání závazného stanoviska, vydání integrovaného povolení atd.Předběžnou otázkou nemůže být situace,která je součástí řízení a jejíž řešení přísluší správnímu orgánu, jež toto řízení provádí.Žádná taková situace u stavby chaty nenastala a proto se domníváme, že úřadem použitý pojem předběžné otázky byl neoprávněný a tyto ve skutečnosti u chaty neexistují. Protože usnesení bylo zdůvodněno právě existencí dvou předběžných otázek, které neexistují, je toto usnesení neoprávněné. Stačí, když odpovíte, že náš názor je správný nebo, že se mýlíme. Děkujeme, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě, pokud toto nevyplynulo z odpovědi, tak dodávám, že předběžná otázka, kterou správní orgán v rozhodnutí naznačil k vyřešení, opravdu v odůvodnění rozhodnutí nemá odpodstatnění. To znamená, že může existovat důvod, který předběžnou otázku opodstatňuje, ale rozhodně jím není ta otázka, kterou správní orgán uvedl v odůvodnění rozhodnutí.


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Je možné u silnice do strouhy umístit rouru kvůli přejezdu?
- Velikost silničního ochranného pásma § 30 ad. zákona 13/1997 Sb.
- Kolik metrů je ochranné silniční pásmo u silnice
- Stavební povolení, ohlášení na umístění roury silničního příkopu


Přítelovi rodiče mají pronajatou zahradu u silnice první třídy. Mezi touto zahradou a silnicí je prostor cca 4 metrů, ve kterém je strouha. Jelikož není v okolí možnost parkování, vytvořili si nájezd s tím, že pod tento nájezd vložili trubku o průměru cca 40 cm, aby bylo zachováno protíkání vody v případě deště. Minulý týden za nimi přišel majitel pozemku, že to musí zrušit, protože kdyby prý došla kontrola z kraje, tak by mohl dostat pokutu až 100.000 Kč, jelikož něco takového u silnice první třídy být prý nemá. Měl majitel v tomto pravdu? Jaký předpis toto zakazuje, popřípadě upravuje? Děkuji, Danuše

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že rodiče Vašeho přítele pravděpodobně vytvořili stavbu, která vyžaduje minimálně ohlášení stavebnímu úřadu, může být pravdou, že tato stavba není v silničním ochranném pásmu přípustná.
Silniční ochranné pásmo je upraveno v § 30 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., stavby, které nevyžadují povolení ani ohlášení (a ty by tedy v tomto ochranném pásmu být mohly) uvádí § 103 zákona č. 183/2006 Sb.
Doporučuji tedy se obrátit na stavební úřad. Je možné, že navíc je kolem silnice pásmo nějaké další zvláštní ochrany, to zjistíte na příslušném stavebním úřadě.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak zrušit trvalé bydliště manželovi, manželce po rozvodu v domě SJM
- Zrušení trvalého pobytu exmanželovi, exmanželce z bytu, domu SJM
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Křivé obvinění - obvinění z psychického a fyzického týrání manželem


Můj bratr je od ledna 2012 rozvedený. Se svojí manželkou nežije již rok a půl. Manželka má neustále trvalé bydliště, kde žila. Může bratr toto trvalé bydliště odhlásit své bývalé manželce nebo jak má postupovat? Majetkové vypořádání ještě neproběhlo. Dále bych se chtěla informovat: Jeho exmanželka podala obvinění za psychické a fyzické týrání (bohužel pracuje u Policie). Dostalo se to až tak daleko, že bratr byl obviněn a řeší to státní soud. Je to vymyšlené a chce se pomstít, že ji manžel přišel na nevěru. V květnu, snad konečně vyjde rozsudek, zatím to vypadá ve prospěch manžela. Může bratr po tomto všem podat na exmanželku trestní oznámení za lži, pomluvy atd? Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
U zrušení trvalého bydliště je nejprve třeba, aby zaniklo vlastnické právo exmanželky k nemovitosti (pokud je spoluvlastnicí nebo oprávněnou z věcného břemene), a to obecně zanikne vypořádáním majetku, nebo užívací právo a to zaniklo rozvodem manželství.
Odhlášení z trvalého bydliště je možné, buď tak učiní exmanželka sama tím, že nahlásí nové bydliště, nebo bratr múže tento úkon učinit sám (doporučuji od sousedů zajistit svědectví, že se tam exmanželka nezdržuje), avšak jen tehdy, pokud nespadá nemovitost do SJM.
Trestní oznámení (pro trestný čin křivého obvinění) možné je, záleží na důkazech. Pokud jich bratr bude mít dostatek, může podat žalobu na porušení osobnostních práv podle § 11 občanského zákoníku a žádat kromě omluvy i majetkovou satisfakci (jakési přiměřené zadostiučinění).
Taktéž záleží na újmě, která mu byla způsobená (např. ztráta zaměstnání, zdravotní komplikace apod.).


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak se bránit uhelnému prachu ze sousedních uhelných skladů?
- Využití hygienické stanice při měření prašnosti z uhelných skladů
- Změření prašnosti z uhelných skladů, využití hygienické stanice


Našimi sousedy jsou uhelné sklady. Máme hromady uhlí asi 5 metrů od plotu. Vadí nám to, protože máme všude uhelný prach a také prach z písku, štěrku ad. stavebnin, které se tam prodávají. Dekuji, Aleš

ODPOVĚĎ:
Povinnost, která by určovala, jak skladovat tyto komodity, právním předpisem stanovena není.
Nicméně Váš případ je téměř učebnicová ukázka porušování sousedkých práv podle § 127 občanského zákoníku. V něm je jednoznačně uvedeno, že vlastník věci nesmí nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi apod.
Doporučuji kontaktovat nejbližší hygienickou stanici s tím, aby u Vás provedli opakované (za různých povětrnostních podmínek) měření, jímž se prokáže, co musíte strpět. Následně se pak s výsledky obrátit na uhelné sklady a žádat nápravu stavu - zavedení šetrnějších technologií či jiné zabránění prašnosti, vytvoření podzemních skladů apod. - nebo nějakou refundaci - dodávku uhlí zdarma apod.

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 24 (červenec 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
21. červenec 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody na zdraví a nemajetkové újmy při autonehodě
- Odškodnění škody na zdraví dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Zastupování v soudním řízení osobou bez právního vzdělání


Já i manželka jsme účastníky trestního řízení jako poškození při autonehodě 10.12.2011. Viník se poprvé ozval až po dvou měsících od nehody a pokouší se o mimosoudní vyrovnání. Kromě vyčíslitelných škod chceme žádat i o náhradu za nehmotnou újmu na zdraví. Jsme oba v důchodu (stáří 68 a 65 let) a naše zranění nejsou zdaleka doléčena. Viník nás tak připravil o několik měsíců aktivního života (jsem průvodce, manželka asistuje). Mám nedoléčenou zlomeninu klíční kosti (asi 1 cm dislokace s vazivovým pakloubem, který se buď časem zavápní nebo mě čeká operace). Pravou ruku mám pohyblivou jen ve svislé poloze bez zatížení, odhad léčení je ještě asi 3 měsíce. Manželka dosud nosí krunýř (prasklý obratel), může pouze stát nebo ležet. Trpí bolestmi páteře a depresemi. Hrozí trvalé následky.
1. Jaká je přiměřená finanční částka za nehmotnou újmu na zdraví a životě?
2. Máme přistoupit na mimosoudní vyrovnání?
3. Kolik by stál právník, který by nás zastupoval u soudu?
Děkuji, Valdemar

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Přiměřená finanční částka:
V souvislosti s Vaším případem je nutné rozlišovat náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkové újmy.
Náhrada škody na zdraví se řídí vyhláškou č. 440/2001 Sb., přičemž se dělí na dvě skupiny – náhrada za bolest (dříve tzv. bolestné) a náhrada za ztížení společenského uplatnění. Výši této náhrady určuje lékař na základě odborného posudku (§ 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), v němž zohlední vámi utrpěnou bolest v souvislosti se způsobeným zraněním a následnou léčbou (náhrada za bolest) a zohlední rovněž následky zranění na kvalitu vašeho budoucího života (náhrada za ztížení společenského uplatnění). V posudku vám lékař přiřadí příslušné bodové hodnoty dle položek v přílohách vyhlášky č. 440/2001 Sb., přičemž přiřazenou bodovou hodnotu je možné zvýšit až na dvojnásobek (zejména v případě náročného způsobu léčby). Hodnota 1 bodu činí v současné době 120,- Kč.
V souvislosti s náhradou škody na zdraví Vám proto doporučuji kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a vyžádat si sepsání posudku dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
Náhrada nemajetkové újmy připadá v úvahu, pokud bylo v souvislosti s autonehodou, resp. utrpěnými zraněními zasaženo do vašich osobnostních práv. Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, mimo jiné i života, zdraví a soukromí. Limitace náhrady nemajetkové újmy není v Občanském zákoníku (ani jiném právním předpisu) obsažena, je proto možné žádat prakticky jakoukoli částku. V této souvislosti je však nutné přihlížet k přiměřenosti takového požadavku a to zejména s ohledem na náhradu škody na zdraví dle vyhlášky č. 440/2001 Sb., neboť utrpěná bolest i poškození kvality budoucího života jsou zde již zohledněny. V rámci náhrady nemajetkové újmy Vám proto doporučuji trvat například na písemné omluvě viníka autonehody (§ 13/1 Občanského zákoníku), popř. na přiměřené náhradě za zhoršený psychický stav Vaší manželky v penězích (§ 13/2 Občanského zákoníku).
2/ Mimosoudní vyrovnání:
Mimosoudní vyrovnání Vám lze rozhodně doporučit. Jeho nespornou výhodou je poměrně rychlé uplatnění vašich práv nekonfliktní formou s ušetřením soudního řízení a s tím spojeného stresu.
3/ Cena za právníka:
Nejsem schopen odhadnout, jak vysoké by byly náklady za advokátní zastoupení u soudu, v této souvislosti je důležité, zda by se odměna advokáta řídila tzv. advokátním tarifem či zda byste se s ním dohodli na smluvní odměně.
Je však nutné připomenout, že v případném soudním řízení nemusíte být zastoupeni pouze advokátem (ač je to obvyklé). Dle § 50 trestního řádu může být v trestním řízení poškozený zastoupen zmocněncem, kterým může být jakákoli osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům nebyla omezena (s výjimkou případu dle § 50/2 trestního řádu).
Osvědčíte-li, že nemáte dostatek prostředků na hrazení nákladů vzniklých s přibráním zmocněnce, rozhodne na váš návrh (který je v přípravném řízení nutné podat prostřednictvím státního zástupce) soud, že máte nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu (§ 51a/1 trestního řádu). V takovém případě je soudem zmocněnec vybrán z řad advokátů, přičemž vzniklé náklady nese stát.


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo platí opravu plynového kotle a topení v pronajatém bytě, domě?
- Hradí opravu plynového kotle a topení pronajímatel nebo nájemník?
- Platí každoroční kontrolu plynového kotle nájemce nebo pronajímatel?


Máme pronajatý byt, kde je teplá voda a topení zajištěna plynovým kotlem v bytě. Vycházím tedy z toho, že plynový kotel je majetkem majitele bytu, stejně tak jako např. kuchyňská linka a spotřebiče. Jelikož je, myslím, zákonem či vyhláškou dána povinnost každoroční kontroly plynového kotle, jsem já jako nájemník zřejmě povinna se o tutu každoroční kontrolu (revizi) postarat a uhradit ji. Jak je to ale s případnou opravou, výměnou součástky a podobně? Navíc tento kotel byl montován a dán do provozu v prosinci 2008, přičemž o první kontrolu jsme se postarali až my nyní, doposud v servisní knize není jiný záznam. Nehledě, že provoz kotle je momentálně nespolehlivý a je nutné vyměnit plynový ventil, tato oprava bude stát kolem 5.000 Kč celkem. Jsem povinna toto uhradit já nebo majitel bytu? Velice děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Oprava vytápěcího zařízení spadá dle § 5/3 nařízení vlády č. 258/1995 Sb. do kategorie tzv. drobných oprav v bytě, souvisejících s jeho užíváním, které dle § 687/3 Občanského zákoníku hradí nájemce.
Toto ustanovení vymezuje drobné opravy v bytě ve vztahu k vytápěcím zařízením následovně: „U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.“.
S ohledem na výše uvedené se domnívám, že výměna ventilu spadá do kategorie drobných oprav v bytě a k jejich úhradě jste tudíž povinna Vy (jiná dohoda s pronajímatelem není samozřejmě vyloučena, v tomto případě doporučuji zachytit dohodu písemně).
Pokud byste výměnu ventilu neprovedla včas, je pronajímatel dle § 692/2 Občanského zákoníku oprávněn učinit tak po Vašem předchozím upozornění na svůj náklad sám a požadovat od Vás náhradu.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 664 Občanského zákoníku je pronajímatel povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat; ve vztahu k nájmu bytů pak § 687/1 Občanského zákoníku obdobně stanoví, že pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
V případě, že nefunkčnost kotle Vám dle Vašeho názoru znemožňuje plný a nerušený výkon nájemních práv (v tomto případě by se však muselo patrně jednat o nefunkčnost zásadnějšího charakteru, což však z Vašeho dotazu nelze posoudit), je dle § 692/1 Občanského zákoníku nutné pronajímatele na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit a umožnit mu provedení příslušných oprav. V opačném případě nájemce odpovídá za případně vzniklou škodu. V případě, že pronajímatel by z jakéhokoli důvodu na Vaši výzvu nereagoval, jste dle § 691 Občanského zákoníku oprávněna provést v nezbytné míře příslušné práce na vlastní účet. Na tento záměr jste však povinna pronajímatele předem upozornit (ideálně samozřejmě písemně s ponecháním jedné kopie). Následně máte právo požadovat od pronajímatele náhradu účelně vynaložených nákladů a to nejpozději do 6 měsíců od provedení prací.


OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Je možné zabavit exekučně byt, dům, nemovitost v zástavě?
- Vliv exekučního prodeje nemovitosti na postavení zástavního věřitele
- Práva zástavního věřitele při dražbě zástavy (bytu, domu, nemovitosti)
- Vydražení nemovitosti v zástavě a rozdělení zisku (výtěžku) dražby


Půjčila jsem přítelkyni 800.000 Kč oproti zástavě jejího domu. Na katastru nemovitostí mám v této výši zapsáno zástavní právo smluvní. Mimo této zástavy má kamarádka ještě dřívější zástavní právo smluvní k hypoteční bance ve výši 900.000 Kč. Asi po půl roce mé kamarádce byla na její dům nařízena soudní exekuce ve výši 1.700.000,- Kč, přičemž hodnota jejího domu je cca 2.000.000,-Kč. Mohu v případě prodeje dražbou jejího domu exekutorem přijít o nárok svých peněz? Popřípadě, jak se bránit a co pro to udělat, abych své peníze v plné výši dostala zpět? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá v podstatě ta nejdůležitější skutečnost, tj. zda je Vaše pohledávka za kamarádkou již splatná či nikoli (tzn. zda je Vaše kamarádka již v prodlení s vrácením půjčky), resp. jakým způsobem bylo vrácení půjčky sjednáno (jednorázově/ve splátkách).
Obecně však platí, že nařízení exekuce na dům Vaší kamarádky (který je zároveň zástavou) nemá na Vaše právo na vrácení půjčky žádný vliv. Je nutné si uvědomit, že zástava je pouze zajišťovacím prostředkem, tzn. že posiluje postavení věřitele (Vás), který je v případě prodlení dlužníka (Vaší kamarádky) s vrácením půjčky oprávněn uspokojit svou pohledávku dražebním prodejem zástavy.
I pokud by došlo například ke zničení domu (který je zástavou), nebude to mít na Vaše právo na vrácení půjčky žádný vliv. Tato skutečnost by však mohla ovlivnit vymahatelnost Vašeho práva, neboť svou pohledávku byste již nemohla uspokojit dražebním prodejem zástavy a byla byste nucena vymáhat své právo soudní cestou.
Neboť má však dražební/exekuční prodej domu (který je zástavou) na existenci zástavního práva zásadní vliv, tj. že Vaše zástavní právo k domu zanikne (§ 329/7, resp. § 337h/1 Občanského soudního řádu), máte možnost přihlásit svou pohledávku do dražby, a to nejpozději do jejího zahájení (náležitosti přihlášky do dražby jsou stanoveny § 336f Občanského soudního řádu), přičemž v této souvislosti není rozhodné, zda je Vaše pohledávka již splatná či nikoli. O nařízení dražby (včetně poučení o možnosti přihlásit svou pohledávku) byste měla být soudem (popř. exekutorem) vyrozuměna v tzv. dražební vyhlášce. V této souvislosti Vám doporučuji kontaktovat příslušný soud (resp. exekutora) již nyní a informovat se o stavu řízení a podrobnostech uplatnění Vašich práv.
I v případě, že byste svou pohledávku do dražby nepřihlásila (což Vám však nedoporučuji), zůstane Vaše právo na vrácení půjčky dražebním prodejem domu nedotčeno. Pro předejití nepříznivým důsledkům zániku zástavního práva Vám však lze doporučit sjednat s kamarádkou jiné zajištění pohledávky. V této souvislosti se samozřejmě nabízí zřízení nového zástavního práva, opatření ručitele, popř. alespoň prodloužení promlčecí doby na 10 let pomocí institutu tzv. uznání dluhu (§ 558 Občanského zákoníku).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak nahlédnout do katastru nemovitostí?
- Kdo má právo nahlížet do smluv na katastru nemovitostí
- Může většinový spoluvlastník rozhodnout co udělají ostatní se svými podíly?
- Způsoby zániku spoluvlastnictví, spoluvlastnických podílů
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Je možná podmínka prodeje spoluvlastnického podílu po zřízení věcného břemene?


Bratr chce odkoupit mŮj spoluvlastnický podÍl v rodinném domku, jelikož se stal většinovým spoluvlastnÍkem prostřednictvím darovací smlouvy, kterou získal od otce. Otec je starý a nevidomý. Na moji žádost o zaslání kopie této smlouvy jeho advokát odpověděl, že nepovažuje toto podstatné pro vypořádání spoluvlastnických vztahů a že její text je přístupný ve sbírce listin příslušného katastrálního uřadu, což neplatí od r. 2009 podle zákona č.8/2009 Sb.
Mám pochybnosti o svobodném rozhodnutí otce a o platnosti této smouvy. Advokát bratra mi ukládá 14 denní lhůtu na vyjádření mého stanoviska k odpodeji podílu nemovitosti.
Bratr vyvíjí nátlak na mne a na mého otce. Z telefonických hovorů, které s otcem pravidelně vedu cítím jeho strach. Chci mít jistotu, že darovací smlouva obsahuje věcné břemeno a že bude otec moci dožít ve svém domě jak si přeje. Ústní sliby nestačí. Jak dále postupovat. Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
V první řadě je nutné opravit Vaše tvrzení o nemožnosti nahlížet do sbírky listin katastru nemovitostí. Od 1. 3. 2009 došlo sice Vámi uváděnou novelou k určitému omezení, možnost nahlížet do sbírky listin je však i nadále zachována. Dle § 21/4 katastrálního zákona se poskytování údajů ze sbírky listin provádí jejich ověřováním nebo poskytováním prostých kopií. Tyto údaje lze však nově poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány.
V současné době je tudíž možné získat listiny ze sbírky listin katastru nemovitostí
a/ při osobní návštěvě katastrálního úřadu, a to po vyplnění žádosti (s uvedením účelu) a po ověření Vaší totožnosti nebo b/ na základě poštou zaslané žádosti (s úředně ověřeným podpisem). Za ověřenou kopii stránky (formátu A4) byste měla zaplatit 50,- Kč, za stránku prosté kopie pak 20,- Kč.
Co se týče existence či neexistence věcného břemene dožití ve prospěch Vašeho otce, je tuto skutečnost možné ověřit i prostým nahlédnutím do listu vlastnictví předmětné nemovitosti, kde by mělo být věcné břemeno vyznačeno.
Požadavek svého bratra na odprodej Vašeho spoluvlastnického podílu na nemovitosti samozřejmě nemusíte v žádném případě respektovat. Skutečnost, že se Váš bratr stal většinovým spoluvlastníkem nemovitosti neznamená, že by byl oprávněn diktovat ostatním spoluvlastníkům, jak mají se svými podíly disponovat. V této souvislosti Vám rozhodně nedoporučuji jakkoli ustupovat požadavkům (resp. kličkám) Vámi zmíněného advokáta.
Nepodaří-li se Vám zjistit, zda bylo ve prospěch Vašeho otce zřízeno věcné břemeno dožití (resp. nebude-li věcné břemeno v katastru nemovitostí vyznačeno), můžete si klást jako podmínku pro pokračování v jednání předložení předmětné darovací smlouvy.
Zjistíte-li následně, že věcné břemeno dožití ve prospěch Vašeho otce nebylo skutečně zřízeno, můžete si vymínit, že k prodeji svého spoluvlastnického podílu přistoupíte pouze v případě, že Vy i Váš bratr (jako jediní současní vlastníci nemovitosti) zřídíte ve prospěch Vašeho otce věcné břemeno dožití.
Obecně platí, že podílové spoluvlastnictví zaniká
a/ setkáním všech spoluvlastnických podílů v rukách jediné osoby (typicky právě prodejem) nebo
b/ písemným vypořádáním (§ 141/1 Občanského zákoníku).
Není-li dohoda o zrušení spoluvlastnictví možná, může se kterýkoli z podílových spoluvlastníků obrátit na soud (§ 142/1 Občanského zákoníku). Soud při svém rozhodování přihlédne k velikosti podílů a účelnému využití nemovitosti.
Není-li rozdělení věci dobře možné, přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům; přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně využita (§ 142/2 Občanského zákoníku).
Nechcete-li proto svému bratrovi v současné době vyhovět, lze Vám doporučit na jeho nabídku nereagovat a ponechat rozhodnutí na soudu (pokud se Váš bratr k tomuto kroku rozhodne). V rámci soudního řízení budete samozřejmě oprávněna uvádět veškeré rozhodné skutečnosti (je možné zmínit i pochybné manipulace se spoluvlastnickým podílem Vašeho otce).
Co se týče možné neplatnosti Vámi zmiňované darovací smlouvy, bylo by pro učinění závěru nutné znát nejen text této smlouvy, ale i okolnosti jejího uzavření.

 

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Vymáhání doplacení zbytku faktury - postup
OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Jak vypadá švarcsystém
- Švarc systém - definice, vysvětlení podle Zákoníku práce 2012
- Typické znaky švarc systému podle Zákoníku práce 2012
- Promlčení faktury dle Obchodního zákoníku (faktura mezi podnikateli)


Obracím se na Vás s žádostí o zodpovězení dotazu, který se týká vymáhání nedoplacené faktury. Přítelkyně byla nejprve bývalým zaměstnavatelem donucena ke zřízení živnostenského listu, aby nadále mohla pracovat jako prodavačka v jeho soukromé prodejně, kde do té doby byla jako brigádnice (což je švarcsystém jak vyšitý). Aby nepřišla o místo, živnostenský list si zřídila. Nicméně po třech měsících se "zaměstnavatel" rozhodl, že ji vymění, a tudíž jí dal ze dne na den "výpověď", resp. řekl jí, že už o její služby nestojí. Vzápětí tedy přítelkyně vystavila fakturu na smluvenou a odpracovanou částku, příjemce fakturu na souhlas podepsal, ale v době splatnosti poslal jen část peněz, nikoliv celou částku, s tím, že jí vyměřil pokutu za nějaké nesplnění pracovních povinností, které odmítl doložit. Záležitost je cca rok stará, nicméně bych rád věděl, jak v případě nedoplacení podepsané faktury, což beru jakou souhlas s vystavenou částkou i jejím zaplacením, postupovat. Zda se obrátit na některých z kontrolních úřadů, soud či přímo soukromého exekutora. Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
Přestože ke značnému zpřesnění pojmu švarcsystém došlo až k 1. 1. 2012 (a to novelou zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti), je nepochybné, že tento způsob „zaměstnávání“ byl v rozporu s příslušnými právními předpisy i před tímto datem, tzn. v době, kdy si Vaše přítelkyně pořídila živnostenský list.

Hlavními znaky tzv. švarcsystému (správně nelegální práce) je dle § 5 písm. e) bodu 1 zákona o zaměstnanosti výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Závislou prací je pak práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, přičemž zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě (§ 2 zákoníku práce).
Dle § 3 zákoníku práce může být závislá práce vykonávána v tzv. základním pracovněprávním vztahu (kterým je pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. DPČ a DPP). Vykazuje-li naopak spolupráce dvou podnikatelů (která není základním pracovněprávním vztahem) všechny znaky závislé práce, mohou být oba (tj. „zaměstnavatel“ i „zaměstnanec“/živnostník) sankcionováni.
Vaší přítelkyni tudíž nelze kontaktování příslušného inspektorátu práce příliš doporučit, tímto způsobem není možné se nároku na nezaplacenou „mzdu“ domoci, Vaše přítelkyně by se navíc mohla dočkat i sankcionování vlastní osoby.
Neuhradil-li bývalý zaměstnavatel Vaší přítelkyni část fakturované částky, může na něj Vaše přítelkyně podat k soudu žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu. V této žalobě je nutné vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, přiložit maximum důkazů (zejména tedy kopii smlouvy, na jejímž základě Vaše přítelkyně po získání ŽL u „zaměstnavatele“ pracovala, v případě neexistence písemné smlouvy bude její vznik nutné doložit jiným způsobem, např. svědeckou výpovědí toho, kdo měl o této smlouvě povědomí, dále je vhodné přiložit kopii podepsané faktury, kopii veškeré další korespondence apod.) a domáhat se, aby soud vydal platební rozkaz, jímž by byla „zaměstnavateli“ uložena povinnost zaplatit Vaší přítelkyni do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalovanou částku (včetně úroků z prodlení a nákladů soudního řízení).
Promlčení svého práva se Vaše přítelkyně zatím obávat nemusí, základní promlčecí doba dle Obchodního zákoníku je čtyřletá, přičemž částečné zaplacení faktury by bylo možné dle § 407/3 Obchodního zákoníku chápat jako tzv. uznání závazku (jehož následkem je počátek běhu nové čtyřleté promlčecí doby).
Bude-li soudem vydán platební rozkaz, popř. následně rozsudek, bude Vaše přítelkyně (v případě pokračující neochoty „zaměstnavatele“ k platbě) oprávněna oslovit soud s návrhem na výkon rozhodnutí, popř. kontaktovat soudního exekutora.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Neplatnost smlouvy uzavřené mentálně postiženým člověkem
- Je platná smlouva uzavřená s duševně postiženým člověkem?
- Jak získat zpět byt prodaný mentálně, duševně postiženým člověkem
- Mentálně zaostalá osoba prodala byt, je možné zneplatnit prodej?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Návrh na vydání předběžného opatření - zákaz prodeje bytu
TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Kdy je možné nejpozději požadovat náhradu škody u trestního řízení?
- Vydání bezdůvodného obohacení nebo nemajetkové újmy v tretsním řízení
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co znamená, co je to naléhavost právního zájmu?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak požádat o právní zastoupení u soudu zdarma, zadarmo
- Nárok, právo na právníka, advokáta k soudu zdarma


Moje mentálně postižená 46letá dcera se stala obětí podvodníka, který zneužil její duševní nezpůsobilost a připravil jí o byt v osobním vlastnictví (prodala ho hluboko pod cenou). Peníze mu pak dala, půjčila si pro něj u dalších dvou bank 420.000,- Kč. Dala mu všechny svoje úspory a pak ještě v říjnu 2011 dostala výpověď.
Podvodník je v šetření policie, u soudu Praha 4 je podaná žádost o omezení způsobilosti k právním úkonům mojí dcery - dosud neproběhl. Dcera má z Úřadu práce potvrzení, že je osobou zdravotně znevýhodněnou, práci nemůže žádnou najít. Ptám se: mohu podat žádost k soudu o určení vlastnictví bytu podle § 38 odst. 2 Občanského zákoníku, cituji odst. 2) "Rovněž je neplatný právní úkon osoby jednající v duševní poruše, která jej činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou."
Mám naději vyhrát tento soudní spor?
Dále, na základě tohoto zákona domoci se u bank zneplatnění smluv, aby jí nemohly být půjčky navyšovány o další sankce, které dluhy navyšují? Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Vaší dceři lze rozhodně doporučit podat na zmíněného podvodníka žalobu na určení vlastnického práva k bytu. V této žalobě je nutné vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, přiložit maximum důkazů (zejména lékařskou zprávu osvědčující mentální postižení Vaší dcery, zmíněnou kupní smlouvu, veškerou další korespondenci, výpis z katastru nemovitostí, návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům apod.). S odkazem na § 38/2 Občanského zákoníku se pak Vaše dcera může domáhat určení neplatnosti kupní smlouvy a “navrácení bytu” do jejího výlučného vlastnictví. Pro toto soudní řízení je samozřejmě možné, abyste svou dceru na základě plné moci zastupovala (popř. můžete kontaktovat advokáta). Úspěšnost Vaší dcery v případném soudním sporu není možné bez důkladné znalosti všech podrobností odhadnout.
Ještě před podáním žaloby může Vaše dcera podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření (§ 74 a násl. Občanského soudního řádu), kterým by soud podvodníkovi s bytem zakázal jakkoli nakládat (§ 76/1 písm. e) Občanského soudního řádu).
Dále lze Vaší dceři doporučit připojit se se svým nárokem na náhradu vzniklé škody, resp. na vrácení bezdůvodného obohacení (pokud je možno je vyčíslit) k probíhajícímu trestnímu řízení. Dle § 43/3 trestního řádu je poškozený oprávněn navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Tento návrh je však třeba učinit nejpozději u hlavního líčení, a to před zahájením dokazování. Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
Práva na náhradu škody či vrácení bezdůvodného obohacení je samozřejmě možné se domáhat i občanskoprávní cestou (tj. žalobou k soudu), trestní řízení však představuje variantu podstatně rychlejší.
Neplatnosti úvěrových smluv by se Vaše dcera mohla domáhat dle § 80 písm. c) Občanského soudního řádu a to opět s poukazem na § 38/2 Občanského zákoníku (bylo by zde možné uvažovat rovněž o důvodu dle § 49a Občanského zákoníku). Tzv. „naléhavost právního zájmu" by mohla Vaše dcera osvědčit svou aktuální nepříznivou ekonomickou situací, která se může sčítáním smluvních sankcí ještě prohloubit.
Přirozeným důsledkem zneplatnění úvěrových smluv však bude povinnost Vaší dcery vrátit takto vzniklé bezdůvodné obohacení (§ 451 Občanského zákoníku).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 30 Občanského soudního řádu může být Vaší dceři ustanoven bezplatně (popř. za sníženou úhradu) zástupce (z řad advokátů), a to pokud
a/ to odůvodňují její poměry a
b/ nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva (§ 138 Občanského soudního řádu).
Vaše dcera si tedy může na podatelně soudu vyzvednout formulář „Prohlášení o majetku“, který následně připojí ke své žádosti o ustanovení bezplatného zástupce. Pro tuto žádost není stanovena žádná zvláštní forma, je nutné uvést k jakému soudnímu řízení je právní zastoupení požadováno, z jakého důvodu si nemůže Vaše dcera právní zastoupení sama zajistit (zejména majetkové poměry) a z jakého důvodu není Vaše dcera schopna soudní řízení bez právního zastoupení absolvovat (zejména mentální postižení a z něho vyplývající nedostatečná orientace v oblasti práva, nedostatečné vzdělání či složitost právní kauzy). Žádost o ustanovení bezplatného zástupce je samozřejmě možné podat ještě před zahájením soudního řízení a to právě za účelem sepsání kvalitní žaloby. Soud by měl o žádosti rozhodnout usnesením, proti němuž je možné podat případně odvolání.
Pokud by Vaše dcera se svou žádostí u soudu neuspěla, může se obrátit na Českou advokátní komoru ( www.cak.cz ) a ve smyslu § 18/2 zákona o advokacii požádat o přidělení bezplatného advokáta (podrobnější informace je možné získat zde: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680 ).


OBČAN-DLUHY
- Jak napadnout výši příspěvku vymáhaného Českou kanceláří pojistitelů?
- Jak se bránit proti vymáhání příspěvku do garančního fondu ze strany ČPK?
- Výše pojistného vymáhaného ČKP u nákladního automobilu N1
- Výše pojistného u ČKP - osobní automobil s přepážkou pro podnikání


Mám problém s Českou kanceláří pojistitelů ČKP. Stalo se mi, že jsem neměl rok 2010 zaplacené povinné ručení u osobního automobilu Volswagen Caddy (obsah 1600 cm3). Vím o tom, má chyba, příspěvek jsem ochoten uhradit.
Dle zákona 168/1999 Sb. a jeho přílohy je výše příspěvku pro automobily do obsahu 1850 cm3 50 Kč za den. Protože mám výše uvedený automobil k podnikatelské činnosti, mám v něm přepážku a v technickém průkazu je uvedeno NÁKLADNÍ AUTOMOBIL N1. Povinné ručení jsem vždy platil a platím pro osobní automobil do 1600 cm3. ČKP mi nyní účtuje výši 130 Kč za den jako u nákladního automobilu. Protože v příloze zákona není kategorie NÁKLADNÍ AUTOMOBIL N1 uvedena. Domnívám se, že by výše příspěvku měla být u osobního automobilu Volkswagen Caddy 50 Kč. Rozdíl v platbě za rok je poměrně značný. Nákladní automobil (tak jak je popsán v příloze zákona) nevlastním a ani nemám oprávnění takový automobil řídit a tudíž platit za něco, co nevlastním. Pokud platím povinné ručení jako pro osobní automobil, neměl bych platit pokutu za nákladní. ČKP se mnou nekomunikuje. Ministerstvo dopravy České republiky mě odkázalo na ČNB, která vykonává dozor nad ČKP a ta mi sdělila, že výše příspěvku je v kompetenci ČKP. A tak si dovoluji Vás požádat, o Váš názor na tento problém. Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná o otázku opravdu spornou. Předpokládám, že svůj nesouhlas s výší vymáhané částky jste ČKP sdělil rovněž pomocí formuláře, který Vám byl společně s výzvou k úhradě zaslán. V tomto případě by měla ČKP písemně reagovat. Každý případ by měl být ze strany ČKP zpracován a prověřen (zejména u příslušné pojišťovny či nahlédnutím do Centrálního registru vozidel dle § 15 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla).
Váš argument o zjevném nepoměru výše pojistného (tj. dle kategorie „osobní vozidlo“) a výše účtovaného příspěvku (tj. „nákladní vozidlo“ dle položky č. 6 přílohy zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) můžete posílit rovněž odkazem na část B přílohy zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dle odstavce 2 se v rámci vozidel kategorie M (tzn. motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob) rozlišuje též kategorie M2, tj. vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (kromě místa řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg. Spadá-li Vaše vozidlo do kategorie N1 (tj. vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg), dalo by se uvažovat o přílišné tvrdosti zákona, který na jedné straně rozlišuje výši vymáhaného příspěvku dle velikosti (resp. maximální hmotnosti vozidla), na straně druhé však nezohledňuje skutečnost, že vozidlo kategorie N1 je co do maximální povolené hmotnosti menší než vozidlo kategorie M2 (ve Vašem případě lze pak navíc zvažovat i podřaditelnost Vašeho vozidla pod položku „osobní automobil“ dle položky č. 3 přílohy zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to s ohledem na objem válců jeho motoru).
Stručně řečeno je podobnost vozidel kategorií M1, M2 a N1 natolik velká, že by bylo nespravedlivé, aby byla výše vymáhaného příspěvku určována pouze na základě tabulky v příloze zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (pokud pak navíc tato tabulka rozlišuje v rámci osobních a nákladních vozidel vždy pouze po dvou kategoriích, zatímco zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích rozlišuje v rámci kategorie M a N vždy po třech, nepočítaje další, speciální kategorie vozidel).
Lze předpokládat, že ČKP bude naopak argumentovat zněním přílohy zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která není žádným způsobem vázána na kategorie vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a řídí se naopak rozlišením základních druhů vozidel dle § 3/2 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; stanoví tak „vlastní“ kritéria. V daných souvislostech proto nezáleží na počtu míst pro přepravu osob (kategorie M) či nejvyšší přípustné hmotnosti (kategorie M1 a kategorie N), ale pouze na objemu válců motoru či hmotnosti.
Rozhodnete-li se za svým názorem stát, doporučuji Vám konzultovat celou problematiku s advokátem. Vymáhaný příspěvek má soukromoprávní charakter, nebudete-li ochoten ho ČKP uhradit dobrovolně, bude nucena na Vás podat žalobu (neprodá-li samozřejmě svou pohledávku za Vámi jinému subjektu, nejčastěji inkasní společnosti). V rámci následného soudního řízení bude záležet na přesvědčivosti Vašich argumentů (pro jejich ucelení Vám doporučuji alespoň advokátní konzultaci) a na ochotě soudce odpoutat se od rigidního výkladu příslušných norem.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Jak se bránit proti zkopírování webu konkurencí?
- Porušení autorského práva - kopírování internetových stránek
- Konkurence zkopírovala internetové stránky firmy - jak se bránit?
OBCHOD-PODNIKÁNÍ
- Nekalá obchodní soutěž - zkopírování internetových stránek
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody, přiměřené zadostiučinění za zkopírování cizích stránek
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Vydání bezdůvodného obohacení při zkopírování internetových stránek konkurencí
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin porušení autorského práva - § 270 Trestního zákoníku


Konkurenční firma nám kompletně a 100% zkopírovala naše 2 webové prezentace (od menu po texty a fotky), používá naše reference (společnosti pro které nikdy nedělal), získává tendry od klientů na základě našich autorských programů, ale pak nás neobjedná (klamavá reklama a nabídka).
Prosím poraďte: jak postupovat při nápravě této skutečnosti. Na koho se obrátit – jmenovitě. Kolik by asi taková žaloba vyšla a její úspěšnost? Díky, Radka

ODPOVĚĎ:
V zásadě se Vám nabízí tři možnosti řešení (jejichž současné uplatnění není vyloučeno, lze je dokonce doporučit):
1/ Obrana proti nekalé soutěži:
Jednání Vaší konkurence vykazuje znaky nekalé soutěže dle § 44/1 Obchodního zákoníku, tj. jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům. S největší pravděpodobností se pak Vaše konkurence dopustila klamavé reklamy dle § 45 Obchodního zákoníku. Proti tomuto počínání se můžete bránit žalobou dle § 53 Obchodního zákoníku, v níž se můžete domáhat, aby se Vaše konkurence jednání zdržela a odstranila závadný stav. Dále jste oprávněna požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
2/ Ochrana dle autorského zákona:
Pokud je Vaše webová prezentace dílem ve smyslu § 2/1 autorského zákona, tzn. jedná se o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora a je vyjádřena v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, bylo by možné zařadit jí např. do kategorie souborného či kolektivního autorského díla.
Na svou konkurenci proto můžete podat žalobu pro neoprávněné užívání Vašeho autorského díla (tj. bez udělené licence). V případném soudním sporu bude samozřejmě nutné prokázat Vaše autorství předmětných webových prezentací (zejména předložením počítačového programu/zdrojového kódu prezentace).
3/ Veřejnoprávní řízení:
Je-li webová prezentace autorským dílem, mohla se Vaše konkurence dopustit:
a/ Trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270 trestního zákoníku). Můžete tedy podat na svou konkurenci (a to jak na fyzickou osobu, tak na celou agenturu jako právnickou osobu) trestní oznámení, přičemž v následném trestním řízení můžete uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody (zejména ušlý zisk), nemajetkové újmy či vrácení bezdůvodného obohacení (v tomto případě je samozřejmě současná žaloba na náhradu škody, nemajetkové újmy či vrácení bezdůvodného obohacení vyloučena).
b/ Správního deliktu dle § 105a až § 105c autorského zákona (v této souvislosti můžete kontaktovat místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností).
Pro učinění některého z výše uvedených právních kroků Vám doporučuji kontaktovat advokáta. Pro výběr místně dosažitelného advokáta se specializací na právo duševního vlastnictví můžete použít vyhledávací formulář České advokátní komory:
http://www.advokatikomora.cz
Bez znalosti podrobností Vašeho případu a zejména výše účtované odměny advokáta nelze náklady případného soudního sporu vyčíslit.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdo je majitelem protipožární nádrže na soukromém pozemku?
- Kdo je vlastníkem požární nádrže postavené v roce 1953 na soukromém pozemku?
- Kdo vlastní protipožární nádrž postavenou v komunismu na soukromém pozemku?
OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je betonová požární nádrž samostatnou věcí v občanskoprávním smyslu?
RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Je požární nádrž věc, když není zapsána v katastru nemovitostí?


Jsem majitelem pozemku na základě dědického práva. Na soukromém pozemku původního vlastníka (otec) si obec postavila v roce 1953 protipožární nádrž. Protipožární nádrž slouží v letním období ke koupání občanů obce, jinak jako záloha zřejmě pro případ požáru. V katastru nemovitostí není protipožární nádrž zakreslena, protože dle vyjádření katastru nemovitostí není stavbou. V listu vlastnictví zapsána není a není na ni tudíž uplatněno žádné věcné břemeno.
Dle vyjádření obecního úřadu má obec protipožární nádrž ve své evidenci a činí si na ni nárok. Doklad o nabytí nádrže na to ale údajně žádný není. Čí je vlastně pritipožární nádrž postavená na soukromém pozemku? Vlastníka pozemku nebo obce? Pokud obce, tak dle jakého práva? Mohu obci předepsat nájem za užívání protipožární nádrže? Nádrž je plněna vodou z pamene taktéž na tomto pozemku. Oficiální koupaliště to není. Koupání občanů je na vlastní nebezpečí a obec se spolupodílí na provozních nákladech nádrže. Děkuji, Stanislav

ODPOVĚĎ:
Bez znalosti všech podrobností (týkajících se stavebně-technického provedení požární nádrže a právních vztahů spjatých s její výstavbou) je nemožné učinit definitivní právní závěr (který ostatně náleží pouze soudu). Svou odpověď proto pojmu obecněji a pokusím se nastínit základní faktory, rozhodné pro určení vlastnictví požární nádrže na Vašem pozemku.
1/ Stavba z občanskoprávního hlediska:
První (a v podstatě nejdůležitější) otázkou je, zda lze považovat betonovou požární nádrž za samostatnou věc (resp. stavbu) v občanskoprávním smyslu. V zásadě platí, že pojem stavba je chápán staticky, tedy jako výsledek určité stavební činnosti, který je způsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů. S ohledem na skutečnost, že betonová požární nádrž je spojena se zemí pevným základem a že je nepochybně výsledkem stavební činnosti, bude nutné hledět na ni jako na věc nemovitou.
Při řešení obdobných případů dospěla judikatura k názoru (nikoli všeobecně uznávanému), že např. parkoviště či tenisové kurty není možné považovat za samostatnou věc, studna (zbudovaná z betonových skruží) však již samostatnou věc představuje.
Skutečnost, že nádrž není v současné době evidována v katastru nemovitostí, není pro její určení jako stavby v občanskoprávním smyslu rozhodující (stavbou v občanskoprávním smyslu může být i stavba v katastru nemovitostí neevidovaná).
2/ Vlastnictví nádrže:
S ohledem na skutečnost, že požární nádrž byla zbudována v roce 1953, bude při úvaze o určení jejího vlastníka nezbytné vycházet ze znění tehdy platných právních předpisů.
Dle § 25 zákona č. 141/1950 Sb. (dále jen „starý občanský zákoník“) představovala stavba samostatnou věc v právním smyslu (tj. nebyla součástí pozemku), přičemž dle § 155 starého občanského zákoníku bylo možné, aby se osoba vlastníka stavby lišila od osoby vlastníka pozemku.
Dle § 159 starého občanského zákoníku však bylo možné zřídit na cizím pozemku stavbu pouze na základě tzv. práva stavby (výjimkou z tohoto pravidla bylo oprávnění socialistických právnických osob zřídit a vlastnit stavbu na pozemku, který jí byl odevzdán do trvalého užívání, tuto skutečnost však z Vašeho dotazu dovodit nelze).
Dle § 160 starého občanského zákoníku mohlo právo stavby vzniknout ze zákona, úředním výrokem nebo smlouvou (v případě smlouvy bylo zapotřebí přivolení okresního národního výboru), přičemž právo stavby se zapisovalo do pozemkové nebo železniční knihy (§ 165 starého občanského zákoníku).
V souvislosti se zbudováním požární nádrže na Vašem pozemku je proto klíčové, zda obci k této činnosti svědčilo právo stavby či nikoli.
K této problematice se vyjádřil rovněž Nejvyšší soud a to v rozhodnutí ze dne 16. 12. 1998, sp. zn. 3 Cdon 398/1996, v němž vyslovil, že porušení § 159 starého občanského zákoníku (tj. zbudování stavby na cizím pozemku bez práva stavby) má za následek přechod takto zbudované stavby do vlastnictví vlastníka pozemku (stavba však samozřejmě zůstává samostatnou věcí, tj. není součástí pozemku). Tuto disproporci bylo následně nutné vypořádat dle ustanovení o zpracování cizí věci (§ 125 a násl. starého občanského zákoníku).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že právo stavby bylo samostatně upraveno v zákoně č. 88/1947 Sb., o právu stavby.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o problematiku poměrně složitou (kde mohou hrát významnou roli již velmi staré dokumenty), doporučuji Vám obrátit se na soud s žalobou na určení vlastnictví, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů a budete se domáhat vyslovení svého vlastnického práva k požární nádrži.
Pokud by Vám soud nedal za pravdu a požární nádrž přiřkl do vlastnictví obce, bylo by možné uspořádat vzájemné vztahy s použitím § 151o/3 Občanského zákoníku, dle něhož není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek (toto věcné břemeno je samozřejmě možné zřídit i smluvně a to za úplatu i bezplatně, obdobně není vyloučeno, abyste zároveň s obcí uzavřel nájemní smlouvu k části pozemku pod požární nádrží).


PRÁCE-PLATY, MZDY
- Práva zaměstnance při převedení na jinou práci
- Převedení zaměstnance na jinou pozici a nárok na doplatek do výše původní mzdy
- Právo na doplatek do výše původní mzdy při převedení na jinou práci


Pracuji jako svářeč ve výrobě autobusů. Byl jsem placený úkolem. Kolik práce jsem vykázal na lístcích, tolik peněz jsem dostal. Za období leden, únor, březen 2012 jsem měl průměr 176Kč/hod. V březnu jsem dostal nabídku z důvodu nedostatku práce přejít od dubna na opravy autobusů. Na poradě vedoucích bylo dohodnuto (ústně), že dělníci, kteří půjdou opravovat autobusy, budou mít stejnou mzdu jako na dílně. Na nabídku jsem přistoupil .Zůstal jsem pod stejným střediskem, výplatu mi dělá stejný mistr, jsem stále veden na svařovně, kde jsem pracoval předtím. Pouze jsem se odstěhoval na jinou dílnu, jsem placen místo úkolem v hodinové mzdě a snížili mi peníze ze 176,- Kč na 150,- Kč s odůvodněním, že na opravách nikdo víc nemá, ačkoli původní dohoda na kterou jsem přistoupil zněla jinak. Je nějaká šance se bránit? Mám případně nárok na zpětné doplacení rozdílu? Pro mě je ztráta 26,-Kč/hod. celkem dost velká. Měl jsem možnost přejít k jiné firmě, také za 150,-Kč/hod. a bez nutnosti dojíždění 20 km jako teď. Bohužel jsem uvěřil slibům a zůstal jsem ve stávající firmě. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě došlo s největší pravděpodobností k tzv. převedení na jinou práci, a to se souhlasem zaměstnance (tzn. mimo režim § 41/1 a 2 Zákoníku práce). Pro ujasnění této otázky by bylo zapotřebí seznámit se podrobněji s Vaší pracovní smlouvou, resp. druhem práce, na který byla tato smlouva sjednána (a porovnat ho s náplní práce/druhem práce, který vykonáváte v současné době).
V případě, že došlo převedením na jinou práci ke změně Vaší pracovní smlouvy (tzn. že nyní vykonáváte jiný druh práce, než jaký máte sjednán v pracovní smlouvě), je zaměstnavatel povinen vydat Vám písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání (§ 41/7 zákoníku práce).
Co se týče výše Vámi pobírané mzdy, v zásadě platí, že zaměstnanec převedený na jinou práci (která je v porovnání s původním pracovním místem hůře placená) má nárok (za celou dobu převedení) na doplatek ke mzdě do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením (§ 139 zákoníku práce). Toto ustanovení sice přímo nepamatuje na Váš případ (tj. převedení na jinou práci mimo režim § 41/1 a 2 zákoníku práce se souhlasem zaměstnance), Váš nárok na mzdu v původní výši je nicméně dán na základě dohody se zaměstnavatelem.
V současné chvíli Vám lze doporučit obrátit se na zaměstnavatele s písemnou výzvou (jejíž jednu podepsanou kopii si ponecháte), v níž poukážete na ústní dohodu a budete se domáhat doplacení rozdílu Vaší původní a současné mzdy.
V případě, že zaměstnavatel Vaší žádosti nevyhoví, nezbude Vám, než se obrátit na soud s žalobou. Samozřejmým handicapem Vaší situace je skutečnost, že dohoda o zachování výše původní mzdy byla mezi Vámi a zaměstnavatelem uzavřena pouze ústně. V této souvislosti bude v případě soudního sporu zapotřebí prokázat existenci takové dohody jiným způsobem (ideálně svědeckou výpovědí toho, kdo má o uzavření ústní dohody povědomí).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ.
- Může škola požadovat zálohy na stravu ve školní jídelně?
- Je škola oprávněna chtít zálohu na stravu v jídelně na další rok?
- Může si školní jídelna nechat zálohy na příští školní rok?


Hospodářka v naší škole nás překvapila tím, že v letošním školním roce 2011-2012 od nás v září požadovala dvě zálohy na obědy (říká tomu kauce) a to proto, že rodiče některých dětí neplatí včas, i když se mi to i některým rodičům nelíbilo, museli jsme zaplatit, protože jinak by naše děti nemohly navštěvovat školní jídelnu. Hospodářka nám to vysvětlila tak, že první záloha bude použita na září a druhá na červen s tím, že naposledy zaplatíme v květnu a ona bude mít zálohu na víc a nebude jí vadit když někdo zaplatí pozdě. Ale jaké bylo naše překvapení, když nám teď poslala složenku na červen a
to proto, že si vše rozmyslela a nic nám nevrátí a naše peníze použije v příštím roce a pak i v každém následujícím, dokud bude chodit dítě do jídelny, vysvětlete mi prosím, jestli je to v souladu se zákonem, aby používala nadále naše peníze i když s tím nesouhlasíme a požadujeme je vrátit. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Zálohové hrazení stravování dítěte ve školní jídelně není speciálně upraveno ani ve školském zákoně (§ 119), ani ve vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Dle § 2/4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. stanoví provozovatel stravovacích služeb (podle povahy poskytovaných služeb) výši finančních normativů na nákup potravin a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování. Není tedy vyloučeno, aby hospodářka školy požadovala po rodičích úhradu plateb zálohově (jedná se ostatně o vcelku běžnou praxi v mnoha školách).
Tuto pravomoc provozovatele stravovacích služeb však dle mého názoru nelze v žádném případě vztahovat i na budoucí školní rok. Jinak by byla hospodářka školy oprávněna požadovat od rodičů žáků nižšího stupně ZŠ zálohovou úhradu všech měsíců školní docházky žáka, a to až do ukončení devátého ročníku této školy, což je zjevně absurdní. Zněla-li navíc dohoda rodičů a hospodářky školy pouze na jeden školní rok, není dle mého mínění možné, aby byly finanční prostředky rodičů tímto způsobem zadržovány (v této souvislosti by bylo možné uvažovat o vzniku bezdůvodného obohacení dle § 451 Občanského zákoníku a související povinnosti k jeho vrácení).
V současné chvíli Vám lze proto doporučit obrátit se na hospodářku školy (popř. přímo na ředitele školy) s písemnou výzvou (podepsanou ideálně maximálním počtem rodičů), v níž školu upozorníte na závadný postup a budete se domáhat vrácení vzniklého bezdůvodného obohacení. V případě, že škola nebude k vrácení zadržených záloh ochotna, nezbude Vám, než se obrátit na soud (na což je školu samozřejmě vhodné ve výzvě upozornit).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdy může vlastník cesty zakázat užívání této komunikace?
- Kdo může využívat cestu na pozemku soukromé osoby
- V restituci byl vrácen pozemek na kterém vedla cesta, je možné ji užívat?
- Je možné jezdit po účelové komunikaci na soukromém pozemku?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Účelová komunikace - vysvětlení, definice dle zákona o pozemních komunikacích
- Obecné užívání účelových komunikací dle zákona o pozemních komunikacích
- Rozhodnoutí Nejvyššího soudu o užívání účelových komunikací (cest) 22 Cdo 1911/2000


Jsem vlastníkem pozemkové parcely, na níž je umístěna chata. Při koupi pozemku v roce 1984 byl tento dle katastru nemovitostí spojen s druhem pozemku majícím povahu „ostatní plocha“ - způsob využití „ostatní komunikace“ (vlastník obec). Před 6 lety došlo dle restitučního zákona k podélnému rozdělení této ostatní komunikace, a k převedení její části na soukromého vlastníka. Tímto úkonem mi byl zabráněn přístup na ostatní komunikaci nacházející se ve vlastnictví obce. K přístupu na pozemek jsme volili přejezd přes travnatou plochu s ústním souhlasem vlastníka, neboť dle faktického stavu výše zmíněné ostatní komunikace je tato prorostlá dřevinami a zasypaná valy z kamenů.Nesplňuje tedy podmínky účelové komunikace dle § 7 z. č. 13/1997 Sb., ačkoliv je tak v katastru nemovitostí zapsaná. Vlastník travnaté plochy mi začíná bránit v přejezdu přes jeho pozemek. Můžete mi poradit, jak nahlížet na ostatní komunikaci ve vlastnictví obce, když tato ke spojení naší nemovitosti s ostatními pozemními komunikacemi fakticky nemůže sloužit? Zřízení věcného břemene přes pozemek vlastníka travnaté plochy je nereálné a jiný přístup k nemovitosti není. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
K důkladnější právní analýze Vašeho případu by bylo nutné znát řadu podrobností, svou odpověď proto pojmu obecněji (přičemž bude pracovně rozdělena na dvě části).
1/ Účelová komunikace:
Dle § 7 zákona o pozemních komunikacích je účelovou komunikací
a/ pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a
b/ pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu.
K vymezení pojmu účelové komunikace se vyjádřil rovněž Nejvyšší soud v usnesení č.j. 22 Cdo 1868/2000, ze dne 15. 11. 2000.
Dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích platí, že všechny pozemní komunikace (s výjimkou účelových komunikací ad b/) podléhají tzv. obecnému užívání, tzn. že každý má právo užívat tyto pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (tj. včetně účelových komunikací ad a/). Samozřejmostí zůstává, že každý „obecný uživatel“ pozemních komunikací se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace a nesmí ji poškozovat či znečišťovat.
Je-li proto Váš pozemek spojen s ostatními pozemními komunikacemi účelovou komunikací, jste oprávněna tuto komunikaci využívat k příjezdu ke svému pozemku (a to bez ohledu na vlastnická práva k této účelové komunikaci). V této souvislosti Vám doporučuji přihlížet pouze k oficiálnímu statusu účelové komunikace dle katastru nemovitostí, který je pro užívání účelové komunikace Vaší osobou příznivější.
K problematice obecného užívání účelových komunikací se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku č.j. 22 Cdo 1911/2000, ze dne 20. 3. 2002, v němž mimo jiné dovodil, že obecné užívání pozemních komunikací není institutem soukromého práva; jde o veřejnoprávní oprávnění, které se neopírá o občanskoprávní předpisy, ale o zákon o pozemních komunikacích. V řízení o věcech upravených zákonem o pozemních komunikacích, tedy i o obecném užívání komunikací, se postupuje podle obecných předpisů o správním řízení. Nejvyšší soud dále vyslovil, že zřídí-li vlastník pozemku účelovou komunikaci anebo souhlasí-li, byť i konkludentně (mlčky), s jejím zřízením, stává se tato komunikace veřejně přístupnou a vztahuje se na ni nadále obecné užívání pozemní komunikace (přičemž toto pravidlo se samozřejmě vztahuje rovněž na právní nástupce takového vlastníka).
Vlastník účelové komunikace je dle zákona o pozemních komunikacích povinen strpět obecné užívání svého majetku, tzn. že takovému užívání není oprávněn svépomocně (či na základě vlastního prohlášení) zabránit. Jedinou možnost, jak může vlastník účelové komunikace omezit její obecné užívání, je využití institutu omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci dle § 7/1 zákona o pozemních komunikacích. K takovému omezení je však nezbytný souhlas příslušného silničního správního úřadu (obecní úřad) a konzultace s příslušným orgánem Policie ČR; vše za předpokladu, že omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci je nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů jejího vlastníka (obvykle se však jedná např. o zákaz vjezdu nákladních vozidel či těžkých zemědělských a jiných strojů).
Přestože vlastník účelové komunikace není povinen zajišťovat její sjízdnost/schůdnost dle § 26 a násl. zákona o pozemních komunikacích, bylo by možné dožadovat se odstranění překážek (popř. obnovení sjízdnosti) účelové komunikace na základě § 415 Občanského zákoníku (resp. vymáhat náhradu z tohoto důvodu vzniklé škody dle § 420 Občanského zákoníku).
2/ Zřízení věcného břemene:
Nebude-li užívání účelové komunikace možné, můžete se s vlastníkem travnaté plochy pokusit dohodnout na zřízení věcného břemene dle § 151o/1 a 2 Občanského zákoníku, tj. prostřednictvím písemné smlouvy (kterou je zapotřebí vložit do KN).
V případě nezdaru tohoto jednání se můžete ve smyslu § 151o/3 Občanského zákoníku obrátit na soud a domáhat se zřízení věcného břemene soudním rozhodnutím. Dle tohoto ustanovení není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku (přičemž toto pravidlo lze vztáhnout rovněž na přístup k pozemku samému) a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.


OBCHOD-REKLAMACE
- Maximální lhůta na reklamaci závad zakoupeného bytu, domu, nemovitosti
- Lhůta na odstoupení od koupě bytu, domu pro skryté vady
- Je povinnost prodávajícího upozornit kupujícího na vady prodávaného bytu?
- Musí prodávající upozornit na všechny vady bytu, domu kupujícího?
- Neodstranitelná vada bytu, domu a právo na odstoupení od kupní smlouvy
- Vadná vodoinstalace, elektroinstalace, odpady a nárok na odstoupení od koupi bytu, domu
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odpovědnost prodávajícího za vzniklou škodu - byt se skrytými vadami


V září 2011 jsem koupila byt ve starém činžovním domě. Byl uváděný jako cihlový, ve špatném stavu, dva roky v něm majitelka nebydlela. Prodávající přistoupil na slevu 15 tisíc, uvedl ve smlouvě jen jednu skrytou vadu – nefunkční odpad. Na všechny ostatní dotazy ohledně plynu, vody, komína atd. uvedl, že je vše v přádku, že se v bytě před dvěma lety bydlelo. Na opětovnou žádost nedoložil revizi na starou karmu, jen návod k obsluze. Uváděl ale, že karma byla funkční a komín vyvložkovaný. Při rekonstrukci jsem zjistila, že komín vložkovaný nebyl, dokonce při stávajícím stavu hrozilo vyhoření. Zapojení plynu bylo neodborné, nebylo možné pro připojení topení nechat současný stav, bylo tedy nutné všechny trubky přeložit znova a to dokonce od hlavního uzávěru ve sklepě. Stejně tak vodu, nebyl jen vadný odpad, ale i trubky - stupačka. Posledním problémem byl vyhořelý zásuvkový okruh ve dvou pojích. Je možné požadovat slevu z původní ceny bytu? A jak postupovat? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Dle § 596 Občanského zákoníku má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit. Poruší-li prodávající tuto svou povinnost, tzn. jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny (odpovídající povaze a rozsahu vady), jedná-li se o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit (§ 597/1 Občanského zákoníku).
Ve Vašem případě by bylo možné aplikovat rovněž § 597/2 Občanského zákoníku, dle něhož má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti a nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
Přestože to ve svém dotazu výslovně neuvádíte, předpokládám, že k převzetí bytu došlo rovněž v září 2011. Je-li tomu tak, zaniklo Vaše právo domáhat se odpovědnosti prodávajícího za vady bytu soudní cestou uplynutím 6 měsíců od převzetí bytu (§ 599/1 Občanského zákoníku), vše samozřejmě za předpokladu, že jste vady bytu u prodávajícího v této době již nereklamovala (což však z Vašeho dotazu nevyplývá).
Není patrně vyloučeno, abyste svá práva z vad bytu uplatnila i po uplynutí shora uvedené lhůty (tj. abyste prodávajícímu zaslala doporučený dopis, v němž popíšete vady bytu a jejich rozsah a budete požadovat např. poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny bytu), v tomto případě však vše záleží na dobré vůli prodávajícího, tzn. rozhodne-li se prodávající Vaší reklamaci nevyhovět, nemůžete se již proti takovému postupu bránit podáním žaloby.
Náhrady Vámi vynaložených nákladů (zejména co se týče rekonstrukce bytu) by bylo možné se domáhat prostřednictvím odpovědnosti prodávajícího za vzniklou škodu. Dle § 600 Občanského zákoníku není uplatněním práv z odpovědnosti za vady (tzn. rovněž neuplatnění těchto práv) dotčeno právo na náhradu škody. Budou-li tedy splněny podmínky dle § 420 Občanského zákoníku, tzn. vznikla-li na Vaší straně majetková újma vyjádřitelná v penězích a byla-li tato újma zapříčiněna porušením právní povinnosti prodávajícího (zde povinnosti seznámit Vás se všemi vadami bytu, resp. žádné vady nezamlčet), můžete se po prodávajícím domáhat náhrady takto vzniklé škody. Lze Vám opět doporučit obrátit se na prodávajícího s písemnou výzvou k náhradě vzniklé škody (kterou přesně vyčíslíte, popř. doložíte fakturami apod.); jednu podepsanou kopii výzvy si ponechte, výzvu doručte prodávajícímu prokazatelným způsobem (tj. doporučeně s dodejkou nebo osobně za přítomnosti svědka). Náhrady škody se dle § 106/1 a 2 Občanského zákoníku můžete domáhat ve lhůtě dvou let ode dne, kdy jste se dozvěděla o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, nejpozději pak ve lhůtě tří let od chvíle, kdy škoda vznikla.


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Jak se domáhat odstranění nepovolené stavby na sousedním pozemku?
- Jak donutit souseda aby odstranil nepovolenou stavbu?
- Jak přinutit sousedy aby zbourali černou stavbu?
- Dodatečná legalizace nepovolené černé stavby stavebním úřadem
- Kdo je účastník správního řízení o dodatečném povolení černé stavby
- Odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o dodatečném povolení černé stavby


Rodiče vs. sousedi. Sousedova stavba bez stavebního povolení. Jde o rozšíření + zastřešení původní terásky (není ve stavebním plánu z r.1989 - kolaudace domu), na kterou vchází z kuchyně. Majitelka domu je jen sousedka, jedná za ni ale soused bez plné moci. Soused se ptal táty (říjen 2011), jestli si může terásku rozšířit o 15 cm, to mu povolil, matky (oba rodiče jsou majiteli domu) se ale nikdo neptal. Rozšíření je celkově o více jak metr, mohutná konstrukce z trámů a zastřešení tmavou krytinou. Stavba je nevzhledná, brání světlu v domě rodičů, ze vnitřku domu se na ni dívají (celková šířka cca 2m, délka 5m) Mají pocit, že žijí v králíkárně, výrazným způsobem to poškozuje cenu jejich stavby a kvalitu života. Sousedé jsou velmi hluční. Rodiče napsali žádost o odstranění stavby - rada z odboru staveb MěÚ. Úředník přiznal, že povolil TELEFONICKY zastřešení balkonu aniž by ho viděl a uznal, že toto není balkon. Soused lživě uvádí, že má od táty vše (i rozsah stavby) povolené. Ona bude žádat o dodatečné stavební povolení. Naši trvají na odstranění černé stavby. Mají šanci domoci se spravedlnosti? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
V případě Vašich rodičů záleží vše na úvaze příslušného stavebního úřadu.
Dle § 129/1 písm. b) stavebního zákona nařídí stavební úřad vlastníku stavby (popř. s jeho souhlasem jiné osobě) odstranění stavby prováděné (nebo provedené) bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu (vyžadovaného stavebním zákonem) anebo v rozporu s ním (tzv. nepovolená stavba).
Tato nepovolená stavba však může být dle § 129/2 stavebního zákona dodatečně povolena, pokud její vlastník (popř. stavebník) prokáže, že:
a/ stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování,
b/ stavba není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
c/ stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem.
V současné chvíli by mělo být stavebním úřadem zahájeno řízení o odstranění nepovolené stavby, přičemž při splnění shora uvedených podmínek může být toto řízení „přeměněno“ na řízení o povolení stavby (§ 129/3 stavebního zákona).
V řízení o povolení stavby (§ 111 až § 115 stavebního zákona) budou mít Vaši rodiče postavení účastníků tohoto řízení, tzn. že budou oprávněni nahlížet do příslušného správního spisu (popř. si z něho pořizovat výpisy či kopie), vyjadřovat se k jednotlivým úkonům v řízení a zejména podávat námitky dle § 114 stavebního zákona. Vašim rodičům lze doporučit zejména aktivní přístup (mimo jiné i sledování úřední desky stavebního úřadu) a trvání na odstranění (resp. nepovolení a následné odstranění) závadné stavby.
Pokud by stavební úřad sousedovu stavbu přesto dodatečně povolil, mohou se Vaši rodiče bránit podáním odvolání proti takovému rozhodnutí.

 

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Je možný přivýdělek v pracovní neschopnosti u hlavního pracovního poměru
- Je možné přivydělat si peníze v pracovní neschopnosti HPP?
- Přivýdělek při vyplácení nemocenských dávek zaměstnavatelem nebo ČSSZ
- Přivydělávání, přivýdělek na neschopence, v pracovní neschopnosti


Jsem dlouhodobě na neschopence po úraze kolene, mám hlavní pracovní poměr. Chtěla bych vykonávat domácí práci na pár hodin denně - Dohoda o provedení práce na dobu neurčitou. Mohu tuto dohodu podepsat, když jsem v HPP u jiného zaměstnavatele, ale mou nemocenskou již nyní nevyplácí zaměstnavatel nýbrž sociální správa? Děkuji, Agáta

ODPOVĚĎ:
Ano, je možné, abyste si při čerpání nemocenské přivydělávala, nicméně je nutné dodržet níže uvedené podmínky.
1) Lze vykonávat pouze práci, z které Vám neplyne nemocenské (není rozhodné, zda Vám je nemocenské vypláceno zaměstnavatelem, nebo následně Českou správou sociálního zabezpečení).
2) S ohledem na skutečnost, že jste na nemocenské, je nutné dodržovat případné vycházky stanovené Vaším ošetřujícím lékařem, pokud by Vás například kontrola nezastihla doma, šlo by o porušení režimu práce neschopného. Důsledkem by mohla být ztráta výplaty nemocenského pro porušení režimu práce neschopného.
3) Zaměstnanci mohou ve smyslu § 304 zákoníku práce vykonávat vedle svého hlavního pracovního poměru vykonávat další výdělečnou činnosti. Pokud by se jednalo o výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož je zaměstnanec zaměstnán, bude nutný jeho předchozí písemný souhlas.


OBČAN-BYDLENÍ
- Lhůta pronajímatele na vyúčtování energií spotřebovaných nájemníkem
- Dokdy musí pronajímatel vyúčtovat spotřebované energie nájemníka
- Zákon o vyúčtování záloh na energie u nájmu (pronájmu) bytu
- Je možné požadovat penále za opožděné vyplacení přeplatků za energie
?

Odstěhovala jsem se z pronajatého bytu 30.11.2011. Bohužel do dnešního dne bývalý pronajímatel neprovedl vyúčtování za energie se slovy, že si ještě počkáme, a kdoví, zda něco obdržíme (každoročně byl přeplatek ve výši cca 4tis.). Existuje nějaký zákon, který říká do kdy po ukončení období je pronajímatel povinen provést vyúčtování a pokud zdržuje vyplacení přeplatků, zda je možnost účtovat si "penále" . Nevím jak postupovat, aby již bylo vše v pořádku. Zda mám bývalého pronajímatele vyzvat písemně nebo se obrátit na advokátní kancelář ? Advokát by mne ale vyšel dráž než přeplatek. Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ:
Způsob vyúčtování nedoplatků/přeplatků úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu je vhodné sjednat přímo v nájemní smlouvě (s čímž počítá rovněž § 686/1 Občanského zákoníku).
V minulosti byl způsob vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu upraven v § 11/10 vyhlášky č. 176/1993 Sb., dle něhož se skutečná výše cen a záloh za jednotlivé služby zúčtovala vždy za kalendářní rok nejpozději s vyúčtováním otopného období, a nebylo-li dodáváno teplo ani teplá voda, pak do 31. 8. následujícího roku (tento postup platil, pokud nebyl zvláštním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu stanoven jiný postup nebo pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodli jinak). Tato vyhláška však byla k 31. 12. 2001 bez náhrady zrušena.
Přestože v současné době není tato problematika obecně řešena žádným právním předpisem, lze vycházet z ustanovení vyhlášky č. 372/2001 Sb., která však upravuje pouze vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody.
Dle § 7/1 vyhlášky č. 372/2001 Sb. se tyto náklady vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období (které může být nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek stanoví pronajímatel po dohodě s dodavatelem tepelné energie). V tomto termínu je pronajímatel povinen zajistit, aby byl nájemce písemně seznámen s konkrétním vyúčtováním (povinné náležitosti tohoto vyúčtování jsou pak vypočteny v § 7/2 vyhlášky č. 372/2001 Sb.).
Ve Vašem případě je klíčové, ke kterému datu Vám pronajímatel vyúčtování nákladů v minulosti předkládal. Dle § 7/5 vyhlášky č. 372/2001 Sb. je totiž nedoplatek/přeplatek vyplývající z vyúčtování splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.
V současné chvíli Vám proto lze doporučit obrátit se na bývalého pronajímatele s písemnou výzvou
a) k předložení vyúčtování nákladů (způsobem a s náležitostmi dle shora uvedené vyhlášky) a
b) k vrácení přeplatku/doúčtování nedoplatku, které z tohoto vyúčtování vyplývají. V této výzvě je vhodné upozornit pronajímatele na jeho konkrétní povinnosti dle shora uvedené vyhlášky, pro případ přetrvávající pasivity upozorněte pronajímatele na svou připravenost domáhat se předložení vyúčtování soudní cestou, včetně vrácení přeplatku dle pravidel pro vracení bezdůvodného obohacení dle § 451 a násl. Občanského zákoníku.
Pokud pronajímatel nebude na tuto výzvu reagovat, nezbude Vám, než se obrátit na soud (v tomto případě samozřejmě nemusíte být zastoupena advokátem).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Vyhoření chatky a náhrada škody škůdcem
- Soused způsobil vyhoření chaty, náhrada škody sousedem
- Od koho se vymáhá škoda - od viníka nebo majitele věci?
- Na koho se obrátit pokud viník odmítá uhradit škodu
- Viník nekomunikuje o náhradě škody, jaký zvolit postup?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kdo platí soudní vymáhání náhrady škody, pokud viník nemá žádný majetek?
- Kdo hradí soudní poplatky u vymáhání škody, pokud viník nemá majetek?


30.3.2012 došlo k požáru mé zahradní chaty. Dle „Informace o požáru“, kterou mi zaslal vyšetřovatel hasičů, byl příčinou požáru úlet jisker z komínu sousední chaty. Škoda byla vyčíslena na 350.000 Kč. Vlastníkem sousední chaty je dcera viníka, který její chatu užíval. Pojišťovna mi vyplatila pojistku ve výši 170.000 Kč. 15. 5. jsem sousedovi poslala dopis s žádostí o náhradu škody ve výši 350.000,-.
1) Jakou výši škody mohu skutečně žádat? Musím odečíst to, co mi vyplatila pojišťovna?
2) Od koho mám náhradu škody požadovat – od viníka nebo majitelky sousední chaty?
3) Je zpráva od hasičů dostatečným podkladem (např. pro soud) pro určení výše škody a určení viníka?
4) Pokud nebudu stavbu obnovovat (nebudou tedy žádné doklady), mám nárok na náhradu škody?
5) Pokud mi soused nebude chtít dát žádnou náhradu (což tak vypadá, neboť vůbec nekomunikuje), na koho se mohu obrátit (stát. zastupitelství, právník, exekutor. úřad...)? Jaký je správný postup?
6) Kdo zaplatí soud. výlohy, pokud soused nebude mít žádný majetek?
7) Soused má trvalý pobyt v bytě dcery, jinak nemá nic. Lze použít tento majetek?
Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
1) Podle zákona se hradí skutečná škoda a ušlý zisk (pokud např. chatu pronajímate a během toho, co ji budete opravovat, nemůžete chatu dále pronajímat). Pokud by byl jako viník usvědčen soused, nahlaste tuto skutečnost pojišťovně, ona sama pak bude na sousedovi pojistné vymáhat.
2) Pokud se neví jistě, že viníkem byl otec majitelky, požadujte náhradu škody od sousedky.
3) Zpráva od hasičů je základní pramen, bojím se ale že nebude stačit. Případný soud bude zkoumat tzv. příčinnou souvislost, tj. že chatu podnítila opravdu jiskra od souseda atd.
4) Nárok jistě máte, neboť požárem se snižila hodnota chaty a Vy jste de facto ve ztrátě.
5) V případě, že se sousedem nebude řeč, budete se muset obrátit na soud a podat na souseda žalobu.
6) Obecně platí, že sporné řízení zaplatí ten, který prohrál. Pokud částku nelze vymoci, je to problém státu.
7) Pokud by byla vedena na souseda exekuce, lze zabavit pouze jeho majetek, nikoliv majetek dcery. Pokud má tedy u dcery nějaké své věci, lze postihnout je, příp. nějaký sousedův příjem (důchod ...). Na majetek jeho dcery nemáte nárok.


OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Zástava automobilu, dlužník automobil prodal - jak postupovat?
- Může notářský zápis služit jako exekuční titul?
OBČAN-DLUHY
- Notářský zápis o dluhu a pozdější vymáhání dluhu


Před téměř půl rokem jsem půjčila známému peníze oproti zástavě auta. Smlouva zněla, že do konce ledna 2012 peníze vrátí, jinak přistaví auto. Nestalo se ani jedno, ani druhé. Podle prověření se zdá, že slibované auto již není v ČR. Je možné na tohoto člověka podat trestní oznámení z podvodu? Nebo je možnost na něj podat návrh na exekuci? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Ve Vaše případě bych doporučovala věc řešit nejprve občanskoprávní cestou. Pokud máte o půjčce doklad, nejlépe písemnou smlouvu o půjčce, můžete podat žalobu na zaplacení dlužné částky. Žaloba se podává na soud v místě bydliště dlužníka. Vyčíslete nejen samotnou částku, ale i případné náklady, které Vám vznikly s tím, že Vám dluh nebyl řádně a včas vrácen. Můžete si také naúčtovat zákonný úrok z prodlení.
Pokud doklad o půjčce nemáte i tak dlužníka můžete žalovat, jen se připravte na to, že pro Vás bude obtížnější prokázat, že jste peníze a v jaké výši půjčila. Můžete také, v případě, že je s dlužníkem možná dohoda, sepsat tzv. notářský nebo exekutorský zápis. Jak již název vypovídá činí se tak před notářem a nebo exekutorem. Výhodou je to, že takový zápis je už samotným exekučním titulem, což znamená, že částku pak můžete přímo vymáhat nejčastěji prostřednictvím exekutora. Náklady exekuce pak samozřejmě hradí dlužník.
Účelem trestního řízení stále není odškodnit poškozeného, kterým byste v případě zahájení trestního řízení byla. Je to sice možnost, jak situaci řešit, ale je více komplikovanější.

Pokud Váš dlužník prostředky na uhrazení dluhu nemá, přesto učiňte nějaké kroky ve věci, neboť dluh má 3 letou promlčecí lhůtu a po jejím marném uplynutí již nebudete moci Vaše právo vymáhat.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Může žadatel o práci na ÚP odmítnout zaměstnání daleko od svého domova?
- Je možné odmítnout místo od Úřadu práce kvůli dojíždění 40 km?
- Omluvitlené důvody pro odmítnutí pracovního místa od Úřadu práce
- Kdy je možné odmítnout nabízené pracovní místo od Úřadu práce


Je možné bez vyřazení z evidence úřadu práce odmítnout nabízené místo na tzv. doporučenku. Od úřadu práce jsem dostal doporučenku na pracovní místo, které se nachází v jiném kraji a jiném okrese než jsem evidován a mám trvalé bydliště. Firma má sídlo v okrese co je úřad práce, ale pracoviště je v jiném kraji a jiném okrese. Vzdálenost od místa bydliště cca 40 km.

ODPOVĚĎ:
Pokud bez vážných důvodů odmítnete do takového zaměstnání nastoupit, budete z úřadu práce vyřazen na 6 měsíců a budete si muset sám hradit zdravotní pojištění. Vážné důvody vymezuje § 5c zákona o zaměstnanosti. Mezi tyto důvody patří například: péče o dítě do čtyř let věku, péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II - IV, docházka dítěte do předškolního zařízení nebo povinná školní docházka dítěte, místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela, zdravotní důvody bránící ve výkonu zaměstnání nebo jiné vážné osobní důvody (např. mravní či náboženské).

Pokud jste ale zdravý, nemáte děti a o nikoho nepečujete a žádný z důvodů tak na Vás nesedí, pak budete muset nejspíš do práce nastoupit nebo se nechat vyřadit. Obávám se, že vzdálenost 40 km neuhádáte, ale můžete to zkusit.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Je možné dodatečně zrušit smlouvu o vypořádání SJM (společného jmění manželů)?
- Má vliv nižší hodnota nemovitosti na dodatečné zrušení smlouvy o vypořádání SJM


Podepsala jsem před rokem smlouvu o vypořádání společného jmění manželů SJM a musím vyplatit manželovi do 2 let 900.000,-. Bohužel nemovitosti šly s cenou dolů a odhadce banky mi byt neohodnotil na 80% ceny tzn.
1 125 000,- Kč, ale pouze na 950 000,- tím pádem nemohu dosáhnout na hypotéku. Domluva s manželem není možná.
Dá se již podepsaná smlouva o SJM vypovědět – ještě před náběhem? A uzavřít smlouva nová? Nebo budu muset byt prodat, dát manželovi 900.000 Kč a sama se spokojit se zbytkem. Předem děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
Smlouva o vypořádání SJM je jako každá jiná smlouva, kde se zavazujete něco plnit. Pokud je taková smlouva platná, měnit ji lze jen se souhlasem stran. Píšete, že dohoda s manželem není možná, v tom případě Vás moc nepotěším, protože velmi zjednodušeně řečeno, bývalému manželovi dlužíte 900.000 Kč a je na Vás, kde dané finance získáte.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může majitel bytu v SVJ odmítnou platit úklid společných prostor firmou?
- Jak napadnout rozhodnutí samosprávy SVJ o úklidu firmou (společných prostor)
- Je možné odmítnout platit úklid společných prostor domu SVJ od firmy?
- Jak se bránit pokud výbor SVJ přehlasuje vlastníka?
- Žaloba vlastníka bytu SVJ proti rozhodnutí výboru SVJ
OBČAN-EXEKUCE
- Je možná exekuce kvůli neplacení úklidu v domě SVJ?


Jsme malé společenství vlastníků bytových jednotek SVJ, 11 rodin, z toho 5 pronajímá své byty. Máme samosprávu 3 členy, všichni jsou ve věku 30-40 let. Jediná 60 letá já, důchodkyně nesouhlasím s tím, že místopředsedkyně si na úklidu založila živnost za nadhodnocenou částku 100 Kč od každé rodiny za uklízení malých prostor, které zde jsou. Doteď zde vše fungovalo i nájemníci uklízeli. Mě úklid trvá max. 15min/1x za měsíc, velký úklid max. 45 min. 1x za 10-11 týdnů. Z její strany "mám smůlu".
Dotaz: může tento konflikt dojít až k exekuci? Já to platit odmítám a nadále si své uklízím dle původního harmonogramu. Žádala jsem je ať se navzájem domluví idividuelně, kteří její službu chtějí, mě to nevyhovuje, čas mám, jsem schopná si své uklízet. Má to podchycené smlouvou ve smyslu, že SVJ je zaměstnavatel a ona zaměstnanec. Chápu to dobře, že já bych musela být spoluzaměstnavatel a když nechci tak nemusím? Je tato smlouva napadnutelná? Přeci nemůžou jako zaměstnavatelé
plnit náležitosti s tím spojené, např. pojištění. Tvrí mi, že stačí nadpoloviční součet hlasů, ale nejedná se o Fond oprav, ale o službu, kterou nepotřebuji. Mají na to právo jako SVJ? Děkuji, Gizela

ODPOVĚĎ:
Podle zákona je to výbor, který rozhoduje o věcech spojených se správou domu. Pravidla pro přijetí rozhodnutí jsou stanovena rovněž zákonem. Výbor pak jedná navenek jménem společenství. Obávám se, že pokud jste přehlasována, budete se muset podřídit jinak po Vás může být úhrada za úklid vymáhána.
Zákon sice hovoří o tom, že přehlasovaný vlastník se může obrátit na soud, aby rozhodl, avšak to jen v důležitých záležitostech. Obávám se, že byste byla se svým nárokem úspěšná, budete muset přesvědčit alespoň polovinu ostatních vlastníků.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Výpověď ze zdravotních důvodů a nárok na odstupné
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na podporu v nezaměstnanosti u výpovědi dohodou


Zaměstnavatel mi chce dát výpověď dohodou, bez odstupného. Mám problémy se zády, kdy již tuto práci nemohu vykonávat. Když dám výpověď ze zdravotních důvodů, mám nárok na odstupné a podporu v nezaměstnanosti? Nebo když tuto dohodu podepíšu, mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Je mi 41 let, pracuji jako kuchařka. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Výpověď dohodou je pro Vás lepší v tom případě, pokud je možné se zaměstnavatelem dohodnout na podmínkách Vašeho odchodu, které by Vám vyhovovaly. Zaměstnavatel by Vám měl dát výpověď patrně z důvodů uvedeném v § 52 písm. d) nebo e), tedy z důvodů, že jste pozbyla zdravotní způsobilost k práci, záleží na tom, zda-li se jedná o nemoc z povolání či nikoliv. Pokud dostanete výpověď z důvodu § 52 d) odstupné Vám náleží, z důvodu § 52 e) ale nikoliv.
Co se týče podpory v nezaměstnanosti, té by se Váš odchod dotkl v případě, že by Vám zaměstnání zprostředkoval úřad práce a Vy jste jej sama a bez vážného důvodu opustila nebo vážným způsobem porušila pracovní kázeň.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Může manžel převzít dluhy z podnikání na sebe?
- Jak zajistit aby manželka nebyla odpovědná za dluhy z podnikání manžela
- Je manželka odpovědná za dluhy z podnikání manžela?
- Je manžel odpovědný za dluhy z podnikání manželky?


Manžel má dluhy, které způsobil podnikáním a zasahují do výše několika milionů. Problémy s nimi mám samozřejmě i já. Přemýšlíme jak mě jim ubránit. V zákoně jsem se dočetla, že do SJM nepatří dluhy, které jsou nad majetkové poměry druhého manžela. Já nic nevlastním a dluhy, které vznikly ani nejsem schopná splatit do konce života. Ráda bych se zeptala, jak to, že jsou dluhy nad mé majetkové poměry, mám prokázat a jak v tom postupovat. Přemýšleli jsme také nad rozvodem a majetkovým vypořádáním, kde by manžel dluhy převzal sám na sebe. Můžete mi prosím poradit, co by bylo lepší? Děkuji, Samanta

ODPOVĚĎ:
Jak správně píšete závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého nenáleží do SJM. V praxi je to ovšem mnohem komplikovanější, do SJM by neměly patřit ani dluhy vzniklé z podnikání jednoho z manželů, avšak majetek druhého manžela bývá často také postihován.
Obávám se, že Vám nejsem schopna sdělit jednozančný názor. Za předpokladu, že se rozvedete a odmítnete na sebe závazky manžela přebrat hrozí, že taková dohoda o vypořádání SJM bude věřiteli soudně napadána a je otázkou, jak celou věc soud posoudí. V případě, že zůstanete s manželem a obrátí se na Vás věřitel, můžete jeho nárok odmítnout a jít rovněž do soudního klání, kde bude konečný verdikt opět na soudu. Osobně se domnívám, že byste dluhy z manželova podnikání platit neměla, viděla jsem však i rozsudky opačného znění.


TRESTY-TRESTY
- Odpuštění části nepodmíněného trestu odnětí svobody za neplacení výživného
- Slušné chování ve vězení a podmínečné propuštění před polovinou trestu
- Podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody - § 88 odst. 2


Můj partner je odsouzen za dlužné výživné. Nástup trestu 2.4.2012 a termín propuštění 11.7.2013. Dluh je již uhrazen, výživné se platí, má příslib práce, přislib bydlení, je prvotrestaný, nemá kázeňsé tresty, chodí ve věznici do práce, účastní se kroužků ve věznici - snaží se.
Nyní žádá přes probační a mediační službu o § 88 odst. 2 - podmínečné propuštění ještě před polovinou trestu. Chtěla bych se zeptat, co ještě mohu já nebo on udělat pro přispění schválení dřívějšího propuštění dle tohoto paragrafu a jaká bývá nebo se jeví úspěšnost jeho propuštění za těchto podmínek, kdy má příslib práce, bydlení, mou přímluvu o brzké propuštění a dobrý morální profil vězně? Děkuji, Ester

ODPOVĚĎ:
Myslím si, že Váš partner je na nejlepší cestě, aby mu podmínečné propuštění bylo schváleno. U takovéto trestné činnosti, ze kterou byl partner odsouzen (nízká společenská nebezpečnost) se především hledí na to, zda-li dluh na výživném byl uhrazen a jestli je výživné dále placeno, což v jeho případě je. Velikým plus je také příslib práce a i sama skutečnost, že partner ve vězení pracuje. Nenapadá mě nic, co byste Vy nebo on ještě mohli učinit. Váš partner má vysokou pravděpodobnost, že bude propuštěn.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Úraz na neposypaném chodníku v zimě a nárok na odškodné, bolestné, ad.
- Mám při úraze na chodníku kontaktovat pojišťovnu nebo město?
- Úraz na neposypaném chodníku a nárok na invalidní důchod
- Minimální věk pro invalidní důchod


Dne 7.2.2012 jsem uklouzla na neposypaném chodníku ve vlastnictví Úřadu městské části Praha 13. Zlomila si levou ruku v lokti. Vzhledem ke komplikacím jsem požádala 29.3.2012 o odškodnění, již mne kontaktovala i pojišťovna se žádostí o vyjádření svědků, to jsem obratem zaslala. Mezitím jsem byla v souvislosti s úrazem 20.4.2012 operována, byla mi odsraněna hlavička radia (kosti vřetenní). Stále rehabilituji, čeká mne pobyt v rehabilitačním centru v Kladrubech, pohyb ruky je velice omezen v lokti, zápěstí i rameni, rehabilitace je velice bolestivá. V době úrazu jsem byla nezaměstnaná, jsem tedy nyní už od dubna zcela bez příjmu, z osobních důvodů nemohu žádat o dávky hmotné nouze - nemohu doložit požadované skutečnosti o bydlišti. Mám pouze výživné na syna 3.200 Kč, syn je na drahé bezlepkové dietě. Úřad vždy na můj dotaz slíbí, že záležitost prověří, nic se však neděje. Pojišťovna údajně čeká na vyjádření úřadu a navíc se mnou by měl údajně o všem jednat úřad. Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Dle § 27, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích odpovídá za stav chodníku jeho vlastník. Ve Vašem případě je vlastníkem chodníku město, Vaším hlavním komunikačním partnerem by tedy skutečně měl být příslušný úřad městské části. Pokud jste úřadu (případně přímo pojišťovně) doložila veškeré potřebné dokumenty (lékařské zprávy, svědecké výpovědi apod.) a dosud nebylo ve věci rozhodnuto, obraťte se nejlépe písemně, případně osobně znovu na příslušný úřad a požádejte je (s odkazem na Vaši současnou finanční situaci) o co nejrychlejší vyřízení Vaší žádosti.
Pokud bude Váš nárok na odškodnění uznán jako oprávněný, mohla by Vám pojišťovna vyplatit nejen náhradu za bolestné, ale i náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení a v případě trvalých následků také náhradu za ztížené společenské uplatnění. V případě, že Váš nárok nebude uznán, budete se muset odškodnění domáhat soudní cestou.
Jestliže vlivem úrazu poklesla Vaše pracovní schopnost a získala jste potřebnou dobu pojištění - u osob nad 28 let věku je to pět let pojištění - mohla byste si zažádat o invalidní důchod. Žádost o invalidní důchod můžete podat na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho trvalého bydliště. Více informací o invalidním důchodu najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde: http://www.mpsv.cz/cs/619.
Podle zákona je to tak, jak je uvedeno. Jen malé doplnění, případ jsem také řešila, obce se cukají odškodnění přiznávat, vymlouvají se, že nebylo v jejich silách chodník odklidit včas a nebo, že člověk, který uklouzl nepřízpůsobil chůzi stavu chodníku.


TRESTNÍ-TRESTY
- Jak zmírnit trest v podmínce
- Je možné ovlivnit výši trestu pokud se v podmínce neosvědčím?
- Jak snížit výši trestu při neosvědčení v podmínce (podmínečném odsouzení)


Jsem v podmínce za řízení v opilosti, ze které uplynuly již 2/3 a z blbosti jsem ukradl v obchodě zboží za 140,- Kč, naplní se podmínka nebo lze najít jiný způsob vykonání trestu - např. veřejně prospěšné práce. Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Podle zákona máte ve zkušební době, po kterou Vám bylo podmínečně odložen výkon trestu vést řádný život a nemáte zavdat příčinu k tomu, aby Vám trest mohl být proměněn. Krádež v obchodě může být jako ona příčina k proměnění trestu brána. Vaše situace závisí na tom, jak se k tomu postavíte Vy. Budete-li spolupracovat, nahradíte škodu, podmínka nemusí být proměněna. Také záleží na tom, zda-li k vůli této krádeži se bude rozbíhat trestní řízení či věc skončí jako přestupek. Osobně se ale domnívám, že pokud jste se dopustil pouze této věci, podmínka proměněna nebude.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Který soud bude řešit vypořádání SJM pokud se přestěhuji?
- Stěhování účastníků soudního řízení a místní příslušnost soudu
- Stěhování a změna místní příslušnosti soudu


Vypořádání SJM proběhlo. U tohoto sporu jsem žalovaná. Budu se stěhovat do jiného kraje. Jde spis za mnou podle trvalého bydliště, nebo budu nucena dojíždět k jednání tam kde soudní spor začal. Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Obávám se, že budete nucena dojíždět do místa Vašeho původního bydliště, tedy do místa, kde spor původně začal. Pokud by Vám dělalo dojíždění problémy, můžete soud požádat, aby Vás případně vyslechl v místě Vašeho nynějšího bydliště. O toto je však nutné písemně požádat a soud Vám může a nemusí vyhovět. Většinou soud vyhoví v sociálních případech, kdy se náklady na dojíždění citelně dotýkají rozpočtu účastníka řízení.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Lhůta na zaplacení soudního poplatku soudu
- Dokdy musí být zaplacen soudní poplatek soudu
- Za jak dlouho soud vyzve žalobce k úhradě soudního poplatku
- Jak opravit text žaloby již podané u soudu?
- Podává se žádost o osvobození od soudního poplatku hned při podání žaloby?


Pokud se při podání žaloby neuhradí soudní poplatek, tak za jak dlouho od podání vyzve soud písemně žalobce k jeho uhrazení a stanoví výši poplatku - jde o týdny nebo měsíce? Dá se po této výzvě ještě požádat o osvobození od soudních poplatků?
A jakým způsobem se provádí pozdější doplňování nebo opravování žaloby - stačí nahradit třeba jen příslušnou stranu nebo se musí celá několikastránková žaloba dodat kompletně znovu? Můžete prosím problematiku úprav žaloby blíže rozebrat. Děkuji, Erika

ODPOVĚĎ:
Většinou se jedná o týdny. Jakmile se soud k Vaší věci "dostane" bude zkoumat, zda jsou splněny formální náležitosti žaloby, především pak zaplacení soudního poplatku. Na Vašem místě bych nečekala až Vás soud vyzve k zaplacení, ale ihned bych sepsala žádost o odpuštění soudních poplatků a soudu ji poslala. Soud může buďto vyhovět zcela, z části a nebo žádosti nevyhovět. Pokud Vás již soud k zaplacení poplatků vyzve, lze ještě žádost podat.
Co se úprav žaloby týče, záleží na tom, v jakém rozsahu žalobu plánujete doplnit nebo dokonce změnit. Pokud se jedná jen o dílčí doplnění, tedy takové, kdy původnění znění zůstává v platnosti, jen se něco doplňuje, domnívám se, že by stačilo soudu toto doplnění písemně doručit (co nejdříve před soudním jenáním). Pokud by se včak jednalo o podstatnou změnu, kdy budete měnit původní žalobu, bude třeba žalobu vzít zpět a znovu podat novou, upravenou verzi žaloby.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Péče o otce alkoholika a nárok na příspěvek na péči
- Sociálka ztratila žádost žadatele - stížnost řediteli úřadu či ministertvu PaSV
- Kam si stěžovat v případě že ČSSZ ztratí žádost žadatele o příspěvek

- Kdo zaplatí sociální a zdravotní pokud pečuji o nemohoucího otce alkoholika

V roce 2007 můj otec (1934) utrpěl zlomeninu kyčelního kloubu. Prodělal operaci a ze zdravotního hlediska byl zdráv. Potíž je, že otec je těžký alkoholik a v místě bydliště má snadný přístup k alkoholu. Po tomto úrazu o sebe přestal pečovat a naprosto ignoroval jakoukoli hygienu. Musel jsem jej odvézt na chatu a zde o něj trvale pečuji. Jako alkoholika jej nevemou do žádného ústavu.
Moje poslední žádosti o pomoc z listopadu 2011 se ztratily a úřednice mi sdělila, že možná v srpnu 2012 rozhodnou, zda otec je ZTP. Bez tohoto průkazu nemohu ani žádat o pomoc v nouzi pro sebe, jelikož nemohu žádat o práci a z hlediska sociálního odboru jsem flink. Rád bych se tímto zeptal, zda jde nějakým způsobem dohnat úředníka k činnosti. Žijeme z 11 tisíc a nemáme ani na jídlo. Nemohu si ani platit sociální a zdravotní pojištění. Můj důchod bude tedy jen virtuální. Úřad dle mého čeká až otec umře. Já se tak dostávám do neřešitelné situace a nevím jak dál. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Pokud je Váš otec závislý na Vaší péči v oblasti péče o vlastní osobu a soběstačnosti, můžete zkusit zažádat o příspěvek na péči. O tento příspěvek můžete požádat na krajské pobočce úřadu práce v místě bydliště Vašeho otce. Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách má úřad práce 60 dní na provedení sociálního šetření a vydání rozhodnutí o ne/přiznání příspěvku. Tato doba řízení se přerušuje po dobu, po kterou posudkoví lékaři zpracovávají lékařskou zprávu o zdravotním stavu žadatele, na jejíž zpracování mají maximálně 45 dní.
Situace ohledně žádosti o průkaz ZTP je obdobná. V případě, že máte pochybnosti o termínu, ve kterém bude Vaše žádost o průkaz ZTP vyřízena, můžete podat žádost novou.
Pokud nejste s postupem úřadu práce spokojen, můžete podat písemnou stížnost řediteli daného úřadu práce nebo nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Sociální pojištění musíte platit pouze v případě, že máte příjme z výdělečné činnosti. Pokud si ale nehradíte zdravotní pojištění, vzniká Vám na něm pravděpodobně dluh. Doporučuji Vám tedy zaevidovat se na Úřadě práce, i když nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Během evidence na úřadě práce za Vás totiž zdravotní pojištění hradí stát.

 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na příspěvek na ošetření zubů u zubaře, stomatologa
- Mimořádná okamžitá pomoc - příspěvek na zubaře
- Hrozba vážné újmy na zdraví a nárok na mimořádný sociální příspěvek


Pobírám příspěvek v hmotné nouzi. Zažádala jsem si o jednorázový příspěvek synovi na zuby (korunky). Paní na sociálce mi řekla, že zuby nejsou potřeba a že stejně nemám nárok. Jsem sama s dětmi a mám životní minimum. Synovi se bohužel rozpadly zuby řezáky a pan zubař chtěl po mě 6.500 Kč. Moc vás prosím o radu. Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Jednorázovým příspěvkem máte nejspíše na mysli tzv. mimořádnou okamžitou pomoc, která je jednou ze tří dávek pomoci v hmotné nouzi. Pravidla pro její poskytování jsou jasně vymezena v zákoně č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována např. osobám ohroženým sociálním vyloučením, postiženým vážnou mimořádnou událostí nebo k nákupu či opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávka může být také poskytnuta k uhrazení odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním či zájmovou činností nezletilých dětí nebo tehdy, pokud v případě jejího neposkytnutí hrozí osobě vážná újma na zdraví, což ale nejspíše nebude případ zubních korunek.
Bohužel neuvádíte více informací o své finanční situaci, takže z vašeho dotazu není zcela jasné, zda byste mohla mít nárok i na jiné dávky než ty, které již pobíráte. Více informací o dávkách státní sociální podpory najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/2, o dávkách pomoci v hmotné nouzi se můžete dočíst tady: http://www.mpsv.cz/cs/5. Další informace Vám poskytnou na úřadě práce v místě bydliště.
Pokud se Vám nepodaří prokázat, že by neposkytnutím příspěvku vznikla synovi vážná újma na zdraví a nebudete mít nárok na žádný další příspěvek, můžete se obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu s dotazem ohledně poskytnutí příspěvku nebo se s Vaším zubařem domluvit na splátkovém kalendáři, případně na korunkách z levnějšího materiálu.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Výše starobního důchodu u přechodu z invalidního důchodu
- Výpočet starobního důchodu z invalidního - informace
- Výpočet starobního důchodu, vliv regresu po pracovním úraze
- Náhrada za ztrátu na výdělku po 65 letech věku
- Průměrná mzda v národním hospodářství 2012


V roce 1976 jsem utrpěl těžký pracovní úraz. Od roku 1977 pobírám invalidní důchod (vozíčkář, ZTP/P) a je mi vyplácen regres. Od ledna 2012, kdy jsem dovršil 65 let, jsem z Rozhodnutí ČSSZ automaticky přešel z invalidního důchodu do starobního. Výše dobou vyplácených důchodů je stejná.
Dotazy:
Mám za to, že starobní důchod by měl být vypočítán z invalidního společně s regresní náhradou. U OSSZ jsem požádal o přepočtený starobní důchod, přihlédnou k dosavadnímu regresu. Kdysi platilo, že po dovršení důchodového věku byl zaměstnavatel povinen ještě 5 let platit regresní náhradu dále. Změnil se zákon? Bude se po ukončení regresu znovu přepočítávat výše starobního důchodu? Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí 9% průměrné mzdy v národním hospodářství, což je od roku 2012 částka 2.270,- Kč. Procentní výměra pak činí 1,5 % za každý rok pojištění z výpočtového základu. Do výpočtového základu se započítávají všechny příjmy, z nichž bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, tedy ne z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti s výdělkem nižším než 2.000,- Kč měsíčně. Do příjmů se však započítává i náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem (Vámi zmiňovaný regres), a to i přesto, že se z ní pojistné neplatí. Výše náhrady mzdy za pracovní úraz by tedy měla být ve výši starobního důchodu zohledněna.
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Již tedy neplatí, že zaměstnavatel platí náhradu dalších pět let po dovršení důchodového věku.


PRÁCE-VOLNO
- Má otec dítěte právo na volno - převoz matky rodičky do nemocnice?
- Má otec právo být u porodu, má nárok na mzdu, plat?
- Má otec právo být u porodu dítěte, má nárok na plat, mzdu?
- Volno na porod a právo, nárok na mzdu, plat od zaměstnavatele
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Ošetřovné - péče otce o dítě v době kdy je matka v porodnici (nemocnici)
- Ošetřovné, ošetřování dítěte otcem v době pobytu matky v nemocnici
- Právo, nárok otce dítěte na ošetřovné při péči o dítě
- Maximální délka ošetřovného (počet dní)


S přítelem čekáme druhé dítě. Prvnímu dítěti je 4,5 roku. Do školky prozatím nechodí. Já jsem s ním byla doma. Nepobírala sem žádné peníze a ani sem nebyla evidována na Úřadu práce. Rodičovská dovolená mi skončila ve věku 4 let dítěte.
Nyní se nám má narodit druhé dítě. Chtěla jsem se zeptat, zda existuje nějaký paragraf ohledně odvozu do porodnice a odvozu zpět z porodnice. Zda toto volno musí zaměstnavatel poskytnout a zda je placené.
Dále sem se chtěla zeptat, jak je to s přítomností přímo u porodu. Zda musí poskytnout volno a zda je placené a nebo neplacené. A poslední můj dotaz se týká o hlídání mého syna 4,5roku. Byla jsem s ním doma. Školku nenavštěvuji. Jak to tedy je, když budu v porodnici. Má přítel nárok na nějaký paragraf, aby mohl zůstat s dítětem doma? A je tento paragraf placen? Pokud ano, kde se vyřizuje? A nebo si musí vzít po dobu mé nepřítomnosti dovolenou a na žádný paragraf nárok nemá? Děkuji, Gábina

ODPOVĚĎ:
Okruh tzv. jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých náleží zaměstnanci pracovní volno, případně volno s náhradou mzdy, upravuje příloha nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Dle tohoto nařízení má Váš přítel nárok na volno s náhradou mzdy na Váš převoz do porodnice a zpět a dále na volno (ale už bez náhrady mzdy) k účasti při Vašem porodu.
Během doby, kdy budete s dítětem v porodnici, může Váš přítel zůstat se starším dítětem doma a čerpat tzv. ošetřovné. Ošetřovné je nemocenská dávka, na kterou má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, že školské či předškolní zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Podpůrčí doba ošetřovného činí maximálně 9 kalendářních dní. Potřebné tiskopisy vydá Vašemu příteli ošetřující lékař osoby, která onemocněla, Váš přítel je poté předá zaměstnavateli, který je následně odešle na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Mohou prarodiče převzít výživné místo matky dítěte?
- Může babička, dědeček převzít výživné pokud má plnou moc matky?
- Plná moc na převzetí výživného prarodiči - dědečkem, babičkou
RODINA-SETKÁVÁNÍ, STYK S DÍTĚTEM
- Je potřeba souhlas otce při odstěhování matky s dítětem do zahraničí?


Můj bývalý manžel mi zasílá výživné na nezletilého formou složky (na kterou uvádí – něco ve smyslu – "pouze do vlastních rukou"). Bývalý manžel si syna již několik let nebere. Máme možnost přestěhovat se mimo ČR. Chtěla jsem se zeptat zda lze napsat PLNOU MOC na mé prarodiče, aby mi výživné na poště vyzvedávali. S rodiči sdílím společnou domácnost. Děkuji, Vladěna

ODPOVĚĎ:
Česká pošta obecně neakceptuje klasické notářsky ověřené plné moci. Pokud chcete, aby za Vás mohli složenky na poště přebírat Vaši rodiče, musíte na poště požádat o vystavení průkazu příjemce, na kterém budou uvedeni Vaši rodiče jako oprávnění příjemci, kteří mohou Vaše zásilky vyzvedávat. Průkaz příjemce platí v rámci celé ČR po dobu, kterou určíte, nebo maximálně tři roky. Více informací o průkazu příjemce najdete zde:
http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/prukaz-prijemce/prukaz-prijemce-id996/
Co se týče stěhování s dítětem do ciziny, považuji za důležité upozornit Vás na to, že v případě, že nezískáte souhlas bývalého manžela (otce dítěte), jednalo by se v podstatě o mezinárodní únos. Doporučuji tedy pokusit se získat před odjezdem písemný souhlas otce. Pokud Vám otec souhlas nebude chtít udělit, můžete se domáhat toho, aby byl jeho souhlas nahrazen rozhodnutím soudu.


PRÁCE-VOLNO
- Má otec dítěte právo na volno - převoz matky rodičky do nemocnice?
- Má otec právo být u porodu, má nárok na mzdu, plat?
- Má otec právo být u porodu dítěte, má nárok na plat, mzdu?
- Volno na porod a právo, nárok na mzdu, plat od zaměstnavatele


S přítelem čekáme druhé dítě. Prvnímu dítěti je 4,5 roku. Do školky prozatím nechodí. Já jsem s ním byla doma. Nepobírala sem žádné peníze a ani sem nebyla evidována na Úřadu práce. Rodičovská dovolená mi skončila ve věku 4 let dítěte.
Nyní se nám má narodit druhé dítě. Chtěla jsem se zeptat, zda existuje nějaký paragraf ohledně odvozu do porodnice a odvozu zpět z porodnice. Zda toto volno musí zaměstnavatel poskytnout a zda je placené.
Dále sem se chtěla zeptat, jak je to s přítomností přímo u porodu. Zda musí poskytnout volno a zda je placené a nebo neplacené. A poslední můj dotaz se týká o hlídání mého syna 4,5roku. Byla jsem s ním doma. Školku nenavštěvuji. Jak to tedy je, když budu v porodnici. Má přítel nárok na nějaký paragraf, aby mohl zůstat s dítětem doma? A je tento paragraf placen? Pokud ano, kde se vyřizuje? A nebo si musí vzít po dobu mé nepřítomnosti dovolenou a na žádný paragraf nárok nemá? Děkuji, Gábina

ODPOVĚĎ:
Okruh tzv. jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých náleží zaměstnanci pracovní volno, případně volno s náhradou mzdy, upravuje příloha nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Dle tohoto nařízení má Váš přítel nárok na volno s náhradou mzdy na Váš převoz do porodnice a zpět a dále na volno (ale už bez náhrady mzdy) k účasti při Vašem porodu.
Během doby, kdy budete s dítětem v porodnici, může Váš přítel zůstat se starším dítětem doma a čerpat tzv. ošetřovné. Ošetřovné je nemocenská dávka, na kterou má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, že školské či předškolní zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Podpůrčí doba ošetřovného činí maximálně 9 kalendářních dní. Potřebné tiskopisy vydá Vašemu příteli ošetřující lékař osoby, která onemocněla, Váš přítel je poté předá zaměstnavateli, který je následně odešle na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Co je to doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu
- Doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku - definice


Co se rozumí pod pojmem "doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku", který máme doložit stavebnímu úřadu pro ohlášení stavby. Podle jedné informace se tím požaduje doklad o zapsání vkladu tohoto břemene do katastru nemovitostí, čemuž při stadiu, kdy stavba ještě nestojí, příliš nerozumíme a dle druhé informace se jedná o předložení uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněnou a povinnou osobou. Přičemž se její vklad do katastru provede až na základě kolaudace provedené stavby. Děkujeme. Tereza

ODPOVĚĎ:
Obě informace, které máte, jsou správné. Dokladem o zapsání vkladu prokazující právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku se rozumí:
- smlouva o zřízení věcného břemene (pro Vás nejvhodnější)
- výpis z katastru nemovitostí (který samozřejmě ve Vašem případě nepřipadá v úvahu)
- smlouva o oprávnění, které odpovídá věcnému břemeni, s doložkou povolení vkladu do katastru nemovitosti
Pro jistotu bych navrhovala, aby na smlouvě o zřízení věcného břemene byly úředně ověřené podpisy (zajistíte na pobočkách CzechPoint, u notáře, nebo advokáta).
Předmětnou smlouvu budete vkládat i do katastru nemovitostí spolu s návrhem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. V tomto případě se však bude předkládat větší počet vyhotovení smlouvy odpovídající počtu účastníků + dvě vyhotovení navíc.


PODNIKÁNÍ-ŽIVNOSTI
- Podnikání na rodičovské dovolené a placení sociálního a zdravotního p.
- Úlevy při placení sociálního a zdravotního po rodičovské dovolené
- Kolik můžu vydělat jako OSVČ na rodičovské abych neplatila sociální, zdravotní
- Minimální záloha na sociální pojištění u OSVČ - rok 2012
- Minimální záloha na zdravotní pojištění u OSVČ - rok 2012


Jsem na rodičovské dovolené a začala jsem podnikat - nakupuji zboží od výrobce za velkoobchodní ceny a prodávám dál.
Jak je to s placením sociálního a zdravotního pojištění? První rok nic neplatím a co bude potom? Co po skončení rodičovské dovolené? Budu platit sociální a zdravotní pojištění? A v jaké výši? Jsou nějaké úlevy, když budu mít dítě např. do 6 let? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Jestliže pobíráte rodičovský příspěvek, jste považována za OSVČ s vedlejší činností. Pokud Vám v Přehledu za rok 2012 vyjde nižší zisk než 60.328 Kč, nebudete muset platit zálohy na sociální pojištění až do podání Přehledu za rok 2013. Pokud bude Váš zisk vyšší než uvedená částka, budete platit zálohy, které Vám vyjdou v Přehledu, ne však méně než minimální zálohy při vedlejší činnosti. Minimální záloha na sociální pojištění při vedlejší činnosti činí v současné době 735 Kč.
Co se týče zdravotního pojištění, během prvního roku podnikání zálohy na zdravotní pojištění neplatíte. Po podání Přehledu budete platit zálohy na zdravotní pojištění podle skutečně dosaženého zisku.
Po ukončení pobírání rodičovského příspěvku budete již považována za OSVČ s hlavní činností. Budete tedy muset platit zálohy na zdravotní i sociální pojištění podle toho, jak Vám vyšly v Přehledu, ale ne méně než minimální zálohy. Minimální výše záloh je v současné době u hlavní činnosti stanovena následovně: 1.836 Kč na sociální pojištění a 1.670 Kč na zdravotní pojištění.

 

OBČAN-AUTORSKÁ PRÁVA
- Musí firma platit poplatek za televizor na vrátnici?
- Placení poplatku Integramu za televizi, televizor na vrátnici firmy
- Placení poplatku za televizi, rádio u osoby v hmotné nouzi
- Placení rozhlasového a televizního poplatku u sociálně slabé osoby


S bratrem vlastníme autoservis, kde v oddělené místnosti areálu autoservisu máme hlídače a vrátného v jedné osobě. Tato osoba není zaměstnancem, ale vzhledem k tomu, že se jedná o bezdomovce, máme nepsanou dohodu, že ubytování včetně energií má zdarma. Pán má vlastní televizní přijímač a můj dotaz zní, zda za něj musíme platit televizní, popř. rozhlasový poplatek a případně i poplatek za autorská práva společnosti Intergram? Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
POPLATEK ZA AUTORSKÁ PRÁVA INTEGRAMU platí pouze např. hotely, restaurace, které dále zprostředkovávají veřejnosti umělecké záznamy a výkony výkonných umělců, proto tento poplatek ve Vašem případě nepřichází v úvahu (předpokládám, že Váš hlídač/vrátný používá televizní/rozhlasový přijímač pro vlastní soukromé účely).

Poplatníkem rozhlasového a televizního poplatku je fyzická osoba, která vlastní rozhlasový/televizní přijímač. Poplatníkem by tedy byl Váš vrátný-hlídač nikoliv Vy.

Ve Vašem dotazu jste uvedl, že tento pán je bezdomovcem, předpokládám, že by proto mohl být osvobozen od platby těchto poplatků, z důvodu, že by mohlo jít o osobu, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima (tzn. 2,15 x 3 410=7 331,5 Kč).
Je-li poplatníkem fyzická osoba, je rozhlasový nebo televizní poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne každého kalendářního měsíce. Poplatník platí rozhlasový nebo televizní poplatek provozovateli vysílání ze zákona buď přímo, nebo prostřednictvím pověřené osoby (např. prostřednictvím SIPO u České pošty s.p.).


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Je na přemístění elektrického sloupu nutné stavební povolení?
- Přemístění sloupu elektrického vedení - stačí stavební ohlášení?
- Přemístění elektrického sloupu - stačí stavební ohlášení nebo povolení?


V roce 2002 byla provedena přípojka elektřiny, sestávající ze 4 betonových sloupů, na kterou bylo vydáno dodatečné stavební povolení v roce 2003. V současné době vyvstala potřeba z technických důvodů přemístit jeden sloup na vedlejší pozemek o cca 2 m. Jak jsem zjistil, je nyní takováto stavba zařazena do § 104, odst. 2, písmeno h stavebního zákona a neměla by tedy vyžadovat stavební povolení. Je proto možno toto přemístění sloupu provést pouze na základě ohlášení stavebnímu úřadu dle § 105? Děkuji za odpověď. Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Přemístění sloupu bude možno provést na základě OHLÁŠENÍ stavebnímu úřadu podle § 105 stavebního zákona, souhlasím s Vámi, že půjde o případ popsaný v § 104 odst. 2 písmeno h) stavebního zákona.

Nicméně zvažte, zda by Váš případ nespadal pod případ § 103 odst. 1, písmeno b), bod. 8 stavebního zákona – jde o případy kanalizačních, vodovodních, energetických přípojek v délce do 50 m. V takovém případě by nebylo nutné stavbu ani ohlašovat, ani žádat o povolení.

 

FINANCE-DANĚ
- Osvobození od darovací daně u druha, družky - darování bytu, domu, nemovitosti
- Darování nemovitosti (bytu, domu, pozemku) mezi partnery a darovací daň
- Jak prokázat bydlení ve společné domácnosti pro účely osvobození od daně
- Osvobození od daně a prokázání bydlení ve společné domácnosti 1 rok
SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ POPLATKY
- Kolik se platí za zapsání daru na katastru nemovitostí
- Jaký poplatek se platí u zapsání darovací smlouvy na katastru nemovitostí


Přítel mi chce darovat část nemovitosti v jeho vlastnictví, kterou jsme z prostředků nás obou rekonstruovali. Je takový dar osvobozen od daně darovací z důvodu osoby blízké, které spolu žijí v jedné domácnosti déle než 1 rok a pokud ano, jakým způsobem se finančnímu úřadu dokládá, že spolu žijeme v jedné domácnosti. Děkuji, Svatka

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě půjde o bezplatný převod za podmínky, pokud jste s přítelem (dárcem) žila ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před tím, než dojde k převodu části nemovitosti. V takovém případě jste osobou, která naplňuje znaky osob uvedených ve II. skupině (§ 11 ods.3 písm. b) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen „zákon“).
Ve smyslu § 21 odst. 5 zákona se daňové přiznání k dani darovací nepodává při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li od daně osvobozeno ve smyslu § 19 odst. 3 zákona, což je i Váš případ, proto se finančnímu úřadu nebude ani nic dokládat.
Pro doplnění uvádím, že důkazem této skutečnosti by mohlo být např. Vaše společné prohlášení o tom, že spolu žijete ve společné domácnosti od určitého roku, ale jak říkám, v tomto případě není taková věc nutná.
Nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že pouze podáte společný návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jako příloha se přikládá darovací smlouva (4ks – podepíšete ji tedy v 6 vyhotoveních), kolek činí 1000 Kč ve smyslu Sazebníku správních poplatků, položka 120, zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Prodej nemovitosti a přechod věcného břemene
- Zaniká věcné břemeno při prodeji nemovitosti (bytu, domu, pozemku)?
- Věcné břemeno na nemovitost a na osobu (jméno) - jaký je rozdíl
- Přechází věcné břemeno na nového majitele při prodeji nemovitosti?
- Zánik věcného břemene prodejem bytu, domu, pozemku (nemovitosti)


Když dojde k prodeji níže uvedené nemovitosti č.p. 32, zanikne bezplatné věcné břemeno:
Prodávající pan Novák prodal domek č.p. 32 (jedná se o dvojdomek č.p. 32 a č.p. 29) se všemi součástmi a příslušenstvím, právy i povinnostmi kupujícímu panu Nevrlému. Zároveň třetí osoba pan Koutný, vlastník druhé poloviny dvojdomku s č.p. 29, zřídil pro kupujícího pana Nevrlého bezplatně věcné břemeno, které spočívá v právu svodu a vypouštění odpadních vod z domu č.p. 32 do žumpy, která je ve vlastnictví třetí osoby pana Kubeše a příslušenstvím domu č.p. 29 a tím má třetí osoba vlastník č.p. 29 pan Koutný povinnost toto právo strpět. Kupující pan Nevrlý toto věcné břemeno přijal.
Na vlastníka č.p. 32 pana Nevrlého je uvalena exekuce. Přejde věcné břemeno při případném prodeji na nového vlastníka domu č.p. 32? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
V tomto případě je nutné nejprve stanovit, o jaký druh věcného břemene se jedná. Věcné břemeno může být spjato přímo S NEMOVITOSTÍ, nebo S KONKRÉTNÍ OSOBOU.
Jestliže jde o případ, kdy je věcné břemeno navázáno na nemovitost, nemá změna v osobě vlastníka na trvání věcného břemene žádný vliv, věcné břemeno tedy trvá nadále.
Pokud by šlo o věcné břemeno navázané na konkrétní osobu, takové právo je nepřevoditelné a změnou vlastníka by zanikalo.


FINANCE-DANĚ
- Osvobození od darovací daně u druha, družky - darování bytu, domu, nemovitosti
- Darování nemovitosti (bytu, domu, pozemku) mezi partnery a darovací daň
- Jak prokázat bydlení ve společné domácnosti pro účely osvobození od daně
- Osvobození od daně a prokázání bydlení ve společné domácnosti 1 rok
SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ POPLATKY
- Kolik se platí za zapsání daru na katastru nemovitostí
- Jaký poplatek se platí u zapsání darovací smlouvy na katastru nemovitostí


Přítel mi chce darovat část nemovitosti v jeho vlastnictví, kterou jsme z prostředků nás obou rekonstruovali. Je takový dar osvobozen od daně darovací z důvodu osoby blízké, které spolu žijí v jedné domácnosti déle než 1 rok a pokud ano, jakým způsobem se finančnímu úřadu dokládá, že spolu žijeme v jedné domácnosti. Děkuji, Svatka

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě půjde o bezplatný převod za podmínky, pokud jste s přítelem (dárcem) žila ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před tím, než dojde k převodu části nemovitosti. V takovém případě jste osobou, která naplňuje znaky osob uvedených ve II. skupině (§ 11 ods.3 písm. b) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen „zákon“).
Ve smyslu § 21 odst. 5 zákona se daňové přiznání k dani darovací nepodává při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li od daně osvobozeno ve smyslu § 19 odst. 3 zákona, což je i Váš případ, proto se finančnímu úřadu nebude ani nic dokládat.
Pro doplnění uvádím, že důkazem této skutečnosti by mohlo být např. Vaše společné prohlášení o tom, že spolu žijete ve společné domácnosti od určitého roku, ale jak říkám, v tomto případě není taková věc nutná.
Nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že pouze podáte společný návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jako příloha se přikládá darovací smlouva (4ks – podepíšete ji tedy v 6 vyhotoveních), kolek činí 1000 Kč ve smyslu Sazebníku správních poplatků, položka 120, zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Prodej nemovitosti a přechod věcného břemene
- Zaniká věcné břemeno při prodeji nemovitosti (bytu, domu, pozemku)?
- Věcné břemeno na nemovitost a na osobu (jméno) - jaký je rozdíl
- Přechází věcné břemeno na nového majitele při prodeji nemovitosti?
- Zánik věcného břemene prodejem bytu, domu, pozemku (nemovitosti)


Když dojde k prodeji níže uvedené nemovitosti č.p. 32, zanikne bezplatné věcné břemeno:
Prodávající pan Novák prodal domek č.p. 32 (jedná se o dvojdomek č.p. 32 a č.p. 29) se všemi součástmi a příslušenstvím, právy i povinnostmi kupujícímu panu Nevrlému. Zároveň třetí osoba pan Koutný, vlastník druhé poloviny dvojdomku s č.p. 29, zřídil pro kupujícího pana Nevrlého bezplatně věcné břemeno, které spočívá v právu svodu a vypouštění odpadních vod z domu č.p. 32 do žumpy, která je ve vlastnictví třetí osoby pana Kubeše a příslušenstvím domu č.p. 29 a tím má třetí osoba vlastník č.p. 29 pan Koutný povinnost toto právo strpět. Kupující pan Nevrlý toto věcné břemeno přijal.
Na vlastníka č.p. 32 pana Nevrlého je uvalena exekuce. Přejde věcné břemeno při případném prodeji na nového vlastníka domu č.p. 32? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
V tomto případě je nutné nejprve stanovit, o jaký druh věcného břemene se jedná. Věcné břemeno může být spjato přímo S NEMOVITOSTÍ, nebo S KONKRÉTNÍ OSOBOU.
Jestliže jde o případ, kdy je věcné břemeno navázáno na nemovitost, nemá změna v osobě vlastníka na trvání věcného břemene žádný vliv, věcné břemeno tedy trvá nadále.
Pokud by šlo o věcné břemeno navázané na konkrétní osobu, takové právo je nepřevoditelné a změnou vlastníka by zanikalo.

 

FINANCE-DANĚ
- Lhůta na zaplacení daně z převodu nemovitosti při prodeji chaty, chalupy
- Prodej chaty, chalupy a odvedení daně z převodu nemovitosti
- Lhůta na podání daňového přiznání - prodej chaty, chalupy (nemovitosti)
- Je nutný odhad nemovitosti při prodeji chaty, chalupy?
- Prodej chaty, chalupy a odhad kvůli výpočtu daně


Před 10 lety jsem si pronajala zahrádku od městského úřadu. Spolu s možností užívat pozemek mi předchozí majitel přenechal i zahradní chatku o rozměru 16m2, za odstupné. Tato „Zemědělská účelová stavba“ měla od původního majitele řádné povolení ke stavbě. Na Magistrátu města jsem obnovila „Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“ a za 10 let jsem řádně uhradila 10,- Kč (jednorázovou platbou předem). Tato stavba není zakreslena v mapě katastru, zřejmě ani nebyla nikdy zkolaudována (jestli kolaudaci potřebuje-nevím).
Nájem zahrádky skončil a nový majitel chce ode mne chatku odkoupit (za 15.000,-, nižší cenu, než kterou jsem uhradila před 10 lety já). Chtěla bych vědět, jestli mám odvést nějakou daň z prodeje této chatky na finanční úřad a jakým způsobem. Děkuji, Drahoslava

ODPOVĚĎ:
Výpočet daně se řídí zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen „zákon“).
Daň budete platit Vy jako prodávající ve smyslu § 8 odst.1, písm. a) zákona.
Pro výpočet daně je rozhodující cena nemovitosti zjištěná podle zákona o oceňování majetku z. č. 151/1997 Sb., která se použije jako základ daně ve smyslu § 10 odst. 1 písmeno a) zákona. V této souvislosti bych pro jistotu navrhovala znalecký posudek. Nemohu posoudit, jestli je 15 000 Kč za takovou chatku hodně nebo málo, určitě bude záviset i na lokaci této zahrádky a podobně, což vše zohlední znalecký posudek.
Podle tohoto znaleckého posudku by se samozřejmě dala pak i případně upravit prodejní cena chatky ve vztahu ke kupujícímu. Ustanovení § 10 odst. 1, písm. a) zákona stanoví, že v případě, pokud je stanovena cena nižší než cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku použije se cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku, je-li smluvní cena sjednaná jako cena vyšší než cena stanovená podle zákona o oceňování majetku použije se cena vyšší.
Nadto budete znalecký posudek muset předložit jako přílohu k daňovému přiznání na daň z převodu nemovitosti.
Základ daně se zaokrouhluje na celé 100 koruny nahoru ve smyslu § 17 zákona.
Daň činí 3% ze základu daně ve smyslu §15 zákona. Vezmeme-li jako základ daně částku 15 000 Kč, činí daň: 450 Kč. Je-li daň nižší než 100 Kč, podává se daňové přiznání, ale finanční úřad daň nepředepíše a poplatník daň neplatí.
Místně příslušným bude finanční úřad podle místa, kde se nachází převáděná nemovitost.
Daňové přiznání jste povinna podat na místně příslušný finanční úřad nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí. Například smlouva bude podepsána 4. 7. 2012, lhůtu do podání daňového přiznání máte do 31.10.2012. Součástí daňového přiznání bude úředně ověřená kopie smlouvy o prodeji nemovitosti a dále znalecký posudek o ceně zjištěné podle zákona o oceňování majetku.
Po podání daňového přiznání Vám finanční úřad vyměří (potvrdí Vámi navrženou) daň, kterou zaplatíte.


OBČAN-ZÁSTAVA, EXEKUCE
- Jak zrušit zástavu (ručení) nemovitostí ručitele pokud banka zkrachuje
- Jak zrušit zástavu na nemovitost ručitele u úvěru pokud hlavní dlužník zemřel
- Zkrachování, likvidace banky a zrušení zástavy nemovitosti ručitele


Mamka zastavila pole jako jistinu, když si bral bratr půjčku. Než se vše vyřídilo, bratr zemřel a banka šla do likvidace. Úvěr si bral v roce 1998, zemřel 2001. Chceme zástavu zrušit, ale nevíme na koho se obrátit. Nemáme žádné listiny. Likvidátor s námi kominukuje pouze přes email a to velmi stroze. Poradíte nám prosím jak postupovat? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě bude nutné spojit se s likvidátorem, případně si s ním sjednat schůzku, vysvětlit mu Vaši situaci, případně doložit kopií úmrtního listu den úmrtí Vašeho bratra a dále zdůraznit skutečnost, že půjčka nebyla nikdy poskytnuta, neboť banka šla do likvidace. Pokud likvidátor Váš případ dohledá a zjistí, že půjčka nebyla nikdy poskytnuta, požádejte ho o vydání potvrzení této skutečnosti.
Následným krokem je podání návrhu na zrušení zástavního práva v katastru nemovitostí ze strany Vaší matky, jako vlastníka nemovitosti (pozemku), kdy jako rozhodné skutečnosti doložíte ono potvrzení o tom, že nebyla půjčka bratru nikdy poskytnuta, případně informaci že je banka v likvidaci například výpisem z obchodního rejstříku a dále, že Váš bratr zemřel (úmrtní list-kopie). Zrušení zástavního práva v katastru nemovitostí provede katastr záznamem.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo má opakovaný nárok na vdovský důchod
- Právo na znovupřiznání vdovského důchodu
- Znovupobírání vdovského důchodu - kdo má právo?


Měla bych dotaz ohledně vdovského důchodu. V roce 2010 jsem ovdověla. Nyní mi je 51 let. Vztahuje se na mě ještě stará novela z roku 2010? Tedy, že mi vdovský důchod bude přiznán v 58 letech? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o důchodovém pojištění máte na vdovský důchod nárok po dobu jednoho roku od smrti Vašeho manžela - tato doba již uplynula. Po uplynutí této doby můžete pobírat vdovský důchod tehdy, jestliže:
- pečujete o nezaopatřené dítě
- pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
- pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
- jste invalidní ve třetím stupni
- jste dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Nárok na vdovský důchod Vám vznikne znovu, pokud některou z výše uvedených podmínek splníte do dvou let od zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. V takovém případě můžete o vdovský důchod zažádat znovu na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.


RODINA-ALIMENTY, VÝŽIVNÉ
- Má dítě nárok na výživné i po 26 letech věku
- Je pravda, že dítě od 26 let nemá nárok na alimenty, výživné?
- Do kolika let maximálně může dítě pobírát výživné, alimenty?
- Maximální věk potomka, dítěte u výživného, alimentů
- Alimenty, výživné a dobré mravy při opakovaném ukončování studia
- Dobré mravy a nárok na alimenty, výživné


Dcera, která se mnou přerušila veškerý kontakt, ke konci studia na odborné střední škole několikrát změnila názor na své budoucí povolání a nakonec se rozhodla pro studium na vysoké školy. Díky tomu, že toto studium bylo spojené se služebním poměrem (a tím i mzdou) byla mi zrušena soudem vyživovací povinnost.
Nyní sem se dozvěděl, ze studium ukončila po několika měsících koncem loňskeho roku a po 1/2 roce se rozhodla pro úplně jiné povolání, jinou vysokou školu a chystá na mě žalobu o znovuplacení výživného.
Vím, že jedna z podmínek je příprava na povolání a věk 26 let, ale nevím zda mají vliv opakované změny budoucího povolání nebo to, že již odborná střední škola – obchodní akademie je dostatečnou přípravou na povolání. Děkuji, Vladimír

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů do doby, než je dítě schopno se samo živit. Vyživovací povinnost tedy nemusí končit dosažením 26 let věku ani dosažením určitého stupně vzdělání, který je v očích rodiče "dostatečnou přípravou na budoucí povolání".
Klíčová je tedy schopnost samostatně se živit, kterou dítě (resp. potomek) získává tím, že si po dokončení studia nebo jiné přípravy na budoucí povolání najde odpovídající pracovní uplatnění. Protože dcera studium dobrovolně ukončila a během studia byla schopna se samostatně živit, je možné, že Vaše vyživovací povinnost již nebude obnovena. Bude tedy záležet především na tom, jak soud posoudí dceřinu schopnost se samostatně živit.
Důležité také je, že výživné nelze přiznat, pokud by plnění vyživovací povinnosti bylo v rozporu s dobrými mravy. V případě, že by dcera například opakovaně svévolně ukončovala a opět začínala studium, bylo by možné uvažovat o ukončení vyživovací povinnost z důvodu rozporu s dobrými mravy.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Lhůta pro odpověď advokátovi protistrany
- Maximální lhůta na odpověď právníkovi protistrany
- Existuje lhůta do kdy musí žalovaný odpovědět advokátovi protistrany?
- Co je to a jak je dlouhá pořádková lhůta, přiměřená lhůta


Bratrův advokát mi poslal návrh na majetkové uspořádání spoluvlastnických podílů a dal mi lhůtu 30 dní na odpověď. Odpověděla jsem ve stanovené lhůtě. V dalším dopise mi tento advokát zkrátil lhůtu na odpověď na 14 dnů. Ukládá zákon délku lhůty na odpověď? Přitom tento advokát mi odpověděl až po 2 a půl měsíci. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Zákon nestanoví délku lhůty pro odpověď advokátovi. Lhůtu 30-denní i 14-denní lze považovat za lhůty obecně přiměřené. Tyto lhůty pro odpověď, které jsou advokáty uváděny, mají charakter „pořádkových“ lhůt, aby celé jednání urychlily. Ve Vašem případě by proto zmeškání lhůty nemělo mít žádné právní důsledky, můžete případně advokátovi protistrany napsat, že se vyjádříte do určitého data, pokud nechcete promeškání lhůty nechat bez povšimnutí.
Na lhůty je potřeba si dát pozor zejména v případech soudního řízení, kdy by promeškání lhůty stanovené soudem mohlo mít důsledky pro dané řízení.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Klamání spotřebitele - nesplnění slibu soutěže z etikety zboží
- Prodejce zboží nedodal slíbenou výhru zákazníkovi - jak postupovat?
- Nesplnění slibu prodejce ze soutěže - jak postupovat?
- Prodejce rozdal jen omezený počet výher v soutěži - jak se bránit?
OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Nekalá soutěž § 44/1 Obchodního zákoníku
OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Veřejný příslib - § 850 a násl. Občanského zákoníku
- Jak se domáhat splnění veřejného příslibu
- Jak se domoci odměny z veřejného příslibu?


Pokusím se nastínit stručně problém:
Zakoupili jsme sirup Hello, na něm byla etiketa, že za 4 kódy ze sirupu KAŽDÝ dostane hodinky. Měl jsem radost, hodinky jsem chtěl darovat malé dcerce. Koupil jsem tedy zbývající 3 sirupy, poslal SMS se 4mi kódy z etiket v domnění, že hodinky obdržím. Bohužel přišla SMS, že hodinky kapacitně již nejsou. Soutěž trvá do konce srpna 2012 a jistě se problém netýká jen mě, ale tisíců dalších lidí, kteří budou nakupovat sirupy, posílat SMS a nic nedostanou, ač je jasně uvedno na etiketě slovo KAŽDÝ.
Nejde o podvod nebo klamavé jednání obchodníka? Na etiketě je informace, že podrobnosti o soutěži jsou na www, ale ne každý má přeci internet (důchodci, sociálně slabí ...). Kdyby firma napsala rozdáváme 20.000 hodinek, tak je to jasné, ale pokud napíšou KAŽDÝ, připadá mi to jako podvod (něco slíbili a nedodrželi to).
Mám se obrátit na výrobce sirupu, že požaduji to, co je přislíbeno na etiketě? Mám věc předat ČOI?
V příloze obrázek etikety a SMS. Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do 4 částí:
1/ Úprava dle zákona o ochraně spotřebitele:
Dle přílohy č. 1 písm. r) zákona o ochraně spotřebitele jsou obchodní praktiky považovány vždy za klamavé, pokud nabízí výrobky nebo služby prostřednictvím soutěže o ceny, aniž by byly ceny uděleny nebo aniž by ceny odpovídaly původní nabídce nebo byla udělena odpovídající náhrada. Dle přílohy č. 2 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele jsou obchodní praktiky vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda neexistuje nebo pro získání výhry nebo výhody musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje.
Domnívám se, že Vámi popsaný postup výrobce sirupu nenaplňuje ani jednu ze shora uvedených skutkových podstat, neboť v obou případech je pracováno s vytvořením nepravdivé představy o udělení ceny/výhry, tzn. že cena/výhra není spotřebiteli (tj. žádnému spotřebiteli) odevzdána, což však zřejmě ve Vašem případě splněno nebylo (neboť výrobce sirupu omezený počet cen/výher rozdal).
2/ Úprava dle Obchodního zákoníku:
Nelze zcela vyloučit, že výrobce sirupu se svým postupem dopustil jednání odpovídajícího nekalé soutěži dle § 44/1 Obchodního zákoníku. Konkrétně by se mohlo jednat o klamavou reklamu, tzn. šíření údajů o vlastních výrobcích, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu podniku v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků (§ 45/1 Obchodního zákoníku).
Rovněž v tomto případě jsem však toho mínění, že případný zvýšený nákup sirupů nedosáhne takové míry, aby byl sto zjednat výrobci sirupů ve vztahu k ostatním soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům neoprávněný prospěch, postup dle § 53 Obchodního zákoníku by tak dle mého názoru nebyl úspěšný.
3/ Úprava dle loterijního zákona:
Vámi popsanou situaci nelze rovněž podřadit pod pojem spotřebitelská loterie dle § 1/5 loterijního zákona, neboť toto ustanovení předpokládá uskutečnění slosování (tj. náhodného výběru). Z tohoto důvodu nelze také aplikovat § 845 Občanského zákoníku.
4/ Úprava dle Občanského zákoníku:
Výrobce sirupu dle všeho učinil Vámi zmíněným prohlášením na etiketě tzv. veřejný příslib (§ 850 a násl. Občanského zákoníku). Dle tohoto ustanovení se veřejným příslibem zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu.
Na podkladě veřejného příslibu výrobce sirupu byste se tedy mohl (nejdříve prostřednictvím písemné výzvy) domáhat přislíbeného plnění, neboť jste splnil veškeré podmínky veřejným příslibem stanovené. V této souvislosti však upozorňuji na § 851 Občanského zákoníku, dle něhož nestanoví-li podmínky veřejného příslibu jinak, obdrží odměnu ten, kdo je nejdříve splní (v případě výrobce sirupu však byly podmínky pro poskytnutí plnění stanoveny odlišně, viz níže).
K Vaší poznámce, týkající se uvedení slova "každý" na etiketě sirupu, připomínám, že na téže etiketě je současně uvedeno sousloví "stav čerpání hodinek". Z tohoto důvodu se domnívám, že úmysl rozdat limitovaný počet hodinek byl z textu etikety samé (tzn. bez nutnosti nahlížet na web výrobce sirupu) vcelku zřejmý. Praktiku zveřejňování pravidel soutěže na webových stránkách výrobce sirupu bych pak v žádném případě neoznačoval za diskriminační, např. ve vztahu k nemajetným, a to z důvodu všeobecné rozšířenosti a přístupnosti internetu.
V současné chvíli se proto můžete na výrobce sirupu obrátit s písemnou výzvou k poskytnutí přislíbeného plnění, budete-li však se svým nárokem odkázán na zveřejněná pravidla soutěže (dle nichž Vám žádný nárok de facto nevznikl), nebude prakticky možné sepřislíbených hodinek domoci právní cestou.


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 9

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
11. prosinec 2011

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradnyOBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak docílit nestrannosti odhadu nemovitosti (pozemku, rodinného domu)
- Je odhad na nemovitost povinný při darování u darovací smlouvy?
- Jaký je rozdíl mezi odhacem pro prodej a při vypořádání nemovitosti?

Mám dotazy týkající se odhadu nemovitosti. Slyšela jsem, že odhady se provádějí pro různé účely.
1. Jaký odhad žádat v případě, že se bude jednat o prodej nemovitosti a jaký v případě majetkového vypořádání? Je v tom rozdíl a jaký?
2. Je odhad povinnou součástí darovací smlouvy k nemovitosti?
3. Má právo žádat odhad i osoba, která má být vyplacena nebo pouze majitel nemovitosti? Jak zajistit nezávislost odhadu?
Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Žádejte odhad soudního znalce – tak bude zajištěna i nezávislost a nestrannost.
Co se týče rozdílů uvedených v ot. 1 tak žádné nejsou – vždy se vychází ze stejné odhadní ceny.
K ot. 2 – povinnou součástí není, ale lze ho doporučit (např. pro budoucí potřeby započtení daru do dědického podílu)
I osoba, která má být např. vyplacena, může požadovat určení odhadní ceny (ale pouze prostřednictvím soudu).
Pokud má být nemovitost darována osobě, kdy není darování osvobozeno od daně, odhad je nutný, aby bylo možné stanovit darovací daň.OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Prodavač omylem strhl z karty nižší částku za zboží, musí kupující doplatit zbytek ceny?

V červnu 2011 jsem zakoupila v obchodě pračku za 10.000,-Kč. Platila jsem kartou. Prodavač omylem zadal částku 100,- Kč. Nikdo si toho v tu chvíli nevšiml. Prodejce asi po měsíci celou věc předal bance. Po té mi někdo volal ze skrytého čísla, že je z banky a abych se zastavila a vyjádřila se k dané situaci. Na to jsem nereagovala, písemné sdělení nikdo neposlal. Prodejce v letošním roce předal případ Policii, která začala celou věc prošetřovat. U pračky se po půlročním používání objevila závada. Zajímalo by mě, jestli místo doplacení by bylo možné zboží vrátit. Vím, že se na ni vztahuje záruka, ale nemám k ní již důvěru. Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Tím, že jste odsouhlasila při platbě kartou částku 100 Kč, využila jste omylu prodávajícího, čímž jste mohla naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu a počítejte, že se Policie ČR o tento případ bude zajímat.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Jde o klasickou reklamaci. Pokud je vada odstranitelná, nemáte při první reklamaci právo na vrácení zboží.


OBČAN-DĚDICTVÍ, VYDĚDĚNÍ, ZÁVĚŤ
- Který zákon a paragraf reší vydědění potomka který neprojevuje zájem

Jsem vdova, mám dva syny z prvního manželství a jednu dceru z druhého manželství. Vlastním dva byty v osobním vlastnictví v celkové hodnotě několika milionů. Se syny se už řadu let nestýkám, byly s nimi výchovné problémy a ani oni nejeví o mě zájem (za posledních cca 10 let jsme se viděli 3x). Chtěla bych napsat závěť, ve které chci vše odkázat dceři. Dostal se mi do rukou novinový článek a přesný návod sepsání závěti. Syny sice vydědit nemůžu, ale údajně stačí, když jim v závěti odkážu třeba jen nepatrnou část majetku a zbytek dceři, bude to dostačující a závěť bude platná. Jiný právník mi toto zase vyvrátil. Jediný možný a jistý způsob, jak vše dát dceři, je prý darovací smlouva s mým doživotním právem užívání, ale i tohoto se bojím. Je mi 53 roků, dceři 23 roků. Prý se chystá v brzké době novela zákona, která tento problém bude řešit, v mém případě mi dovolí nakládat s mým majetkem tak, jak uznám za vhodné tj. budu moci veškerý svůj majetek odkázat tomu, komu budu chtít. Děkuji. Slávka

ODPOVĚĎ:
Jedinou možností, jak vydědit Vaše syny, je sepsat listinu o vydědění, ve které uvedete důvod vydědění dle §469a odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku  - o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl.
V případě, že to neuděláte, pak v závěti musíte synům odkázat aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Problematika dědění je složitější a proto si dovolím odkázat zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak notář vypátrá biologického otce pokud není ve styku s potomkem
- Úloha matriky při pátrání po dědicích zemřelého zůstavitele
- Potomek není v kontaktu s otcem, matkou - jak zjistí notář a soud dědice?

Biologický otec syna ho viděl pouze 1x a to před 30 lety. V případě, že otec zemře, vůbec nic o něm nevíme, opravdu se notář dopátrá toho, že dotyčný měl někde syna? Na základě čeho začne pátrat, když to třeba nikdo z okolí zemřelého neví? To se takto pátrá při každém úmrtí? Toto mi není vůbec jasné.
Netušíme, kde bydlí, ale určitě má rodinu. Co když má majetek? Třeba i dluhy, prostě nevíme nic. Děkuji za zodpovězení obou dotazů. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Pokud někdo zemře, tak orgán státní správy pověřený vedením matriky, oznámí úmrtí příslušnému soudu, který v předběžném šetření si opatřuje údaje pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku.
Jelikož je otec uveden v rodném listě Vašeho syna, tak je tato informace součástí centrální evidence osob, kterou vede orgán státní správy pověřený vedením matriky.OBČAN-BYDLENÍ
- Je nutný souhlas nájemníka se zvýšením zálohy na vodu (vodné)?
- Může pronajímatel zvýšit zálohy na vodu bez souhlasu nájemníka?

Od 1.1.2011 zvýšil majitel domu nájemné. Kontrolovala jsem výši a jednalo se o maximální možnou hranici, kterou mohl v lokalitě nastavit. Smlouvu jsem podepsala a od ledna platila správnou výši. Ve smlouvě je uveden poplatek za holé nájemné + služby, včetně vody, která je paušálně na nájemníka. V lednu 2011 však majitel (nebo domovník) dal na nástěnku informaci o zvýšení zálohy na vodu. Toto zvýšení však nezahrnul do smlouvy, tj. nemá můj souhlas s novou výší nájemného. Dnes jsem chtěla uhradit nájemné se službami dle uzavřené smlouvy. Hradit vyšší částku chci pouze na základě nové smlouvy a doložení vodného za loňský rok. Domovník, který vybírá nájem odmítl vybrat částku, kterou mám ve smlouvě. Tj. nájemné si ode mne na únor 2011 nevzal. Postupuju správně? Případně má majitel objektu právo svévolně zvedat zálohy na vodu bez mého souhlasu a odmítnout (v zastoupení) platbu částky, na kterou mám smlouvu? Děkuji za rady. Martina

ODPOVĚĎ:
Jakákoli změna nájemného v průběhu trvání nájemní vztahu se sjednává dohodou. Právo na vyúčtování vody máte a to do 4 měsíců po ukončení zúčtovacího období.
Doporučuji však nájemné včetně zvýšené zálohy zaplatit, protože pokud přeplatíte, tak Vám tato částka bude vrácena v příštím období, po skončení zúčtování. Tudíž o peníze nepřijdete.
Placení nájmu  domovníkovi je velmi nestandardní postup, pokud tedy tento způsob nemáte určen v nájemní smlouvě.
Upozorňuji Vás, že v případě, že nájem nezaplatíte v daný čas, stáváte se dlužníkem, který je v prodlení.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může platit spoluvlastník domu menší náklady pokud užívá menší část domu než vlastní?
- Spolumajitel užívá menší část domu než vlastní, může hradit nižší náklady na údržbu domu?

V roce 1965 jsme s manželem zakoupili ideální polovinu rodinného domu, jak stojí v kupní smlouvě. V domě jsou dvě různě velké bytové jednotky, přičemž já užívám tu menší 2+1. Druhá je 3+1 a navíc s mansardou v mezipatře. Dosud jsem veškeré společné náklady hradili polovinou. Jelikož jsem ovdověla a finančních prostředků není nazbyt, zajímalo by mne, jestli není i jiná možnost při úhradě
1.) daně domovní;
2.) pojistného za celý objekt;
3.) rekonstrukce střechy, fasády, okapů, společných prostor - obecně tedy za údržbu domu, nemovitosti
Slyšela jsem i o možnosti požadovat na druhém majiteli nájem za ty metry, které využívá navíc (3. pokoj, mansarda). Pokud ano, prosím o informaci, jak nejlépe tuto situaci řešit. Děkuji, Jarmila

ODPOVĚĎ:
Jelikož jste majitelkou ideální poloviny rodinného domu, tudíž máte rodinný dům v podílovém spoluvlastnictví a to tedy Vy 1/2 a spolumajitelé též 1/2. Pak jste ze zákona jste povinna podílet se na nákladech hospodaření též polovinou veškerých Vámi zmíněných nákladů.
Samozřejmě, že pokud se dohodnete s Vašimi spolumajiteli a upravíte si podíly dle velikosti bytových jednotek, pak ze zákona máte právo platit jen náklady na hospodaření do výše Vašeho podílu.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Neproplácení přesčasových hodin u THP zaměstnanců, pacovníků
- Krácení platu a neproplácení přesčaů u technicko hospodářských pracovníků
- Snižování mezd z důvodu nesplnění normohodin

Zaměstnavatel všem THP pracovníkům ve firmě odmítá proplácet přesčasové hodiny včetně sobot a svátků, přestože jsme nuceni je dělat.
Argumentuje tím, že se s tím počítá v našich výplatách. Další dotaz se týká plošného finančního postihu celé firmy (200 lidí) částkou 500 - 7000 Kč s odůvodněním, že se nesplnily normohodiny na montáže strojů (před měsícem snížené o 30% odhadu) a tedy nemá dostatečné finanční prostředky na vyplacení mezd.
Může takto zaměstnavatel v obou případech postupovat? Petr Krátký

ODPOVĚĎ:
Vámi uvedená argumentace Vašeho zaměstnavatele není pravdivá a za dobu práce přesčas přísluší dle Zákoníku práce zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen „dosažená mzda”) a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Pokud je takovýto způsob snížení mezd stanoven v pracovních smlouvách zaměstnanců či v interních předpisech zaměstnavatele, se kterými byli zaměstnanci obeznámeni, pak lze tento postih použít. V případě, že nikoliv, tak Vám doporučuji obrátit se na příslušný inspektorát práce se stížností na postup Vašeho zaměstnavatele.

V krajním případě můžete podat na zaměstnavatele žalobu za neoprávněné nakládání se mzdou a žádat vydání bezdůvodného obohacení.OBCHOD, FINANCE-DANĚ
- Vrácení daně za automobil zakoupený v zahraničí

Kam se obrátit, pokud jsem zakoupila osobní vůz v Rakousku a měla by mi být navrácena daň. Zda se mám tedy obrátit na  finanční úřad či jinou instutuci? Je nutné to vyřizovat v místě trvalého bydliště? Jaká je procentuální část z ceny a jaké jsou nutné doklady? Vozidlo mám již přihlášené v ČR, tam bohužel nevěděli. Děkuji, Bohuslav


ODPOVĚĎ:
Daňovou problematiku řeší pouze finanční úřad, takže se obraťte na něj. A co se týče místní příslušnosti – tak v místě Vašeho trvalého bydliště.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak se vynout tomu, aby manžel, manželka musel vyplatit dědický podíl nemovitosti
- Dědictví bytu, domu a dožití jednoho z manželů bez vyplacení dědického podílu

Jsem po druhé ženatý. Z prvního manželství mám dvě děti a žena ze svého prvního manželství jedno dítě. Spolu žádné dítě nemáme. Co udělat aby po mé smrti nemohli mé děti přinutit mou manželku k vyplacení podílu z nemovitosti a na druhé straně aby po smrti mé manželky byly všechny tři děti účastni na dědictví nemovitosti? Nemovitost je společná (společné jmění manželů) - mě a mé nové manželky. Cílem je, aby manželka mohla bez nutnosti někoho vyplácet v bytě dožila a poté byl byl dán dětem (dvě jsou moje a jedno manželky). Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám tuto nemovitost Vašim dětem darovat a v rámci darovací smlouvy zřídit Vám a Vaší manželce věcné břemeno doživotního užívání. Tuto darovací smlouvu nechte vypracovat právníkem. Věcné břemeno může být součástí darovací smlouvy.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné odmítnout dědictví v dodatečném dědickém řízení při objevení majetku
- Objevení majetku, dodatečné dědické řízení a dodatečné odmítnutí dědictví

Je projednáváno dodatečné dědictví po paní Xxxxxxx, která zemřela v roce 1961. Při dědickém řízení čtyři sestry přijaly dědictví. Bohužel se zapomnělo na pole o rozloze 7.560 m2. Při digitalizaci map se zjistilo, že zůstalo toto pole na původním vlastníkovi tudíž na paní zůstavitelce. Tři sestry zemřely a jedna je živá. Po těch umřeli jsou děti,které dědí ze zákona. Ani jedno dítě se nevzdalo dědictví po smrti svých matek. Notářka, která to projednává tvrdí, že se nemohou tudíž děti vzdát dodatečného dědictví. Já tvrdím že kdyby se vědělo o tom poli určitě by se některé děti vzdaly již tenkrát. Jde to řešit dohodou o vypořádání části tohoto dědictví? Je povinna notářka, když někdo navrhne tu dohodu tuto zpracovat a zahrnou dědického řízení? Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví se vztahuje na celé řízení po zůstavitelovi, tedy i na majetek nově objevený.
Dle občanského soudního řádu můžete tuto situaci vyřešit dohodou o vypořádání tohoto majetku a pokud splňuje veškeré náležitosti , je notářka povinna ji zahrnout do dědického řízení.


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je možné prodoužit smlouvu s mobilním operátorem po telefonu?
- Uzavření smlouvy přes telefon - umožňuje to Občanský zákoník?

Dostal jsem návrh smlouvy mailem, kde je uvedeno, že smlouva je uzavřena došlo-li k dohodě o jejich podstatných záležitostech, je-li vyplněn objednávkový formulář - písemně nebo telefonicky (v mém případě telefonicky jsem souhlasil s prodloužením smlouvy o další rok za dohodnutou cenu).
Pak jsem si to rozmyslel a smlouvu, kterou jsem obdržel mailem, nechci uzavřít. Jde o MEDIATEL, s.r.o.
Je telefonický souhlas pro mne závazný? Děkuji, Vojtěch

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám podívat se do obchodních podmínek firmy MEDIATEL, s.r.o. a zjistit si způsoby uzavírání smluv, protože dle Občanského zákoníku lze uzavřít smlouvu telefonicky za splnění určitých podmínek.
Pokud bude v obchodních podmínkách tento způsob uveden, pak je Váš souhlas závazný a Vy budete muset tuto smlouvu řádným způsobem vypovědět.

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Kdo dědí peníze z účtu ve společném jmění manželů SJM
- Kdo zdědí peníze z účtu jednoho z manželů který byl vytvořen před manželstvím?

Sepsala jsem závět ve prospěch mého jediného dítěte. Cílem bylo, aby manžel nezdědil mou zákonnou polovinu ze společného majetku manželů a zároveň pouze můj majetek získaný po rodičích. Potud je to jasné.
Jak to bude s prostředky na účtu u banky, který je veden na moje jméno. Je také automaticky polovina moje a druhá polovina manžela?
Také se na tyto finanční prostředky vztahuje mnou sepsaná závěť, tj. moje polovina by byla ve prospěch dítěte? Není možné v tomto případě, kdy účet je na jméno zůstavitele, ošetřit tyto prostředky, aby byly všechny ve prospěch dítěte, když je účet na moje jméno? A nebo existuje jiná rada? Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
V případě finančních prostředků na bankovním účtu je důležité, zda tento účet existoval již před uzavřením manželství a jaké prostředky byly na tento účet v průběhu manželství převáděny.
Pokud jste tento účet zřídila ještě před uzavřením manželství, jsou všechny finananční prostředky na tomto účtu Vaším výhradním vlastnictvím a lze je odkázat v závěti komukoli.
Po uzavření manželství se však na tyto prostředky zpravidla pohlíží jako na součást SJM (zejména v případech, kdy jsou na účet zasílány např. platy či důchody manželů, které představují součást SJM). V této souvislosti není důležité, na čí jméno je účet veden, ale rozhodným je faktický stav, tedy že na bankovním účtu jsou shromažďovány prostředky, které tvoří SJM. V tomto případě se tedy budou peníze na účtu dělit Vámi naznačeným způsobem mezi pozůstalého manžela a závětního dědice.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Definice pojmu závažné provozní důvody
- Co jsou to závažné provozní důvody


Firma má "sezónní" průběh práce (velkoobchodní sklady textilu) a zaměstnavatel přikročil k nařízení přesčasů pro pokrytí potřeb odbytu a plnění odbytového plánu. Dle Zákoníku práce lze toto nařídit pouze z vážných provozních důvodů. Lze plnění odbytového plánu chápat jako vážné provozní důvody? Co jsou to vážné provozní důvody? Existují jasná kritéria co lze pod tuto proklamaci zahrnout a co ne? Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Definice vážných provozních důvodů není v žádném právním předpise upravena. Není ani možné všechny možné události, které mohou nastat, předem definovat. Vážné provozní důvody se musí posuzovat vždy podle konkrétního případu. Protože je značný rozdíl mezi tím, co se pod tímto pojmem rozumí ve školství, v dopravě nebo ve výrobním závodě. Přesčasy se pak mohou nařídit jen výjimečně a zaměstnavatel je samozřejmě musí dostatečně odůvodnit.
Nedostatek pracovníků by ale zaměstnavatel měl řešit alternativním způsobem - např. si sehnat brigádníky a zaměstnat je na dohodu nebo nové pracovníky s řádnou pracovní smlouvou (což ho však ekonomicky zatíží, protože jim bude muset platit sociální a zdravotní pojištění) - byť třeba jen na dobu určitou.


RŮZNÉ-STAVBY
- Je nutné stavební povolení na přístavek s WC a koupelnou?
- Stačí ohlášení stavby při stavbě přístavku koupelny a záchoda?
- Stavební ohlášení při stavbě koupelny a záchoda (WC) do přístavku
- Je nutné stavební povolení u vodovodní či kanalizační přípojky?

Zdědila jsem baráček po tátovi, kde není socialní zařízení (koupelna, WC). Chtěla bych přistavět, ale nevím, jestli stačí ohlášení na obecním úřadě, nebo musím vyřídit stavební povolení. Kanalizace ve vesnici je, ale nevede kolem baráku, žumpa zde také není, pouze cisterna zakopaná pod zemí, která měla do budoucna sloužit jako žumpa. Jde jí využít a jak to vyřešit s odpady? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že stavební ohlášení postačí v těch případech, kdy návrh jednoduché stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací, je umisťován v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše a poměry v území se stavbou podstatně nezmění. Stavba rovněž nesmí vyžadovat nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, což však ve Vašem případě pravděpodobně splněno není. Je dobré vědět, že stavba vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
Obecní úřad může rovněž rozhodnutím uložit vlastníku stavby, na které vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Lze Vám tedy doporučit obrátit se na místně příslušný stavební úřad s dotazem, zda bude ve Vašem případě postačovat ohlášení stavby (v určitých případech nemusí být totiž stavebním úřadem vyžadováno, přestože zákon ohlášení stavby předepisuje).


OBČAN-BYDLENÍ
- Do kdy dědicové musí platit nájemné za obecní byt
- Platba nájemného za pronajatý byt při úmrtí nájemníka
- Do kdy má pronajímatel právo na nájemé při smrti nájemníka?

Zemřela nám s bratrem maminka. Datum úmrtí 10.11.2010, dne 11.1.2011 jsme byli notářem ustanoveni dědici. Dne 31.1.2011 jsme byt předali správcovské firmě a magistrát byt přidělil novému nájemci.
S bratrem jsme v obecním pražském bytě nebyli hlášeni ani jsme tam nebydleli. Matka byla jediným nájemcem. Příslušný magistrát nemá žádný předpis ani vyhlášku - dokdy jsou dědicové povinni platit nájemné.
K datu úmrtí nebo k datu předání bytu?
Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Nájemní vztah mezi vaší matkou a pronajímatelem skončil ke dni jejího úmrtí. Jako dědicové dědíte rovněž závazky zůstavitelky (zde tedy neuhrazené nájemné do data jejího úmrtí) a pouze tyto jste povinni uhradit.
Je možné, že se na vás pronajímatel obrátí s požadavkem na uhrazení náhrady za nájemné za období cca 2,5 měsíce (od data úmrtí vaší matky do předání bytu), neboť po tuto dobu byl byt z vaší strany „blokován“ a pronajímatel jej nemohl jinak využít (především znovu pronajmout). K posouzení oprávněnosti takového požadavku by však bylo nutné vědět, kdy se pronajímatel o úmrtí vaší matky dozvěděl a zda prodlevu mezi skončením jednoho nájemního vztahu a založením vztahu nového toleroval či zda se domáhal vydání bytu.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak vyloučit z dědictví děti z prvního manželství manžela, manželky
- Jak to udělat aby nedědily děti z prvního manželství mého nového manžela, manželky

S manželem jsme postavili rodinný dům (v době manželství), vychováváme společně naše dítě a mého syna z prvního manželství. Manžel má další 2 již dospělé dcery. Chci se zeptat, jaká situace by nastala, kdyby jeden z nás zemřel. Jeho 2 dcery mají nárok i na mojí polovinu, kdyby manžel zesnul? A co můj syn, kdybych umřela já (je mu 16 let). Rádi bychom tuto věc ošetřili tak, aby dědily pouze děti, které vychováváme (tedy naše společná dcera a můj syn). Můžete mi prosím poradit, jak to zaopatřit? Děkuji, Zita

ODPOVĚĎ:
Všichni potomci (bez ohledu na to, z jakého manželství či vztahu vzešli) jsou tzv. neopomenutelnými dědici. To znamená, že Vaše a manželovy děti musí dědit vždy.
1/ Pokud by zemřel Váš manžel, došlo by nejdříve k rozdělení SJM na část, která by připadla Vám (přibližně polovina majetku) a část, která by se stala předmětem dědictví. Předmět dědictví (tedy druhá polovina majetku) by se pak rozdělil mezi pozůstalého manžela a děti zůstavitele rovným dílem – dědila byste tedy Vy, vaše společná dcera a dcery Vašeho manžela a to každá čtvrtinu.
2/ Pokud byste zemřela Vy, došlo by opět k rozdělení SJM na část, která by připadla Vašemu manželovi a část, která by se stala předmětem dědictví. Předmět dědictví by pak dědili rovným dílem Váš manžel, vaše společná dcera a Váš syn (každý třetinu).

Pokud byste chtěli snížit dědické podíly dcer Vašeho manžela z prvního manželství, je možné sepsat závěť. Je ale nutné pamatovat na to, že tyto dcery jsou neopomenutelnými dědici a musí jim připadnout alespoň polovina jejich zákonného podílu. Váš manžel by tedy mohl ve své závěti těmto dcerám odkázat pouze polovinu toho, co by jim připadlo ze zákona (dle bodu 1. je zákonným podílem jeho dcer z prvního manželství jedna čtvrtina dědictví, závětí by tedy mohla každá z dcer zdědit pouze jednu osminu dědictví). Vaší společné dceři by manžel musel v závěti odkázat alespoň tolik, co činí její zákonný podíl (tedy výše zmiňovanou jednu čtvrtinu dědictví). Zbývající majetek by mohl manžel v závěti odkázat například Vám a Vašemu synovi z prvního manželství.
Závěť můžete sepsat samozřejmě i Vy, přičemž musíte opět pamatovat na to, že Vašim nezletilým dětem musíte odkázat alespoň tolik, kolik by činil jejich zákonný podíl; se zbytkem majetku můžete v závěti naložit libovolně.

Jediným způsobem, jak vyloučit dcery Vašeho manžela z prvního manželství z dědění je jejich vydědění. Váš manžel by musel sepsat listinu o vydědění, v níž by označil své dcery z prvního manželství, projevil vůli, aby nedědily a uvedl důvod, proč tak činí. Pro vydědění musí být však splněny poměrně přísné podmínky (viz § 469a Občanského zákoníku). Z dědění by byly tyto dcery rovněž vyloučeny, pokud by se dopustily úmyslného trestného činu proti Vašemu manželovi, Vám nebo vaší společné dceři (§ 469 Občanského zákoníku).

Pokud byste chtěli, aby po Vašem manželovi dědil i Váš syn (bez sepsání závěti Vaším manželem), může Váš manžel Vašeho syna osvojit. V takovém případě by se na Vašeho syna pohlíželo jako na vašeho společného syna a při dědění po Vašem manželovi by se posunul na úroveň manželových dcer z prvního manželství a vaší společné dcery.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Žaloba na úhradu výdajů neprovdané matky
- Patří do výdajů neprovdané matky i výbavička pro dítě?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Soudní poplatky u žaloby na úhradu neprovdané matky

Podávala jsem žalobu na úhradu výdajů neprovdané matky. Chci se zeptat, na co všechno se tato žaloba vztahuje-jestli pouze na věci pro mě, nebo i pro miminko na nějakou výbavičku. Zcela konkrétně mě zajímá odsávačka mateřského mléka příslušenství a monitor dechu-můžu chtít jejich proplacení?
Jak vysoké jsou soudní poplatky v tomto případě a kdo je bude platit. Děkuji, Erika

ODPOVĚĎ:
Podle § 11 odst. 2 písm. f), zákona o soudních poplatcích je neprovdaná matka osvobozena od úhrady nákladů řízení spojených s řízením o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.
Vámi jmenované náklady obecně řečeno nespadají do nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Nicméně do návrhu je zahrnout můžete a pokud soudce bude polemizovat o jejich oprávněnosti, můžete je z návrhu v průběhu řízení stáhnout - tedy změnit návrh.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zařídit aby při úmrtí jednoho z manželů nemusel druhý vyplácet potomky

S manželem jsme si koupili pozemek a na něm postavili chatu. Majetek je v SJM. Oba máme děti z předchozích manželství.
Jak to udělat, aby pokud jeden z nás zemře, ten druhý zdědil pozemek s chatou a auto, které jsme pořídili za trvání našeho manželství, protože to bylo právě z úspor na penzi a aby ani jeden z nás netrpěl nouzí a nemuseli jsme vyplácet já jeho děti a on moje. Chceme jeden druhého zabezpečit. Jde to závětí, nebo nějakou manželskou smlouvou? Nebo musíme z těchto nemovitých i movitých věci nějak vydědit své děti? Jaké náležitosti musí mít tato smlouva či závěť?
Děkuji, Vladislava

ODPOVĚĎ:
Manželská smlouva ani žádný obdobný institut (např. darování pro případ smrti) v našem právním řádu neexistují.
Můžete sepsat závěť (každý zvlášť) a odkázat si vzájemně díl, který Vám přísluší. Je třeba ovšem podotknout, že buď musíte mít dobré vztahy s dětmi (a věřit, že se dědictví vzdají) nebo jim musí z dědictví připadnout také nějaká část. Zletilí potomci mají nárok na polovinu svého zákonného podílu a pokud v závěti nebudou uvedeni mohli by se domáhat zneplatnění celé závěti, protože fakticky byli vyděděni (ačkoliv k tomu nebyl zákonný důvod). Takový postup potomků se dá předpokládat, protože v situaci, kdy zemře jeden z vás, tak děděním celého majetku druhým manželem budou fakticky děti zesnulého navždy vyřazeni z dědictví a jejich nárok na majetek zanikne.
K dědění, závěti, listině o vydědění a vydědění jako takovém více zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.htmlOBČAN-VLASTNICTVÍ, POVINNOSTI K VLASTNICTVÍ
- Jak donutit majitele stromu k ořezání pokud hrozí zlomením a poškozením nemovitosti
- Strom souseda hrozí zlomením a pádem na dům, nemovitost - jak postupovat
- Žaloba na určení povinnosti pokácet strom kvůli ohrožování nemovitosti

Náš pozemek s rodinným domem, který byl postaven v roce 1947, sousedí s lesním pozemkem, který je porosten stromy.
Běžná výška vzrostlých stromů činí až 20 metrů. Jelikož poloha domu od nejbližších stromů je cca 10 metrů, máme obavy,
že při prudkých větrech nebo bouřkách může některý ze stromů spadnout na náš dům.
Existuje dle platného práva nějaká možnost donutit majitele lesního pozemku, aby odstranil stromy, které takto ohrožují náš dům? Děkujeme, manželé. Děkuji, dita

ODPOVĚĎ:
Ke kácení dřevin je podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. potřeba povolení správního orgánu (v některých výjimečných případech povolení není nutné - ochrana života a zdraví, obrana před závažnou škodou). Primárně se pokuste se sousedem dohodnout, informovat obec o nebezpečí, které Vašemu domu hrozí; v krajním případě můžete na souseda podat žalobu na určení povinnosti stromy pokácet z důvodu ohrožování okolnich staveb. K žalobě ale je potřeba aby byla odůvodněná - resp. "obavy z možného" nejsou dostačující, je třeba ji podepřít nějakým zásadním argumentem (napadení stromů chorobou, jejich vysoké stáří nebo příklad, kdy došlo k vyvrácení stromů poryvem větru).


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Zpětné vymáhání provize po poradci za zrušené životní pojištění

Můj dotaz se týká mojí osoby. V letech 2007-2008 jsem pracovala jako poradce pro finanční plánování pro společnost ING životní pojištovna. Mojí smlouvu s nimi jsem ukončila v červnu 2008. Vím, že ve smlouvě o zprostředkování bylo uvedeno, že 24 měsíčů ručím za své smlouvy. Ovšem nyní už 34 měsíců nepracuji u společnosti ING a přesto ode mě tato společnost i po této době chce vrátit provizi za zrušenou smlouvu. Proto se chci zeptat, jestli vůbec mají na toto právo. Paní co to má na starosti mi začala vyhrožovat třetí stranou proto nevím co mám dělat. Uvedla jsem že bych takové to provize nerada vracela ještě za deset let, načež jsem nedostala odpověď. Proto si myslím, jestli to na mě jen nezkoušejí. Budu ráda když se budete mému dotazu věnovat a odpovíte mi. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Pokud ke zrušení smlouvy došlo v průběhu Vámi zmíněných 24 měsíců, pak za nesplněný závazek ručíte a jste povinna příslušnou provizi vrátit.RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Odpis neuhrazené pohledávky v účetnictví

V rámci snahy o úhradu pohledávky jsme u Okresního soudu v Liberci požádali o vydání platebního rozkazu na výplatu částky 40.000,-- Kč. Okresní soud rozhodl o návrhu na nařízení exekuce vůči našemu odběrateli. Bohužel tato firma již nemá
žádný majetek a pohledávka pravděpodobně nebude uhrazena, i když má firma zastavený účet. Mohu na tuto pohledávku stanovit 100% opravnou položku když se jedná o exekuci? Má exekuční řízení uložené soudem stejný význam jako pohledávka vymáhaná přímo v soudním řízení bez exekuce? Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
Zda můžete na odpis pohledávky stanovit opravnou položku je věcí účetní – k tomu z právního hlediska nejsem schopná nic říci. Exekuce v obou případech má obdobné mechanismy, takže de facto vyjde nastejno.

OBCHOD, FINANCE - DANĚ
- Je možné dát celožitovní vzdělávání do daní
- Je možné samostatně hrazené studium dát do daňového přiznání fyzické osoby?

Studuji na Pedagogické fakultě v rámci Celoživotního vzdělávání. Studium si hradím sama. Mohu v daňovém přiznání fyzické osoby uplatnit řádek 51 - tj. § 179/2006 Sb. - podle § 15 odst.8 zákona? Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Tento řádek můžete uplatnit v případě, že nejde o studium v akreditovaném studijním programu uskutečňovaného podle zvláštního právního předpisu vysokými školami nebo jejich součástmi. Celoživotní vzdělávání je poskytováno v akreditovaných studijních programech.
Doporučuji Vám, konzultovat tuto otázku s daňovou účetní, neboť se jedná spíše o daňovou problematiku.RŮZNÉ-STAVBY
- Soused přerušil kanalizační trativod odpadních vod - jak postupovat?
- Je vymahatelné věcné břemeno které není zapsáno v katastru nemovitostí?
- Vydržení věcného břemene - trativodu odpadních vod na dešťovou vodu

6. 11. 1964 bylo notářským zápisem zřízeno věcné břemeno na svádění odpadových vod přes sousední pozemek. V katastru nemovitostí ani v dalších převodních notářských smlouvách ale o tom není žádná zmínka.
Asi před dvěma lety nám soused (vlastnící zmíněný sousední pozemek) tento trativod přerušil a tím pádem se nám při každém větším dešti hromadí voda ve sklepě. Je toto břemeno nějak právně vymahatelné, i když není v katastru uvedeno? Děkuji, Tadeáš

ODPOVĚĎ:
Podle zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci majetku, mělo být věcné břemeno zapsáno do katastru nemovitostí. Podle vyhlášky č. 23/1964 Sb. byla provedena realizace intabulačního principu, který byl za účinnosti předcházejícího občanského zákoníku potlačen.
Pokud máte notářský zápis k dispozici, dostavte se s ním na katastr nemovitostí a vyhledejte stav zápisu ke dni sepsání dohody či v době následující (např. 6 měsíců).
Je dost možné, že věcné břemeno zapsáno vůbec zapsáno nebylo, a to ani v době následující tak jak vyžadovala vyhláška č. 23/1964 Sb. Pokud se Vám nepodaří tyto informace dohledat v katastru nemovitostí (resp. v dobových operátech nemovitostí), tak se nabízí pouze argument o vydržení věcného břemene.


PRÁCE-PARCOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Jak se bránit proti křivému kárnému opatření?
- Jak napadnout kárné opatření?
- Jak dokázat že zaměstnanec neporušil pracovní kázeň, povinnosti

Prosím o radu jak postupovat v případě, když mi dal zaměstnavatel kárné opatření, které mi dal do složky mé pošty s tímto zněním: Uděluji kárné opatření za opakované porušení pracovních povinností, které spočívají v provedení závažných rozhodnutí, které nepřísluší pracovní pozici, kterou zastává, bez předchozího projednání s finančním ředitelem.
Nejsem si vědoma žádného porušení povinností a prosím jak mám reagovat a co mi vyplývá z tohoto kárného opatření? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Dá se předpokládat, že zaměstnavatel tímto sleduje využití výpovědního důvodu dle § 52 písmeno f) zákoníku práce, a že se tudíž z jeho strany jedná o písemnou výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.
V tomto případě doporučuji zahájit dialog se zaměstnavatelem za účelem zjištění možných příčin. Současně Vám doporučuji zajistit si případné důkazy o nepravdivosti tohoto tvrzení (listinné či svědecké).


RODINA-VÝCHOVA DĚTÍ
- Rodičovská zodpovědnost nezletilého rodiče
- Dozor odboru sociálně-právní ochrany dětí při péči nezletilým rodičem o dítě

Nezletilá kamarádka je v jiném stavu. Jí i jejímu příteli nebylo ještě sedmnáct. Kamarádka si dítě chce nechat, takže až se miminko narodí, bude stále nezletilá. Ptám se Vás za ní, jaké potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících musí má kamarádka splňovat, aby ji mohl soud uznat částečnou rodičovskou zodpovědnost? Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Soud může přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let, má-li potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících.
Jedná se pouze o částečnou rodičovskou zodpovědnost, jejímž obsahem může být pouze osobní péče o dítě.
Soud bude rozhodovat na doporučení orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Je tedy vhodné intenzivně komunikovat se sociální pracovnicí OSPOD. Bude se sledovat schopnost matky řádně o dítě pečovat, tedy pravidelně se starat o jeho stravu, oblečení, lékařské prohlídky apod. Půjde o schopnost matky zajistit dítěti každodenní péči.
Ostatní práva a povinnosti rodičovské zodpovědnosti, jako je např. správa jmění dítěte, nezletilému rodiči nenáleží.


PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Může dát zaměstnavatel výpověď pokud zaměstnanec odmítne noční směny
- Odmítnutí nočních směn pracovníkem a výpověď z pracovního poměru
- Odmítnutí nočních směn a hrubé porušení pracovní kázně, pracovních povinností

Pracuji v automobilovém průmyslu na 2 směny na dobu neurčitou již 15 let. Z důvodu navýšení zakázek nařídil zaměstnavatel noční směny. Není to výrobní linka, kde by se kvůli mě zastavila výroba. Otázka zní: může mi zaměstnavatel dát výpověd z důvodu narušení výroby či nařídit práci na noční, když nepředložil žádný dodatek ke smlouvě, nic jsem nepodepsala a já odmítla dělat noční? Může mě přeřadit na jinou práci z důvodu odmítnutí pracovat na noční? Jak se mohu bránit? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, který je povinen o změně pracovní doby zaměstnance informovat s dostatečným předstihem před zahájením provozu s novou pracovní dobou.
Práce v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích a zaměstnanec musí být vyšetřen lékařem závodní preventivní péče.
Pokud nebudete práce schopná či nesouhlasíte se změnou pracovní doby, může Vás zaměstnavatel přeřadit na jinou práci.
Výpověď může dát zaměstnavatel pouze ze zákonných důvodů a narušení výroby by se dalo klasifikovat jako hrubé porušení pracovní povinnosti, což jeden ze zákonných důvodů.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vynechání dědice v dědickém řízení (dcera z dětského domova)
- Vliv nabytí zletilosti na lhůtu na podání žaloby na vydání dědictví
- Notář opomněl, vynechal dědice - žaloba na náhardu škody
- Jak zjistit notáře který vyřizoval dědictví po zemřelém

Dověděla jsem se že můj otec umřel je to asi 9 let já byla v dětským domově, otec si našel druhou ženu, se kterou měl dvě děti. Byla jsem s ním v kontaktu. Navštěvovali jsme se, ale pak jsem byla daleko a otec byl nemocný. Ztratila jsem adresu, tak jsem neměla kontakt. Otec zemřel. Jeho žena mě nepozvala ani na pohřeb. Byla jsem pro ně cizí. Netuším ani proč jsem nebyla pozvána k dědickému řízení. Nikdo mne neuvedl, prostě mě vynechali jako bych byla vzduch. Můžete mi poradit, kam se obrátit a kde se dovím pravdu? Vím, že otec měl i nějaké pozemky a pole. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Důležitou skutečností v celé věci je nabytí Vaší zletilosti. Pokud jste zletilá méně než 3 roky můžete jako oprávněný dědic podat žalobu na vydání dědictví. Pokud nikoliv, tak bohužel žaloba není přípustná. V tomto případě byste mohla žalovat notáře za pochybení a žádat náhradu škody.
Doporučuji nejdříve se spojit s příslušným notářem, který dědictví vyřizoval. Jméno můžete zjistit buď od rodiny Vašeho otce nebo kontaktovat všechny notáře v místě bydliště Vašeho otce v době jeho úmrtí a zjistit, který z nich dědictví vyřizoval.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je právní cesta jak přinutit otce alkoholika nastoupit léčbu v léčebně?
- Jak přinutit otce k léčbě alkoholismu, závislosti na alkoholu

Mám otce akloholika. Již více jak deset let nepracuje a nepobírá žádné sociální dávky ani není veden na úřadu práce. Pár let žil z úspor, ale nyní má dluhy na zdravotním pojištění a odmítá je platit. Odmítá se léčit i když má agresivní výbuchy a trpí bludy a halucinacemi. Více jak 1O let nebyl u lékaře, léta žije na úkor mé nemocné matky. Je možné ho nějakým způsobem donutit k léčbě? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Dle zákona nelze Vašeho otce donutit k léčbě. Doporučuji Vaší matce zažádat o rozvod či se od manžela odstěhovat.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné se odvolat proti rozhodnutí o nepodjatosti soudce okresního soudu?
- Odvolání proti rozhodnutí Krejského soudu o nepodjatosti soudce Okresního soudu
- Ústavní stížnost na porušení práva na spravedlivý proces

Chtěl bych se Vás zeptat co mohu dělat v případě podal-li jsem námitku pro podjatost okresního soudu, a mám li- za to, že někteří ze soudců krajského soudu, kteří o této námitce rozhodovali, jsou v celé věci též podjatí.
Jelikož mé námitce nebylo vyhověno, mohu nějak docílit, aby o mé námitce rozhodli znovu jiní nepodjatí soudci krajského soudu?
Podotýkám, že se jedná o občanskoprávní řízení a o námitce bylo krajským soudem rozhodnuto bez nařízení jednání. O výsledku jsem se tedy dozvěděl prostřednictvím usnesení krajského soudu, které mi bylo doručeno prostřednictvím okresního soudu. Děkuji, Přemek

ODPOVĚĎ:
Proti příslušnému usnesení se nelze odvolat a jedinou možností je podání ústavní stížnosti na porušení práva na spravedlivý proces, kde budete muset průkazně dokázat Vámi zmiňovanou podjatost, nikoli pouze nepodložené domněnky o případné podjatosti.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jsou emaily právně závazné jako klasický dopis?
- Má email stejnou hodnotu jako dopis nebo doporučená korespondence?
- Je možné poslat reklamaci emailem nebo je nutný doporučený dopis?

Jsou korespondence, objednávky nebo reklamace zaslané na emailovou adresu firmy, úřadu nebo instituce, které mají tuto emailovou adresu na svých oficinálních internetových stránkách, právně závazné jakoby byly provedeny dopisem? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Pomocí ověřeného elektronického podpisu či datové schránky lze nahradit dokumenty zasílané dopisem, tyto dokumenty jsou právně závazné.
Co se týče objednávek či reklamací, tak záleží na dané společnosti, jaký zvolí způsob komunikace se zákazníky – zda postačí vyplnění on-line formuláře či úkon musí být učiněn běžným způsobem.


OBČAN-DLUHY
- Vymáhání dlužného nájemného po nájemníkovi, nájemci který nemá žádný majetek
- Má cenu vymáhat dluh po dlužníkovi bez majetku?

Minulý rok jsem měl nájemníka který mi dlužil 3 nájmy. Dostal výpověď z nájmu na dobu 3 měsíců. Po této době se vystěhoval. Ovšem za těch 6 měsíců mi dluží nájem a nemohu to z něj dostat.
Neustále se stěhuje, takže nevím jeho současnou adresu. Je svobodný, má dítě o které se nestará. Nemá žádný majetek a většinou nikde nepracuje.
Je možné nějakým způsobem dostat své peníze? Vymahačské firmy mi nepomohly.
Nebo mohu mu aspoň nějak znepříjemnit život, aby už podobné věci nedělal (bere si od jiných lidí půjčky a ty pak nevrací, neplatí nájemné a podobně)?
Děkuji. Daniel

ODPOVĚĎ:
Jediné co můžete udělat, je podat návrh na zahájení exekučního řízení a v jeho prostřednictvím získat zpět své peníze.
Avšak pokud víte, že Váš bývalý nájemník nic nemá a nikde nepracuje, tudíž neexistuje majetek, který  by mohl být exekučně vymáhán, pak Vám nedoporučuji zahajovat exekuční řízení a smířit se s nastalou situací.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Ujednání o mlčenlivosti u smlouvy o obchodní spolupráci
- Makléř porušuje mlčenlivost u smlouvy o obchodní spolupráci

Pracuji na IČO, jsem OSVČ, jako pojišťovací zprostředkovatel. Mám uzavřenu podle obchodního zákoníku smlouvu s makléřem - Smlouva o spolupráci.
Jestliže je v této smlouvě uvedeno že "musím zachovávat mlčenlivost o této smlouvě", ale ze strany makléře dochází k nedodržování smlouvy, mohu tuto smlouvu ukázat nebo o ní hovořit při případném sporu s právníkem? Nebo se vlastně už proti této smlouvě nemám šanci nikde bránit, protože o ní musím zachovávat mlčenlivost?
Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Pokud jste dobrovolně takovou smlouvu podepsala, tak jste povinna o ní zachovávat mlčenlivost. Z jazykového výkladu by se dalo dovodit (tedy za předpokladu, že citát je přímo ze smlouvy), že musíte mlčet o smlouvě jako o její existenci, nikoliv o jejím obsahu. Pokud makléř porušuje smluvní ujednání, doporučuji se obrátit na právníka a poradit se o dalším postupu. Osobně se nedomnívám, že by se nedalo přes toto smluvní ujednání o věci jednat. Sice je dost nešťastné takové smluvní ujednání podepsat, neznamená to, ale že by před soudem nemohlo být namítáno jako ujednání proti dobrým mravům.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Pobírání 60% mzdy z důvodu nedostatku práce - započítává se to na dovolenou a odstupné?
- Vypočítává se průměrná mzda i z 60% náhradní mzdy, platu (tzv. ostatního plnění)?

Jestliže mě zaměstnavatel nechá doma na 60% platu z důvodu, že není práce, počítá se mi tento plat po průměru na dovolenou a odstupné? Děkuji Mrenica

ODPOVĚĎ:
Pro pracovně právní účely se průměrný výdělek zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Za rozhodné období se považuje předchozí kalendářní čtvrtletí (bezprostředně předcházející). Do základu pro výpočet průměrného výdělku se zahrnují částky, které jsou mzdou a nikoliv ostatním plněním (např. u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni mzdou, se svátek, který připadl na obvyklý pracovní den, nezahrnuje do odpracované doby, protože je za něj poskytována náhrada mzdy). To znamená, že se do něj zahrnují částky, jejichž výplata se přímo váže na výkon práce nikoliv částky, které jsou poskytovány jako náhrada mzdy. Jejich součet se pak vydělí počtem odpracovaných hodin nebo dní podle toho, které měrné jednotky se zaměstnavatel rozhodl používat. Takže pokud pobíráte mzdu a nikoliv plat, tak se nebude náhrada mzdy poskytnutá jako plnění za nemožnost vykonávat práci zahrnovat do výpočtu průměrné mzdy.
ROZDÍL MEZI MZDOU, PLATEM


OBČAN-BYDLENÍ
- Pokud nájemník obecního bytu zdědí byt, má ještě nárok na nájem v obecním bytu?
- Nárok nájemce na bydlení v obecním, státním bytě pokud zdědí byt, rodinný dům

Před 2 měsíci jsem zdědila po mamince garsonieru, s manželem a dospělým synem bydlím v obecním bytě 3+1.Zajímalo by mě zda nám obec,kvůli mému dědictví může dát z bytu 3+1 výpověď.Jesli ano prosím jak postupovat dál?Děkuji Blanka.

ODPOVĚĎ:
Každá obec pronajímající obecní byty si může upravit obecně závaznou vyhláškou podmínky libovolně, proto Vám nemohu říci, jak Vaše obec bude postupovat.


OBČAN-VYDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
- Nový majitel domu na sebe nepřepsal elektroměr, vymáhání dluhu původním majitelem
- Nový majitel nemovitosti na sebe nepřepsal elektropřípojku čímž vznikl dluh
- Návrh na vydání mezinárodního platebního rozkazu při dluhu od občena SR, Slovenska

V r. 2009 jsem v zastoupení prodala rozestavěnou stavbu RD slovenské občance. Součástí prodeje byla elektropřípojka, dostala plnou moc k převodu elektroměr jehož stav při prodeji byl 0 kWh. V r.2010 jsem zjistila, že elektroměr je stále na mé jméno, zajistila jsem administrativně převod, při něm byla zjištěna vysoká spotřeba el.energie.U zjišťování jsem nebyla přítomna. ČEZ vydal fakturu na mé jméno, kterou jsem poukázala kupující, ta však nezaplatila. Nyní je vydán platební rozkaz na cca 150 000 Kč.Jak se mohu u soudu bránit? Jedná ze strany kupující o bezdůvodné obohacení? O podvod? Lze podat na ni trestní oznámení, pokud ano, jak ho kvalifikovat a kam ho adresovat? Kupující žije v Žilině. Pokud mohu podat na ni žalobu, jaké má mít náležitosti, prosím o vzor žaloby, co všechno mám jako podklad doložit, co všechno mohu nárokovat. Kolik mě budou stát poplatky? Prosím o urychlenou odpověď, Mrázová Emilie

ODPOVĚĎ:
Kupující porušila ustanovení smlouvy. Vy jste zanedbala kontrolu dodržení podmínek, takže jste měla zaplatit vyměřenou platbu za energii, protože nikdo jiný k ní podle platného právního stavu není povinen. Doporučuji vyřešit zaplacení vyměřené platby – třeba dohodou o splátkách. Podat na kupující žalobu na porušení smluvní povinnosti a vydání bezdůvodného obohacení. Vzor žaloby najdete na webu poradny
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-vydani-bezduvodneho-obohaceni-vzor-zdarma
. Podání žaloby na příslušný soud je odvislé od ustanovení kupní smlouvy, kde by mělo být rozhodné právo určeno (vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní kontrakt).  Nárokovat si můžete jak bezdůvodné obohacení, tak škodu, která Vám byla způsobena (např. poplatky za řízení, které teď proběhne kvůli platebnímu rozkazu). Soudní poplatky  za podání žaloby se počítají jako 4% ze žalované částky, další poplatky jsou závislé na tom, jak rychle řízení proběhne.


OBČAN-NÁJEM
- Bytové družstvo zpochybňuje postoupenou nájemní smlouvu
- Družstvo ignoruje postoupenou nájemní smlouvu a žádá vyklizení nebytových prostor
- Družstvo narušuje řádný výkon nájemního práva

V roce 1992 byly do přízemí panelových bloků bytů vestavěny prodejny. Stavebníci, kteří vestavby financovali, uzavřeli s družstvem nájemní smlouvy, ve kterých jim byla investovaná částka přepočtena na 32 let bezplatného užívání prodejen. V roce 2006 jsem se dohodnul s původním nájemcem na postoupení nájemní smlouvy za odstupné. Předseda družstva mi ústně i písemně potvrdil souhlas s tím, že družstvo vypracuje na moje jméno aktualizovanou smlouvu, ve které zároveň opraví některé formální chyby, na které jsem upozorňoval. Na základě tohoto příslibu jsem uzavřel s původním nájemcem smlouvu o převodu práv z nájemní smlouvy a vyplatil mu odstupné.
Od té doby však družstvo aktualizovanou smlouvu nevypracovalo, naopak se snaží smlouvu různými způsoby zpochybnit, protože je pro družstvo nevýhodná. Nyní jsem dostal od družstva výzvu k vyklizení prodejny s tím, že původní smlouva je neplatná od samého počátku, protože neobsahuje přesný účel pronajímaného prostoru (což není pravda) a já tak prostory užívám bez právního důvodu. Jak se mám bránit neustálým útokům? Platnou smlouvu mělo vypracovat družstvo. Nejedná se o podvod ve smyslu §250 Trestního zákoníku? Stačí k převodu práv ze smlouvy písemný souhlas pronajímatele nebo musí být nájemní smlouva vypracovaná znova na nového nájemce? Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Ke vstupu do práv nájemce stačí souhlas pronajímatele; standardně se k tomu vyhotoví i nová nájemní smlouva, ve které se odkáže na změnu subjektů (ale nevyhnutelnou podmínkou to není).
Pokud bude jednání družstva znemožňovat výkon Vašich práv, podejte žalobu na soud s požadavkem, aby družstvo upustilo od svého jednání a nerušilo řádný výkon Vašeho nájemního práva.


RŮZNÉ-STAVBY
- Stavba nového domu který může stínit - musí být sousedi účastníky stavebního řízení?
- Jsou účastníky stavebního řízení sousedi pokud mezi pozemky je pozemek pozemkového fondu?
- Jaká může být minimální vzdálenost mezi rodinnými domky
- Jak daleko může být maximálně postaven rodinný dům od hranice pozemku?

Máme rodinný jednopatrový domek, který stojí samostatně na konci ulice, vedle domu na jižní straně vede pozemek o šířce 6,3 m patřící Pozemkovému fondu, který ho pronajal paní vlastnící další dva pozemky ležící hned vedle zmiňovaného pozemku. Paní začala na svých dvou pozemcích stavět rodinný domek situovaný stejně jako náš dům, také jednopatrový dům a základy domu se dělají 2,3m od hranice pozemku patřící pozemkovému fondu. Stavební řízení nabylo právní moci 5.9.2010, vzhledem k tomu, že nás dělí právě zmiňovaný pozemek patřící státu, nebyli jsme účastníky řízení. Obáváme se zastínění našeho domu, bohužel i o nádherný výhled, který jsme měli z našeho domu, přijdeme. Chtěla jsem se zeptat, zda máme nějakou možnost se bránit? Je možné napadnout to, že jsme nebyli přizvaní jako účastníci řízení, když se nás stavba dotýká? Děkuji, Elizabeta

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, v tomhle případě jsou dodržená pravidla nastavená stavebním zákonem. Dělící pozemek mezi Vaším a sousedčiným pozemkem je nešťastná shoda okolností. Pokud jsou dodrženy odstupové vzdálenosti mezi domy (tj.  "Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m), tak bohužel na věci nic nezměníte.


OBČAN-DLUHY
- Potencionální dlužník neumožnil inkaso nebankovní společnosti za půjčku
- Má společnost poskytující nebankovní půjčku právo na odměnu když neposkytla půjčku?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Za jak dlouho je vhodné skartovat smlouvy

V květnu tohoto roku 2010 jsme sháněli půjčku, jelikož nejsme pro banku dost bonitní, zkusili jsme si najít půjčku přes internet a narazili na společnost Business development consulting, s.r.o., kdy jsme na manželovo jméno Xxxx Xxxx zažádali o půjčku ve výši 80.000 Kč. Ve smlouvách nám přišlo i navedení inkasa na částku 5200,- Kč, kterou si měli zinkasovat v případě, že nám půjčka bude schválená.  Smlouvu jsme bohužel podepsali ačkoliv se nám nezdálo. Jelikož mi to stále vrtalo hlavou, našla jsem si reference na tuto společnost a potvrdila si mou domněnku, že nám peníze strhnou, ačkoliv nám nikdo žádné nepůjčí. Proto jsem ihned inkaso zrušila. Samozřejmě, že nám půjčka poskytnuta nebyla a ani se nikdo neozval, akorát nám stále zkoušeli zinkasovat onu částku.
Nyní nám přišel dopis, že dlužíme 5000,- Kč a ať dluh uhradíme do 5-ti dnů. částku jsme z principu nezaplatili a teď po nás vyžadují 15.000,- a vyhrožují rozhodčím soudem. Chci se zeptat, zda-li se dá nějak bránit či máme za svou blbost zaplatit. Podotýkám, že smlouvu jsem v létě spálila, jelikož jsem mylně předpokládala, že víc se dít nebude.
Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Nejsem schopná jednoznačně říci, jestli je po Vás uvedená částka vymáhána oprávněně nebo nikoliv, protože k tomu nemám dostatečné informace a nejsem seznámena s obsahem smlouvy, kterou jste podepsali. A proto  bych raději doporučila uhradit částku, která je po Vás žádána a vyhnout se rozhodčímu soudu. Další jednání ve věci předat advokátovi, protože by pravděpodobně bylo třeba kvalifikovaně zasáhnout proti podnikatelským aktivitám zmíněné společnosti.
Klíčové však je zajistit kopii smlouvy. Likvidací smlouvy se Vám značně zkomplikovala situace.
Ostatním návštěvníkům webu doporučuji skartovat nebo likvidovat smlouvy tohoto typu až po 15 letech, pokud vám ale doma nepřekáží, je lepší si je ponechat i déle. Samozřejmostí je záloha smluv nejlépe na disk mimo domácnost - např. u potomků (pro případ požáru apod.)


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Vliv přeřazení na jinou práci na výši odstupného kvůli snížení mzdy, platu
PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnavatel přeřadit zaměstnance ve výpovědní lhůtě?

Pracuji ve firmě v jako profesionální hasič v nepřetržitém provozu. Zaměstnavatel ruší naši jednotku a já i moji kolegové máme ke konci tohoto měsíce dostat výpověď z pracovního poměru. Zaměstnavatelem nám bylo oznámeno, že od 1.12.2011 nás převádí na jinou práci. Zejména na pomocné práce, úklid areálu firmy v režimu denních směn. Obáváme se, že hlavním cílem tohoto převedení je snížení vyplácené mzdy, neboť přechodem na tento režim přijdeme o všechny příplatky, které nám dělají více než třetinu mzdy.
Obáváme se, že další důvod tohoto opatření je i snížení průměrného výdělku za toto čtvrtletí a tím i snížení vypláceného odstupného.
Je nám jasné, že v pravomoci zaměstnavatele je převedení na jinou práci, ale toto řešení je spíše šikanou.
Proto se ptám, je popisovaný postup firmy v souladu se Zákoníkem práce a případně jinými předpisy? Děkuji, Lukáš

ODPOVĚĎ:
Pokud zaměstnavatel příslušná místa ruší, může Vám být dána výpověď a na výpovědní dobu být na jinou práci tímto jednostranným způsobem přeřazeni.  Nepůjde o obcházení zákona, ani nejde o snahu o snižování odstupného apod.

V souladu s právem to však není a na přeřazení přistoupit nemusíte, pokud máte být přeřazeni na práci, kterou nemáte v pracovní smlouvě (pokud ovšem není naplněn některý jiný důvod, pro který by Vás zaměstnavatel mohl přeřadit - § 37, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).


OBČAN-BYDLENÍ
- Špatně provedená rekonstrukce podlah a rušení sousedů hlukem
- Rušení sousedů hlukem z důvodu špatně provedené dlažby bez izolace
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Co je to negatorní žaloba

Jsem majitelkou bytu v panelovém domě - jde o společenství vlastníků bytových jednotek SVJ.
Majitel bytu nad námi provedl rekonstrukci bytu včetně položení nových podlahových krytin. V kuchyni a v chodbě položil keramickou dlažbu, v ostatních obytných místnostech plovoucí podlahu. Toto však učinil bez patřičných protihlukových izolací. Po této rekonstrukci je slyšet každý šramot, každý krok majitelů bytu, pokud něco upadne na podlahu,
posune se židle v kuchyni apod. Pro ilustraci uvádím, že v době, kdy u nás byla návštěva, sousedům s největší pravděpodobností upadl příbor na zem v kuchyni (dlažbu), naše návštěva se tak lekla, že se nechápavě dívali, co se vlastně stalo, co "nám" upadlo, ačkoliv se jednalo o hluk od sousedů!
Tento příklad uvádím jako příklad. Náš klid je narušován hlukem v denní i pozdní hodiny každodenně.
Jak se můžeme bránit a jakým způsobem můžeme sousedy donutit chybnou rekonstrukci podlah opravit.
Jsme přesvědčeni, že jsou porušena naše práva na klidné žití v našem vlastním bytě.
Děkuji, Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Nejdříve zkuste dohodu se sousedem, pokud se ještě dá vůbec ještě něco s jejich dlažbou dělat.
Dochází k porušování sousedských práv – jste omezování hlukem, a máte právo na podání negatorní žaloby – tedy žaloby, ve které se budete dožadovat, aby sousedi hluku zanechali a zajistili příslušná protihluková opatření (a můžete navrhnout i způsob, kterým by se dalo zamezit obtěžování, pokud ještě existuje).

Nemám dostatečné technické znalosti, ale pokud by protihlukovým opatřením mělo být i třeba odhlučnění Vašeho bytu (např. zaizolování stropu) můžete jako řešení požadovat úhradu těchto stavebních úprav Vašeho bytu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Vlastník bytu v domě SVJ má vlastní měřiče ale SVJ tento fakt ignoruje
- Rozpočítání energií v bytě v OV v rámci SVJ když má majitel vlastní měřič

dne 11.10.2010 jsem se na Vás obrátil s dotazem na rozúčtování nákladů na teplou vodu. Na tento dotaz jsem 30.10.2010 dostal odpověď. Na základě této odpovědi jsem poslal žádost o zrušení plateb za teplou vodu, kterou vůbec neodebírám. Na toto mi bylo Společenstvím vlastníků bytových jednotek SVJ odpovězeno záporně s požadavkem na další platby.
Mám dotaz, zda mám vůbec nějakou šanci, abych nemusel platit za něco, co vůbec neodebírám? Jak mám dál postupovat, pokud zastavím platby, nebo zda je ještě jiná možnost, abych pak nemusel platit  penále? Dřívější platby jsem prováděl z neznalosti jiných možností. Tyto částky se ročně zvyšují a dnes již přesahují 2.000,-Kč. Mám čekat, až podá žalobu  Společenství vlastníků bytových jednotek SVJ, nebo ji mám podávat sám? Jaká je moje šance ukončení sporu při rychlosti dnešního soudnictví? Je mi 80 let, možná hrozí, že se soudního rozhodnutí ani nedožiju.

ODPOVĚĎ:
Faktem je, že s ohledem na platnou vyhlášku nejste zproštěn povinnosti podílet se na platbách. Což samozřejmě automaticky neznamená, že systém je správně nastaven. Můžete podat návrh na soud na vydání bezdůvodného obohacení, které SVJ získalo v souvislosti s Vašimi platbami v minulosti a zároveň s tím ústavní stížnost na zrušení vyhlášky 372/2001 Sb. Nebudu Vám dávat marnou naději, aktuálně se nejedná o palčivé téma a řízení o ústavní stížnosti patří k jedněm z nejnákladnějších a časově nejdelších. Ale bez ústavní stížnosti soud rozhodne na podkladu platné legislativy, takže ve Váš neprospěch.
Celou situaci ještě zvažte, případně se obraťte na advokátní kancelář – ústavní stížnost je třeba podávat v zastoupení advokátem.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Musí platit alimenty otec díte ženy která je vdaná?
- Je povinen platit výživné otec dítěte provdané ženy?
- Musí platit výživné přítel provdané ženy se kterou má dítě?

V prosinci 2010 se mi narodila dcera, která je přítele, se kterým ale nežiji. Chci se zeptat, je přítel povinen hradit výživné jenom na dceru, nebo je povinen přispívat i na mě, když jsem ještě vdaná, ale zároveň jsem díky tomu, že máme společně dceru na mateřské dovolené. Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Váš přítel není povinen Vás živit, protože jste v manželství s někým jiným. Vyživovací povinnost vzniká pouze mezi manželi a nikoliv mezi druhem a družkou. Za situace, kdy by bylo otcovství popřené Vaším manželem, by Váš přítel byl povinen přispívat pouze na výživu Vašeho společného dítěte.SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Na kolik vyjde soudní řízení u sporu o zvýšení nájemného
OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo zaplatí náklady soudního řízení u žaloby na zvýšení nájemného

Po skončení jednostranné možnosti zvyšování nájemného, lze nové nájemné sjednat dohodou. Pokud nedojde k dohodě je jedinou možností soud. V této souvislosti mě zajímá, jak je na jednotlivé aktéry soudního řízení nahlíženo a kdo zaplatí a v jaké výši soudní řízení. Prosím o vysvětlení na tomto příkladě:
Nájemník platí 38Kč/m2 v bytě 2+1 o velikosti 60m2. Majitel žádá 90Kč/m2. Nájemník navýšení odmítne z důvodu zanedbanosti bytu (majitel do něho nikdy nic neivestoval, pouze vybíral nájem). Majitel se navýšení domáhá u soudu.
Soud dá za pravdu majiteli. Od podání uběl 1 rok. Z jaké částky se vychází při určování soudních poplatků? Děkuji. Izabela

ODPOVĚĎ:
Co se týče nákladů řízení, tak velmi záleží na tom, jak se budou strany chovat. Když se nebudou na řízení dostavovat a věc se bude prodlužovat a soud bude zasedat třikrát místo jednou, tak náklady budou diametrálně odlišné od řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí po jednom jednání.
Chtěl-li by se nájemník v tom modelovém příkladě soudit, může počítat s náklady:
  • zahájení řízení obnáší poplatek ve výši min. 600,-,
  • sepis žaloby advokátem se pohybuje od 5 000,-
  • a k tomu se přidá náhrada nákladů na dopravu advokáta a žalobce,
  • plus případné právní zastoupení žalovaného (nájemníka).

Na těchto nákladech se snadno dostanete na 20 – 25 tisíc Kč (a to nekalkuluji s odročováním a protahováním řízení). Podotýkám, že závěrečný odhad je pouze orientační.

OBČAN-DLUHY
- Home credit chce zaplatit částky po splacení celého úvěru
- Společnost Home credit žádá platby navíc v rozporu s dobrými mravy

5.9.2008 jsem si koupila pračku na splátky u Home credit v částce 24.990 kč. Paní prodavačka nám dala smlouvu a vysvětlila jak mame platit. První splátka 5.10.2008, potom 12x 1.015 Kč a doplatek 12.810kč do 5.10.2009 bez navýšení.
To jsem i udělala a částku řádně splatila. Začaly nám chodit nabídky a karty ale už jsme nereagovali. Po roce přišla SMS, že dlužíme 485 Kč. Na infolince jsme se dozvěděli, že jsme zaplatili poslední částku pozdě. Zaplatila jsem tedy 485 Kč. 1.11.2010 jsem se chtěla přesvědčit, že je všechno v pořádku. Zavolala jsem na infolinku a jiná paní mi řekla, že dlužím ještě přes 11.600Kč, protože částku kterou jsem před rokem poslala o 10 dnů později rozepsali na 36 splátek a chybí doplatit 10x1.015 Kč. Já jsem přitom byla v domění,  že jsem všechno uhradila před rokem. Postupuje Home Credit správně? Není to v rosporu s dobrými mravy? Celý rok jsme to měli splaceno a po roce se ozvou? Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ:
Nejdřív zkuste na Home credit zavolat ještě jednou a zcela nezávisle se zeptejte na stav Vašeho účtu, může se stát, že Vám bude řečeno, že nic nedlužíte (a pak usilujte o potvrzení o bezdlužnosti).
Rovnou se zeptejte do kterých registrů dlužníků od Home credit odchází informace a spojte se s těmito registry, ať Vám vystaví výpis údajů, které vedou k Vaší osobě.  
Bohužel budu Vám muset doporučit, abyste se obrátila se svou smlouvou na advokáta a příp. soud.
Pokud je pravda co uvádíte, společnost Home Credit jedná v rozporu s dobrými mravy a je třeba, abyste se takovému chování začala aktivně bránit.

 

 


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 6

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
01. prosinec 2011

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny


OBČAN-NÁHARDA ŠKODY
- Nárok na odškodnění a bolestné při vytržení zdravého zubu
- Vytržení zdravého zubu zubařem a nárok na bolestné, odškodné, nový implantát

Dnes byla přítelkyně u zubaře s podezřením že se jí klube osmička. Doktor ale vytrhl bez rengenu omylem sedmičku. Doma to přítelkyně zjistila a volala zpět. Při druhé návštěvě to zkoušel doktor nějak ukecat. Zub byl ale naprosto zdravý. Doktor ale uznal pochybení a navrhuje že udělá zdarma bezbolestný implantát zubu v hodnotě 25.000 Kč. Ale myslím že by měla nárok i na nějaké odškodnění či bolestné. Nevíme ale jak se to oceňuje a kolik si může v tomto případu říci. Neměli by jsme to taky hlásit na Policii či to řešit soudní cestou? Děkuji, Jirka

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě má samozřejmě Vaše přítelkyně nárok na bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění V
peněžité formě. Rozhodně se pokuste s lékařem dohodnout, a sami navrhněte, kolik za toto požadujete. Pokud nebude lékař souhlasit, máte jedinou možnost, a to obrátit se s žalobou k soudu a požadovat finanční prostředky jako kompenzaci za vzniklou újmu. Jistě na ní má Vaše přítelkyně nárok. Její výše je na domluvě, případně se stanoví tabulkami.


OBČAN-BYDLENÍ
- Dochází při úmrtí nájemce, nájemníka k ukončení nájemní smlouvy automaticky?
- Jsou dědicové povinni dále platit nájem pokud nájemník zemře?

Rád bych se zeptal zda, existuje obecná zákonitost ohledně nájemní smlouvy v situaci, kdy dojde k úmrtí jediného nájemce. Dochází v tomto případě automaticky k ukončení nájemní smlouvy a pronajímatel bytu není oprávněn očekávat hrazení nájmu a vykonávání povinností nájemce od příslušníků rodiny? Jak v tomto případě obecně postupovat z pohledu rodiny daného zemřelého nájemce - právě s ohledem na závazky zemřelého nájemce vůči pronajímateli, ale též s ohledem na vyklizení pozůstalých věcí z bytu? Můžeme si převzít věci zemřelého i když ještě neproběhlo dědické řízení? Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Placení nájemného a užívání věci v nájmu je vztah čistě mezi nájemcem a pronajímatelem. V případě úmrtí nájemce zaniká jeho závazek platit nájemné a ten se nedědí. Dědí se pouze závazky nájemce splatné v době života nájemce. Věci nájemce je pronajímatel povinen vydat, protože jsou součástí dědictví. O vydání věcí můžete požádat buď Vy nebo notář, který bude dědictví projednávat.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Může chtít zaměstnavatel aby byl zaměstnanec na pracovišti půl hodiny před a po prac. době?
- Je povinnost zaměstnance být na pracovišti před a po pracovní době?

Pracuji jako prodavačka a zaměstnavatel po nás chce, aby jsme půl hodiny před pracovní dobou a půl hodiny po prac. době zůstavali na pracovišti. Takže jsme tam 12 hodin ale do výkazu uvádíme jenom 11 hodin. Máme nárok jenom na jednu půlhodinovou přestávku, když pracujeme 11, resp. 12 hodin? Počítá se do pracovní doby příprava prodejny (úklid)?
Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Pokud máte v pracovní smlouvě uvedeno, že jste povinna provádět úklid či jinou přípravu prodejny, nebo tato činnost přímo souvisí s předmětem Vašeho pracovního poměru, tak patří do pracovní doby a požadováním nástupu před pracovní dobou a odcházení až po jejím ukončení zaměstnavatel překračuje zákoník práce a nejste povinna tuto činnost (navíc neplaceně) vykonávat.
Se zaměstnavatelem musíte pracovní podmínky a jejich porušování projednat; přip. se obrátit na Inspekci práce nebo odborovou organizaci (pokud je zřízena).


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Právo na náhradu škody zaměstnavateli za zničený mobilní telefon
- Náhrada škody na svěřené věci v práci, zaměstnání
- Který soud je místně příslušný při žalobě na náhradu škody
- Důkazní břemeno při vymáhání náhrady škody za poškozenou věc

Chtěl jsem se zeptat jak řešit situaci, když mi v práci podřízený rozbil telefon. K činu se přiznal, mám na tuto situaci svědka, ale přesto nechce uhradit způsobenou škodu která činí 10 000 Kč. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
V případě, že Vám někdo způsobí škodu, a po domluvě ji neuhradí, musíte se s žalobou obrátit na soud. Ten je jediný oprávněn rozhodovat o náhradách za způsobenou škodu.
Žalobu je nezbytné podat na okresním soudě dle místa trvalého bydliště žalovaného a zaplatit soudní poplatek v kolcích. V případě, že se žalobu rozhodnete podat, doporučuji Vám zvolit si právního zástupce alespoň k sepsání žaloby, neboť ta má přesná pravidla, která je nutno dodržet (např. přesné specifikování žalobního petitu).
Dále máte, jako žalobce důkazní břemeno, budete tedy muset prokázat, že došlo ke škodě, kdo ji způsobil, a přesnou výši škody. Bude tedy nejspíše nezbytné přivolat k jednání svědky - kolegy z práce. Podotýkám, že řízení v prvním stupni trvá v průměru tři roky.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Kdo dědí stavební spoření - manžel nebo děti?
- Je možné ovlivnit kdo bude dědit peníze ze stavební spoření při úmrtí

Zemřela mi matka, v závěti mi odkázala věškerý movitý a nemovitý mejetek, ale netušila, že stavební spoření přejde na manžela, se kterým nebyla v dobrém vztahu. Je možné, abych se k penězům ne stavebním spoření nějak dostala? Děkuji. Hanka

ODPOVĚĎ:
Stavební spoření ze zákona přechází na manžela a v dědickém řízení se neprojednává. Jde o přechod ze zákona, který nelze žádným způsobem vyloučit. Bohužel tedy spoření náleží manželovi Vaší matky, proti čemuž nelze nic dělat.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Nárok na vypořádání mezi druhem a družkou při společném soužití po rozchodu
- Rozchod a nárok na majetkové vyrovnání mezi druhem a družkou
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění druhem, družkou - informace

Přítelkyně se kterou jsem žil 13let se se mnou rozchází. Chce se odstěhovat, mám rodiný domek a teď ještě přišla s tím, že ji právník řekl, že soužitím ve společné domácnosti jako druh družka, jí vzniká již po jednom roce nárok na vypořádání. Nebo jen v pozůstalosti, v případě že by se semnou něco stalo? To znamená jak to popsala že jsou dva synové a hodnota rodinného domu by byla např. 5.000.000 Kč tak by vznikl nárok každý syn 2 miliony Kč a ona 1 milion Kč. V případě že bych neměl sepsanou závěť?
Nechala se slyšet že při rozchodu nebude nárokovat nic co se týká vypořádání majetku domku. Ale má na to vůbec nárok?
Při rekonstrukci pomáhala formou úklidu a při výměně střechy podávala staré tašky.
Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Vaše přítelkyně na žádné majetkové vypořádání nárok nemá (tedy vyjma investic, které je schopná prokázat, že vložila do Vašeho majetku a tím jej zhodnotila).
Informaci o tom, že vznikají nějaká její majetková práva po 1 roce soužití, nevím z čeho vyvodila, ale právník by jí takovou informaci poskytnout nemohl.
V případě Vaší smrti, by družka byla spolužijící osobou, která má nárok na dědictví (pakliže neexistují potomci, kteří by dědili v 1. dědické skupině). Spolužití by ovšem v době Vaší smrti muselo trvat.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Kdo platí prvních 14 dní nemocenské před koncem pracovní smlouvy na dobu určitou
- Konec pracovní smlouvy na dobu určitou a kdo hradí nemocenskou prvních 14 dní

Mám pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.8.2011. Kdo mi zaplatí prvních 14 dní nemocenské, když onemocním například 3 dny před tímto datem? Díky, Alexandra

ODPOVĚĎ:
první tři dny nemocenské nejsou placené a další platí stát, výpočtem z Vašeho průměrného výdělku. Pokud budete registrovaná na úřadu práce doporučuji se poradit s příslušným úřadem práce ohledně formulářů, které po Vás budou požadovat k doložení.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může donutit obec vystěhovat nájemníky z obecního bytu pokud chce byt prodat
- Prodej obecního bytu a vystěhování původních nájemníků se smlouvou na neurčito
- Předkupní právo u nájemníků obecního bytu

Manželé jsou 25let společnými nájemci obecního bytu. V současné době se obec rozhodla dům se dvěma nájemními byty prodat. Zřejmě chce prodat dům prázdný a proto nám nabídla výměnou byt sice stejné kategorie, ale bez garáže a zahrady. Jaké mám možnosti když s nabídkou nesouhlasíme? Máme předkupní právo na byt a za jakých podmínek se prodej musí uskutečnit. Děkuji, Danuše

ODPOVĚĎ:
Podle § 22 zákona č. 72/1994 Sb., má při převodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, dosavadní vlastník bytu, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout převod bytu tomuto nájemci. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt převeden jiné osobě. Takže doporučuji v tomto směru jednat s obcí.


OBČAN-EXEKUCE, DRAŽBY
- Je možné aby dražené pozemky vcelku koupilo při dražbě více osob?
- Je možné vytvořit sdružení za účelem dražby?
- Podmínka vstupu do dražby - zaplacení jistoty

V dražbě se bude dražit soubor pozemků (asi 20 ks) mám zájem jen o některé z nich a několik sousedů by mělo zájem o ostatní. Bohužel celková cena je příliš vysoká, aby je vydražil někdo z nás. Je možné se nějak sdružit za účelem dražby,
aby po vydražení byly jednotlivé pozemky převedeny na konkrétní členy? Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Můžete uzavřít smlouvu o sdružení podle § 829 občanského zákoníku za účelem nákupu pozemků. Tato smlouva nezakládá vznik žádného právního subjektu (tudíž nebudete muset podstupovat zápis do obchodního rejstříku, který by Vás zdržel). Jediné, co je nutné, je kvalitně smlouvu sepsat a to tak, aby se vám vložené vklady vrátily (pro vstup do dražby budete muset zaplatit tzv. jistotu) a vydražené pozemky jste obdrželi, tak jak požadujete. V tomto ohledu nedoporučuji smlouvu sepisovat bez kvalifikované právní pomoci.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Mnohaleté dlouhodobé oplocení pozemku a jeho vydržení
- Vydržení pozemku při jeho dlouhodobém oplocení
- Příklad vydržení pozemku v realitě

Před 16 lety jsme zakoupili pozemek od magistrátu. Pozemek byl oplocen, neboť ho rodiče využívali jako zahradu v rámci pronájmu ostatní plochy. Zaplatili jsme kupní cenu, na pozemku postavili rodinný dům a pozemek nadále trvale oplocený používali. Geometrické zaměření a fyzické předání pozemku nebylo provedeno. V současné době magistrát prodává pozemky přilehlé, při geometrickém zaměření se zjistilo, že část pozemku magistrátu (4 metry čtverečné) jsou uvnitř našeho oplocení. Oplocení je v tomto místě více než 15 let. Chtěli bychom využít institut "vydržení". Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je přímo ukázkovým příkladem pro uplatnění institutu vydržení - desetiletá nepřetržitá držba nemovitosti v dobré víře, že jste vlastníky. Až s Vámi magistrát naváže jakoukoliv komunikaci, odpovězte tím, že daná část pozemku je vydržena (splnili jste výše uvedené podmínky), doložte nabytí pozemku kopií kupní smlouvy. Dále uvidíte, jak se magistrát bude k odpovědi stavět. Případně se připravte na soudní spor.

RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Co je to apostila u zahraničního rodného listu
- Jak postupovat když má dítě dvě příjmení - jedno po matce a druhé po otci
- Žádost o zápis do speciální matriky pro české občany narozené v zahraničí
- Narození českého občana v zahraničí a zápis do speciální české matriky

Mám na vás dotaz ohledně dvojího příjmení dítěte. Mé dítě se narodilo v zahraničí, konkrétně na Maltě, kde i získalo rodný list. Já jsem češka, otec Ital. V tomto případě má dítě nárok jak české, tak na italské občanství. V Itálii vystavili pas i rodný list s příjmením mým i po otci (nejsme manželé).
Měli by v České Republice při vytvoření rodného listu tento fakt akceptovat? Nemůže mít přeci pas se dvěma příjmením a v rodném listě mít jen jedno příjmení. Jak je možné tuto situaci řešit. Na matrice mi odpoví pouze, že to nelze, ale žádný konkrétní důvod neuvedou ani řešení. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Nový rodný list vytvářet nemusíte. Dítě už ho má. Dítě je třeba zapsat do speciální matriky, kterou vede matriční úřad městské části Brno - střed. Předtím je třeba, aby rodný list byl opatřen apostilou. Apostilou se opatřují cizí rodné listy, vystavené Čechům narozeným v zahraničí. Na základě ověřeného překladu cizího rodného listu se pak prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky nebo matriky žádá o zápis do výše uvedené zvláštní matriky.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Délka týdenní průměrné pracovní doby při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
- Maximální délka pracovní doby jedné směny dle Zákoníku práce

Naše pracoviště má nasledovný rozpis v 3-smenná prevádzke z nerovnomerným rozložením pracovnej doby a to:
- prvý týždeň začína v nedeľu o 17:30 hod NOČNOU smenou (12 hodín) a končia v pondelok ráno 05:30 hod (celkovo 12 hodín), následne pokračuje 5 x nočnými smenami po 8 hodinách,t j. končí v sobotu ráno
- druhý týždeň nastupuje do práce na RANNÚ SMENU (od 05:30 do 13:30 hod) - 8 hodinovú a pokračuje až do piatka. V sobotu má opeť rannú ale 12 hodinovú (od 05:30 - 17:30)
- tretí týždeň má OBEDŇAJŠIU SMENU od pondelka (13:30 - 21:30) do piatka po 8 hodinách, tj. 5 x smien
Je tento rozpis v súlade so zákonníkom práce? Je možné ešte pridať nejaké práce presčas? Děkuji, Martin


ODPOVĚĎ:
Podle § 83 zákoníku práce nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby délka směny přesáhnout 12 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (tedy 26x40 hodin); jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
To, zda pracovní doba odpovídá zákoníku práce si tedy můžete přesně spočítat.

RODINA-SJM
- Kdo dědí družstevní byt získaný v době manželství

Teta pořídila v době manželství v SJM družtevní byt se strýcem. Strýc zemřel a měl z prvního manželství 2 děti. Ve vašich odpovědích jsem našla, že existuje speciální právní úprava, že když byl družstevní byt pořízený za doby manželství, nešel by vůbec do dědického řízení a teta by se stala vlastníkem bytu. Na bytovém družstvu mi toto vyvrací, že nic takového neexistuje, že byt bude součástí dědictví. Můžete mi prosím poradit, kde bych tuto právní úpravu našla a jak máme postupovat. Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Právní úprava zániku společného členství manželů v bytovém družstvu v případě úmrtí jednoho z manželů je zcela konkrétně upravena v § 707 odstavec 2 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Je možné, že notář ve svém usnesení, které vydá jako soudní komisař, zmíní tento členský podíl v družstvu - v rámci vypořádání společného jmění manželů SJM. V žádném případě ho však nebude projednávat. Pouze konstatuje, že členský podíl ze zákona přešel na pozůstalou manželku. Vaše teta nabývá tento družstevní podíl celý ze zákona, a usnesení soudu k tomu není již potřeba.

OBČAN-EXEKUCE
- Zaplacení jistiny, jistoty a exekuce na byt, dům, nemovitosti
- Může uhrazení jistiny, jistoty oddálit exekuci na byt, dům?
- Zaplacení jistoty a návrh na odklad exekuce
- Oddálení exekuce na byt, dům zaplacením jistoty, jistiny - informace

Můj známý má exekuci na byt, který patří do SJM. Před týdnem tam byl odhadce a známý teprve teď sehnal peníze, které pokryjí alespoň jistinu. Bojí se, že pokud i přesto tu základní částku zaplatí, tak ten byt stejně půjde do dražby. je tomu opravdu tak ?
V pondělí chce jít vložit peníze přímo na účet exekutora, avšak právě jen tu základní jistinu, tj. bez úroků a nákladů.
Bude tedy možné i po vložení pokračovat v exekuci a zabavení bytu či nikoliv? Děkuji, Šárka

ODPOVĚĎ:
Nejedná se o jistinu, ale o jistotu. Co je to jistota se můžete dozvědět zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/8838-jistota-kauce-zastava-definice-vysvetleni-co-je-to-jistota.html
Pokud známý složil jistotu, tak ať podá návrh na odklad exekuce do doby rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce (viz. § 54 zákona č. 120/2001 Sb.). Ačkoliv nezaplatil všechny položky, může tuto cestu zkusit (resp. nemá jinou možnost).
Pokud se ptáte, zda je reálné, že nemovitost i přes složení této částky půjde do dražby, tak to možné je a bohužel se to žádný právním instrumentem nedá se stoprocentní úspěšností odvrátit.


OBČAN-DLUHY
- Zloděj nechce vrátit ukradené peníze - jak postupovat
- Vymáhání ukradených peněz po zloději soudně či exekučně
- Je lepší vymáhat dluh přes exekutora nebo soudní cestou?

V únoru 2011 konkrétní známá osoba ukradla v léčebně pro dlouhodobě nemocné mé matce částu 2500 Kč. K činu se přiznala, ale peníze nevrátila. MÚ Vítkov v přestupkovém řízení vydal rozhodnutí o úhradě škody do 30.6.2011. Zlodějka ukradené peníze nevrátila. Má matka zemřela v květnu 2011 a v notářském usnesení o dědictví (já jsem jediný dědic) jsem určena, jako osoba, které má zlodějka částku uhradit. Zlodějka má trvalé bydliště v okrese Nový Jičín, my Opava. Prosím o radu, kde a vlastně jakým způsobem (formou), kterou instituci - úřad mám požádat o vymáhání uvedené částky po zlodějce. Mockrát děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě již máte pravomocný rozsudek, který stanoví, kdo, komu a z jakého právního titulu má povinnost uhradit finanční prostředky. V tuto chvílu máte dvě možnosti. Buď si vyberete soudní vymáhání dluhu - u Okresního soudu v Novém Jičíně, nebo vymáhání dluhu u soudního exekutora. Soudní vymáhání je levnější, má delší trvání a zpravidla je i méně efektivnější. Vymáhání u soudního exekutora (můžete si vybrat, kteréhokoli chcete) je o něco dražší, avšak zpravidla se Vám peníze vrátí rychleji. Je tedy pouze na Vás, kterou možnost si zvolíte. V obou případech musíte k návrhu na výkon rozhodnutí připojit rozhodnutí přestupkové komise s vyznačenou právní mocí a rovněž usnesení o dědictví rovněž s vyznačenou právní mocí.
K návrhu na soud musíte rovněž připojit návrh, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí prováděn (exekucí na movitý majetek, na nemovitosti, srážkami ze mzdy apod.)


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Jak rozšířit živnostenské oprávnění
- Změna společenské smlouvy při podnikání v oblasti poskytování úvěrů

Mám dotaz ohledně vázané živnosti. Jak postupovat v případě potřeby rozšíření o vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ u společnosti s ručením omezeným. Je třeba změnit společenskou smlouvu?
Radka

ODPOVĚĎ:
"Rozšířit" živnostenské oprávnění není možné. Je třeba, aby bylo znovu podáno ohlášení živnosti; v současné době se podnikatel neprokazuje živnostenským listem, ale výpisem ze živnostenského rejstříku, ten bude změněn na základě ohlášení.

K ohlášení zákon nevyžaduje přiložení společenské smlouvy (§ 45 odst. 3 živnostenského zákona), ale podle § 110 obchodního zákoníku musí společenská smlouva obsahovat předmět činnosti, takže společenskou smlouvu je třeba změnit.


RODINA-SJM
- Úmrtí manžela, manželky a splácení dluhů v rámci SJM
- Jak se dělí dluhy při smrti manžela, manželky v rámci SJM
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění dluhů manžela, manželky

Máme velký problém a proto se obracím na vás. Můj otec spáchal sebevraždu a zanechal matce velké dluhy. Peníze, které si napůjčoval utratil na hracích automatech. Vůbec nevíme kde všude si půjčil a kolik. Předpokládáme že kolem 1 milionu. Bude matka muset splácet, i když se za to nic společného nekoupilo? Je možnost že se dluhů zbavíme pokud se zřekneme dědictví? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Za dluhy, které vznikly po dobu manželství, odpovídají oba manželé rovným dílem. Takže pokud činí dluh Vašeho otce řekněme onen milion korun, pak Vaše matka zodpovídá za dluhy do výše 500.000 Kč, druhých 500.000 Kč se stává součástí dědického řízení stejně jako všechen majetek Vašeho otce a polovina ze společného majetku manželů.
Dluhy a majetek v dědickém řízení se pak dělí mezí oprávněné dědice. Buď rovným dílem, nebo pokud existovala závěť, tak je možné i jiné rozdělení. Teoreticky by tedy Vaše matka měla uhradit 3/4 dluhů a Vy jako syn (pokud jste jediné dítě) zbývající 1/4. Dědictví je samozřejmě  možné se zříci - tím se zřeknete jak dluhů, tak i případného majetku, který byste po Vašem otci dědili. Pokud byste dědictví přijali, odpovídáte za dluhy pouze do výše dědictví.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Návrh na dodatečné vypořádání zapomenutého dluhu v rámci vypořádání SJM
- Zapomenutý dluh zjištěný po vypořádání společného jmění manželů SJM

Jsem 2 roky rozvedená. Bývalý manžel přestal před 4 měsíci platit půjčku, kterou si vzal na koupi auta. Půjčku si vzal v době manželství. Jelikož byla částka vyšší než 50.000 Kč, musela jsem úvěr také podepsat. Banka nyní kontaktovala mě. Nejprve jsem musela zaplatit dluhy z prodlení a nyní musím úvěr splácet. Bohužel jsem tuto půjčku zapoměla uvést ve vyrovnání majetku. Úvěr je bez účelový. Auto, je ve vlastnictví bývalého manžela. To je uvedeno ve smlouvě o vyrovnání majetku. V bance má bývalý manžel exekuci na účet, prý dle banky dělá "mrtvého brouka", nesplácí. Chtěla bych vědět, jestli je možné po něm peníze soudně vymáhat a kdy? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Ve Vaší situaci záleží, kdy nastala právní moc Vašeho rozsudku o rozvodu manželství. V případě, že to není více než tři roky, podejte návrh k soudu na dodatečné vypořádání tohoto závazku ze SJM. V případě, že to je více než tři roky, tak předpokládám, že dluh je povinen platit ten, kdo ho v této tříleté lhůtě platit.

Váš bývalý manžel ho neplatí pouze z toho důvodu, že je v platební neschopnosti, takže jde o jeho dluh. V tomto druhém případě tedy opět musíte podat žalobu k soudu na vrácení těchto finančních prostředků. Tento Váš nárok se promlčuje ve třech letech, takže bych s podáním žaloby neotálela, obzvlášť s přihlédnutím k průměrné délce trvání soudního řízení v prvním stupni - 3 roky.

Vaše situace je složitá, a proto Vám doporučuji zvolit si právního zástupce k podání této žaloby (u soudu se dále již můžete hájit sama), neboť ta má přesně specifikované náležitosti, kterým je obtížné vyhovět.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Je možné vrátit prodejci díl, který nebyl použit při instalaci?

V červenci jsem si nechala postavit kuchyňskou linku na základě smlouvy o dílo. Součástí smlouvy byl i rozpis materiálu a spotřebičů. V srpnu mi linka byla instalována a předána bez závad, ale zároveň jsem zjistila, že mi přebývá lišta. Technik na místě mi nedoporučil ji instalovat. Po předání jsem hned následující den kontaktovala společnost a požádala ji, aby si lištu vzali zpět a vrátili mi poměrnou část z ceny. Společnost se však odvolává na to, že dle interní směrnice by lišta měla být instalována. Během telefonického rozhovoru jsem uvedla také své obavy, aby lišta se nepoškodila žárem, od plynové varné desky. Načež mi technik, který mou linku ani neviděl, sdělil, že to nevadí, protože v tom případě bych já nesla odpovědnost za škodu na této liště. Ráda bych se zeptala, jaká práva mám v souvislosti se smlouvou o dílo a zda existuje nějaká možnost lištu vrátit a dostat peníze zpět?
pozn. lišta je původním stavu nenařezaná. Děkuji, Milada Pokorna

ODPOVĚĎ:
Pokud se nebudete moci se zhotovitelem díla dohodnout, nezbývá Vám jiná možnost, než se obrátit se s žalobou na soud. Ve Vašem případě Vám doporučuji, pokud se rozhodnete na soud obrátit, nechat si zhotovit předtím znalecký posudek v oboru nábytek. Odborné posouzení, zda dle konkrétních nařízení lze lištu nainstalovat vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. V případě, že bude tento posudek hovořit ve Váš prospěch, máte šanci u soudu uspět.


OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Může rodič utratit peníze ze stavebního spoření nezletilého dítěte?
- Vymáhání utracených peněz ze stavebního spoření po rodiči, rodičích
- Utracení peněz dítěte ze stavebního spoření a vrácení bezdůvodného obohacení

Platila jsem stavební spoření synovi. Stavební spoření bývalý manžel ukončil a peníze převedl na můj účet v roce 2008. Já peníze použila na vybavení dětského pokoje a chod domácnosti.
Po rozvodu syn zůstal u otce a 2/2012 dovrší plnoletosti.Syn o mě nejeví žádný zájem a nekomunikuje semnou.
Nyní se syn domáhá daneho spoření z důvodu neopravněného obohacení a vyhrožuje soudním vymahaním.Mám nějakou možnost se bránit nebo jeho nároky jsou opodstatněné a ja budu muset čásku vyplatit.Děkuji, Jirka


ODPOVĚĎ:
Nezletilé děti, v případě, že mají nějaký majetek, mají povinnost se přiměřeně podílet i na chodu domácnosti - na jeho běžných výdajích. Spoření, které bylo vedeno na synovo jméno je jen jeho a ze zákona má nárok na jeho vydání.

V případě, že jste ho však použila na vybavení jeho pokoje - tedy tímto spořením syn přispěl na chod domácnosti a na jeho běžné výdaje, je takovéto použití spoření v souladu se zákonem. Avšak v situaci, kdy syn už u Vás v tu dobu nebydlel, a Vy jste si tak defacto zvelebila byt, má syn jednoznačně nárok na vrácení těchto finančních prostředků z titulu bezdůvodného obohacení. Toto jeho právo se promlčí až po třech letech co dosáhne plnoletosti a může ho vymáhat pouze soudní cestou.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak daleko od stavby (zdi) souseda je možné zasadit strom, keř
- Minimální vzdálenost stromu, keře od domu, zdi souseda
- Jak daleko od zdi je možné zasadit túji, cypřiš nebo jiný stromek

Jak velká vzdálenost musí být, pokud chci nasázet tůje nebo jiné stromky od staveb soudeda, abych v případě nutných oprav (postavení lešení apod.) nemusela stromky ořezávat nebo úplně rušit a aby kořeny neprorůstaly do základů stavby. Jiřina

ODPOVĚĎ:
Pokud je mi známo, existují pouze normy na vzdálenost výsadby stromů a keřů od ochranných pásem různých produktovodů a
elektrické sítě. V případě stavby to není výslovně stanoveno. V tomto případě doporučuji poradit se se zahradníkem tak,
aby kořeny v budoucnu nezpůsobovaly sousedovi škody, za kterou odpovídáte.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Jak se bránit při nepravdivém obvinění z drobných krádeží

V přesně nezjištěné době od měsíce dubna 2010 do 7. 8. 2010 mělo docházet k odcizování nezjištěného množství nealkoholických nápojů z venkovní jednodveřové lednice na nápoje umístěné u novinového stánku. Na 16. 11. 2010 byl předvolán náš patnáctiletý syn na policii k podání vysvětlení ve věci Oznámení o možném odcizení nápojů. Syn u policie i nám doma sdělil, že nikdy nic z lednice neodcizil, a pokud někdo tvrdil, že ho viděl, tak lže.
K uvedené krádeži se přiznalo několik místních mladíků. Ke dni 2. 2. 2011 je však i přesto předvolán na přestupkovou komisi, že jako mladistvý se měl dopustit přestupku proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích. S uvedeným obviněním syn nesouhlasí a nesouhlasíme ani my – rodiče. Může být syn obviněn zřejmě na základě pochybného tvrzení několika mladíků? Náš syn neměl nikdy žádné problémy se zákonem. Děkuji, Sylvie

ODPOVĚĎ
Syn se bude muset dostavit před přestupkovou komisi a uvést důkazy na svou obranu – a to třeba i poukázáním na pochybnost svědků, tak i jejich tvrzení samotných. Obvinění z trestného činu se nebojte. Od přestupkové komise se většinou věci nepředkládají státnímu zástupci, resp. soudu.


RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE, OSVOJENÍ
- Je potřeba souhlas otce dítěte s osvojením, adopcí
RODINA-RŮZNÉ
- Je nutný souhlas otce s přejmenováním dítěte?
- Změna jména dítěte a souhlas biologického otce

Potřeboval bych vědět co je potřeba udělat pro to abych mohl osvojit a přejmenovat dítě mé ženy které má jiného otce z dob kdy jsme se ještě neznali. Má příjmení po otci ale otec se o něj od narození vůbec nezajímá a nemá o něj zájem, s přítelkyní jsme se vzali a chtěli bychom aby měl stejné příjmení a byl tak zvaně náš. Teď mu bude 6 let a za otce považuje mě i když nejsem jeho pravý otec. Děkuji, Jirka

ODPOVĚĎ:
Podejte návrh na soud na osvojení dítěte, návrh budete muset podat vy – budoucí osvojitel. Budete potřebovat souhlas Vaší manželky, souhlas otce potřebovat nebudete, protože po dobu delší jak 6 měsíců neprokázal o dítě zájem ani v minimální formě.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné návrh nebo žádost vzít zpět přímo u soudního líčení, stání?

V roce 2006 jsem se rozvedl a soud mi určil výživé na nezletilého syna 900 Kč. Letos v roce 2010 od 1.9.10 mi byl zvýšen na žádost bývalé ženy na částku 2000 Kč. Souhlasil jsem s tím, ale protože jsem bez zaměstnání, nevěděl jsem kde na to do budoucna brát. Soudkyně rozhodla na základě příjmů z roku 2008 kde můj příjem byl v průměru kolem 10.000 Kč. V září jsem podal žádost na soud o snížení výživného na nezletilého syna. Je mu 16 let, navštěvuje 1.ročník střední školu. V měsíci říjnu a část listopadu 2010 jsem měl zaměstnání kde můj čistý výdělek za oba měsíce byl 16.800 Kč a k tomu mám přídavek od ČSSZ na bydlení v částce 1.611 Kč. Ze zaměstnání jsem odešel ve zkušební době - dohodou. Zažádal jsem si o dávky hmotné nouze, jelikož nemám od ÚP přiznané dávky - dosud nebylo rozhodnuto. Další stání u soudu je stanoveno na leden 2011, kde bude rozhodnuto, ale předem mě  soudkyně upozornila, že nedojde ke snížení a nedoporučuje mi se odvolávat k Krajskému soudu, že mi můžou naopak zvednout alimenty a vyměřit je zpětně za 3 roky. Chci platit i nadále, ale snížením na 1000 Kč/měsíčně - to je můj návrh. Mám stáhnout žádost a po druhém jednání se odvolat? Nemám na zaplacení všech svých pohledávek a nemohu si dovolit se dostat do finančních problémů a tím spojených. Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
Je fakt, že výživné na 16ti letého syna ve výši 1000 Kč nebude ochotný žádný soud odsouhlasit – šlo by to jedině v případě, že by bývalá manželka výslovně souhlasila s tímto snížením (třeba i dočasně) a před soudem byste uzavřeli smír (tedy dohodu na tom, že budete platit nižší výživné). Odvolávat se bych nedoporučovala. Žádost nestahujte, to až v případě, že by bývalá manželka byla rezolutně proti a bylo by zřejmé, že dohoda nebude žádným způsobem možná, žádost můžete vzít zpět i při jednání před soudem.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Může se ciziner rozvést v ČR, České republice?
- Rozvod cizince v ČR
- Rozhoduje o rozvodu manželství cizince státní příslušnost nebo občanství?

Můj dotaz se týká sporného rozvodu s cizinkou. Jedná se o následující případ. Muž - občan ČR, ale afgánské národnosti, při návštěvě rodiny v Afgánistánu uzavřel tzv. dohodnutý sňatek, byl rodinou a okolnostmi donucen vzít si místní ženu a přivézt ji do ČR. Jejich manželství uzavřené v cizině zde bylo uznáno za platné. Manželství trvá už tři roky, od počátku neplní svou funkci a zmíněný muž, manžel, se snažil a snaží svou situaci řešit, ale jeho afg manželka na žádné návrhy není ochotna přistoupit a nechce opustit ČR a vrátit se zpět. Manželé spolu intimně nežijí, nemají děti, nemají společný majetek, mají oddělenou domácnost, zmíněná Afgánka neumí česky a tudíž zde nepracuje, je na svém manželovi závislá bydlením, výživou, vším. Je možné toto manželství rozvést podle našich právních předpisů? Pokud ano, jaký dopad by to mělo pro zmíněného muže a jaké
by pro něj z tohoto kroku plynuly povinnosti? Doplňuji, že afg státní příslušnice má kdykoliv možnost vrátit se zpět ke své rodině, ale nechce, chce zabránit tomu, aby zmíněný muž byl "úředně volný". Děkuji za odpověď. Irena

ODPOVĚĎ:
Národnost tohoto muže není podstatná. Podstatná je jeho státní příslušnost. Proto se může nechat soudně rozvést, soud bude postupovat podle českých právních předpisů.


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 28 (říjen 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
28. říjen 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak donutit domovní správu k sepsání nájemní smlouvy?
- Vlastník, majitel bytu, domu odmítá sepsat nájemní smlouvu - postup
- Plíseň v bytě v pronájmu - jak donutit majitele k nápravě
- Jak donutit majitele bytu v pronájmu aby odstranil plíseň
- Co je to postdatování nájemní smlouvy?
- Může nájemník odstranit plíseň na své náklady a pak je chtít po pronajímateli?
- soudní vymáhání nákladů na odstranění plísně po pronajímateli


Od roku2009 nemám nájemní smlouvu, v roce 2010 se mi ukázala doma plíseň, ale město s tím nic nechce dělat, řešila jsem to tak, že jsem neplatila nájem, ale po domluvě s domovní správou která byt vlastní, jsem se domluvila na splátkový kalendář, takže platím jak nájem tak i dluh. Nájemní smlouvu mi nechtějí dát a vyhrožují mi vystěhováním. Jak se mohu bránit? Na co mám nárok - třeba na jiný byt? Mám dvě malé děti a plíseň se šíří. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám lze doporučit opatřit si nájemní smlouvu. Tím, že obýváte byt a platíte nájemné bez existence písemné nájemní smlouvy, dochází k protiprávnímu stavu; na Vaší straně i na straně pronajímatele tak de facto vzniká bezdůvodné obohacení.
Není-li dohoda s domovní správou možná, doporučuji Vám obrátit se přímo na vlastníka domu (jak z dotazu předpokládám, je jím město, obrátit se můžete zejména na majetkový či právní odbor městského úřadu). Mělo by být v zájmu vlastníka domu mít po právní stránce veškeré vztahy se svými nájemci v pořádku.
V případě přetrvávající neochoty s Vámi nájemní smlouvu uzavřít Vám lze rovněž doporučit Váš případ medializovat, plíseň v bytě, k němuž navíc jeho vlastník odmítá sepsat nájemní smlouvu představuje mediálně poměrně lákavé téma.
Pokud by naopak vlastník domu byl ochoten s Vámi právní vztahy narovnat, rozhodně Vám doporučuji nájemní smlouvu tzv. postdatovat, tzn. datovat podpis nájemní smlouvy do minulosti (tj. do roku 2009, kdy Váš původní nájemní vztah skončil).
Budete-li mít k dispozici platnou nájemní smlouvu, můžete po pronajímateli požadovat sjednání nápravy ve věci plísně. Dle § 687/1 Občanského zákoníku je pronajímatel povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu (tj. mimo jiné zajistit i hygienicky nezávadné prostředí v bytě).
V případě, že by pronajímatel nebyl ochoten plíseň po Vaší výzvě (ideálně písemné) odstranit, můžete se o to pokusit sama (resp. například nechat plíseň na vlastní náklady odstranit specializovanou firmou) a vzniklé výlohy (které budete povinna doložit pak požadovat od pronajímatele (§ 691 Občanského zákoníku). Náklady spojené s odstraněním plísně budete povinna u pronajímatele uplatnit nejpozději do 6 měsíců od jejich vzniku.
Pokud by pronajímatel nebyl ochoten Vám vzniklé náklady uhradit, lze Vám doporučit domáhat se jejich uhrazení soudní cestou (pro tento případ je vhodné pořídit podrobnou fotodokumentaci bytu s plísní i po jejím odstranění, kopie veškerých Vašich výzev vůči pronajímateli, kopie veškerých faktur za odstranění plísně apod.).


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Je fouknutí do balonku s trubičkou průkazné z požití alkoholu na pracovišti?
- Zbytkový alkohol v krvi a přistižení pod vlivem v práci, na pracovišti
- Může nadřízený nechat odpracovat směnu opilému zaměstnanci?
- Vliv svědectví kolegů v zaměstnání při testování na alkohol ve výdechu
- Následky přistižení zaměstnance pod vlivem alkoholu na pracovišti
- Trest pro opilého pracovníka, zaměstnance přistiženého nadřízeným


V práci mi dělala nadřízená namátkovou kontrolu na alkohol. Foukl jsem do balonku a trubička se trošku zazelenala. Byli u toho svědci (spolupracovníci). Navrhl jsem odběr krve na alkohol (muselo jít o zbytkový alkohol), to nadřízená odmítla a nechala mě dále pracovat (od té doby jsem odsloužil další 3 směny). Nadřízená mi říkala, že to budeme řešit až další týden - tedy v pondělí 30.7.2012.
Co mi hrozí? Nepochybila nadřízená tím, že mne v opilosti nechala dále pracovat? Můžu dostat okamžitou výpověď? Co když mi nadřízená dá něco podepsat (dohoda o ukončení PP, "důtka")? Nadřízená ale už těžko prokáže kolik jsem měl promile, nevím ani jak stará byla hadička balonku (zda byla expirovaná), ad. Děkuji, Pavel.

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 106 odst. 4 zákoníku práce (ZP) stanoví, že je zaměstnanec povinen nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době a mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, Výjimkou jsou pouze zaměstnanci pracující v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž je požívání těchto nápojů součástí plnění pracovních úkolů (např. sládek).
Zaměstnavatel (na písemné pověření zaměstnavatele vedoucí zaměstnanec) je oprávněn zjistit, zda je určitý zaměstnanec pod vlivem návykové látky.
Jak bylo výše uvedeno, i vstup na pracoviště se zbytkovým alkoholem je porušení povinností zaměstnance na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Vaší situaci příliš nesvědčí ani skutečnost, že tomuto „testu“ byli přítomni dva svědci (Vaši spolupracovníci) – dostáváte se do důkazní nouze, celá situace bude nejspíše slovo proti slovu a Vaše nadřízená se bude pravděpodobně dovolávat svědectví Vašich spolupracovníků ve vztahu k nadýchanému alkoholu.
V případě, že by se měla taková situace v budoucnu opakovat, navrhuji zkontrolovat datum expirace na hadičce balonku, případně trvat na krevní zkoušce, nebo si ji nechat udělat na vlastní náklady u závodního lékaře.
Sankce, které Vám za toto porušení povinností hrozí, se bude pravděpodobně odvíjet od dalších skutečností: např. Vaše pracovní zařazení, opakované porušení pracovněprávních povinností a podobně.
K pochybení pravděpodobně ze strany vedoucího zaměstnance nedošlo – záleží na míru nadýchaného alkoholu, dále například na Vaší pracovní pozici a podobně.
Co Vám tedy může v současné situaci hrozit:
-    výpověď ze strany zaměstnavatele pro závažné porušení pracovních povinností dle § 52 písmeno g) ZP
-    výpověď ze strany zaměstnavatele pro soustavné méně závažné opakované porušování pracovních povinností, pokud byl zaměstnanec v posledních 6 měsících na tato porušování písemně upozorněn v souvislosti s možností výpovědi dle § 52 písmeno g) ZP
-    dohoda o ukončení pracovního poměru
-    okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení pracovněprávních povinností zvlášť hrubým způsobem - § 55 písmeno b) ZP
-    může Vám být dána důtka – upozornění, že pokud bude pokračováno v méně závažném porušování pracovněprávních povinností, bude možno dát zaměstnanci výpověď
-    pokud by v tomto stavu došlo ke škodě způsobené zaměstnavateli, odpovídal by zaměstnanec za takovou škodu v plné výši dle § 261 odst. 2 ZP.
-    patrně by mohlo dojít i ke snížení mzdy z důvodu porušení pracovněprávních povinností zaměstnance – tato možnost by měla vyplývat z vnitřích předpisů zaměstnavatele, případně mzdového předpisu
Pokud Vám Vaše nadřízená dá podepsat některý z výše uvedených listin (důtku, výpověď, dohodu, okamžité zrušení pracovního poměru…), je velmi pravděpodobné, že tomuto jednání budou opět přítomni svědci, v případě že odmítnete si listinu převzít bude patrně sepsán dodatek, že jste odmítl tuto listinu převzít a podepsat. Tento dodatek bude podepsána i výše uvedenými svědky. V takovém případě, se má obecně za to, že byla tato listina doručena.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Omluva ze soudního líčení z důvodu přijímacích zkoušek na vysokou školu
- Přijímací zkoušky na vysokou školu v den stání u soudu - omluva
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vedlejší černý příjem otce a svědectví rodiny u soudu o výši výživného, alimentů
- Stačí svědectví při dokazování vedlejšího příjmu otce povinného výživným, alimenty?


Bude soud o výši výživného, hlásím se na vysokou školu VŠ. Potřebuji vědět, pokud by se mi stalo, že by přijímací řízení na magisterské studium probíhalo v ten samý den a hodinu, kdy bude probíhat soudní řízení o snížení výživného, zda je možné z takto vážných důvodů (přijímací řízení - náhradní termín přijímacího řízení není) se ze soudního jednání omluvit a pokud to lze, jak mám postupovat a v jaké lhůtě.

Také potřebuji vědět, až dojde k soudnímu jednání o snížení vyživovací povinnosti otce vůči mně, zda moje matka může být u soudu jako svědek, zda mi může u soudu dosvědčit, že můj otec pobírá od mého bratra "na černo" nájemné (můj bratr se mé matce a mně o tom, že otci platí nájemné zmínil) a tím bych prokázala, že otec má další příjem rozhodný při určení výše vyživovací povinnosti vůči mě. Prosím, pokud je možné, aby má matka u soudu svědčila, jak stará informace od bratra o tom, že otci platí nájemné může být, aby bylo toto svědectví vzato v potaz (např. týden, měsíc nebo déle?). Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Pokud se termín soudního líčení a datum přijímacích zkoušek na vysokou školu budou vzájemně překrývat, můžete se ze soudního jednání buď omluvit (písemně s prokazatelným doložením existence překážky - kopie pozvánky apod.) nebo se neúčastnit, ale to pouze za podmínky, že jste zastoupena a na jednání dorazí Váš zástupce (právník, advokát).
Příjem otce v této podobě je v podstatě neprokazatelný. Matka tuto skutečnost dosvědčit může, stejně tak může svědčit bratr. Otázka je proč bratr otci "nájemné" platí - tedy zda se jedná o ziskový příjem či nikoliv a zda otec v návrhu na snížení výživného uvádí náklady spojené s danou nemovitostí jako důvod, proč není schopen platit výživné ve stanovené výši.
"Stáří" dosvědčované informace není důležité, nicméně lze doporučit, aby "nájemní" vztah otce a bratra (nejde o nájemní vztah v právním pojetí) trval a informace nebyla stará více jak rok. Svědectví matky bude mít v každém případě nižší váhu než svědectví bratra.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může rodina používat automobil zemřelého majitele (zůstavitele)
- Může potomek používat automobil zesnulého k podnikání před uzavřením dědictví?
- Mohou potomci využívat auto, automobil zesnulého otce, matky?
- Který potomek může používat automobil zůstavitele před uzavřením dědictví?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kdo platí povinné ručení po smrti majitele, vlastníka automobilu?
DANĚ-DANĚ
- Kdo hradí silniční daň po smrti, úmrtí majitele, vlastníka auta?


Jak lze užívat automobil v neukončeném dědickém řízení (čeká se na soudní rozhodnutí). Může dědic takové auto používat v podnikání? Vlastníkem je dědic okamžikem úmrtí, nesmí s ním nakládat (tzn. přehlásit v evidenci)? Povinnosti přecházejí dnem úmrtí na dědice (povinné ručení apod.), snad tedy i práva?
Ad užívání k podnikání:
- Poplatníkem silniční daně je fyzická osoba, která
b) užívá vozidlo v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, K podnikání lze užívat vlastní nebo zapůjčené vozidlo. (výdajový paušál na pohonné hmoty)
Status automobilu v dědickém řízení je zřejmě jako vlastní vozidlo?
Lze tedy takové auto zahrnout do obchodního majetku nebo jen jako soukromé, užívané pro podnikání? Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Dědictví se podle § 460 občanského zákoníku nabývá dnem smrti zůstavitele, toto ustanovení má ovšem jiný význam než je přímý vstup do práv a povinností zůstavitele. Toto ustanovení určuje okamžik, ke kterému soud dědicům (kteří jsou způsobilí dědit a z dědictví nebyli vyloučeni) potvrdí nabytí dědictví či ke kterému soud schválí dohodu dědiců.
Do tohoto usnesení soudu nemohou dědici s pozůstalostí či jejími jednotlivými součástmi hospodařit jinak než společně a nerozdílně všichni.
S tímto pravidlem nesouvisí ustanovení o pojištění vozidla (součásti pozůstalosti), které zakládá povinnost přímo dědicům. Tato povinnost dědicům nevzniká v důsledku vstupu do práv a povinností zůstavitele, ale je konstitutivně založena zákonem a je adresována přímo dědicům (bez ohledu na skutečnost, zda se všichni stanou spoluvlastníky vozidla). Důvodem tohoto přímého založení povinnosti je ochrana veřejného zájmu (tedy blíže neurčitého okruhu potenciálně poškozených). Tuto povinnost jsou taktéž povinni splnit dědici společně a nerozdílně.
Zápis do registru vozidel je možný až na základě usnesení, jímž dědické řízení bude skončeno.
K silniční dani: Přestože ustanovení, na které odkazujete, bylo novelizováno v roce 1996 (doplněním části o zemřelém, zrušeném či zaniklém provozovateli) v praxi správců daně je postup podle § 4 odst. 1 písm. b) téměř neužíván.
Ustanovení o poplatníkovi silniční daně, na které odkazujete, bylo zaměřeno především na situace, kdy užívací právo k vozidlu poplatníkovi vzniklo před smrtí provozovatele (a bylo prokazatelné např. smlouvou).
Ryze teoreticky by mělo být možné, abyste vozidlo používal k podnikání a byl poplatníkem daně podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dani. Silniční daň je daní přímou a poplatník nejenom nese daňové břemeno, ale i podává daňové přiznání, proto není v tomto případě na překážku, že provozovatel zemřel. Nicméně k takovému užívání budete muset mít minimálně souhlas všech dědiců (jež jsou způsobilými dědici a nebyli z dědictví vyloučeni) a musím taktéž doporučit abyste se obrátil na Vašeho správce daně, který Vám sdělí, jaké vyjádření k daňovému přiznání připojit.
Do obchodního majetku společnost nelze vozidlo před skončením dědického řízení vložit, je možné jej pouze užívat pro účely podnikání, a to se souhlasem všech dědiců (jež jsou způsobilými dědici a nebyli z dědictví vyloučeni).


OBČAN-BYLDENÍ
- Převod členství v bytovém družstvu na nečlena družstva
- Smlouvu o převodu práv a povinností - členství v bytovém družstvu
- Smlouva o převodu členství v bytovém družstvu - vzor

Bydlíme s přítelem a naší 2,5 letou dcerou v družstevním bytě. Členem družstva a právo na užívání bytu má přítel, já s dcerou tam máme trvalý pobyt. Družstvo bude v nejbližší době (podzim 2012) převádět bytu do osobního vlastnictví (žádosti na převod už můžeme družstvu zasílat). Přítel ale chce ještě před převodem do osobního vlastnictví převést družstevní byt na mě. Co pro to musíme udělat? Budeme něco platit za převod? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Pokud chce Váš přítel převést své členství v družstvu na Vás (abyste vy mohla následně nabýt družstevní byt do osobního vlastnictví) je třeba uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. Převod přitom není podmíněn souhlasem družstva, ani nijak zpoplatněn. K převodu členských práv dojde okamžikem předložení smlouvy představenstvu družstva převodcem a nabyvatelem. Vzor potřebné smlouvy naleznete např. zde: http://www.penize.cz/investice/17169-dohoda-o-prevodu-clenskych-prav-a-povinnosti-clena-bytoveho-druzstva, nebo zde http://obcanske.juristic.cz/544602/index.html.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se bránit proti obtěžování včelami od spolumajitele nemovitosti
- Spoluvlastník nemovitosti pěstuje včely - jak se bránit obtěžování?
- Je nutný souhlas spolumajitele s pěstováním včel na pozemku?
- Dodatečné povolení černé stavby - včelína
- Odstranění černé stavby - včelína s včelami
- Alergie na včely a odstranění černé stavby - včelína s včelami


Jsme spolumajitelé ideální poloviny nemovitosti a pozemku. Spolumajitelé dostali povolení na stavbu garáže na společném pozemku. Avšak na střechu garáže si dodatečně bez našeho souhlasu umístili stavbu včelína s 12 úly. Žádali jsme je, ať stavbu odstraní. Tuto naši žádost ignorují, a proto jsme se už před rokem obrátili na stavební úřad. Tento stavební úřad jim doporučil, ať si zažádají o dodatečné povolení stavby i bez našeho souhlasu spolumajitelů. Úřadu nevadí, že nás včely neustále napadají. Nemůžeme sedět na terase, mít otevřená okna do bytu ani sekat trávu na zahradách a nádvoří. Navíc jsem alergická na včelí bodnutí, a proto neustále navštěvuji lékaře. Stavební úřad nám po roce sdělil, že stavba včelína je dodatečně povolena a my s tím nic nenaděláme.
Je možné, aby nás včely neustále omezovaly v denních činnostech a žití? Žádáme vás o radu, na koho se máme s tímto problémem obrátit a jak daný problém řešit dál. Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Neboť z Vašeho dotazu není zřejmé, jakým způsobem se stavební úřad vypořádal v rozhodnutí o dodatečném povolení stavby včelína se skutečností, že stavebníci jsou pouze podílovými spoluvlastníky předmětného pozemku, nebudu se otázkou možného brojení proti tomuto rozhodnutí prozatím zabývat (přestože tento krok není samozřejmě vyloučen).
Dle § 139/2 Občanského zákoníku platí, že o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Pokud ve Vašem případě nebylo toto pravidlo respektováno, bylo by možné uvažovat o možnosti obrátit se na soud s žalobou z důvodu porušení Vašich spoluvlastnických práv, tj. požadovat odstranění neoprávněné stavby ve smyslu § 135c/1 Občanského zákoníku.
Další možností je soudní ochrana výkonu vlastnických práv ve smyslu § 126/1 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení má vlastník (samozřejmě též podílový spoluvlastník) právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje.
Problematikou obtěžování včelami se opakovaně zabývaly rovněž soudy; přestože se nejčastěji jednalo o řešení tzv. sousedských sporů (§ 127/1 Občanského zákoníku), což není zcela Váš případ, jsou dle mého názoru závěry soudů použitelné i zde.
Dle § 127/1 Občanského zákoníku se musí vlastník věci zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto nesmí mimo jiné nad míru přiměřenou poměrům nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek. V této souvislosti odkazuji na rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 8. 1998, sp. zn. 19 Co 740/97, a především na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1421/2003.
Z důvodu Vaší alergie na včelí bodnutí je možné využít také § 417 Občanského zákoníku, dle něhož jde-li o vážné ohrožení (zde ohrožení Vašeho zdraví, popř. života), má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.
V případě přetrvávající neochoty vlastníků včelína k jednání Vám doporučuji kontaktovat advokáta a jeho prostřednictvím hájit své zájmy soudní cestou.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Přeplatek zůstavitele a výše notářského poplatku za dodatečné dědické řízení
- Nevypořádaný nalezený přeplatek zůstavitele a výše notářského poplatku


Matka mých dcer zemřela 7.12.2006. Proběhlo dědické řízení, za něž moje dcery zaplatily notářce určený poplatek.
V pátek 13. 10. 2012 moje dcery obdržely přiložený dopis. V telefonickém rozhovoru s notářskou koncipientkou se dověděla, že se jedná o projednání přeplatku, který měla jejich matka u Severočeských kanalizací ve výši 1.200 Kč.
Musí dcery platit poplatek 2.000 Kč za přeplatek 1200 Kč? Předem muselo být jasné, že dcery o takto ztrátové vyřízení dědictví stát nebudou. Už teď trnou, že se příště objeví přeplatek ve výši např. 500 Kč a ony budou muset notářce opět zaplatit 2000 Kč. Prosím o radu, jak se dá tato situace řešit. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, ale tohle se bohužel stává a poplatku se nelze vyhnout.

Podle § 12 vyhlášky č. 196/2001 Sb., o náhradách a odměnách správců dědictví a notářů platí, že provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku; přičemž platí § 13 vyhlášky, podle nějž je odměna ve výši 2 000 Kč.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Platí závazek ve formě notářského zápisu po darování věci?
- Finanční kompenzace za zrušení závazku v podobě notářského zápisu
- Darování nemovitosti se závazkem třetí osobě - zaniká závazek?


Moje sestra získala darem od našich rodičů náš rodinný dům, rodiče si ponechali právo na užívání ve formě věcného břemene (nyní jsou však po smrti a břemeno bylo tudíž zrušeno) a já jsem získal právo na užívání jednoho patra a polovinu výpěstků ze zahrady. Toto právo na užívání však nemělo podobu věcného břemene, ale bylo ustanoveno formou závazku v notářském zápisu.
Nyní moje sestra darovala dům svému synovi a dům již nevlastní. Tvrdí, že tím zaniklo mé právo na užívání patra domu a nemám nárok na adekvátní náhradu, propř. finanční kompenzaci. Je tomu skutečně tak? Zaniklo změnou vlastníka domu mé právo na užívání domu, které bylo zakotveno v notářském zápisu? Mohu se nějak bránit a žádat kompenzaci za nesplnění závazku? Předem děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nutné analyzovat text daného notářského zápisu, protože je možné, že závazek je spjat nikoliv s nemovitostí, ale s povinnosti obdarovaného.
Takový závazek by zanikal tím, že obdarovaný jej nebude schopen plnit (tedy např. v důsledku převodu nemovitosti).
Závazky tohoto typu není obvyklé sepisovat a jsou-li sepsány jedná se o velmi individuální akt, jehož důsledky nelze stanovit bez znalosti tohoto aktu.
Z kapacitních důvodů není v rámci poradny možné analyzovat písemnosti. Ve Vašem případě mohu učinit výjimku, jelikož bez seznámení se s touto písemností nemohu odpovědět na Váš dotaz a to ani v obecné rovině. Pokud byste měla zájem, můžete anonymizovaný scan dokumentu poslat k hlubší analýze.
(poznámka: pisatelka později napsala, že další postup zváží a scan již nezaslala)


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Preventivní lékařská prohlídka - musím jít ke smluvnímu lékaři zaměstnavatele?
- Musí jít na preventivní lékařskou prohlídku k závodnímu lékaři nebo svému praktickému?
- Pracovnělékařské prohlídky 2012 - zákon č. 373/2011 Sb.
- Nový zákoník práce 2012 a pracovnělékařské prohlídky
- Novela zákoníku práce 2012 a závodní lékařská péče o zaměstnance
- Zdravotní způsobilost, nezpůsobilost uchazeče o zaměstnání a zákoník práce 2012


Jsem povinna jít na preventivní lékařskou prohlídku k lékaři, kterého má firma nasmlouvaného, nebo zda si můžu prohlídku zařídit u svého praktického lékaře. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Záleží na dohodě se zaměstnavatelem, zda Vám vyjde vstříc s Vaší žádostí zařídit si prevtivní lékařskou prohlídku u svého obvodního lékaře. Dle zákoníku práce zajišťuje preventivní zdravotní péči smluvní lékař/zařízení.
Přičemž náklady na prohlídky u uchazečů, se kterými dojde k uzavření pracovního vztahu, hradí zaměstnavatel. Stejně tak hradí zaměstnavatel i preventivní periodické prohlídky stávajících zaměstnanců.
Nad rámec Vašeho dotazu upozorňuji na novou právní úpravu zákona č. 373/2011 Sb., účinného od 1. dubna 2012,který se věnuje mimo jiné i otázkám posuzování zdravotního stavu a také posuzování nemocí z povolání, ale hlavně pracovnělékařským prohlídkám. Nově je výchozím stavem uchazeče o zaměstnání to, že je zdravotně nezpůsobilý (viz § 59, odst. 2 zákona) a teprve na základě zjištění z provedené prohlídky je možné tento stav zvrátit a prokázat způsobilost k práci.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody na zdraví - zakopnutí o nerovnost na cestě
- Uklouznutí na sněhu a náhrada škody na zdraví - náležitosti žádosti
- Náležitosti žádosti o náhradu škody na zdraví - zakopnutí, uklouznutí na cestě
- Promlčecí lhůta na náhradu škody na zdraví (úraz na ulici)
- Náhrada škody na zdraví - úraz na ulici (zakopnutí, uklouznutí)


Můj otec (83 let) zakopl dne 10.10.2012 na parkovišti cestou k autu o vyvýšený ostrůvek, který tam zůstal po odstraněné dopravní značce. Ostrůvek nebyl nijak označen (dnes je již natřen žlutou barvou). Utrpěl zlomeninu čéšky v koleni a zlomeninu v lokti. Koleno mu bylo operováno a hospitalizace trvala 9 dnů. Stále je ještě v léčení.
Prosím o radu jakým způsobem a kdy je možno uplatnit náhradu škody na zdraví. Parkoviště je v majetku města. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Stát (město) v občanskoprávních sporech, jakými je i uplatnění náhrady škody na zdraví, vystupuje jako právnická osoba ve smyslu § 21 občanského zákoníku.
Vaše žádost o náhradu škody na zdraví by měla být adresována městskému úřadu, případně pokud víte, že má Vaše město samostatné právní oddělení, je vhodné Vaši žádost adresovat jemu. Žádost Vašeho otce by měla obsahovat: jeho jméno a příjmení, datum narození a bydliště případně další kontaktní údaje (telefon, e-mailovou adresu na Vás a podobně), dále by měla obsahovat vylíčení, jak se celá událost stala, bylo by vhodné uvést, kdy se úraz stal, přesnou adresu místa (nebo GPS pozici místa), a dále že nebyl ostrůvek nijak označen – vhodné by kdybyste měla fotografii z té doby (nebo aktuální fotografii již žlutě označeného ostrůvku), případně například zprávu z technických služeb, kdy bylo realizováno označení ostrůvku reflexní barvou. Pokud nic takového neseženete, budete si muset vystačit s Vaším svědectvím (předpokládám, že jste byla u toho). Přílohou k této žádosti by samozřejmě měly být i kopie lékařských zpráv.
Níže uvádím pro ilustraci stránky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, na nichž jsou vedeny požadavky: klik zde .
Ohledně Vašeho druhého dotazu, kdy je možné náhradu škody na zdraví uplatnit. Ve smyslu § 106 odstavec 1 občanského zákoníku, se právo na náhradu škody promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Promlčecí doba tedy začala běžet dne 10.10.2012 a skončí 10.10.2014. Váš otec může uplatnit svůj nárok už nyní, pokud ale léčba stále probíhá, navrhovala bych počkat na případné další lékařské zprávy, kdyby se o průběh léčby Vašeho otce zkomplikoval a podobně.
Nad rámec Vašeho dotazu si dovolím navrhnout, abyste celou záležitost řešila Vy (na základě plné moci) místo Vašeho otce. Plná moc je dostupná na stránkách klik zde .
Na závěr bych ráda upozornila, že podobným způsobem lze řešit i škodu na zdraví při uklouznutí na sněhu apod.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamační lhůta na zboží zakoupené na firmu
- Lhůta na vyřízení reklamace - zboží zakoupené na IČ, firmu
- Platí 30denní lhůta i při nákupu zboží na firmu s IČ?
- Maximální lhůta na reklamaci u zboží koupeného na firmu s IČ


Reklamoval jsem notebook, který jsem zakoupil na firmu s IČ a na příjemce reklamace je napsáno: "Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximalně však do 30 dní od dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu na IČ.".
Otázka:
Neměla by být 30 denní lhůta ze zákona stejná pro všechny? A jak je dlouhá lhůta na vyřízení reklamace mezi podnikatelskými subjekty podle Obchodního zákoníku? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Třicetidenní lhůta je dána ze zákona o ochraně spotřebitele, tím obchodní subjekt není.
Pro obchodní smlouvy - tedy nároky z vad - není dána lhůta k vyřízení reklamace. Nicméně platí, že pokud nebyla vada považována za podstatné porušení smlouvy (§ 345 odst. 2 obchodního zákoníku), má se za to, že se jedná o nepodstatné porušení smlouvy a tedy má kupující nárok na dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. K odstranění vad je kupující povinen prodávajícímu poskytnout přiměřenou lhůtu. V řádně uzavřených obchodních smlouvách je nutné tyto podmínky specifikovat, jinak vznikají spory o tom, co je pro který výrobek a jeho opravu přiměřená lhůta.
v tomto případě se tedy doporučuji dohodnout s prodávajícím na lhůtě k odstranění vad a pokud je nebude možné odstranit, tak na vrácení kupní ceny. Pokud s prodávajícím dohoda nebude možná, stanovte mu přiměřenou lhůtu k odstranění vady (přiměřenost lhůty nezávisí na době, která uběhla od uplatnění reklamace k okamžiku stanovení lhůty) ve smyslu § 437 obchodního zákoníku a doufejte, že spor o "přiměřenost" lhůty nevznikne.


RŮZNÉ-STAVBA
- Je majitel pozemku povinen strpět výkop kvůli vodovodní přípojce souseda?
- Mohu odmítnout výkop a připojení k vodovodu svého souseda na svém pozemku
- Je možné zakázat výkopové práce na svém pozemku - připojení k vodovodu, plynovodu
- Mohu odmítnout vstup na soukromý pozemek pokud se chce soused připojit na vodovod?
- Mohu zakázat výkop na mém pozemku - připojení souseda na vodovod, plynovod


Na soukromém pozemku uprostřed zahrady je umístěný hydrant a končí zde u hydrantu veřejný vodovod. Je majitel pozemku (zahrady) povinen si nechat rozkopat zahradu, když se chce na vodovod napojit další soused? To znamená, že částí zahrady by se vedlo-prodlužovalo nové vodovodní potrubí. Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Doporučuji se obrátit primárně na stavební a vodoprávní úřad, protože se jedná o poměrně nestandardní situaci. Odpověď vyžaduje poměrně detailní znalost skutkových okolností.
Vlastníkem vodovodu může být obec, v horším případě stát. Majitel zahrady není povinen strpět zásahy do zahrady. Mohlo by tomu tak být pouze v případě, že bych již věcné břemeno související s touto sítí měl s vlastníkem vodovodu vytvořené. V takovém případě existuje možnost vzniku (resp. rozšíření) věcného břemena rozhodnutím správního orgánu.
Lze doporučit, abyste se se sousedem pokusili o dohodu, protože v krajním případě by také mohlo dojít k situaci, že abyste se mohli k vodovodu připojit, muselo by dojít k přeložce vodovodu zcela mimo sousedům pozemek. Soudní rozhodnutí nemůže dát vznik věcnému břemenu.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může být předseda či člen předsednictva občanského sdružení cizinec bez trvalého pobytu na území ČR?
- Může být cizinec bez trvalého pobytu v ČR členem předsednictva OS?
- Omezení kandidatury předsednictva OS volebním řádem
- Může volební řád zakázat některým osobám stát se předsedou občanského sdružení?
- Je možná korespondenční formoa volba předsedy občanského sdružení?
- Může být předsedou občanského sdružení jen člen jedné rodiny?


1. Může v předsednictvu občanského sdružení vzniklého v ČR být cizí státní příslušník, který nemá v ČR trvalý pobyt?
2. Pokud je v obč.sdružení několik příslušníků jedné rodiny, může být ve volebním řádu požadavek, že kandidovat do předsednictva může jen jeden z rodiny? Může se jednat o omezování osobních práv?
3. Je možné provést volby do předsednictva korespondenčně,když v ČR toto není uzákoněno? Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
1/ Předsednictví cizince:
Ano, v předsednictvu občanského sdružení může zasedat i cizinec bez trvalého pobytu v ČR. Zákon o sdružování občanů sice hovoří pouze o občanech, právo na svobodné sdružování je však Listinou základních práv a svobod přiznáno v čl. 20/1 každému (tedy i cizinci). Ve spojení s čl. 42 Listiny základních práv a svobod pak nemůže být pochyb o tom, že jakákoli aktivita cizinců v občanských sdruženích (tedy i účast a eventuální předsednictví) je výkonem jejich základních práv a svobod.
2/ Kandidatura jediného člena rodiny:
Domnívám se, že klauzule volebního řádu, povolující kandidaturu do předsednictva občanského sdružení pouze jednomu členu rodiny by byla v zásadním rozporu s čl. 3/1 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje základní práva a svobody (tedy i právo se svobodně sdružovat, resp. kandidovat do předsednictva občanského sdružení) všem a to mimo jiné bez rozdílu rodu nebo jiného postavení. Toto ustanovení volebního řádu občanského sdružení je proto dle mého názoru nutné považovat za neplatné (čehož se lze domoci i soudní cestou).
3/ Korespondenční volby:
Domnívám se, že volby do předsednictva občanského sdružení mohou být realizovány i korespondenční formou. V této souvislosti není podstatné, že tento způsob voleb není v ČR „uzákoněn“, ale že korespondenční volby nejsou v případě občanských sdružení výslovně zakázány (jedná se tedy o typický příklad aplikace zásady „co není zakázáno, je dovoleno“). Korespondenční volby představují rovněž v případě mnoha občanských sdružení běžnou praxi.


OBČAN-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Kdo odpovídá za škodu způsobenou nezletilým?
- Škoda způsobená nezletilým - kdy rodiče za škodu neodpovídají?
- Kdy neodpovídají rodiče za škodu způsobenou nezletilým dítětem?
- Kdo platí škodu způsobenou dítětem, pokud jsou rodiče rozvodení
- Rozvedení rodiče a vliv odpovědnost za škodu způsobenou dítětem
- Odpovědnost otčíma, macechy za škodu způsobenou dítětem partnera


Moje přítelkyně Pavla se kterou žiji a mám s ní dvě malé děti má z prvního manželství 16letého syna Zbyňka, který též bydlí s námi.Ten s partou kamarádu vnikl do skladiště jednoho závodu a způsobil škodu za 100.000 Kč. Teď ho vyšetřuje kriminálka. Chci se zeptat, zda pro Pavlu jako zákoného zástupce a matku Zbyňka vyplývá škodu uhradit nebo zda, když už je Zbyněk trestně odpovědný, je odpovědnost za škodu jen na něm. Bude se na úhradě škody podílet i druhý rodič (otec Zbyňka)? Děkuji, Karel


ODPOVĚĎ:
Trestní odpovědnost syna Vaší přítelkyně nemá na jeho občanskoprávní odpovědnost za způsobenou škodu žádný vliv.
Dle § 422/1 Občanského zákoníku může za způsobenou škodu odpovídat:
a/ sám nezletilý, a to pouze je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. V daném případě je tak nutné posoudit osobnost nezletilého, tzn. zhodnotit míru jeho rozumové vyspělosti (zda je schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání a uvědomit si jeho důsledky) a posoudit, zda je nezletilý schopen rozhodovat svou vlastní vůlí (zda bude jednat určitým způsobem nebo od určitého jednání upustí).
Obě podmínky (rozumová i volní stránka osobnosti nezletilého) musí být pro učinění závěru o jeho zavinění splněny současně. V případě, že nezletilému škůdci je již 16 let, bude dle mého názoru jeho odpovědnost za způsobenou škodu založena.
b/ nezletilý společně a nerozdílně s osobou, která je povinna vykonávat nad ním dohled (nejčastěji se jedná o zákonné zástupce). Nejvyšší soud zastává dlouhodobě stanovisko, že náležitý dohled rodičů nad nezletilým neznamená pouze bezprostřední zabránění či zákaz určitého škodlivého jednání, ale i celkový přístup rodičů k dosavadní výchově nezletilého a jejich výchovné působení k tomu, aby závadné jevy v jeho chováni byly odstraněny, tzn. že tento pojem nezahrnuje pouze přímý osobní dozor, ale též zájem o chování nezletilého, přehled o jeho činnostech a o trávení volného času, popř. zjištění o dosavadních výchovných opatřeních vůči nezletilému, který se již dříve dopustil závadného chování, a o tom, jak se účinky těchto opatření projevily v jeho dalším chování.
Bez znalosti podrobných výchovně-rodinných poměrů v rodině nezletilého škůdce není samozřejmě možné učinit definitivní závěr o založení odpovědnosti Vaší přítelkyně za způsobenou škodu z titulu zanedbání náležitého dohledu.
Nelze rovněž vyloučit, že za způsobenou škodu může odpovídat i otec syna Vaší přítelkyně (nebyl-li zbaven rodičovské zodpovědnosti), v tomto kontextu by však bylo opět nutné znát podrobněji všechny okolnosti výchovných vztahů ve Vaší rodině.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že jako osoba povinná vykonávat nad nezletilým škůdcem dohled byste mohl být hodnocen i Vy (tj. analogicky dle § 33 zákona o rodině).
c/ pouze osoba, která je povinna vykonávat nad nezletilým dohled. Toto odpovědnostní schéma připadá v úvahu, pokud rodiče nezletilého, popř. jiné odpovědné osoby, zanedbali náležitý dohled (viz bod b/) a nezletilý zároveň za škodu neodpovídá (nesplňuje-li tedy všechny podmínky dle bodu a/).
d/ nikdo. Tato varianta přichází v úvahu, pokud by se rodičům nezletilého, popř. jiným odpovědným osobám, podařilo prokázat, že náležitý dohled nezanedbali a nezletilý zároveň za způsobenou škodu neodpovídal.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 438 Občanského zákoníku způsobí-li škodu více škůdců (tzn. i nezletilých), odpovídají za ni společně a nerozdílně, přičemž v odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle míry své účasti na způsobení škody.


OBČAN-BYDLENÍ
- Musí pronajímatel na žádost nájemníka naistalovat vodoměr?
- Instalace vodoměru v nájemním bytě na žádost nájemníka
- Může nájemce bytu požadovat instalaci vodoměru v pronajatém bytě?
- Může nájemník nainstalovat vodoměr v pronajatém bytě?
- Může mít nájemník vlastní smlouvu s vodárnou?
- Může nájemník pronajatého bytu uzavřít smlouvu s vodárnou?
- Žaloba na instalaci vodoměru v nájemním bytě


Bydlím v obecním bytě s dalšími čtyřmi rodinami a máme společný vodoměr. Z důvodů stáří bytu a starých rozvodů,žádala jsem ozavedení svého vodoměru na své náklady, který mi byl zamítnut,je možné si zařídit svůj a udělat smlouvu s vodárnami bez souhlasu starosty,voda se ročně rozpočítává na osoby a mi platíme tisícové položky za vodu kterou jsme nespotřebovali, ostatní nájemníci nejsou ochotni souhlasit s vodoměry.
Je to bytový dům obývaný 5 rodinami s jedním vodoměrem,při vyůčtování se počet kubíků rozpočítá na osobu,krát počtem lidí v domácnosti.Pro přehled jsem zjištovala a tolik co s přítelem zaplatíme za rok,zaplatí pětičlená rodina a protože ceny vody ještě porostou a v září čekáme miminko,chtěla bych vědět co se dá podniknou.
Děkuji Petra

ODPOVĚĎ:
Dle § 686/1 Občanského zákoníku by měl být způsob výpočtu úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (tj. i náklady na dodávky teplé a studené vody) zakotven přímo v nájemní smlouvě. V případě, že Vámi podepsaná nájemní smlouva neobsahuje žádné ujednání o instalaci poměrového vodoměru (pro Vámi najímaný byt) na Vaši žádost, nejste oprávněna nechat tento vodoměr instalovat na základě vlastní dohody s dodavatelem teplé a studené vody. Jedinou možností tak zůstává dohoda (ideálně ve formě písemného dodatku k nájemní smlouvě) s pronajímatelem.
Shora uvedený závěr je potvrzen rovněž zněním § 17/8 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož je k osazení vnitřního vodovodu vlastním podružným vodoměrem (např. pro byt, ubytovnu, prodejnu, výrobnu, pronajaté prostory) oprávněn pouze odběratel (a to na vlastní náklady), přičemž za odběratele může být ve Vašem případě považován pouze vlastník bytového domu, tj. pronajímatel (§ 2/5 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Otázkou povinné instalace poměrového vodoměru pronajímatelem na žádost nájemce se zabýval rovněž Nejvyšší soud, přičemž v usnesení sp. zn. 26 Cdo 79/2005, ze dne 14. 3. 2006, dospěl k závěru, že povinnost pronajímatele provést na žádost nájemce instalaci měřidel na dodávku teplé a studené vody z žádné právní normy nevyplývá. Jelikož takováto povinnost není stanovena zákonem, pak - pokud nevyplývá ani z dohody mezi účastníky nájemního vztahu - nemůže se žádný z účastníků tohoto závazkového vztahu úspěšně domáhat uložení takovéto povinnosti soudem. Toto usnesení je dostupné např. zde:
http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=81&id_article=240325&search=1&csum=b8be1827
V současné době Vám proto nezbývá, než se pokusit dohodnout s pronajímatelem na instalaci poměrového vodoměru na vodovodu Vámi obývaného bytu, popř. se pokusit tento případ (zajisté ne ojedinělý) určitým způsobem zviditelnit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Prodej bytového domu - musí nájemníci podepsat nové nájemní smlouvy?
- Je nutné podepsat novou nájemní smlouvu pokud se změní majitel bytu
- Změna majitele bytového domu a nutnost podepsání nové nájemní smlouvy
- Může nový majitel bytového domu vypovědět nájemní smlouvy na neurčito?
- Prodej bytového domu s nájemníky a nová nájemní smlouva
- Změna majitele bytového domu a zvýšení nájemného
- Změna majitele bytu a vliv na výši nájemného


19.7.2012 jsme od MÚ dostali oznámení o prodeji našeho domu (12 bytových jednotek). Nový majitel zapsán na katastru 24.7. 2012 a od 1.srpna 2012 zvýšil nájem o 100%, smlouva na 1 rok. MÚ nás údajně prodal i s nájemními smlouvami, které však byly na dobu neurčitou. Souhlasíme s adekvátním navýšením nájmu, ale máme podepisovat novou smlouvu? A o kolik může zvýšit nájem? Bydlíme v oblasti Semily. Vybavení bytu (kuchyňská linka, bojler, Gamaty) je staré 30-35 let. Byty jsou o velikosti 38-55 m2. Na co si máme dávat především pozor. Děkuji. Miriam

ODPOVĚĎ:
Dle § 680/2 Občanského zákoníku dojde-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci (zde bytového domu), vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele. Nový vlastník bytového domu se tedy s účinností od 25. 7. 2012 stal Vaším pronajímatelem, tzn. že „prodej domu i s nájemci“ naprosto odpovídá platné právní úpravě.
V současné situaci Vás nový pronajímatel nemůže v žádném případě nutit k uzavření nové nájemní smlouvy, dosavadní nájemní smlouvy zůstávají v platnosti (včetně výše nájemného a veškerých dalších smluvních ujednání). Namístě by bylo pouze uzavření dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám, v němž by došlo (v záhlaví smlouvy) k nahrazení údajů o „starém“ pronajímateli údaji o pronajímateli novém.
Ke změně výše nájemného může dle § 696 Občanského zákoníku dojít pouze dohodou nájemce a pronajímatele. Nebudete-li ochotni se s pronajímatelem na výši nájemného dohodnout a nebudete-li reagovat ani na jeho písemnou výzvu, může se pronajímatel obrátit na soud s požadavkem na určení nájemného, jehož výše je v daném místě a čase obvyklá (nepřiměřeného zvýšení nájemného se tedy nemusíte obávat). Stejný mechanismus lze samozřejmě použít, bude-li se nájemce domáhat snížení nájemného.
Co se týče dalších navrhovaných změn nájemních smluv, lze Vám doporučit maximální obezřetnost. Není samozřejmě důvod, proč byste měli přistupovat na zkrácení doby nájmu na dobu určitou, pro poskytnutí podrobnější rady by však bylo zapotřebí seznámit se se zněním dosavadní nájemní smlouvy a pronajímatelem navrhovaných změn.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Povinnosti fyzické osoby dle zákona o požární ochraně?
- Může být nábytek na chodbě kvůli možnosti požáru?
- Požární ochrana a umístění nábytku na chodbě bytového domu
- Zákon o požární ochraně a umístění nábytku (botníku) na chodbě bytového domu

- Pokuta za umístění věcí a nábytku na chodbě - hrozba požáru

Bydlíme v třípatrové bytovém domě, který je v osobním vlastnictví. Ze 185 cm šíře chodby před vchodem do našeho bytu zabírá 30 cm malý nízký botník. Tento týden procházel dům s předsedou společenství nějaký zástupce hasičů a tvrdil, že v chodbě nemůže ani takto malý botník být. Že zákon nebo nějaký předpis nařizuje, aby chodby v bytových domech byly naprosto prázné. Zřejmě z důvodu úniku při požáru, ale naše chodba je stále tak široká, že tam projde několik lidí vedle sebe. Chci se zeptat, zda je tomu tak a o jaký jde zákon či předpis? Co se stane, když botník, na který jsme zvyklí, neodstraníme. Hrozí nám nějaké sankce? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Dle § 1/2 zákona o požární ochraně je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Dle § 17/1 písm. f) zákona o požární ochraně je pak fyzická osoba povinna vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Dle mého názoru je pak možné tuto povinnost, byť není zákonem doslovně specifikována, vztáhnout rovněž na Váš případ. Při porušení shora uvedené povinnosti se může fyzická osoba dopustit přestupku dle § 78/1 písm. m) zákona o požární ochraně, za který jí může být uložena pokuta do výše 25.000,- Kč.
Výslovná povinnost udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, je pak stanovena právnickým a podnikajícím fyzickým osobám v § 11/3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Musí student VOŠ uhradit školné pokud studuje jen část semestru?
- Postup ukončení studia na vyšší odborné škole (VOŠ)
- Co je to, co znamená fikce zanechání studiua


V září jsem nastoupila do Vyšší odborné školy. Ve škole jsem byla pouze týden. Školné na této škole činí za semestr 1500 Kč. Během září jsem se rozmyslela a potřebuji ukončit studium. Bylo mi však řečeno že školné musím zaplatit, jinak bude vymáháno soudně. Mají na to právo? Mám právo zůstat studentem do konce semestru, když jsem to zaplatila? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě lze dát VOŠ za pravdu, pokud jste nastoupila studium, jste povinna uhradit škole úplatu za vzdělávání (tedy tzv. školné) dle § 123 školského zákona, a to bez ohledu na délku studia.
Pokud jste dosud VOŠ písemně nesdělila, že ukončujete studium (§ 98/1 školského zákona), lze Vám doporučit tak nečinit a ponechat si status studenta co nejdéle, tzn. do doby nástupu fikce zanechání studia dle § 98/2 školského zákona (tato lhůta však s největší pravděpodobností do konce semestru nevystačí).


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Maximální délka pracovní směny (pracovní doby)
- Může si domluvit zaměstnavatel se zaměstnancem směny delší než 12 hodin?
- Může zaměstnanec pracovat déle než 12 hodin, pokud s tím souhlasí?


Pracuji jako strážná, chtěli bychom dělat delší směny než 12ti hodinové. Je možné odchýlení od §83 Zák. práce na základě §4b a smluvně dohodnout delší směny a jak dlouhé max. Připomínám rozhodnutí Ústavního soudu z 12.3.2008. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel výslovně nevyplývá, jaký konkrétní nález Ústavního soudu máte na mysli, předpokládám však, že se jedná o rozhodnutí, dostupné např. zde:
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-12-brezna-2008-ve-veci-navrhu-na-zruseni-nekterych-ustanoveni-zakona-c-2622006-sb-zakonik-prace-16509.html
S ohledem na skutečnost, že Vámi vzpomínaný § 4b byl do zákoníku práce zařazen s účinností k 1. 1. 2012 (zákonem č. 365/2011 Sb.) a fakt, že shora uvedený nález Ústavního soudu je data staršího, nelze dle mého názoru tento nález na současnou právní úpravu maximální délky pracovní směny dle § 83 zákoníku práce použít, tzn. že není možné se v pracovní smlouvě (byť by s tím souhlasil zaměstnanec i zaměstnavatel) dohodnout na delších pracovních směnách.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že § 4b/1 zákoníku práce umožňuje odchýlení od ustanovení zákoníku práce, jestliže:
a/ to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo
b/ z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit.
Je-li pak v § 83 zákoníku práce stanoveno, že „délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin“, je nutné považovat tuto formulaci za výslovný zákaz (ad a/), od kterého tudíž není možné se smluvně odchýlit.
Pro potvrzení shora uvedeného uvádím níže příslušnou pasáž z důvodové zprávy k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým byl § 4b do zákoníku práce zakotven:
„... Zákoník práce v § 4b odst. 1 nebude dovolovat odchylnou úpravu práv a povinností, pokud to výslovně zakazuje, nebo z povahy jeho ustanovení nebude vyplývat, že odchýlení není možné ... Zákonný zákaz bude v zákoníku práce vyjádřen kategorickými, zakazujícími právními normami, to je normami, které svým obsahem výslovně zakazují určité jednání účastníků. Tyto právní normy obsahují zákazový imperativ, reprezentovaný slovními spojeními jako např. "je zakázáno", "zakazuje se" nebo "nesmí se" ...“
Prodloužení pracovních směn je tak ve Vašem případě možné dosáhnout např. prací přesčas, s níž však nemůže být v rozvrhu pracovních směn stabilně počítáno, neboť může být zaměstnanci nařízena pouze výjimečně a v odůvodněných případech (§ 93 zákoníku práce).


RŮZNÉ-STAVBA
- Která ČSN řeší odvětrávání garáží?
- Jak musí být zajištěno odvětrávání garáže pro úspěšnou kolaudaci?
- Kolaudace rodinného domu a odvětrávání garáže
- Česká státní norma ČSN o odvětrávání garáže (garáží)


Je pro kolaudaci rodinný dům s garáží. Je nutné zajistit, odvětrávání garáže? V garáži jsou kromě vrat a dveří také dvě okna. Pokud ano, jaké jsou možnosti odvětrávání a která norma toto specifikuje. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Problematice odvětrávání garáží se věnuje ČSN 73 60 58, dle níž musí být jednotlivé, řadové a hromadné garáže odvětrány každá zvlášť, a to buď přirozeně nebo nuceně. Pro přirozené odvětrání je nezbytné opatřit garáž volným neuzavíratelným otvorem (o stanovené velikosti), přičemž tímto otvorem nemohou být okna či dveře.
Umístění a velikost větracích otvorů by měla být vyřešena v projektu stavby, přičemž soulad projektu se skutečným provedením stavby bude předmětem kolaudace garáže. Pro získání bližších informací (či nahlédnutí do příslušné ČSN) Vám doporučuji kontaktovat projektanta či místně příslušný stavební úřad.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Může muž, otec dostat dítě, děti do své péče?
- Kdy svěří soud dítě, děti do péče otce?


Za jakých podmínek mohu dostat děti do své péče když jsem muž. A je to vůbec možné když všude vidím děti v matčině péči? Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě, že je možné získat dítě do vlastní nebo alespoň střídavé péče, i když české soudy ve většině případů svěřují děti do péče matek. Na svěření dětí do vlastní péče máte šanci tehdy, pokud s tím bude sama matka souhlasit, nebo pokud se ukáže, že jste výchovně způsobilejší než matka nebo že matka není schopná děti zabezpečit a řádně se o ně starat.

Ale ani střídavá péče není k zahození. Důležitým předpokaldem pro ni ale je, že jste s matkou dětí schopní se alespoň na zákaldních věcech dohodnout. Také záleží na věku dětí a třeba na tom jak daleko byste s matkou od sebe bydleli - střídání škol a školek není moc vhodné.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Matka vzala děti a odjela, co může otec dělat?
- Matka unesla děti k dědečkovi a babičce v ČR - postup otce
- Únos dětí matkou k prarodičům v ČR - jak má otec dětí postupovat?
- Únos, odvezení dětí bez souhlasu s otcem a návrh na předběžné opatření k soudu
- Předběžné opatření při únosu, odvezení matkou dětí k prarodičům v ČR


Žena bez varování vzala děti a odjela k dědečkovi 200 km daleko. Nechce se vrátit jak se mohu bránit? Děkuji, Čestmír

ODPOVĚĎ:
Pokud děti nejsou svěřeny do Vaší výhradní péče, máte oba dva na děti stejné právo a Vaše žena tedy klidně může udělat to, co udělala. Stejně tak to můžete udělat i Vy - přijet za ženou a odvézt děti třeba k sobě. Ale tento postup opravdu nedoporučuji - viděla jsem několik dětí, které takovéto - třeba i opakované - odvozy jedním i druhým rodičem zažili a nejvíc to odskákaly právě ty děti.
Nicméně máte právo na styk s dětmi - máte právo děti kdykoliv vidět. Pokud Vám žena bude ve styku s dětmi bránit, obraťte se na soud s návrhem na tzv. předběžné opatření, ve kterém navrhnete rozsah styku s dětmi. Pokud chcete děti do vlastní péče - soudím tak z Vašeho druhého dotazu - můžete samozřejmě podat také předběžné opatření na svěření dětí do vlastní péče - ale zde musí být pro svěření pádný důvod - například ohrožení zdraví či života dítěte.
(na dotaz odpověděla sociální pracovnice)


RODINA-STYK
- Může si otec brát na víkend malá osmiměsíční dvojčata?
- Matka znemožňuje styk otci s několikamasíčním dítětem, dětmi - postup otce


Chtěla bych se zeptat jestli si přítel může brát na víkendy své 8 měsíční dvojčata? Normálně už jí, nekojí je máma, takže by už mohl ne? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Nejlepší je zkusit se samozřejmě s matkou dětí dohodnout. Pokud dohoda není možná, pak o situaci informovat příslušný OSPOD - mohou si matku pozvat a promluvit s ní. Jestliže matka bude Vašemu příteli styk s dětmi stále znemožňovat (na což nemá právo), potom už jen podat návrh na tzv. předběžné opatření ohledně styku s dětmi k okresnímu soudu v místě bydliště dětí.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo posílá nemocenskou u neschopenky po ukončení výpovědní doby?
- Nárok na nemocenské dávky v době po ukončení pracovního poměru
- Nástup na nemocenskou těsně po ukončení pracovního poměru
PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Neschopenka po ukončení pracovního poměru a zaevidování na úřadu práce
- Nevýhody neschopenky, nemocenské po ukončení pracovního poměru


Mám dvouměsíční výpovědní dobu a ihned po jejím uplynutí nastoupím na neschopenku. Bude mi ještě začátek neschopenky platit bývalý zaměstnavatel, i když už vlastně nejsem jeho zaměstnanec? Děkuji, Dominika

ODPOVĚĎ:
S nárokem na nemocenskou po ukončení pracovního poměru je to takto: Pokud nastoupíte na nemocenskou do 7 kalendářních dní po ukončení zaměstnání, nárok na nemocenskou Vám vzniká. Má to ale háček: první tři dny jste doma zadarmo - i v případě, že byste byla stále zaměstnaná. Od 4. do 21. dne nemoci by Vám při zaměstnání vyplácel náhradu mzdy zaměstnavatel. Jenže po skončení zaměstnání Vám zaměstnavatel už nic neplatí. Takže první tři týdny jste doma zadarmo. Během nemocenské se navíc nemůžete evidovat na úřadě práce a nikdo za Vás tudíž neplatí zdravotní pojištění, takže si ho ty první tři týdny musíte platit sama. Zdravotní pojištění za Vás stát začne hradit až tehdy, když Vám vznikne nárok na nemocenskou - tedy od 22. dne nemoci, kdy Vám nemocenskou začne vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Takže nastupovat na nemocenskou po ukončení pracovního poměru je finančně poměrně nevýhodné.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Nestejná životní úroveň a výživné pro nerozvedenou manželku
- Právo na stejnou životní úroveň a dorovnání výživným na nerozvedenou manželku
- Vzor - žaloba o výživné pro nerozvedenou matku nezletilého dítěte
- Vzor - návrh na stanovení výživného pro nerozvedenou manželku


S manželem nejsme rozvedení, cca 3 roky naše manželství nefunguje. Vlastníme rodinný dům, který jsme spolu postavili. Děti s námi nežijí. Před 3 lety jsem dmítla manžela nadále "poslouchat". Důsledek: ukončil společné hospodaření, každý žije" za své". Cca před 1,5 rokem si našel milenku, občas se ukáže doma. Každý měsíc mi vyčíslí kolik peněz mu mám platit na náklady na bydlení (40% ze všeho), on mi nic nedává. Navíc splácím úvěr na naše auto, sekačku, hradím náklady na péči o psa a kočku (krmení, veterinární péče). S rostoucími životními náklady se dostávám do existenčních problémů - chybí mi peníze na lékaře, léky, oblečení, koníčky, záliby, dovolenou. Do zaměstnání dojíždím autem - benzín je drahý. Manel má 3x-4x vyšší měsíční příjem než já.
Životní úroveň manželů má být defacto stejná, ale jeho a moje není životní úroveň urečitě stejná. Bavím se o § 91, odst. 1 a 2 Zákona o rodině. Musím si půjčovat, dostávám se do finančních problémů. Mohu uspět se žalobou o stanovení výživného pro nerozvedenou manželku? Odkládala jsem ji, myslím na zlepšení vztahu. Vzhledem k mé situaci a manželově chování ji chci podat. Ve vzorech žalob jsem nenašla potřebný vzor. Můžete mi prosím pomoci při jejím sepsání a poradit,jak a kde ji podat? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Pokud je manželova životní úroveň výrazně vyšší než Vaše, můžete žalobu o určení výživného pro nerozvedenou manželku podat. V žalobě uveďte okolnosti, na základě kterých se domníváte, že by Vám měl manžel výživné platit, uveďte, jaké máte výdaje, potřeby, jaké jsou Vaše příjmy a za jakého důvodu nemáte možnost si své příjmy zvýšit. Uveďte samozřejmě také to, jaké jsou příjmy a životní úroveň Vašeho manžela. Dále navrhněte, jakou výši výživného Vám má soud přiznat a od jaké doby - výživné lze přiznat nejdříve ode dne podání žaloby. Součástí žaloby může být návrh na předběžné opatření ohledně určení výživného, o kterém soud rozhoduje do jedno týdne. Pokud je Váš příjme nízký, můžete požádat o přidělení advokáta ex offo, který by Vás zastupoval bezplatně a pomohl by Vám se sepsáním žaloby. Žalobu o výživné podejte u okresního soudu v místě trvalého bydliště Vašeho manžela.
Vzory takovéto žaloby na stanovení výživného pro nerozvedenou ženu najdete na internetu, například zde:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zaloba-o-vyzivne-pro-nerozvedenou-matku-nezletileho-ditete-vzor-ke-stazeni-online-zdarma


RODINA-STYK S DĚTMI
- Odvolání proti rozhodnutí soudu o úpravě styku (setkávání) s dítětem, dětmi
- Sociální parcovnice nedoporučila rozšíření styku s dítětem - jak zjistit důvod?
RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Může si dělat rodič kopie ze spisu ze sociálky (OSPOD)?
- Je možné náhlížet a dělat kopie ze spisu sociálky (OSPOD)?


Byl jsem teď u soudu, zažádal jsem o střídavou péči na dítě. Současně podala i bývalá manželka úpravu styku s dítětem. Předtím sem si dítě brával kdykoliv, jelikož jsme neměli stanoveno soudem kdy si jí můžu brávat. Než začal soud, soudkyně hned vyhověla matce a určila mi vídat dceru jen o víkendech, jak si to matka přála. Mé žadosti o střídaou péči zamítla s tím, že se řídila posudkem sociálky která nedopororučovala střídavou péči aniž by uvedla důvod, proč ji nedoporučuje.
Dále pak sociálka navrhla rozšířit styk dítěte s otcem, soudkyně to nebrala v úvahu. Určila mi vídat dcerku jen 3x za měsíc a to o víkendech. Dcerka se mě ptá, proč si ji už tak často neberu a jestli ji už nemám rád.
Malé se věnuju od narození brával jsem si jí každý víkend, i někdy na týden, kdy matka třeba byla v nemocnici. Platím sice alimenty, 2x jsem nezaplatil v plné výši kvůli neschopence. Matka mi hned dala exekuci do práce. Matka se mi mstí a uvadí lži. Hází na mě špínu, abych malou nedostal. Děkuji, Evžen

ODPOVĚĎ:
Pokud s rozhodnutím soudu ohledně střídavé péče a frekvence styku s Vaší dcerou nesouhlasíte, můžete se proti němu odvolat. Odvolací řízení ale bývá zdlouhavé, proto zpravidla bývá rychlejší podat k soudu nový návrh. Bez podpory sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), ale pravděpodobně neuspějete.
Doporučuji tedy navštívit příslušnou sociální pracovnici a zeptat se jí na důvod, proč nedoporučuje střídavou péči. Sám můžete uvést Vaše argumenty pro střídavou péči nebo alespoň rozšíření styku s dcerou.
Trvejte na tom aby byla Vaše výpověď na OSPOD zaprotokolována a založena do spisu. Do spisu máte práv nahlížet a pořizovat si z něj kopie. Co se týče výživného, to jste povinen platit včas a ve stanovené výši. V případě, že k tomu nedojde, má Vaše bývalá manželka právo výživné vymáhat - například prostřednictvím exekuce.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdy má nárok na starobní důchod pracovník azbestocementové továrny?
- Snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod zákon č. 155/1995
- Důchodový věk u některých specifických zaměstnání - zákon č. 155/1995
- Kdy jde horník do starobního důchodu - zákon č. 155/1995 Sb.
- Horník, horníci a věk odchodu do starobního důchodu - zákon č. 155/1995


Kdy mám nárok na starobní důchod, pokud jsem pracoval v I. pracovní kategorii - 02 144 12 1B 25-3-02 - strojník v azbestocementové výrobě. Odpracoval jsem 5598 dnů v této kategorii. Splňuji tímto podmínku odpracování 15-ti let a dle mých informací mám nárok na odchod do důchodu v 59 letech, v případě, že je tato informace správná, prosím, o uvedení zákona, který toto umožňuje. OSSZ tvrdí, že zvýhodnění této pracovní kategorie pro snížení věkové hranice pro nárok na starobní důchod již neplatí. Prosím o vyjádření k tomuto problému spolu s uvedením zákona, který tuto výhodu případně ruší. Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Rozdělení zaměstnání do pracovních kategorií pro účely důchodového zabezpečení sice bylo zrušeno zákonem č. 235/1992 Sb., ale zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění zakotvuje zachování nároků na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1. 1. 1996 po odpracování stanovené doby zaměstnání v I. pracovní kategorii nebo I. (II.) kategorii funkcí, a to až do 31. 12. 2018.
Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se přitom považuje pro účely tohoto zákona za důchodový věk. Informace o stanovení věkové hranice u pojištěnců zařazených do I. pracovní kategorie je uvedena také na webu České správy sociálního zabezpečení zde:
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm (pod tabulkou u písmene b) v sekci Důchodový věk).
Nižší důchodový věk mají někteří horníci podle nařízení vlády č. 557/1990 Sb., o poskytování starobního důchodu některým horníkům. Nárok na něj mají horníci, kteří byli zaměstnáni nejméně 25 roků, vykonávali vybraná zaměstnání v hornictví v hlubinných dolech se stálým pracovištěm pod zemí, byli zaměstnáni v těchto vybraných zaměstnáních nejméně 15 roků, dosáhli nejvyšší přípustné expozice, výkon takového zaměstnání skončil do 31. 12. 1992 a dosáhli věku 50 let nejpozději do 31. 12. 2005. Pokud splňujete uvedené podmínky, vznikne Vám nárok na odchod do důchodu v 59 letech.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Je zaměstnanec povinen informovat zaměstnavatele o sňatku, svatbě?
- Je možná sankce, trest za nastoupení na rizikové těhotenství u zaměsnankyně?
- Může dát zaměstnvatel zaměstnanci trest že nastoupil na neschopenku?
- Rizikové těhotenství a neschopenka - je možný postih od zaměstnavatele?
- Do kdy musí zaměstnankyně oznámit zaměstnavateli, že je těhotná?
- Do kdy musí zaměstnankyně oznámit těhotenství nadřízenému, zaměstnavateli?
- Musí zaměstnanec informovat o zdravotní operaci zaměstnavatele?


Pracuji osmým rokem jako administrativní pracovnice s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Ráda bych se zpetala, pokud se chci vdát (podotýkám, že příprava svatby apod. nijak nenaruší můj pracovní poměr - speciální volno apod.), zda-li jsem povinna informovat svého zaměstnavatele předem? Pokud nejsem povinna informovat jej předem, jak dlouho ode dne oddání jej musím informovat?
Dále bych se ráda zeptala, když otěhotním a můj lékař mi nařídí nemocenskou např: z důvodu rizikového těhotenství, může mně za to čekat od zaměstnavatele nějaký postih, trest či sankce, že nestihl přijmout a zaučit za mně náhradu? V případě, že mi lekář nemocenskou nenařídí a do nástupu na mateřskou budu pokračovat v zaměstnání , kdy nejpozději musím svému zaměstnavateli oznámit, že jsem těhotná? Můžu např. až ve 4 nebo 5 měsíci? Jsem povinna informovat svého zaměstnavatele o tom, že jsem během 8let které pracuji ve firmě prodělala nějakou operaci a čeho? Moc děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Jestliže nebudete po zaměstnavateli požadovat poskytnutí volna, postačí, pokud mu vše oznámíte až po svatbě. Změna Vašeho příjmení se promítne do pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva apod.) a zaměstnavatel ji musí oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), případně dalším institucím.
Zaměstnavatel Vás rozhodně nemůže nijak postihnout za to, že za Vás nestihl před Vaším odchodem na nemocenskou najít náhradu. Žádná zákonná lhůta na to, kdy těhotenství zaměstnavateli oznámit, neexistuje - klidně tak můžete učinit až během čtvrtého či pátého měsíce těhotenství.
Pokud jste v souvislosti s operací nebyla na neschopence (což by zaměstnavatel věděl) a prodělaná operace či její následky neměly žádný vliv na Vaši schopnost vykonávat požadovanou práci, pak zaměstnavatele o operaci informovat nemusíte.


RODINA-PÉČE O DÍTĚ
- Do kolika dní soud rozhodne při předběžném opatření o svěření dítěte do péče
- Předběžné opatření svěření dítěte do péče - lhůta na vyřízení soudem
- Může podat návrh na svěření dítěte současně matka i otec dítěte?
- Otec cizinec zažádal svěření dítěte do péče, co má dělat matka?
- Podmínky pro schválení předběžného opatření o svěření dítěte do péče
- Svěření dítete do péče matky předběžným opatřením soudu
- OSPOD a sepsání předběžného opatřetření o svěření dítěte matce


Dcera je kojící matka, která nyní bydlí v ČR u rodičů. Otec jejího dítěte z Irska požádal o opatrovnictví, které mu dcera nechce povolit. Bojí se o sebe i dítě. Otec je alkoholik, hrubý a ulhaný. Posílal dceru do blázince, vyhrožoval jí, že příjde o dítě a nikdy se už nepodívá do ČR. Otec je nemanžel a nepartner, jen uveden v irském certifikátu o narození.
Podle irského zákona nemá v tuto chvíli žádná práva na dítě. V ČR byla na otce podána žaloba za jeho chování a zároveň žádost o vystavení rodného listu pro dítě jen s jedním jménem rodiče - matky. Zatím má dítě dočasný rodný list RL.
Otec je vychytralý - do telefonu je zlý a lže a na druhou stranu posílá SMS a emaily kde je jako spořádaný občan milý, věcný a laskavý.
Obáváme se, že z jeho strany jde jen o manipulaci. Otec dítěte nechce žít s matkou dítěte. Jen chce matku o dítě připravit.
Matka dítěte ráda umožní otci kontakt, ale až po protialkoholní léčbě a vyřešení neshod a událostí z minula viz žaloba matky. Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Jestliže si otec již zažádal o svěření dítěte do péče, může stejný postup použít i matka dítěte - i ona si může zažádat o svěření dítěte do péče zde v ČR. Může podat buď klasický návrh na svěření dítěte do péče nebo tzv. předběžné opatření. Jeho výhodou je to, že o něm soudy rozhodují rychle, zpravidla do 7 dní. Předběžné opatření ale bude schváleno jen tehdy, pokud by byl jeho neschválením ohrožen život či zdraví dítěte, hrozil by únos dítěte do zahraničí apod.
Důležité také je, zda bude mít předběžné opatření podporu sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě bydliště dítěte. Doporučuji, aby matka dítěte zkonzultovala svoji situaci s příslušnou sociální pracovnicí, která jí může pomoci předběžné opatření či návrh na svěření dítěte do péče sepsat. Kromě OSPOD může matka dítěte svou situaci zkonzultovat také s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně - kontakty a další informace najdete na www.umpod.cz.
Jestliže bude přítel podávat k soudu návrh na předběžné opatření, měl by být uveden v rodném listě jako otec. Ale pravděpodobně je, pokud byly prováděny testy DNA. Pokud by v rodném listě uveden nebyl, musel by nejprve podat
návrh na určení otcovství.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Může dluh na výživném zaplatit družka, přítelkyně za svého partnera
- Může za otce zaplatit dlužné výživné, alimenty, družka, přítelkyně?
- Neplacení výživného, alimentů - paragrafy a zákony
- Je možné zaplatit výživné, alimenty za jinou osobu?
- Zaplacení alimentů, výživného za jinou osobut - § 101 Zákona o rodině
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Neplacení alimentů a § 193 Trestního zákona odstavec 1 a 2
- Neplacení výživného a § 197 Trestního zákona (účinná lítost)
TRESTNÍ-TRESTY
- Zaplacení dluhu na výživném jinou osobu a vliv na předčasné propuštění z vězení


Můj přítel neplatil alimenty a nenastoupil na veřejně prospěšné práce. Nevyzvedával poštu a nenastoupil do výkonu trestu. Dá se mu nějak pomoci a dluh za něj doplatit? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Trestný čin zanedbání povinné výživy upravuje § 193 trestního zákona. Ten říká, že: "Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta".
Odstavec 2 téhož paragrafu pak uvádí, že: "Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta".
Trestní zákon poté v § 197 dále stanovuje, že: "Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek".
Pokud ale Váš přítel stanovené výživné neplatil a nevykonal ani uložené veřejně prospěšné práce a lhůta pro odvolání již uplynula, bude muset nyní do výkonu trestu nastoupit.
A konecně Zákon o rodině v § 101 stanoví, že: "Kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn na něm požadovat úhradu tohoto plnění". Osobou povinnou plnit vyživovací povinnost je tedy Váš přítel jako rodič dítěte, tuto povinnost za něj ale můžete splnit i Vy. Uhrazení dlužného výživného nebude mít sice vliv na stanovenou délku trestu, ale může mít pozitivní vliv na posouzení žádosti o předčasné propuštění.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má potomek nárok na výživné když se po škole nenahlásí na ÚP a nepracuje?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Nárok na náhradu nákladů soudního řízení - ve věci výživné, alimenty
- Kdo platí soudní poplatky a právníky u soudu kvůli výživnému, alimentech


Má dcera ukončila v září 2011 střední školu SŠ (neúspěšným složením maturitních zkoušek). V listopadu 2011 jsem podával návrh na zrušení výživného a to od září 2011. Od ledna 2012 je dcera zaměstnána ve společnosti XXXYYY jako servírka. Od října do prosince 2011 zde pracovala buď brigádně, nebo "na černo" a požaduje ode mně výživné do onoho prosince 2011. Tvrdí, že nebyla výdělečně činná.
Na můj dotaz, zda byla registrována na Úřadu práce ohledně úhrady zdravotního pojištění mi vzkázala přes právní zástupkyni, že nebyla, protože si hledala práci sama. Vzhledem k tomu, že je pro mě neprokazatelné, že si za toto období již vydělávala, mám za to, že byla schopna se od ukončení školy sama živit. Nemá žádné zdravotní komplikace a bydlí v Praze, kde jsou pracovní příležitosti v jejím oboru. V tuto chvíli je asi na soudu, jak rozhodne, přesto prosím o Váš názor. Dále prosím o informaci, zda v tomto případě jsem povinen hradit náklady soudního řízení a jejich výši. Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů vůči dětem do doby, než jsou schopné se samy živit. Pokud však dítě po ukončení studia nenastoupí do zaměstnání, nebo se nepřihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadě práce a nepobírá vlastní příjem, ať už z pracovního poměru, nebo ze sociálního zabezpečení, na výživné již zpravidla nemá nárok. V takovém případě je totiž již považována za osobu, která je schopna sama se živit.
Nemohu předjímat rozhodnutí soudu, ale pokud Vaše dcera nebyla od ukončení studia evidována na úřadu práce ÚP, je pravděpodobné, že by jí soud nemusel nárok na výživné od října do prosince 2011 přiznat.
Co se týče nákladů na soudní řízení, pak základní zásadou, kterou se soudy řídí, je zásada úspěchu ve věci: Účastníku řízení, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů protistranou, která v řízení úspěch neměla. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Podmínky nesporného rozvodu
- Postup při nesporném rozvodu manželství (manželů)
- Co musíme splnit aby proběhl nesporný rozvod manželství (manželů)
- Návod na nesporný rozvod manželství (manželů)


Dohodli jsme se s manželem na nesporném rozvodu a rádi bychom vše vyřešili rychle a "bezbolestně." Máme nezletilé dítě (3roky) a rádi bychom je vychovávali společně, případně střídavá péče. Jakým způsobem se v tomto případě postupuje -placení výživného apod. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Jestliže jste s manželem schopni se na všech podstatných věcech dohodnout, může být manželství ukončeno tzv. nesporným rozvodem. Pro nesporný rozvod je zapotřebí splnit následující podmínky:
- manželství trvalo alespoň 1 rok,
- manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a
- k návrhu na rozvod se připojí i druhý z manželů.

Soud v takovém případě nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, pokud mu předložíte:
- písemnou smlouvu o vypočítání vzájemných majetkových vztahů (SJM - společné jmění manželů) a
- soudem schválenou dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Nejprve tedy musíte s manželem uzavřít dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu - její součástí bude úprava styku i otázka výživného - a nechat si ji schválit soudem. Poté, co se dohodnete také ohledně vypořádání SJM, můžete požádat soud o nesporný rozvod.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Na jaké dávky má nárok neprovdaná matka dítěte bez partnera, přítele
- Sociální dávky pro neprovdanou matku dítěte bez partnera
- Příjem podmácnosti a vliv na sociální dávky a příspěvky od státu
- Návod jak vypočítat životní minimum domácnosti - online kalkulačka
- Online kalkulačka na výpočet životního minima domácnosti
- Posuzování příjmů rodičů při stanovení výše sociální podpory
- Výhoda nebydlení s otcem dítěte při výpočtu výše sociálních dávek
- Jak dlouhá doba zpátky se posuzuje při výpočtu příspěvku na bydlení, dítě
- Příspěvek na dítě, bydlení a vliv příjmů v minulosti (kolik měsíců)


Rozešla jsem se s přítelem. Máme 13měsíční dceru. Na jaké sociální dávky a přídavky mám jako neprovdaná matka nárok? O výživném od otce dítěte na sebe a na dítě vím. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Kromě výživného na dítě a na Vás jako neprovdanou matku můžete žádat také o některou z dávek státní sociální podpory. Vzhledem k věku Vaší dcery lze předpokládat, že pobíráte alespoň rodičovský příspěvek a to minimálně ve čtyřleté variantě. Podstatný je tzv. příjem Vaší domácnosti - návod, jak spočítat životní minimu domácnosti, najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/11852 - můžete si zažádat o přídavek na dítě ve výši 500 Kč měsíčně.
Pokud je Váš bývalý přítel uveden v dceřině rodném listu jako její otec, budou jeho příjmy posuzovány společně s Vašimi. Aby byly Vaše příjmy posuzovány odděleně, musela byste dceru získat do vlastní péče nebo alespoň doložit čestné prohlášení, že s bývalým přítelem trvale nežijete a společně nehradíte náklady na své potřeby. Jestliže jste vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště a 30% (v Praze 35%) Vašich příjmů nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, můžete si zažádat také o příspěvek na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení stačí doložit příjmy za kalendářní čtvrtletí, u přídavku na dítě je zapotřebí doložit příjmy za uplynulý kalendářní rok.
Pokud by příjmy Vaší domácnosti nedosahovaly ani jejího životního minima, můžete si zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. O všechny tyto dávky můžete požádat na úřadě práce v místě vašeho bydliště, kde Vám poskytnou potřebné formuláře a další informace.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Kontakt na právníka, advokáta věnujícího se rodinnému právu - Praha
- Advokát, právník - výživné, alimenty Praha
- Od kdy má zletilý nezaopatřený potomek nárok na zvýšené výživné?


Na vašem webu jsem vyrozuměl, že dospělý syn 25let, nemá nárok na zpětné výživné. Nárok by byl jen od doby, kdy výživné stanovil soud, což s zatím nestalo. Je to tak prosím? Syn studuje třetí vysokou školu, v minulosti se živil sám.
Prosím je někde paragrafově zapsáno, že nemá právo na zpětný nárok? Vím, že tam, kde již bylo vydáno soudní rozhodnutí, je zpětný nárok 3 roky zpětně vymahatelný, ale v mém případě žádné soudní rozhodnutí vydáno nebylo.
Podporoval jsem syna dlouho a vědomě a sám od sebe, nyní se rozvádím a jeho beru jako dospělého muže. Můžete mi prosím napsat, kde v paragrafech bych tento odkaz našel? Chtěl jsem vás moc požádat ještě o to, zda byste mi mohli doporučit někoho z Vašich kolegů, třeba naznačit kdo z Vás dělá rodinné právo atd. Jsem z Prahy. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Otázku výživného upravují § 85 - 103 zákona o rodině. Podle § 85, odst. 1 trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do té doby, dokud děti nejsou schopny se samy živit. Nárok na výživné však náleží ze zákona, nevzniká pouze na základě rozhodnutí soudu. To, že neexistuje soudní rozhodnutí stanovující výši výživného tedy neznamená, že vůči synovi žádnou vyživovací povinnost nemáte.

Podle § 98, odst. 1 je u nezletilých dětí možné žádat výživné až tři roky zpětně, v případě zletilého nezaopatřeného dítěte lze výživné přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení. Právního zástupce se specializací na rodinné právo si můžete najít ve vyhledávači České advokátní komory zde:
http://www.advokatikomora.cz .


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Musí platit výživné otec při umístění dítěte do ústavu
- Dítě v ústavu - musí otec dítěte platit výživné, alimenty?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Musí rodič vrátit příspěvek na automobil pokud dítě umístí do ústavu?
- Vrácení příspěvku na zvláštní pomůcku při umístění dítěte do ústavu


Mám kamarádku, která nyní umístila dítě do ústavu pro těžkou mentální retardaci, Dítě je plně invalidita. Zároveň se rozešla s přítelem, otcem dítěte - uznáno i v rodném listě. Má nárok žádat o alimenty? Státní příspěvky jdou do ústavu, sama přispívá na stravu, oblečení, obutí, platí služby za bydlení.
Kamarádka dostala dotaci na auto pro přepravu mentálně retardovaného dítěte - má jej vrátit nebo jej může využívat na návštěvu lékařů, kteří nejsou v ústavu k dispozici, včetně občasných víkendů v domácnosti nezl. Každá úřednice na soc. dává jiné informace. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
I v případě, že je dítě Vaší kamarádky umístěno v ústavní péči z důvodu mentálního postižení, může Vaše kamarádka žádat po svém bývalém příteli výživné. Pokud se bývalý přítel na péči o dítě finančně nepodílel ani v minulosti, může Vaše kamarádka podle § 98, odst. 1 zákona o rodině žádat výživné na nezletilé dítě až tři roky zpětně. Pokud se Vaše kamarádka s bývalým přítelem na výši výživného nedohodne, může podat návrh (žalobu) o určení výživného k okresnímu soudu v místě bydliště nezletilého dítěte.
Co se týče Vámi zmiňované dotace na auto, podmínkou pro poskytnutí a čerpání příspěvku na zvláštní pomůcku (v tomto případě motorové vozidlo) je skutečnost, že je zdravotně postižená osoba schopna toto vozidlo řídit nebo v něm být převážena a že se osoba tímto vozidlem v kalendářním měsíci opakovaně dopravuje. Jestliže Vaše kamarádka uvedené podmínky splňuje a opakovaně své dítě automobilem převáží na různá vyšetření, pak nemusí příspěvek vracet.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Nesložení maturity, opravný termín a vliv na výživné, alimenty


Platím na syna z prvního manželství výživné. Je mu 19 let. Nyní ukončil studium na střední škole, ale nesložil maturitu, ani nyní na opravný podzimní termín. Další možnost má až na jaře 2013. Původně měl v úmyslu pokračovat na vysoké škole. Nyní bude zřejmě pracovat nebo v evidenci Úřadu práce.
Je mou povinností po tuto dobu na něj stále platit výživné ? Tento školní rok určitě studovat nebude. Pokud by ovšem za rok složil maturitu a pokračoval po roce studiem na vysoké škole, výživné se obnoví? Nebo ho mám platit i během tohoto roku kdy nestuduje? Mám podávat návrh na soud? Nevím jak v tomto případě postupovat. Prosila bych o radu. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Vaše vyživovací povinnost vůči synovi trvá do doby, dokud syn nebude schopen se sám živit. To, zda bude Vaše vyživovací povinnost trvat i po ukončení studia, záleží do značné míry na tom, zda bude syn po ukončení studia finančně zajištěn. Pokud se mu podaří najít práci, díky které si bude moci hradit své potřeby, pak Vaše vyživovací povinnost zaniká. Pokud ale syn skončí na úřadě práce, kde nebude jako absolvent pobírat žádnou finanční podporu, nebude mít z čeho hradit své potřeby a Vaše vyživovací povinnost vůči němu bude trvat. V případě, že bude syn pokračovat v dalším studiu, může být Vaše vyživovací povinnost opět obnovena.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vliv příspěvku na péči na výši výživného, alimentů
- Je příspěvek na péči považován za příjem nebo ne?
(vliv na výživné, alimenty)

Starám se o postižené dítě a pobírám příspěvek na péči. Manžel má z předchozího vztahu dítě a při zvýšení jeho výživného nám bylo sděleno, že i příspěvek na péči (PnP) se počítá jako příjem naší rodiny pro výpočet výživného. Je to tak a v jaké výši nám může být příspěvek na péči PnP započítáván jako příjem pro výpočet výživného? Kdo chrání práva mých dětí? Děkuji, Miluše

ODPOVĚĎ:
Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu v § 7, odst. 5 uvádí, že se příspěvek na péči za příjem nepovažuje. Nicméně rozhodovací praxe soudů je taková, že některé soudy při stanovování či změně výše výživného příspěvek na péči do příjmů rodiny započítávají. Pokud by tato situace nastala i ve Vašem případě, doporučuji argumentovat právě výše uvedeným ustanovením zákona o životním a existenčním minimu.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vliv náhrad zvýšených nákladů života v zahraničí na výši výživného, alimentů


Chci se zeptat, zda se při určování výživného na zletilé dítě započítávají či jinak zohledňují náhrady zvýšených nákladů života v zahraničí dle vládního nařízení 62/1994 Sb.? Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Žádná jednoznačná zákonná úprava ohledně zohledňování náhrad zvýšených životních nákladů během práce v zahraničí při určení výše výživného neexistuje. Je pravděpodobné, že soud tyto náhrady nějakým způsobem zohlední, nicméně s nimi velmi pravděpodobně nebude nakládat jako s běžným mzdovým příjmem zaměstnance v ČR, nýbrž zohlední jejich zvláštní charakter a to, že mají sloužit k úhradě zvýšených životních nákladů. Pokud nebudete s rozhodnutím soudu o výši výživného spokojen, máte samozřejmě možnost se ve stanovené lhůtě proti rozsudku odvolat.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Bývalá manželka žádá o dorovnání výživného za dostudovaného syna
- Je platná dohoda o výživném na dítě, děti mezi bývalými manžely?


Jsem rozvedená, od roku 2003 mám soudem stanovené výživné na syny které mám svěřené do péče (výživné platí otec dětí), před rokem se starší syn odstěhoval k otci a tak jsme se dohodli ústně, že si nebudeme navzájem platit. Staršímu synovi bude 20 let, dostudoval a od října je zaměstnám, vyzvala jsem otce aby začal platit výživné na druhého syna a dnes mi došel dopis pokud chci aby platil výživné musím mu dorovnat rozdíl jelikož on měl loni velké výdaje u staršího syna s placením internátu a podobně. Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Existuje-li soudní rozhodnutí o svěření dětí do péče a stanovení výživného, mělo by toto rozhodnutí být oběma stranami respektováno a dodržováno. Pokud Vám toto rozhodnutí nevyhovovalo, měli jste zažádat o změnu úpravy poměrů soud nebo o této změně sepsat alespoň písemnou dohodu. Ústní dohoda je samozřejmě také platná, její existence se ale bude obtížně prokazovat - v případě popření existence dohody jedním z rodičů bude druhý rodič existenci dohody obtížně dokazovat - jde o tvrzení proti tvrzení.
Současně stále platí soudní usnesení, podle kterého máte právo požadovat po otci výživné na mladšího syna. Jestliže bude otec požadovat úhradu některých nákladů na staršího syna, bude se muset se svým požadavkem obrátit na soud (pokud mu nebudete chtít zaplatit dobrovolně).
U zletilých dětí navíc není možné žádat výživné zpětně, takže je možné, že otec se svou žádostí o dodatečnou úhradu nákladů neuspěje.


RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné vymazat otce z rodného listu?
- Je možné vymazat z rodného listu partnera - není biologický otec dítěte?
- Vymazání otce z rodného listu kvůli sociálním příspěvkům a přídavkům
- Zrušení otcovství do 3 let věku dítěte bez přivolení soudu - je možné?
- Může matka popřít otcovství dítěte (syna, dcery)?
- Novela zákona o rodině 2012 - otcovství dítěte
- Do kdy může otec dítěte popřít otcovství?
- Do kdy může matka dítěte popřít otcovství domnělému otci?
- Kdy musí státní zástupce podat žalobu kvůli otcovství?


Smazání otce z rodného listu. Mám 2,5 letou dceru, v jejím rodném listu je zapsaný expřítel, který není jejím biologickým otcem - ví o tom. Bohužel náš vztah nevydržel a rozešli jsme se před půl rokem. Na alimentech jsme se dohodli slovně. Nechci ho tahat po soudech, když dcera není jeho.
Platil první 2 měsíce, pak dostal exekuci na plat, tak neplatí a teď si našel novou přítelkyni s dětmi. Přemýšlím, zda je pro mě výhodné ho vymazat z rodného listu RL, abych si mohla zažádat o příspěvky.
A jestli mo to schválí soud z finančního hlediska. Taky jsem četla, že nově v r. 2012 se může vymazat otec z rodného listu RL do 3 let dítěte bez rozhodnutí soudu. Je to tak? Expřítel nejeví o dceru zájem ale ani její pravý otec, takže mi nezbývá, než nechat jméno otce v rodném listu RL prázdné. Nese to s sebou nějaké nevýhody? Děkuji, Vojtěška

ODPOVĚĎ:
Otcovství nemusí popřít pouze otec dítěte, můžete tak učinit i Vy jako matka. Do tří let věku dítěte může podle novely zákona o rodině platné od března 2012 otcovství popřít pouze otec dítěte. Vy jako matka můžete otcovství popřít pouze do šesti měsíců od narození dítěte. Po uplynutí této lhůty může žalobu o popření otcovství podat jen nejvyšší státní zástupce.
Do března 2012 platilo, že nejvyšší státní zástupce může podat tuto žalobu pouze tehdy, je-li to v zájmu dítěte. Od března 2012 ale platí, že pokud je zřejmé, že muž uváděný jako otec není biologickým otcem dítěte, pak nejvyšší státní zástupce tuto žalobu podat musí. Nemusel by ji podávat jen tehdy, pokud zájem dítěte vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo (například situace, kdy se mezi dítětem a domnělým otcem vytvoří silné citové pouto a popření otcovství by tento vztah narušilo).
Pokud je zřejmé, že Váš bývalý přítel není nebo nemůže být skutečným otcem Vaší dcery, můžete se obrátit na nejvyššího státního zástupce. V opačném případě se žádostí o popření otcovství neuspějete.
Pokud bude otcovství Vašeho bývalého přítele popřeno, nebudete po něm moci sice žádat výživné, současně ale pro Vás bude snazší získat některé sociální dávky.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Posuzují se cestovní náhrady a kilometrovné u určení výše výživného
- Výše výživného, alimentů a vliv cestovních náhrad, kilometrovného


K výkonu povolání používám soukromé vozidlo. Zaměstnavatel mi vyplácí cestovní háhrady. Ty obsahují částku jen za opotřebování a faktické kilometrovné, ne diety. Je možné z této částky nárokovat zvýšení výživného na dítě? Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Návrh na zvýšení výživného je obvykle posuzován vzhledem k celkovým příjmům druhého rodiče, tedy i z cestovních náhrad. Předpokládám, že jde o pravidelnou platbu ze strany zaměstnavatele, a nikoliv o jednorázové platby. Předpokládám, že tyto cestovní náhrady jsou vypláceny spolu se mzdou.
Proto, aby soud vyhověl nároku na zvýšení výživného bude rozhodná i výše této pohyblivé části mzdy. Pokud dosahuje dlouhodobě určité výše, může soud ke zvýšení výživného přivolit.
Nicméně pokud namítnete, že jde o pohyblivou část mzdy spočívající v náhradě cestovních výdajů, která je závislá na faktickém kilometrovném, je možné, že soud zvýšení zamítne, případně uloží nižší zvýšení výživného.
Výše výživného by měla také odpovídat požadavkům a potřebám dítěte (například zájmové kroužky, dojíždění do školy) a podobně.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Kdy dědí druh, družka, partner, partnerka?
- Kolik let musí druh, družka žít s parnerem, aby dědil, dědila?
- Kolik let musí partner, partnerka žít s druhem, aby dědil, dědila?
- Kdo má přednost v dědění - syn, dcera nebo druh, družka?


Po kolika letech soužití s partnerem ve společné domácnosti bez manželského, ani jiného právního svazku, vzniká právo na část majetku při rozchodu partnerů nebo v dědictví (dědickém řízení), popř. na důchod atd.
Babička žila 18 let s dědou ve společné domácnosti a o vše se finančně dělili. Děda ale náhle zemřel a dědit dle zákona bude dcera. Zajímá mě, zda nemá i babička po tolika letech nárok alespoň na část majetku. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Osoby, které žijí podobu nejméně jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti jsou oprávněni dědit ve druhé skupině dle zákonné dědické posloupnosti. Druhá dědická skupina je k dědění povolána v případě, pokud nedědí zůstavitelovi potomci.
S ohledem na tuto skutečnost je postup Vámi uvedený v dotazu správný – dědit má jeho dcera.


OBČAN-BYDLENÍ
- Odhlášení bývalého manžela, manželky z trvalého bydliště bez jeho souhlasu
- Rozvod manželství a změna trvalého bydliště manžela, manželky
- Zrušení trvalého bydliště v bytě exmanžela, exmanželky po rozvodu manželství
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Do kolika dní musí nechat osoba zapsat změny do občanského průkazu (bydliště, rozvod)


Je možné odhlásit bývalého manžela/manželku z bytu bez jeho souhlasu, pokud je nemovitost v mém výlučném vlastnictví? Bývalý manžel je výlučným vlastníkem jiné nemovitosti. Pokud to lze, jakým způsobem a za jakých podmínek je toto možné provést? Jaké doklady k tomu potřebuji?
Náš případ je specifický v tom, že vlastník nemovitosti potřebuje zamezit případným pokusům bývalé manželky o vstup do nemovitosti v jeho nepřítomnosti, například za pomoci zámečníka. Je tedy třeba, aby se změna trvalého bydliště projevila i v občanském průkazu OP bývalé manželky. Je i toto nějak možné v případě, kdy se bývalá manželka odstěhovat odmítá?
Děkuji, Roman

ODPOVĚĎ:
V závěru uvádíte, že se bývalá manželka odstěhovat odmítá. Je třeba vyřešit, co je podstatou otázky, zda odstěhování či změna trvalého pobytu bývalé manželky.
Bytovou situaci byste měli mít vyřešenou rozhodnutím soudu o rozvodu manželství, proto v této odpovědi s ohledem na její rozsah nebude bytová otázka zohledněna.
Ve smyslu § 12 zákona o evidenci obyvatel "ohlašovna (tedy příslušný úřad) provede o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v případě, že zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana"; k prokázání této skutečnosti Vám stačí doložit pravomocný rozsudek soudu o rozvedení manželství a vypořádání majetku. Zajistit změnu občanského průkazu ovšem nemůžete, to je povinností bývalé manželky (§ 14 odst. 1 písm d) zákona o občanských průkazech). V případě, že bývalá manželka do 15 dnů od zrušení nepožádá o nový občanský průkaz, dopouští se přestupku (podezření o spáchání přestupku ohlašte úřadu).
Zámečníkům obvykle nestačí prokázání se občanským průkazem, ale chtějí doklad o užívacím právu.


RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
- Podání odkladu u návrhu o úpravě poměru a svěření dítěte do péče matky
- Je možné svěření dítěte do péče když žije s oběma rodiči?
- Může matka požádat o svěření dítěte do péče když žije s otcem dítěte?
- Má otec bez vlastního bydlení šanci dostat malé dvouleté dítě do péče?
- Má otec s časově náročnou prací šanci dostat malé dvouleté dítě do péče?
- Stažení návrhu o svěření dítěte do péče matky
- Žádost o odročení u návrhu o svěření dítěte do péče matky
- Může jeden z rodičů odvést dítě, když není svěřeno jednomu z rodičů?
- Mohu požádat Policii, pokud otec unese dítě (bez svěření do péče)?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Důvody pro odročení soudního jednání, líčení
- Kdo rozhoduje o náhradním termínu soudního jednání, líčení?


Žiji s přítelem a otcem naší 2leté dcery v mém bytě, kde on nemá trvalý pobyt. Po opakovaných neshodách jsem se rozhodla podat návrh k soudu o úpravu poměru a svěření dcery do své péče. Stání máme v září 2012.
Poté co jsem podala žádost a oznámila to přítelovi se jeho chování razantně změnilo a slibuje mi, že vše napraví. Důvodem žádosti bylo omezování kontaktu s mou rodinou. Nepřál si, abych s dcerou jezdila k rodičům více jak 2x do roka, narušování soukromí doma a v neposlední řadě vyhrožování právníkem, že odejde i s dcerou. Ztratila jsem k němu úplně důvěru a nevěřím, že jeho momentální změna chování je upřímná. Tlačí mne, abych stáhla žádost, že nemám šanci dítě dostat do vlastní péče, že bude o ní bojovat.
Zkusili jsme zajít do psychologické poradny, kterou nám doporučil OPD (sociální úřad). Psycholog mi doporučil, ať odročím soud o 3 měsíce a pak se uvidí, jestli lze náš vztah udržet v zájmu dítěte. Také nesouhlasí s vystěhováním partnera.

Ptám se tedy:
- Pokud bych požádala soud o odklad, co to bude obnášet, jak se soud na mou žádost poté bude dívat? Mám obavy, aby se pak na mne nedívali, že nevím co chci a neztratila tak šanci, získat dítě. Abych mohla s partnerem žít, budu klidná, jen když budu mít jistotu, že mi nevezme dítě. Žádost jsem podala, jen abych se před ním chránila, nechci mu dítě brát.
- Jak by mohl soud nahlížel na skutečnost, kdyby jsme i během soudu stále bydleli ve společné domácnosti? Měla bych i tak šanci získat dítě a popř nějaké výživné na ně?
- Má vůbec on nějakou šanci získat dítě do své péče, když momentálně nemá vlastní bydlení, se svou rodinou nemá kontakt, takže by byl na dítě sám a má nestabilní plat jako číšník?
Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Podle § 119 občanského soudního řádu může být jednání odročeno jen z důležitých důvodů, které musí být sděleny - důležitým důvodem je například zdravotní indispozice, služební cesta, účast na jiném soudním jednání apod. O termínu dalšího jednání rozhoduje předseda senátu.
Komě žádosti o odročení můžete samozřejmě svůj návrh také zcela stáhnout.
I když požádáte o odročení nebo svůj návrh stáhnete, neznamená to, že byste v budoucnu neměla šanci dítě do vlastní péče získat.
Ani bydlení ve společné domácnosti není na překážku - i někteří rozvedení manželé zůstávají po rozvodu ve společné domácnosti, i když jejich vztahy s dětmi jsou již soudně upraveny.
Vaše dítě je poměrně malé, takto malé dítě soudy svěřují zpravidla matce, pokud je k výchově dítěte způsobilá (není alkoholik, nebere drogy, má kde bydlet, má přiměřený socio-ekonomický status).
Jestliže Váš partner nemá k výchově dítěte vhodné podmínky - zejména bytové - je spíše nepravděpodobné, že by soud svěřil dítě do jeho výlučné péče.
Ve svém dotazu uvádíte, že budete klidná jen tehdy, pokud budete mít jistotu, že Vám partner dítě nevezme. Dokud nebude dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z Vás, máte na něj jako rodiče oba stejné právo a může se klidně stát, že Váš partner dítě někam odveze. Policie Vám v takovém případě nepomůže, budete se muset obrátit na soud.
Jen pro úplnost dodávám, že Váš partner nemá právo omezovat styk dítěte s jeho prarodiči - i oni mají podle zákona na styk s dítětem právo a mohou se ho v krajním případě domáhat i soudní cestou.


RODINA-ROZVOD
RODINA-PÉČE O DĚTI
- Stačí při rozvodu dohoda o péči o děti nebo musí předtím rozhodnout soud?
- Nesporný rozvod - stačí přiložit dohodu o péči o děti nebo musí rozhodnout soud?


Podala jsem žalobu na rozvod manželství dohodou podle § 24a zákona o rodině (splňujeme zákonem dané podmínky), s manželem jsme se na všem domluvili a on připojil k návrhu svůj souhlas. Jako přílohu jsme doložili Smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu. Dále jsme k návrhu na rozvod přiložili dohodu o úpravě styku rodičů s dítětem (Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti do rozvodu a po rozvodu – vzor jsem si stáhla z vašeho webu), o které jsem si myslela, že nemusí být soudem dopředu schválena.
Všechny smlouvy měly úředně ověřené podpisy.
Při podání žádosti o rozvod, mě na podatelně upozornili, že musím podat Žalobu – ohledně nezletilých dětí a ta, že musí být soudem schválená, jinak nás nerozvedou.
Myslela jsem, že žalobu nahradila dohoda o styku rodičů s dítětem. Ale nyní nevím, zda bych neměla podat ještě dohodu o rodičovské odpovědnosti, kterou musí schválit soud? Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
K návrhu na tzv. nesporný rozvod podle § 24a zákona o rodině je kromě smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů zapotřebí přiložit pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu. Nestačí tedy přiložit dohodu uzavřenou mezi Vámi a manželem, je zapotřebí nejprve požádat o schválení této dohody soud a teprve poté podat k soudu návrh na nesporný rozvod.
Nejprve tedy požádejte soud o schválení dohody o péče o dítě po rozvodu a pravomocné rozhodnutí o schválení této dohody poté přiložte k návrhu na nesporný rozvod.


PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Výpověď matky po rodičovské dovolené pro nadbytečnost a nabídka jiné práce
- Musí zaměstnavatel nabídnout matce po RD jinou práci místo výpovědi?
- Může dát zaměstnavatel výpověď matce na rodičovské dovolené?
PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRAC. POMĚRU
- Neplatná výpověď od zaměstnavatele pro matku na rodičovské dovolené
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Prodloužení rodičovské dovolené na 4 roky
- Kdo platí sociální a zdravotní za nezaměstnanou matku po rodičovské dovolené?
- Co je to náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod?
- Výše dobrovolného sociálního pojištění v roce 2012
- Jaký přivýdělek může mít nezaměstnaná matka po rodičovské dovolené?
- Maximální přivýdělek u nezaměstnané matky po rodičovské dovolené RD


V září 2012 mi končí rodičovská dovolená RD, zaměstnavatel mi dal výpověď pro nadbytečnost (v rámci organizačních změn). Chtěla jsem se zeptat zda není povinnen mi nabídnout jinou práci. Kdyby ne, tak existuje  varianta prodloužení rodičovské dovolené na 4 roky (neplacené), chtěla bych jí využít. Zajímá mě, kdo bude za mě platit sociální pojištění. Kdybych chtěla dítě dávat do školky celodenně. Zjistila jsem, že zdravotní pojištění za mne bude platit stát (pobírám částečný invalidní důchod), ale jak je to ze sociálním? Na úřadu práce mi řekli, že ho platit nemusím, ale potom by mi ten rok asi chyběl do důchodu? Popř.že ho budu platit já, tak jak se tato částka vypočte. Dá zaplatit zpětně např. za rok.
Od bytového družstva dostávám odměnu za správu domu 9600,- hrubého/ročně, nepůjde mi sociální pojištění z toho? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Během rodičovské dovolené Vám zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodu zrušení či přemístění zaměstnavatele nebo z důvodů, pro které by s Vámi mohl okamžitě ukončit pracovní poměr. Pokud Vám dal zaměstnavatel výpověď z jiného důvodu, měla byste ho písemně upozornit na to, že považujete výpověď za neplatnou a trváte na tom, aby Vás i nadále zaměstnával. Výpověď z důvodu nadbytečnosti Vám zaměstnavatel může dát až po ukončení Vaší rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání.
Po skončení pracovního poměru se můžete zaevidovat na úřadě práce. I když do zaměstnání po rodičovské dovolené vůbec nenastoupíte, budete mít nárok alespoň na minimální podporu v nezaměstnanosti. Za příjemce částečného invalidního důchodu hradí skutečně zdravotní pojištění stát. Můžete ale také nahlásit Vaší zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě bydliště, že i nadále pečujete o dítě mladší čtyř let věku. Pak za Vás bude zdravotní pojištění i nadále hradit stát a doba péče o dítě se Vám bude započítávat jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod. Případně je možné přihlásit se na OSSZ k platbě dobrovolného sociálního pojištění - jeho minimální výše pro rok 2012 je 1.760 Kč měsíčně.
Co se týče odměny za správu domu, z té za Vás sociální pojištění odváděno není. Aby za Vás bylo odváděno sociální pojištění, musela byste tuto činnost vykonávat například na dohodu o pracovní činnosti s měsíčním výdělkem 2.500 Kč a více nebo na dohodu o provedení práce s výdělkem vyšším než 10.000 Kč měsíčně.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Studium na vysoké škole a nárok na životní minimum
- Na jaké sociální dávky a přídavky má právo student vysoké školy
- Kdy má student nárok na příspěvek na bydlení od ČSSZ?
- Má osoba s podnájení smlouvou nárok na přídavek na bydlení?
- Kdy má student nárok na pomoc v hmotné nouzi


Bydlíme v Havířově, dcera studuje vyssokou školu v Praze, bydlí v podnájmu a trvalé bydliště má u nás (rodičů). Má prosím dcera nárok na životní minimum, když nemá možnost si vydělávat? Studium je denní. Pobírá pouze 700 Kč přídavky a my už jí finančně nemůžeme pomáhat. Jsem po operaci páteře a nemám výdělky a manželův nestačí. Prosím poraďte jak tuto situaci řešit? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Většina dávek státní sociální podpory se týká péče o nezaopatřené děti, což ještě není případ Vaší dcery. Kromě přídavku na dítě, který už Vaše dcera pobírá, by mohla mít nárok také na příspěvek na bydlení. Na ten by ale měla nárok pouze tehdy, pokud by byla vlastníkem či nájemce (podnájem nestačí) bytu či domu, ve kterém má trvalé bydliště. Jestliže žije v Praze v podnájmu a trvalé bydliště má jinde (u Vás) nárok na příspěvek jí nevznikne.
Dokud se dcera soustavně připravuje na budoucí povolání a není schopná se sama živit, máte vůči ní jako rodiče stále vyživovací povinnost.
Životní minimum jednotlivce je aktuálně (2012) vyjádřeno částkou 3.410 Kč - to je minimální příjem, na který by měla s pomocí sociálních dávek dosáhnout. Pokud si dcera půjde zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi, protože na jiné dávky nemá nárok, bude pravděpodobně dotázána na to, zda pobírá výživné a v jaké výši. Pokud od Vás výživné nedostává, bude jí doporučeno, aby si o něj zažádala. Požádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi může na úřadě práce v místě bydliště.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Propadnutí potomka, opravné zkoušky a nárok na výživné, alimenty
- Musí otec požádat o ukončení vyživovací povinnosti soud?
- Může otec přestat platit výživné na konci studia nebo musí požádat soud?
- Neúspěšné studium a placení výživného v rozporu s dobrými mravy
- Soudně stanovené výživné a konec placení výživného - kdo rozhoduje?


Synovi je 19 let, navštěvuje Střední odborné učiliště s maturitou. Bohužel na konci třetího ročníku propadl a vše nasvědčuje tomu, že neudělá ani opravné zkoušky. Bude-li tomu tak, jsem povinen platit výživné (dosud řádně hrazeno) pokud syn ročník bude opakovat? Někde jsem zaslechl, že pokud se nejedná o řádné studium, není moji povinností výživné platit. Mám za to, že propadnutí a následné opakování ročníku není řádné studium.
Dále by mne zajímalo, musím-li platit výživné pokud po nezdařených opravných zkouškách syn začne studovat jinou školu, popřípadě přejde-li z maturitního na nematuritní obor a ve studiu bude pokračovat.
Pokud syn ukončí studium, musím zažádat soud o ukončení platby výživného? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do doby, dokud děti nejsou schopny se samy živit. Tato doba zpravidla končí ukončením soustavné přípravy na budoucí povolání (studia), ale neplatí to tak vždy.
Zákon o rodině však současně stanoví, že výživné nelze přiznat, pokud by jeho přiznání bylo v rozporu s dobrými mravy. Jednorázové opakování ročníku nejspíš nebude považováno za rozpor s dobrými mravy a tedy za důvod k ukončení vyživovací povinnosti. Pokud by ale Váš syn opakovaně ukončoval studium a opět začínal studovat různé, spolu navzájem nijak nesouvisející obory, bylo by možné uvažovat o ukončení vyživovací povinnosti z důvodu rozporu s dobrými mravy.
Je-li výživné stanoveno soudně, nemůžete ho přestat platit sám z vlastní vůle, je zapotřebí o ukončení vyživovací povinnosti požádat soud.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak rychle snížit výživné když vím že přijdu o práci?
- Budoucí ztráta zaměstnání a rychlé snížení výživného, alimentů
- Dohoda o snížení výživného s potomkem - výpověď, nezaměstnanost otce
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Od kdy je platné předběžné opatření soudu
- Předběžné rozhodnutí soudu - od kdy je platné (vykonavatelné)?
- Vyknavatelnost, platnost předběžného opatření soudu


Jak mohu co nejrychleji dosáhnout snížení výživného, které platím na zletilé dítě, když vím, že za 2 měsíce mi podstatně poklesne příjem. Bojím se, že čekat na pravomocný rozsudek může trvat měsíce a spotřebované výživné se mi navrátí. Lze to řešit urychleně, např. předběžným opatřením?
Pokud využiji předběžného opatření, od kdy mohu platit nižší výživné - od doby vydání předběžného opatření nebo musím čekat na právní moc předběžného opatření? To může trvat celé měsíce a spotřebované výživné se nevrací, tedy budu za tu dobu ve značné finanční ztrátě. Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Úplně nejsnáze dosáhnete vyřešení Vaší situace dohodou se zletilým dítětem, navrhuji raději úředně ověřené podpisy.
Pokud víte, že se Vám za dva měsíce podstatně sníží příjem, navrhuji podat návrh na snížení výživného co nejdříve, s tím že žádáte o snížení výživného od určitého data v budoucnosti, od něhož Vám poklesne příjem. Věci týkající se výživného netrvají u soudu až tak dlouho.
V této věci můžete samozřejmě podat i předběžné opatření, vzor je dostupný například v našich vzorech na
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html .
Předběžné opatření je vykonatelné jeho vyhlášením, nedošlo-li k jeho vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo vydáno nebo doručeno. Proto odpadá čekání na právní moc předběžného opatření. V předběžném opatření bude stanovena doba, po kterou má předběžné opatření trvat. Dále Vám může být uložena povinnost zahájit řízení o snížení výživného.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Sirotčí důchod u otce zahraničního občanství
- Nárok na vdovský důchod - manžel zahraniční občan
- Úmrtí osoby s cizí státní příslušností a nárok na sirotčí a vdovský důchod
- Kdo vyplácí vdovský a sirotčí důchod při úmrtí zahraničního občana?


Sestře zemřel manžel, sestra má 3 děti (8, 6, 6 let). Sestra a děti mají české občanství a žijí v Čechách, manžel byl Ital, který žil a pracoval v Itálii a za sestrou a dětmi dojížděl. Mají děti nárok na sirotčí důchod, popřípadě sestra na vdovský důchod? Kam by se mohla obrátit s touto žádostí. Na správě sociálního zabezpečení prý byli trochu bezradní vzhledem k otci cizinci). Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Nárok na vdovský či sirotčí důchod vzniká tehdy, pokud byl zemřelý příjemcem invalidního či starobního důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu.
Vzhledem k tomu, že manžel Vaší sestry žil a pracoval v Itálii, neodváděl sociální (důchodové) pojištění do důchodového systému ČR, a proto mu nemohl v ČR vzniknout nárok na invalidní či starobní důchod. Pokud sestřin manžel dlouhodobě pracoval v Itálii, mohl mu vzniknout nárok na důchod tam. Klíčové tedy bude zjistit, zda manželovi vznikl nárok na důchod v Itálii. Doporučuji Vaší sestře obrátit se přímo na Českou správu sociálního zabezpečení se sídlem v Praze, která by jí měla poskytnout potřebnou součinnost a pomoci zjistit potřebné informace.


OBCHOD-REKLAMACE
- Kdo posuzuje reklamaci - prodejce nebo dodavatel zboží?
- Může prodejce posoudit reklamaci zboží dodané dodavatelem?


Chci se zeptat, jestli je možné reklamaci posoudit na obchodě (majitel obchodu) nebo se musí ze zákona posílat k posouzení k dodavateli? Děkuji, Zuznana

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 625 občanského zákoníku uvádí, že se práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu u tohoto podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Jako zákazník se obrátíte vždy na prodávajícího, pokud on uvedené zboží pošle dál k posouzení dodavateli, záleží na prodávajícím, jak mají smluven postup reklamace mezi jím a dodavatelem.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má dcera na mateřské dovolené nárok na výživné od jejího otce?
- Přerušení studia, pobírání sociálních dávek - má dítě nárok na výživné, alimenty?
- Má potomek nárok na výživné od otce když dostává sociální dávky?


Moje dcera má 24 let a poskytuji jí výživné - 4 500,- Kč měsíčně, které bylo stanoveno soudem. V roce 2008 ukončila studium na střední škole. V období 2008–2009 navštěvovala jednoroční jazykovou školu. V období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011 navštěvovala řádné studium na pedagogické fakultě bez řádného ukončení IV. semestru. Od 1. 9 . 2011 nastoupila opětovně do prvního ročníku na stejné škole ve stejném studijním programu, ale v jiném oboru. Tento první ročník nyní řádně ukončila, ale z důvodu těhotenství (je svobodná, žije u svého přítele a vdávat se nehodlá) a termínu porodu v září 2012 chce na rok studium přerušit.
Okresní soud v odůvodnění rozsudku deklaratorně stanovil výši výživného v souvislosti se studiem na vysoké škole a přípravou na budoucí povolání. Po uvedenou dobu přerušení studia bude dcera na mateřské dovolené, kde bude pobírat příspěvek a předpokládám zákonné poskytnutí finančních prostředků i ze strany otce dítěte.
Zajímalo by mě, zda jsem povinen platit soudem stanovené výživné po tuto dobu přerušení studia na vysoké škole.
Děkuji, Oleg

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině stanoví, že vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá do doby, dokud děti nejsou schopny se samostatně živit. Jestliže se dítě studium soustavně připravuje na své budoucí povolání, trvá vyživovací povinnost po celou dobu studia až do jeho ukončení. Pokud Vaše dcera studium přeruší a během této doby bude zajištěna sociálními dávkami - peněžitou pomocí v mateřství a/nebo rodičovským příspěvkem - Vaše vyživovací povinnost po tuto dobu zaniká.
Vyživovací povinnost bude obnovena ve chvíli, kdy bude Vaše dcera opět pokračovat ve studiu.


RODINA-REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
- Úmrtí jednoho z registrovaných partnerů a péče o dítě
- Kdo bude pečovat o dítě pokud zemře jeden z registrovaných partnerů?
- Smrt registrovaného partnera a péče o jeho dítě - kdo bude pečovat?
- Jak ovlivnit kdo bude pečovat o dítě po smrti registrovaného partnera?
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění u registrovaných partnerů
- Jak probíhá dědictví u registrovaných partnerů?
- Jak se pohlíží na registrovaného partnera při dědění, dědictví?


Žiji několik let s partnerkou v registrovaném partnerství. Partnerce se teď narodilo dítě (otec neznámý).
Vím, že kdyby se s partnerkou něco stalo, dítě mi vezmou. Je možné tomuto nějak předem zabránit? Můžu například dosáhnout toho, aby mě teď soud určil za opatrovníka, a tak bych také měla na dítě právo? Nebo je možné nějakým způsobem dítě „odkázat“ v závěti? Je nějaká možnost? Ještě jeden dotaz. Dědictví probíhá v registrovaném partnerství stejně jako v manželství? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině bohužel zatím neumožňuje registrovaným partnerům požádat o některou z forem náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení neboli adopce, poručnictví či opatrovnictví) a to ani v případech, kdy se jedná o dítě registrovaného partnera. V případě, že Vaše partnerka (biologická matka dítěte) přestane být schopná z jakéhokoliv důvodu o dítě pečovat nebo dojde k jejímu úmrtí, nemáte ani jako její registrovaná partnerka vůči jejímu dítěti žádná práva a povinnosti. Toto není možné bohužel ošetřit závětí ani jiným dokumentem.

Co se týče dědictví, stanoví zákon registrované partnerství na úroveň manželství a registrovaného partnera na úroveň manžela či manželky. K tomu, aby po sobě registrovaní partneři dědili, nepotřebují sepisovat závěť, neboť jsou vzájemnými dědici ze zákona. Pozůstalá partnerka je v dědickém právu postavena na úroveň manželky a dědí v první skupině dědiců společně s dětmi zesnulého - a to stejným dílem.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak zjistit jestli dítě studuje kvůli výživnému, alimentům
- Může rodič chtít potvrzení o studiu od dítěte kvůli placení výživného?


Jak zjistit zda moje dcera i nadále studuje. Od své plnoletosti mě navštěvuje jen jednou nebo dvakrát do roka a není moc sdílná. Výživné posílám na účet její matky. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Nejjednodušší cestou je pokud Vám dcera tuto skutečnost sdělí.
Po marném pokusu o zajištění doložení této skutečnosti (který bude prokazatelný např. doporučený dopis, email), doporučuji podat návrh na soud na ukončení vyživovací povinnosti z důvodu, že dcera je samostatná, s Vámi se nestýká a neprokázala, že studuje a potřeba výživného tedy u ní již dle Vašeho názoru není dána.
Taktéž záleží na tom, kolik je dceři let - pokud je jí 20 let, lze předpokládat, že ještě studuje; pokud je jí 28 let, lze předpokládat, že pokud studovala, již studia dokončila.
Výživné je nárokem plnoleté dcery, ne matka. Výživné byste měl posílad již dceři a ne matce.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zdravotní omezení a nemožnost vykonávání stejného zaměstnání
- Výpověď od zaměstnavatele ze zdravotních důvodů, nárok na odstupné
- Odstupné při výpovědi ze zdravotních důvodů - Zákoník práce 2012
- Soudní vymáhání odstupného u výpovědi ze zdravotních důvod
ů

Minulý rok jsem podstoupila operaci výhřezu ploténky. Mimo toho mám ještě dvě ploténky vyhřezlé. Nemoc se mi projevila těsně před nástupem do zaměstnání po mateřské dovolené. Primářem neurochirurgie, který mě operoval mi bylo řečeno, že práci, kterou jsem vykonávala už nebudu moct nadále vykonávat. Jsem dělník ve výrobě automobilového průmyslu na tři směny. Mám zakázano dlouho sedět, zvedat těžký břemena, otáčet se a měla bych se vyhýbat rotacím, předcházet virovým onemocněním. Primář je ochoten mi vypsat do práce i vyjádření pro zaměstnavatele co můžu a co nemůžu za práci dělat, ale podle jeho slov to vypadá, že nemůžu vůbec pracovat už jako dělník ve výrobě. Proto bych Vás chtěla požádat jestli by jste mi mohli poradit jak správně postupovat když budu mít vyjádření pro zaměstnavatele od neurochirurga.
Moje nemoc jeste není doléčená a čekají mě další vyšetření. Zajímá mě jestli mám nárok na odstupné když mi zaměstnavatel nenajde práci vyhovujíci mému zdravotnímu stavu a dostanu výpověď. Zaměstnavatel se bude hájit tím, že se mi to stalo na mateřské dovolené. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že jste pozbyla způsobilost konat dosavadní práci ze zdravotních důvodů, je zamětnavatel povinen Vás převést na jinou práci. Pokud takový převod nelze provézt v rámci pracovní smlouvy, je možné, aby Vás zaměstnavatel převedl i na práci jiného druhu. Zaměstnavatel je však povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro Vás vhodná vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k Vaší kvalifikaci. Zaměstnavatel je také povinen převod s Vámi projednat a bude-li třeba změna pracovní smlouvy, tak vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci.
Pokud byste dostala pro svůj zdravotní stav výpověď a bude se jednat o výpověď z důvodů špatného zdravotního stavu pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, náleží Vám odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Za předpokladu, že byste však dostala výpověď pro nepříznivý zdravotní stav zapřičiněný nikoliv pracovním úrazem či nemocí z povolání, že by tedy zaměstnavate tvrdil, že se Váš zdravotní stav zhoršil po dobu rodičovské dovolené, jak uvádíte, odstupné Vám nenáleží. V takovém případě budete muset jít do sporu se zaměstnavatelem a nesouhlasit s výpovědí. Vaše stanovisko pak potvrdí a nebo vyvrátí soud, kam se po nesouhlasu s výpovědí od zaměstnavatele musíte obrátit.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se bránit proti připravované těžbě uhlí?
- Práva vlastníka pozemku v řízení o povolení těžby uhlí
- Vyvlastnění pozemku z důvodu těžby uhlí - informace
- Vyvlastňovací klauzele hornického zákona - informace
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je těžba uhlí veřejný zájem nebo ne?
- Odstranění střetů zájmů před začátkem těžby uhlí


OKD a.s. nám oznámilo, že má záměr těžit uhlí v lokalitě, kde vlastníme nemovitost. Potřebují mít vypořádány střety zájmů od všech majitelů nemovitosti na dotčeném území. My s manželem však nechceme dohodu s OKD podepsat. V horním zákoně je uvedena možnost vyvlastnění. Slyšela jsem, že však těžba uhlí soukromou společností není veřejný zájem a nemůžou nás tedy vyvlastnit. A pokud nebudou mít náš podpis na dohodě, nemůžou žádat báňský úřad o povolení těžby. Můžete mi říct, jak to je? Můžeme se spolehnout na to, že když dohodu nepodepíšeme nemá OKD žádnou možnost nás vykoupit, nebo nechat vyvlastnit? Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Vámi zjištěné informace nemohu bohužel potvrdit. V loňském roce byla sice vládou projednávána novela, která měla tzv. vyvlastňovací klauzuli z horního zákona odstranit, k tomuto však zatím nedošlo.
V první řadě je nutné si uvědomit, že dle § 3/1 písm. b) horního zákona představuje uhlí tzv. vyhrazený nerost, tzn. že veškerá jeho ložiska náleží státu (§ 5 horního zákona). Těžbu vyhrazených nerostů (byť by byla prováděna soukromou společností) je proto nutné považovat za veřejný zájem (což samozřejmě automaticky neznamená, že by měl převážit zájmy dotčených soukromých vlastníků).
Z Vašeho dotazu sice nevyplývá, v jaké fázi se v současné době projekt nachází, předpokládám však, že OKD Vás oslovila v souvislosti s § 10/1 písm. d) horního zákona, tzn. pro vyřešení střetů zájmů při stanovení dobývacího prostoru. Pokud s OKD dohodu nepodepíšete (k čemuž nemůžete být samozřejmě nijak nucena), neznamená to, že by byla těžba v dané lokalitě zcela znemožněna. V rámci tohoto řízení byste však měla figurovat jako účastnice řízení, tzn. že budete mít právo vznášet své námitky (popř. se proti rozhodnutí odvolat).
Dalším krokem OKD by mělo být zahájení řízení před obvodním báňským úřadem o udělení povolení otvírky, přípravy a dobývání tzv. výhradních ložisek. Dle § 17 a § 18 zákona o hornické činnosti jste bezesporu opět účastnicí tohoto řízení (jako osoba, jejíž práva a právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím dotčeny). To mimo jiné znamená, že zahájení řízení by Vám mělo být oznámeno alespoň 10 dnů před konáním místního šetření nebo ústního projednání, přičemž do této doby budete opět oprávněna vznášet své námitky (popř. se proti rozhodnutí odvolat).
Dle § 33 horního zákona musí při vypracování plánu otvírky, přípravy a dobývání ložisek vyhrazených nerostů dojít k odstranění tzv. střetů zájmů (tzn. střetu zájmu na těžbě se zájmy dotčených vlastníků pozemků a nemovitostí, popř. zájmu na ochraně životního prostředí).
Nedojde-li při řešení střetů zájmů k dohodě, může dle § 33/4 a § 31/4 písm. b) horního zákona dojít i k vyvlastnění dotčených majitelů nemovitostí a pozemků. V tomto případě bude v tzv. vyvlastňovacím řízení (dle zákona o vyvlastnění) nutné prokázat existenci veřejného zájmu na těžbě vyhrazeného nerostu a skutečnost, že tento veřejný zájem převažuje nad Vaším zájmem (a potažmo zájmem celé společnosti) na zachování současného stavu.
Bude-li Vám proto následně ze strany OKD nabízen odkup Vašeho pozemku, lze Vám doporučit setrvat na svém odmítavém stanovisku; v rámci vyvlastňovacího řízení může dojít ke zpochybnění existence veřejného zájmu, přičemž v případě Vašeho neúspěchu Vám musí být uhrazena cena „v místě a čase obvyklá“ (kterou Vám však OKD při pokusu o dohodu nabízet nemusí).


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak vystěhovat z bytu, domu osobu s trvalým bydlištěm, pobytem
- Vliv trvalého bydliště (pobytu) a právo bydlení v cizím domě
- Má osoba s trvalým bydlištěm právo bydlet v cizím bytě, domě, nemovitosti?
- Je majitel bytu, domu povinen nechat bydlet osobu s trvalým bydlitěm, pobytem?
- Jak vystěhovat osobu s trvalým bydlištěm, pobytem
- Je povinnost najít náhradní bydlení při vystěhování osoby s trvalým bydlištěm?


Mohu někomu zrušit trvalý pobyt bez jeho souhlasu? Situace je následující: Jsem jediným vlastníkem rodinného domu RD a na nemovitosti nejsou žádné závazky ani věcná břemena dožití, atd. V rodinném domě bydlím se svým přítelem a dcerou, ale bydlí s námi i můj otec, který zde má trvalý pobyt (trvalé bydliště). Otec je ale „problémový“ člověk se kterým se dá těžko vyjít a rozumně se domluvit, mimo jiné má i spoustu dluhů a my se bojíme možné exekuce.
Také bych chtěla, aby se odstěhoval úplně, ale nevím jak ho z domu dostat – pokud tam má trvalý pobyt. Dům je sice můj, ale já o ničem nemůžu rozhodovat, protože vždy musí být po jeho, i když on nemá žádná práva k domu – pouze tam bydlí. Pořád nám slibuje, že se odstěhuje, ale nic se neděje. On totiž tím, že bydlí s námi nemá žádné starosti, všechny poplatky týkající se domu platíme my. Pokud bych mu mohla zrušit trvalý pobyt v mém rodiném domě RD a nahlásit ho třeba na Obecním úřadě (nebo kam se hlásí lidé co si trvalý pobyt nemají kam uvést), tak pak by už asi nebyl takový problém ho dostat z domu? Děkuji, Irma

ODPOVĚĎ:
V první řadě bych si dovolil mírně upravit Vaši představu o institutu tzv. trvalého pobytu. Skutečnost, že má fyzická osoba na nějaké adrese zapsán trvalý pobyt v žádném případě neznamená, že by jí k dané nemovitosti vznikala jakákoli práva, včetně práva bydlení (§ 10/2 zákona o evidenci obyvatel). Je nutné si uvědomit, že adresa trvalého pobytu je pouze administrativním údajem, stručně řečeno se jedná pouze o adresu, na kterou je dané osobě zasílána pošta.
Skutečnost, že Váš otec má ve Vašem domě zapsán trvalý pobyt proto neznamená, že jste povinna ho zde nechat bydlet. Chcete-li, aby se Váš otec odstěhoval, lze Vám samozřejmě v první řadě doporučit pokusit se o prostou ústní dohodu (ideálně za přítomnosti svědka, např. Vašeho přítele). Nebude-li Váš otec ochoten se na odstěhování dohodnout, můžete ho k tomu vyzvat rovněž písemně (přičemž jednu kopii této výzvy si ponechte).
Vaší situaci by patrně prospělo, pokud byste se zároveň pokusila svému otci (byť to není Vaší povinností) najít náhradní bydlení (typicky místo na ubytovně, byt k pronájmu apod.). Svou snahu o zprostředkování následného bydlení je opět vhodné písemně podchytit (upozornit svého otce např. na konkrétní možnosti bydlení již ve shora uvedené výzvě).
Nebude-li Váš otec ochoten se ani po výše naznačených krocích odstěhovat, nezbude Vám, než na něj podat žalobu na vyklizení Vaší nemovitosti. V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti, přiložte maximum důkazů (zejména výpis z katastru nemovitostí, svědčící o Vašem vlastnickém právu k nemovitosti, kopii výzvy s nabídkami náhradního bydlení, můžete navrhnout provedení svědecké výpovědi toho, kdo má o poměrech ve Vašem domě povědomí, např. Vašeho přítele apod.) a domáhejte se, aby soud uložil Vašemu otci povinnost se z domu vystěhovat.
Pokud by Váš otec nerespektoval ani rozsudek soudu, budete oprávněna podat návrh na výkon tohoto rozhodnutí (popř. oslovit exekutora), v tomto případě by byl Váš otec z domu vystěhován i proti své vůli.
Co se týče zrušení trvalého pobytu Vašeho otce, lze k němu dle § 12/1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel přikročit v případě, že a/ zaniklo užívací právo Vašeho otce k nemovitosti (zánik tohoto práva můžete doložit svým čestným prohlášením či kopií rozsudku o vyklizení nemovitosti) a b/ Váš otec v domě již nebydlí (tuto skutečnost je možné doložit např. svědeckou výpovědí, nebude-li samozřejmě Váš otec ochoten potvrdit své odstěhování sám).
S ohledem na výše uvedené lze tedy uzavřít, že trvalý pobyt je možné Vašemu otci zrušit až v případě, kdy nebude ve Vašem domě již fyzicky bydlet (dle potíží, které ve svém dotazu zmiňujete se tak patrně stane až na základě rozsudku o vyklizení).


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Nároky zaměstnance při pracovním úrazu
- Promlčecí lhůty nároků při pracovním úraze


15.7.2009 jsem byl na služební cestě v Great Bridge/UK.Při demontáži konstrukce návěsu jsem si přivodil úraz levého kolene(bolestivost,otok).Tuto skutečnost jsem okamžitě nahlásil svému vedoucímu,prostřednictvím textového zařízení namontovaného ve vozidle.Po návratu do ČSAD,jsem 20.7.2009 tento úraz sepsal s dopravním mistrem(kopie Protokolu o prac.úrazu) a poté jsem vyhledal lékařské vyšetření v Nemocnici Třinec na ortopedickém oddělení,kde jsem byl ambulatně vyšetřen a ošetřen.Po dohodě s lékařem jsem si domluvil termín operace na 6.ledna 2010.Léčbu jsem ukončil 16:Března 2010.Když jsem zádal zaměstnavatele o odškodné za tento úraz,sdělil mi bezpečnostní technik,že můj prac.úraz dopravní mistr nikde nenahlásil,tudíž,nemám nárok na odškodnění.K tomuto úrazu mám k dispozici kopii Protokolu o úrazu a notářsky ověřenou Knihu úrazu,ve které je zápis tohoto úrazu.V době úrazu jsem byl v za
městnaneckém poměru u fa.ČSAD Havířov po které jsem požadoval odškodnění.Chci se zeptat jakou mám šanci se domoci uznání a odškodnění tohoto pracovního úrazu.Děkuji, Izák

ODPOVĚĎ:
Dle § 366/1 zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, přičemž zaměstnavatel je povinen nahradit takto vzniklou škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 366/4 zákoníku práce).
Dle § 369/1 zákoníku práce je Vám zaměstnavatel povinen z důvodu utrpěného pracovního úrazu nahradit a/ ztrátu na výdělku (pokud k nějaké došlo), b/ bolest a ztížení společenského uplatnění, c/ účelně vynaložené náklady spojené s léčením a d/ věcnou škodu (pokud k nějaké došlo).
Neboť k pracovnímu úrazu došlo v roce 2009, je nutné zaměřit pozornost na možné promlčení Vašich jednotlivých práv:
1/ Ztráta na výdělku:
Dle § 389 zákoníku práce se práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nepromlčují, práva na jednotlivá plnění z nich vyplývající se však promlčují (a to ve standardní tříleté lhůtě). Pokud tedy ve Vašem případě došlo z důvodu pracovní neschopnosti (zapříčiněné pracovním úrazem) ke ztrátě na výdělku, můžete svůj nárok na náhradu této ztráty uplatnit ještě tři roky poté, co nastala.
2/ Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění:
Výše náhrady za škodu na zdraví se určuje pomocí lékařského posudku (§ 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), v němž lékař přiřadí Vámi utrpěným škodám na zdraví (se zohledněním následného léčení) příslušné položky s bodovými hodnotami (v současné době činí 1 bod 120,- Kč). Dle § 106/1 a 2 Občanského zákoníku se právo na náhradu škody na zdraví promlčuje za 2 roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Ve Vašem případě je poněkud sporné, odkdy lze počítat běh promlčecí lhůty pro náhradu za bolest; pravděpodobně by bylo možné považovat za výchozí datum 16. 3. 2010 (kdy jste ukončil léčbu), nelze však vyloučit, že se setkáte i s jiným názorem.
V této souvislosti Vám lze doporučit kontaktovat okamžitě Vašeho ošetřujícího lékaře a vyžádat si od něho vypracování lékařského posudku dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
3/ Účelně vynaložené náklady spojené s léčením:
Pokud Vám v souvislosti s léčením pracovního úrazu vznikly nějaké náklady (zejména nákupem léků, rehabilitací, dopravou ke kontrolám apod.), můžete po zaměstnavateli požadovat jejich náhradu ve standardní tříleté promlčecí lhůtě (která počíná běžet nejpozději s ukončením léčby). Samozřejmým předpokladem pro úspěšné nárokování náhrady těchto nákladů je prokázání jejich výše (zejména tedy účtenkami z lékárny, předpisem úhrady regulačních poplatků apod.).
4/ Věcná škoda:
Pokud Vám v souvislosti s pracovním úrazem vznikla nějaká věcná škoda (např. poškození oděvu, samozřejmě nikoli pracovního), můžete se domáhat její náhrady opět v tříleté promlčecí lhůtě (i v tomto případě je nutné vznik škody prokázat).

Se svými nároky se můžete obrátit pomocí písemné výzvy, v níž doložíte výši Vámi požadované náhrady škody, na svého zaměstnavatele. Nelze samozřejmě vyloučit, že zaměstnavatel nebude některé z výše uvedených položek ochoten uhradit (např. z důvodu jejich promlčení). V případě neochoty zaměstnavatele k jednání Vám nezbývá, než se obrátit s žalobou na náhradu škody na soud. V případném soudním řízení není rozhodné, zda Vámi nárokovaná náhrada škody (či její část) je již promlčena či nikoli, pokud zaměstnavatel před soudem nevznese tzv. námitku promlčení, bude Vám soudem přiznáno i promlčené právo. Pro případné soudní řízení Vám doporučuji nechat se zastoupit advokátem, popř. zvážit, zda se soudní řízení vzhledem k předpokládané výši vzniklé škody vůbec „vyplatí“.
K Vámi zmiňovanému argumentu o neexistenci nároku na odškodnění z důvodu nenahlášení pracovního úrazu dopravním mistrem uvádím, že tato skutečnost není samozřejmě pro vznik Vašeho práva na odškodnění vůbec rozhodná. Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem zaměstnance jsou zakotveny v § 105 zákoníku práce.Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 8

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
07. prosinec 2011

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Bývalá manželka našla práci, je zaměstnaná - má to vliv na výživné?
- Nová vyživovací povinnost a vliv na výši výživného

Manžel platí alimenty dceři z prvního manželství ve výši 5000,- z příjmu 15.500,- já jsem na mateřské mám 7.600,- a máme dvouletého syna. Bývalá manželka má teď plat 15000,- a v předchozím zaměstnání měla také 15000,-. Žádali jsme o snížení a bohužel jsme neuspěli. Soud byl naposledy v lednu 2011.
Soudkyně tvrdila, že manžel jsi má najít lepší zaměstnání nebo přibrat brigádu, když na to nemá. Vy tedy píšete, že výše alimentů se počítá z možností které jsou a ne jaké by mohli být, kdyby měl dvě práce.
Teď jsou tyto změny: vzali jsme se tak jsme již manželé, bývalá manželka byla nezaměstnaná při odvolání, teď má práci. Dcera je již zletilá. Myslíte, že teď by jsme uspěli při podání snížení alimentů? Podává se návrh na snížení výživného u soudu kde bydlí otec nebo dcera?
Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Návrh se podává k soudu příslušnému podle místa bydliště nezletilého. Vzhledem ke změně poměrů doporučuji podat návrh na snížení výživného znovu. Pokud s rozhodnutím soudu nesouhlasíte, můžete se proti němu odvolat a snažit se dosáhnout nápravy u jiného soudu.

OBČAN-DLUHY
- Věřitel požádal o vrácení dluhu a zemřel, musí dlužník dluh vrátit?
- Jaká je lhůta na vrácení dluhu když není pevně stanoveno datum vrácení?
- Od kdy běží promlčecí lhůta u dluhu, dlužné částky
- Začátek promlčecí lhůty dluhu - od kdy se počítá

Dne 9.4.2006 jsem podepsala dlužní úpis na částku 50.000,- Kč za podmínek, že dlužnou částku splatí dlužník nejpozději do 30 dnů od data, kdy věřitel o její splacení požádá. V případě úmrtí věřitele dlužná částka propadá ve prospěch dlužníka. Věřitel požádal o vrácení prostřednictvím emailu dne 10.10.2010. Dne 13.10.2010 věřitel zemřel.
Je dlužník povinen dlužnou částku vrátit? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Ano, pohledávka bude součástí dědického řízení. Ale Vaší povinností jako dlužníka není na sebe upozornit. Notář provede šetření a buď pohledávku a požadavek zaplacení částky objeví a vyrozumí Vás anebo nikoliv. A pokud neprokáže, že jste byla vyrozuměna o zaplacení příslušné částky, nebudete povinna částku uhradit.

V případném řízení před soudem (to je fáze, která následuje po šetření notáře) byste mohla úspěšně namítnout promlčení pohledávky, protože tím, že nemáte pevně stanovené datum splatnosti počítá se počátek promlčecí doby od dne následujícího sepsání smlouvy – tedy promlčení začalo běžet 10.4.2006 a běží 3 roky, tedy skončilo 10.4.2009. V tomto období měl věřitel vymáhat splnění své pohledávky. O rok a půl později už bylo vážně pozdě.
Samozřejmě dluh můžete z morálních důvodů splnit sama bez toho, aby Vás někdo musel soudní cestou nutit. Nikdo nemůže být dehonestován tím, že nebude moci splnit svůj závazek.


OBČAN-BYDLENÍ
- Spolumajitel dovolil nájemníkovi zřízení digestoře a pak to popřel
- Zrušení digestoře a právo na snížení nájmu
- Nemožnost používání digestoře v nájemním bytě a nárok na snížení nájemného

Bydlíme ve starém činžovním domě. Po ústní dohodě s jedním ze spolumajitelů domu, zhruba před 6 lety, jsme vyvedli odvod z digestoře stropem na půdu a z půdy ven. Odvod prováděla firma a je izolován (bohužel jsme ztratili doklad), vše jsme si hradili sami. Nyní se na nás majitelka obrátila s tím, že máme odvod odstranit. Jako důvod uvedla, že to odporuje požárním předpisům a že to bylo provedeno stejně pouze na základě ústního souhlasu a její dobré vůle a že jí táhne do bytu (upozorňuju, že střecha na půdě je v dost havarijním stavu a pokud ji táhne do bytu, tak rozhodně ne mezerou kolem digestoře, kterou jsme ochotni uzavřít). Chtěla bych se tedy zeptat, zda na to má právo a pokud ano, musíme odvod odstranit na naše náklady? Můžeme tímto zažádat o snížení nájemného, z důvodu nemožnosti používání digestoře?
Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Celá záležitost je poměrně složitá - ale vzhledem k tomu, že nemáte žádný průkazní materiál k tomu, že digestoř byla zřízena Vaším nákladem se souhlasem pronajímatelky, tak je téměř nemožné přimět pronajímatelku k nějaké odpovědnosti za jednání. Zjistěte si informace o požárních rizicích v tomto konkrétním případě - zda to není její pouhý výmysl. Předesílám - vždycky bude vhodnější dohodnout se s majitelkou po dobrém, protože v krajním případě byste mohli za úpravu bytu bez jejího souhlasu čelit soudnímu řízení.  
Snížení nájemného požadovat můžete, pokud máte digestoř zanesenou v nájemní smlouvě (nebo předávacím protokolu) jako spotřebič k používání.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vliv opotřebení daru při jeho započtení v dědickém řízení
- Darování automobilu - započítává se kupní nebo nominální cena v dědickém řízení?

Manžel před třemi lety dědil po rodičích. Z tohoto dědictví dal dar dvěma dětem z minulého manželství každému 200.000 Kč. Jelikož byl invalida, tak koupil auto, které bylo na moje jméno - jsem manželka. Bylo to kvůli tomu, že jsem řidič.
Nyní, po jeho úmrtí, řeším s jeho dětmi (z dřívějšího manželství)  dědictví.
Bylo mi řečeno, že auto, které jsme tenkrát s manželem (před třemi roky) koupili, bude zahrnuto do dědictví pro mne jako dar z jeho tehdejšího dědictví, t.j. v plné kupní ceně (tenkrát 360.000 Kč) a ne v současné odhadní ceně cca 98.000 Kč, jako součást dědictví (já 1/2, druhá polovina na 3 části-2 děti a já). Já to auto nepotřebuji a stejně jej budu muset prodat.
Jeho děti - dědicové - chtějí uznat svůj přijatý dar (á 200.000 Kč) pouze v případě, že já uznám manželův dar (360.000 Kč) auto. Možná mají pravdu, ale pro mne, jako důchodkyni , to bude likvidační.
Děkuji, Andrea

ODPOVĚĎ:
Bohužel pokud je situace taková jak popisujete v dotazu, tak skutečnost je taková, že bylo darováno v nějaké výši a započtení daru tedy bude prováděno v této výši, ačkoliv dar ztratil na hodnotě.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
- Kdy ručí člen představenstva svým osobním majetkem a penězi?

Pracuji v poradenské akciové společnosti již dva roky. Zhruba před rokem mě bylo hlavním a jediným akcionářem, potažmo ředitelem společnosti (zároveň předsedou představenstva) nabídnuto, abych se stal členem představenstva. Tuto nabídku jsem přijal. Stále však zůstávám rovněž v zaměstnaneckém poměru na hlavní úvazek.
Rád bych se zeptal, jak je to s mým ručením majetkem, penězmi v případě, že společnost bude např. ve ztrátě (ne mou vinou, o všem rozhoduje předseda a vše i podepisuje) a dále v případě, že společnost bude např. muset platit nějaké penále, sankce a nebude na to mít dostatek peněz. Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Člen představenstva nese důkazní břemeno o tom, že tak jednal (v případě, že jsou pochyby o jeho konání).
Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. A ručí do výše té škody celým svým majetkem.

Pro Vás z toho vyplývá jediné – jednat v zájmu společnosti s péčí řádného hospodáře, tak jak to vyžaduje zákon, protože za ztrátu či závazky společnosti potom neponesete odpovědnost. Rozhodování je v rukou jednoho akcionáře, představenstvo společnost jenom řídí. Postoj představenstva a akcionáře může být v různých věcech různý – důležité tedy je, aby představenstvo jednalo v nejlepším úmyslu a „nešlo na ruku“ akcionáři za každou cenu a společnost vedlo racionálně a ekonomicky.


SPRÁVA-OBCE
- Může být koordinátor komunitního plánování současně členem zastupitelstva?
- Může být místostarosta současně koordinátorem městského úřadu pro danou obec?
- Střet zájmů když pracovník pracuje na městském i obecním úřadě?
- Definice pojmu střed zájmů

Pracuji měsíc na MěÚ jako koordinátorka komunitního plánování pro město a 15 spádových (samostatných) obcí. V jedné z těch obcí jsem členkou zastupitelstva a měla bych se stát místostarostkou. Jako koordinátor nevydávám žádná "rozhodnutí", v podstatě o ničem nerozhoduji, nelze upřednostňovat jednu obec před druhou. Působím jen jako koordinátor.
Mohlo by se jednat o střet zájmů? Mohl by mě současný zaměstnavatel propustit právě pro střet zájmů? Kdo o tom rozhoduje a na základě čeho? Pakliže to záleží na libovůli tajemníka úřadu, podle čeho může rozhodovat? A bylo by řešením, kdyby se naše obec rozhodla ze společného plánování vystoupit? Jde mi v podstatě o fakt, zda mohu vykonávat neuvolněnou funkci místostarosty v obci a přitom pracovat na jiném městském úřadě? Ilona

ODPOVĚĎ:
Střetem zájmů se rozumí situace, ve které je člověk odpovědný dvěma nebo více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na jeho chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí.
Podle zákona o střetu zájmů by se kombinace dvou pozic, které byste chtěla zastávat zároveň na první pohled dala podřadit pod tuto situaci, ale pokud nemáte některou z pravomocí uvedenou v § 2 odst. 3, zákona o střetu zájmů, jsem toho názoru, že se o střet zájmů nejedná. A pokud byste z tohoto důvodu dostala výpověď, bylo by třeba ji napadnout jako neoprávněnou. Aby se soud dále zabýval situací a výkladem zákona nalezl příslušné řešení.
Zrušení společného plánování by řešení pravděpodobně nepřineslo – tedy pokud by to nebylo kompromisní řešení mezi Vámi a funkcionáři obou obcí, s tím, že dále se hypotetickým střetem zájmů nebudou zabývat.OBČAN-BYDLENÍ
- Rozvod manželství a odstoupení jednoho z manželů z nájemní smlouvy
- Rozvod manželství a ukončení nájemní smlouvy

Jakým způsobem se dá ukončit nájemní smlouva u státního bytu. Jsme s manželem v rozvodovém řízením, ale rozvedeni ještě nejsme. Já jsem se před 2 týdny s dětmi odstěhovala do pronájmu. Manžel v bytě dál bydlí sám, bude se sice muset také vystěhovat, protože jsme dostali ke konci října výpověď, ale prý podal odvolání, tak se lhůta na vystěhování možná prodlouží. Manžel neplatí nájem a požaduje ode mne, abych ho platila ve státním bytě, kde už nebydlím, za něj a přitom mi nedává výživné na děti a já už si platím nájem v novém bytě.
Před týdnem jsem se přihlásila k trvalému bydlišti na chalupě a tím jsem se odhlásila z pražského bytu. Chtěla bych ještě ukončit nájemní smlouvu, abych už v bytě neměla žádné povinnosti. Nevím, jakým způsobem, protože na úřadě mi řekli, že to v podstatě není možné, dokud nejsme rozvedeni a manžel tam bydlí. Také nevím, zda by mi to nějak pomohlo, protože dokud nejsme rozvedeni, vím, že jsou manželovy dluhy i mými. Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Máte právo jednostranně ukončit nájem bytu, pokud jste v nájemní smlouvě jako nájemce nebo podnájemce. Pokud v nájemní smlouvě jste zanesena, podejte běžným způsobem výpověď a dožadujte se přijetí. Máte na to právo. Není možné, aby Vám bylo toto právo s odkazem na trvající manželství odepřeno. Pokud ve smlouvě nejste, nemusíte nic řešit. Jen vlastníka vyrozuměte o opuštění bytu.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědic zatajil majetek zemřelého rodiče zůstavitele - jak postupovat
- Napadení dědického řízení - zatajený majetek zemřelého zůstavitele
- Zatajení movitého a nemovitého majetku zůstavitele v dědickém řízení

Před devíti měsíci nám zemřela matka. Závěť nezanechala. Dědictví bylo projednáno se synem bratra, který vypravoval pohřeb. Řízení bylo zastaveno pro nepatrný majetek.
Přitom matka vlastnila starožitný nábytek, porcelán, křišťál, obrazy. V Berlíně vlastnila velký činžovní dům a bankovní konto. Bratr s námi nehodlá komunikovat o dědictví a jezdí do Berlína.
Matka když zemřela měla devadesát let a několik roků trpěla silnou Alzheimerovou chorobou. Nevíme, jestli mu třeba pod vlivem choroby majetek nedarovala. Matka žila celý život v ČR a rovněž byla občankou ČR. Otec již dlouho nežije.
Jak postupovat? Děkuji, Filip

ODPOVĚĎ:
Pokud máte nějaké důkazy, které prokazují, že matka vlastnila nějaký majetek, budete muset jako oprávněný dědic napadnout výsledek dědického řízení.
Věc je poměrně složitá a těžko řešitelná, ale dá se zjistit, zda bratr nenabyl nějaký majetek (např. podle stavu zápisu v katastru nemovitostí). Když se Vám podaří zjistit, jaký majetek a komu matka před smrtí převedla, budete muset na každou věc podat žalobu na soud na určení neplatnosti právního úkonu, aby tento majetek mohl být vrácen do dědictví a znovu provedeno dědické řízení.


OBČAN-DLUHY
- Povinnosti ručitele u návratné půjčky ze sociálních nákladů od zaměstnavatele
- Půjčka od podniku a povinnosti ručitele při nesplácení dlužníkem

Jsem ručitel, 20.3.2009, jsem se zavázala ručit za návratnou půjčku ze sociálních nákladů ve výši 100.000,- Kč. Dlužník ukončil pracovní poměr v podniku, kde půjčku dostal na jaře roku 2010. Jelikož jsem s dlužníkem ztratila kontakt a nedostávala jsem žádné informace o splátkách, sama jsem se informovala na fakturačním oddělení a tam mi sdělili, že s dlužníkem při rozvázání pracovního poměru uzavřel
i nový splátkový kalendář, bez mého vědomí a mé účasti. Dlužník neplatil už 5 měsíců a splácet musím začít já. S tím já nesouhlasím, neboť podle mého názoru, když dlužník rozvázal pracovní poměr, měl zbytek doplatit, nebo mě měli informovat,  že mění znění smlouvy. Mohu se z toho vymanit? Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
U těchto půjček je standardní, že mají určenou jednak dobu splatnosti pro případ trvání pracovního poměru, jednak pro případ ukončení pracovního poměru – takže se řádně podívejte do smlouvy a vyhledejte si podmínky, za kterých zaměstnavatel půjčku poskytl (běžně se objevuje, že např. „půjčka je splatná po dobu 3 let, ale v případě ukončení pracovního poměru je zbytek nesplacené částky splatný v době šesti měsíců v rovnoměrných měsíčních splátkách“). Pokud byla půjčka sjednána za těchto podmínek, tak jako ručitelka nemůžete napadnout případné vymáhání dluhu po Vás. Pokud situace taková není a došlo k sepsání nové smlouvy nebo změně podstatných náležitostí, tak nebudete jako ručitelka legálně svolatelná k plnění dluhu. V tom případě byste se musela bránit soudní cestou.


TRESTNÍ-OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- Obrana proti stalkingu, pronásledování rodinným příslušníkem
- Zákaz kontaktu rodinným příslušníkem při stalkingu, pronásledování
- Pronásledování, stalking členem rodiny a zákaz kontaktu, přiblížení

Je možné požádat soud o zákaz kontaktu dvou osob (nejedná se o přímé příbuzné).
Před rokem jsem se ve zlém rozešel se svým strýcem. Od té doby mě pravidelně obtěžuje. Bohužel už je to neúnosné - píše výhružné SMS, vyhledává mě na pracovišti, pomlouvá mě před spolupracovníky, vyhrožuje újmou na zdraví apod. Jeho výhrůžky se stupňují. Problém je, že mu tyto útoky nemůžu protože k telefonnímu číslu se nehlásí (předplacená karta) a jelikož se jedná o známého většiny mých kolegů, nikdo proti němu policii nic neřekl. V některých případech mě překvapil beze svědků a v tu chvíli jsem měl strach, že něco provede. Děkuji, Simon

ODPOVĚĎ:
Můžete podat na soud návrh na vydání předběžného opatření, ve kterém Vašemu strýci uloží, aby se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování Vás jakožto navrhovatele jakýmkoliv způsobem. Akorát budete muset prokázat, že autorem obtěžovacích sms a výhrůžek je strýc. A samozřejmě vede cesta přes trestní oznámení.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Přibírání přestupků ve správním řízení dle zákona o přestupcích
- Lze kumulovat přestupková správní řízení před jednáním?
- Co se stane když uplyne 1 rok od spáchání přestupku?

Mám dotaz ohledně společného řízení ve věci více po sobě jdoucích spáchaných přestupcích, a to jedním pachatelem. Do kdy lze tyto přestupky projednat (přibírat) v tzv,. společném řízení dle § 57 odst. 1 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, čili kumulovat je do jednoho řízení a jednoho vydaného rozhodnutí za všechny.
Je několik právních názorů, a to, že je lze kumulovat (jejich přijetí na úřad označené datumem) do doby tzv. ústního jednání. Druhý názor uvádí, že do doby vydání rozhodnutí správním orgánem. Děkuji. Ivan

ODPOVĚĎ:
První věc  - o přestupku musí být zahájeno řízení do 1 roku od jeho spáchání, jinak je řízení nepřípustné.  
Přestupky musí spáchat totožný pachatel a musí k jejich projednání být příslušný týž orgán. Vzhledem k zásadě rychlosti a úspornosti řešení, protože v této otázce zákon nedává jasnou odpověď, se přikláním k názoru druhému – tedy, že mezníkem pro možnost vedení společného řízení je vydání rozhodnutí o jednom z přestupků.


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Bolestné za pracovní úraz na špatně postaveném lešení - informace
- Může pracovník požadovat bolestné když nemá praconvní smlouvu?
- Je nutná pracovní smouva nebo dohoda při vymáhání bolestného za pracovní úraz?

Byl jsem na brigádě jako pomocný dělník na stavbě. Při práci jsem spadl z lešení. V nemocnici mi řekli, že mám zlomená 4 žebra. Ohlásil jsem úraz na ÚP. Neschopenku jsem nechtěl,aby neměl problémy můj zaměstnavatel.
Po dvou dnech jsem musel do nemocnice, můj zdravotní stav se zhoršil. Byl jsem hospitalizován 6 dnů.
Mohu žádat ušlou mzdu po firmě, která špatně postavila lešení?
Úraz se mi stal 14.9.2011, dosud jsem práce neschopen. Lékařka ohodnotila mé zranění na 280 bodů. Děkuji, Josef

ODPOVĚĎ:
Pokud firma stavějící lešení pochybila při jeho stavbě a máte šanci to prokázat (nejedná se pouze o tvrzení), můžete vymáhat bolestné za způsobenou újmu za předpokladu, zda jste se po lešení pohyboval oprávněně. Pokud nemáte uzavřenou žádnou smlouvu ani dohodu se zaměstnavatelem, nestačí ústní dohoda o výkonu práce. A nebudete moci dotyčnou firmu žalovat.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může bývalý starosta jednatelem firmy aby nešlo o střet zájmů?
- Podmínky pro zaměstnání bývalého starosty v soukromé firmě
- Na jaké pracovní místo nesmí nastoupit bývalý starosta kvůli střetu zájmů?

Prosím o radu, jak by měl postupovat a čeho se vyvarovat jednatel společnosti, který nastupuje jako uvolněný starosta na městský úřad. Může dál být jednatelem firmy a za jakých podmínek? Odměna jednatele, používání firemního auta , práce pro firmu atd. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Aktuální právní úprava nepovažuje kumulaci Vašich funkcí za střet zájmů.
Pouze se nesmíte  po  dobu  1  roku od skončení výkonu funkce stát společníkem anebo působit v orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít   pracovněprávní   vztah   se   zaměstnavatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost, pokud taková právnická osoba nebo zaměstnavatel v  posledních 3 letech přede dnem skončení funkce veřejného funkcionáře (tedy Vás) uzavřeli smlouvu se státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou  zřízenou zákonem nebo zřízenou či založenou státem nebo územním samosprávným  celkem,  jednalo-li  se  o nadlimitní veřejnou zakázku, a pokud  veřejný  funkcionář  nebo  orgán,  ve  kterém veřejný funkcionář působil, o takové smlouvě rozhodoval.
Takže podle zákona můžete být jednatelem i starostou zároveň bez dalšího.

 

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdo je vlastníkem kanalizační přípojky - majitel pozemku nebo investor přípojky?
- Soused prodal kanalizační přípojku a tvrdí že je jeho - jak se bránit?

V roce 1999 soused udělal kanalizační přípojku ke svému domu a zkolaudoval ji. V roce 2000 nám prodal pozemek, kde krajem vede tato kanalizační přípojka a prodal ho se všemi součástmi a náležitosmi, jak se uvádí v kupní smlouvě. My jsme na tuto kanalizační přípojku připojili náš rodinný dům a domnívali jsme se, že tato přípojka (alespoň část, která vede po našem pozemku) je naše.
Nyní soused tvrdí, že je jeho, že si ji zaplatil. Našla jsem zákon o vodovodech a kanalizacích, kde se uvádí, že před účinností tohoto zákona (2002) je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky ten, na jehož pozemku se nachází a nebo vlastník připojené nemovitosti. Děkuji, Ludmila

ODPOVĚĎ:
Už ze znění smlouvy plyne, že kanalizace vedená Vaším pozemkem, Vám byla prodána. Když dojde na jakýkoliv spor, vycházejte ze znění smlouvy a nenechte se zastrašit.
Znění zákona zcela Vaše vlastnické právo nepopírá, takže není důvod zbytečně se obávat a předem vzdávat jakoukoliv obranu proti sousedovým výpadům.


OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
- Odstoupení od kupní smlouvy při koupi zboží v zahraničí mimo EU

S cestovní kanceláří Xxxxxxxx jsem v Turecku navštívila výrobnu kožených oděvů, kde se mi líbil jeden kabát. Bylo nabídnuto, že mi kabát v požadované barvě a velikosti do druhého dne ušijí a dodají ho do hotelu. Kdyby se to nepodařilo, pošlou mi ho hned poštou. Na základě toho jsem zaplatila na místě celou (značnou) částku platební kartou. Kabát mi do hotelu nedodali a poštou přišel až po měsíci. Bohužel v té černé barvě, kterou jsem na místě odmítla a navíc je dost velký. Chci odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Jaké mám šance a jak mohu nejúčinněji postupovat? Děkuji, Vladimíra

ODPOVĚĎ:
Nejste zrovna v jednoduché situaci. Ideální by bylo, kdybyste měla nějaký dokument, který by odůvodňoval zaplacení částky za něco jiného než je ten kabát, který jste obdržela. Protože pokud ne, nepodaří se Vám prokázat nárok – fakticky jste obdržela zboží a zaplatila kupní cenu a pokud nemáte jak doložit, že tohle zboží není to, které jste chtěla, jste v podstatě bez šance na získání požadovaného zboží.
Můžete se jedině snažit poukázat na to, že ten kabát je Vám velký a tudíž jako spotřebitel máte právo na vrácení peněz za vrácení zboží.
Váš případ není vhodný pro řešení bezplatnou právní poradnou – jedná se o závazkový vztah s cizím prvkem a je třeba, abyste ho předala advokátní kanceláři, která se specializuje na mezinárodní právo.

 

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má otec povinnost platit výživné, alimenty na dospělé dítě s invalidním důchodem
- Má právo potomek pobírající invalidní důchod na alimenty od otce, matky?
- Dospělé dítě bere invalidní důchod - má právo na výživné, alimenty?

chtěl bych se zeptat, jak dlouho budu platit výživné na postiženého syna.
14.10.2009 mi soud navýšil výživné z částky 2800 Kč na 4500 Kč + zpětně doplatit částku 23800 Kč. O tři měsíce později 27.1.2010 bylo synovi 18 let a byl mu přiznán plný invalidní důchod asi 8000 Kč (přesnou částku mi syn ani matka nesdělí). Dále má syn přiznán příspěvek na péči ve výši 9000 Kč + další příspěvky na dopravu. Syn ještě navštěvuje střední školu pro tělesně postižené. Výživné ve výši 5500 Kč posílám pravidelně na účet matky.
Prosím o radu, co mám dělat.
Připadá mi zvláštní, abych stále platil výživné, které soud nastavil při posledním řízení, když od té doby u mne k finanční ani jiné změně nedošlo, ale synovy byl přiznán plný invalidní důchod. Který jak jsem se zde v několika odpovědích dočetl, nahrazuje příjem dlouhodobě nemocným. Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Povinnost platit výživné nezanikne ze zákona. Musíte podat návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Vyživovací povinnost končí, jakmile je vyživované dítě schopno se živit samo. V současné době, kdy syn navštěvuje střední školu, není možné hovořit o tom, že by se byl schopný sám uživit (sociální dávky nemají dostatečnou relevanci k tomu, aby byl učiněn závěr o tom, že je ekonomicky samostatným subjektem). Takže aktuálně můžete vzhledem k změněným poměrům jak Vašim, tak syna podat na soud návrh na snížení výživného. A s návrhem na ukončení vyživovací povinnosti bych počkala, až syn dostuduje alespoň střední školu. Samozřejmě záleží na Vás. Návrh na zrušení vyživovací povinnosti můžete podat hned, ale musíte myslet především na jeho možnou úspěšnost.


OBČAN-BYDLENÍ
- Okamžitá výpověď nájmu bytu bez dodržení výpovědní lhůty
- Rekonstrukce bytu a možnost okamžité výpovědi nájemní smlouvy
- Ukončení nájmu při rekonstrukci bytu
- Kdy může nájemník, nájemce odmítnout rekonstrukci, stavební úpravy bytu?
- Jaký je rozdíl mezi odstoupením a výpovědí nájemní smlouvy?

Můžu dát okamžitou výpověď z nájmu bytu bez dodržení výpovědní lhůty? Jsem v nájmu a majitel se rozhodl dělat rekonstrukci celého domu. Nejdříve se snažil, aby jsme mu dali jeden pokoj z bytu, že ho potřebuje k jinému bytu. Když jsme na to nepřistoupili, tak nám hned druhý den napsal,že z důvodu rekonstrukce chce, aby jsme se přestěhovali do jiného bytu v tom samém domě i s jinou rodinou společně, s tím že nám přesný termín dá vědět. My jsme si našli už jiný nájemní byt, ale teď nevíme, zda musíme dodržet výpovědní lhůti i když se bude námi pronajatý byt rekonstruovat. Můžete mi prosím poradit? Děkuji Jitka

ODPOVĚĎ:
Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z  vážných  důvodů.  Provádí-li  pronajímatel  takové  úpravy na příkaz příslušného orgánu  státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit;  jinak  odpovídá  za  škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
Pokud nejde o rekonstrukci Vašeho bytu a přesto pronajímatel chce, abyste byt uvolnili, mohlo by se jeho konání vykládat jako porušení povinnosti pronajímatele – nerušit nájem a umožnit nájemci využívat předmět nájmu. Od smlouvy byste tedy mohli odstoupit (máte-li smlouvu na dobu určitou) nebo podat výpověď (máte-li smlouvu na dobu neurčitou) okamžitě  a nemuseli byste splnit výpovědní lhůtu. Nejprve se zkuste s majitelem dohodnout – navrhněte, že nechcete rekonstrukci bránit a že se odstěhujete tedy kompletně někam jinam, ať mohou práce postupovat. Pokud to nepůjde jinak, odstupte od smlouvy nebo podejte okamžitou výpověď.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Jak postupovat když eshop porušil autorské právo kopírováním textů z internetových stránek
- Konkurenční eshop zkopíroval texty z jiného webu, internetových stránek - jak se bránit

Vlastním internetový obchod s dámskou konfekcí. Při prohlížení internetu jsem narazila na jiné stránky nabízející naprosto totožnou módu (což samozřejmě není nic zvláštního), kdybych však při bližším prohlédnutí jejich e-shopu nezjistila, že z mého obchodu slovo od slova kopírují detailní popis jednotlivých produktů, názvy produktů včetně mých obchodních podmínek (ty mi ani tak nevadí). Jde mi o to, že vytvořit popis k jednotlivým produktům mi dá vždy velkou práci a oni bezostyšně kopírují můj text na jejich stránky. Dá se proti tomuto nějak bránit? Je nějak vynutitelné, aby mé popisky z jejich stránek stáhli? Je toto jednání nějak postihnutelné?
Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Pokud jste podnikatelka ve smyslu obchodního zákoníku (to jste i v tom případě, že jste živnostník a podnikáte pod svým jménem), můžete postupovat proti druhému subjektu na základě nekalosoutěžního jednání § 44 obchodního zákoníku. Na uvedené jednání se nevztahuje žádná z výslovně uvedených skutkových podstat, ale právo na upuštění od takového jednání můžete zdůvodnit obecnou klauzulí uvedenou v § 44 obchodního zákoníku.


OBČAN-BYDLENÍ
- Majitel bytu v osobním vlastnictví neuhradil fakturu za zateplení
- Vymáhání uhrazení faktury za zatepletní po majiteli bytu v OV

Bydlíme v panelovém domě s 11 byty v osobním vlastnictví a rozhodli jsme se dům zateplit.
Všichni majitelé bytů dali svůj písemný souhlas a na domovní schůzi jsme se dohodli, že si každý úhradu svého podílu zajistí sám. 1 majitel bytu, který tady nebydlí, ale máme jeho písemný souhlas se zateplením a plnou moc na veškeré vyřizování na domovní schůzi, doposud nezaplatil, jedná se už o 2 faktury v částce 27.420 Kč a 42.000 Kč.
Obě faktury a už 2 upomínky jsme mu zaslali do vlastních rukou poštou, ale zatím si poštu nevyzvedl dle telefonického hovoru s poštou.
Náš dotaz je jak dál postupovat nebo na koho se obrátit, aby nám pomohl od něj peníze získat.
Děkujeme za odpověď. SVBJ

ODPOVĚĎ:
Zašlete majiteli bytu 3. upomínku, kde mu pohrozte žalobou a pokud částku do Vámi dané doby neuhradí, tak se obraťte se na soud a podejte  na majitele bytu žalobu na zaplacení Vámi zmíněných částek (pokud jste Vy jeho věřitelé s dlužnými částkami; jinak by žalobu musela podat např. zhotovitelská společnost či jiná osoba).
Jsem vdaná, s manželem máme od října 2010 podepsanou dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu dle paragrafu 24a odst. 1 písm a) zákona č. 94/1963 Sb., ve které je mimo jiné uvedeno, že nebudeme požadovat po druhém z manželů výživné ve smyslu ustanovení paragrafu 92 a 93 zákona o rodině.


OBČAN-BYDLENÍ
- Musí nájemník podepsat novou nájemní smlouvu s novým majitelem domu?
- Může nový majitel domu vystěhovat původní nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou?

Je nájemník nucen přistoupit na požadavky pronajímatele, pokud má platnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou a dekret na byt – byť s jiným pronajímatelem (četl jsem zde, že povinnosti nového vlastníka jako pronajímatele přecházejí z původního vlastníka v plném rozsahu). Děkuji, Radek

ODPOVĚĎ:
Nájemník není povinen uzavřít novou smlouvu, protože smlouva původní je stále platná. Změna majitele bytu není důvodem k výpovědi z nájmu, ani k změně smlouvy ani jiného. Právní úpravu nájmu bytu najdete v § 685 a násl. občanského zákoníku.


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce nájemníka a zabavení věcí pronajímatele - jak se bránit
- Zabavení věcí pronajímatele při exekuci na nájemce - obrana
- Jak nechat vyškrtnou majetek pronajímatele z exekučního soupisu majetku

26.11.2011 u nás doma proběhla exekuce. Exekutor nám sdělil, že pro označený nábytek a elektroniku si další den přijede stěhovací vůz. Ještě ten den jsme mu mailem zaslali doklad, ze kterého bylo patrné, že ložnicový nábytek nám nepatří a je v majetku pronajímatelky bytu, v němž jsme nájemci.
Exekutor nám před tím potvrdil, že pokud mu doklad zašleme mailem, tak tento ložnicový nábytek vyjme z exekuce. Email s dokladem mu přišel a byl přečten, ale už nám nepřišla žádná odpověď a nelze se mu dovolat. Nevíme, jestli naschvál nevyčkává na vypršení nějaké lhůty, po jejímž vypršení by ani takto zaslaný doklad nepomohl. Proč se neozývá? Máme vyčkávat nebo sami podniknout nějaké kroky? Může být dána exekuce na můj účet, když jsem manželka a tudíž spoludlužník? Máme dvě malé děti, já jsem na MD a pobírám rodičovský příspěvek, manžel pracuje, ale na všechny splátky dluhu nemáme. Jaké životní minimum nám musí zůstat, když jsme čtyřčlená rodina? Eliška

ODPOVĚĎ:
Dostavte se osobně za exekutorem a vyžádejte si, aby do soupisu majetku poznamenal skutečnosti, které vylučují Vaše vlastnické právo k zabaveným věcem